بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Majidzadeh Heravi


موارد یافت شده: 63

1 - Evaluation of the health properties of lactobacilli isolated from an Iranian traditional dairy product (چکیده)
2 - اثر سطح منگنز جیره بر عملکرد و کیفیت پوسته تخم در سیکل دوم تولید مرغ های تخم گذار (چکیده)
3 - تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های حاوی مکمل پروبیوتیک درجوجه های گوشتی نژاد آرین (چکیده)
4 - عملکرد یک مکمل میکروبی خوراکی از منشا شکمبه بر ابقای موادمغذی، بهبود رشد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی (چکیده)
5 - کارایی استفاده از یک مکمل میکروبی با قابلیت تولید انزیم فیتاز در جیره های کمبود فسفر در جوجه های گوشتی نژاد آرین (چکیده)
6 - Evaluating the Viability of Three Lactobacillus Bacterial Species Protected in the Cryoprotectants Containing Whey and Maltodextrin during Freeze-drying Process (چکیده)
7 - اثر گلایسینات منگنز بر عملکرد و کیفیت تخم در سیکل دوم تولید مرغان تخم‌گذار های لاین W36 (چکیده)
8 - اثر مکمل گلایسینات روی بر عملکرد تولید مرغان تخم‌گذار در دوره دوم تولید (چکیده)
9 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
10 - Effect of Scrophularia striata Extract on Performance, Intestinal Microbial and Histo-morphometry, and Blood Parameters in Broilers under Normal or Challenged Condition with E. Coli (چکیده)
11 - Assessing the viability of three Lactobacillus bacterial species protected in the cryoprotectants containing whey and maltodextrin during freeze-drying process (چکیده)
12 - The effect of apple cider vinegar on the intestinal morphology of rainbow trout (چکیده)
13 - بررسی امکان غنی سازی تخم مرغ با مکمل های آلی و معدنی در مرغ های تخمگذار مسن (چکیده)
14 - Isolation of Probiotic Lactobacilli Bacteria from Traditional Naein Dairy Product (Koome) (چکیده)
15 - Effects of Different Levels of Date Waste Vinegar in Diet and Water on Growth Performance, Gastrointestinal Tract Morphology, Ileal Microflora and Immune Response of Broilers (چکیده)
16 - Does Protein Similarity of Pluripotency Factors Mean Their Gene Ontology Semantic Similarity? (چکیده)
17 - تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن های PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی (چکیده)
18 - Evaluation of whey protein sources on performance, liver antioxidants and immune responses of broiler chickens challenged with ethanol (چکیده)
19 - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression as a novel component in a rat model of PCOS (چکیده)
20 - Performance of an Escherichia coli phytase expressed in Lactococcus lactis on nutrient retention, bone traits and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
21 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
22 - Production of Brucella lumazine Synthase Recombinant Protein to Design a Subunit Vaccine against Undulant Fever (چکیده)
23 - Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens (چکیده)
24 - تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی (چکیده)
25 - تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
26 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
27 - Effect of adjuvants on in ovo vaccination against Newcastle disease on hatchability, performance and antibody titres in commercial pullets (چکیده)
28 - جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی (چکیده)
29 - Effect of In Ovo Injection of VG/GA Vaccine, an Apathogenic Enteric Strain of Newcastle Disease Vaccine and Aluminum Hydroxide as an Adjuvant on Hatchability and Immune Response of Commercial Pullets (چکیده)
30 - In Vitro Binding Potentials of Bentonite, Yeast Cell Wall and Lactic Acid Bacteria for Aflatoxin B1 and Ochratoxin A (چکیده)
31 - Production of phytase enzyme by a bioengineered probiotic for degrading of phytate phosphorus in the digestive tract of poultry (چکیده)
32 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
33 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
34 - Effects of Acidified Yeast and Whey Powder on Performance, Organ Weights, Intestinal Microflora, and Gut Morphology of Male Broilers (چکیده)
35 - Performance and Egg Quality of Laying Hens Fed Diets Supplemented with Herbal Extracts and Flaxseed (چکیده)
36 - بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ تخم گذار (چکیده)
37 - بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات عملکرد مرغ تخم گذار (چکیده)
38 - بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی (چکیده)
39 - بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی (چکیده)
40 - بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی (چکیده)
41 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
42 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتی (چکیده)
43 - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی (چکیده)
44 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
45 - کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس (چکیده)
46 - کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین (چکیده)
47 - Effect of replacing corn by barley and additives on digestibility and carcass components in broilers (چکیده)
48 - تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 (چکیده)
49 - تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99 (چکیده)
50 - The construction of a probiotic lactic acid bacterium that express acid-resistant phytase enzyme (چکیده)
51 - The Effect of Regulin on Reproductive Performance of Afshari Sheep Breed (چکیده)
52 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
53 - An Evolutionary Relationship between Stearoyl-CoA Desaturase (SCD) Protein Sequences Involved in Fatty Acid Metabolism (چکیده)
54 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
55 - بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین استئاریل کوانزیم A دساچوراز (SCD) در 18 گونه با تاکید بر حیوانات اهلی (چکیده)
56 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP25 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
57 - اثر جیره غذایی غنی شده با ال‌-کارنیتین بر روی فراسنجه های خونی و جوجه‌درآوری بلدرچین های ژاپنی (چکیده)
58 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی (چکیده)
59 - بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
60 - Optimization of electrotansformation conditions for probiotic lactobacilli by expression plasmids containing phytase enzyme and chenopodium pollen allergen (che a2) genes (چکیده)
61 - Optimization and comparison of two electrotansformation methods for Lactobacilli (چکیده)
62 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
63 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)