بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Majidzadeh Heravi


موارد یافت شده: 56

1 - اثر مکمل گلایسینات روی بر عملکرد تولید مرغان تخم‌گذار در دوره دوم تولید (چکیده)
2 - اثر مکمل گلایسینات مس بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ در سیکل دوم تولید مرغان تخم گذار سویه های لاینW-36 (چکیده)
3 - Effect of Scrophularia striata Extract on Performance, Intestinal Microbial and Histo-morphometry, and Blood Parameters in Broilers under Normal or Challenged Condition with E. Coli (چکیده)
4 - Assessing the viability of three Lactobacillus bacterial species protected in the cryoprotectants containing whey and maltodextrin during freeze‐drying process (چکیده)
5 - The effect of apple cider vinegar on the intestinal morphology of rainbow trout (چکیده)
6 - بررسی امکان غنی سازی تخم مرغ با مکمل های آلی و معدنی در مرغ های تخمگذار مسن (چکیده)
7 - Isolation of Probiotic Lactobacilli Bacteria from Traditional Naein Dairy Product (Koome) (چکیده)
8 - Effects of Different Levels of Date Waste Vinegar in Diet and Water on Growth Performance, Gastrointestinal Tract Morphology, Ileal Microflora and Immune Response of Broilers (چکیده)
9 - Does Protein Similarity of Pluripotency Factors Mean Their Gene Ontology Semantic Similarity? (چکیده)
10 - تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان ژن های PepT1 PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی (چکیده)
11 - Evaluation of whey protein sources on performance, liver antioxidants and immune responses of broiler chickens challenged with ethanol (چکیده)
12 - Therapeutic effects of organic zinc on reproductive hormones, insulin resistance and mTOR expression as a novel component in a rat model of PCOS (چکیده)
13 - Performance of an Escherichia coli phytase expressed in Lactococcus lactis on nutrient retention, bone traits and intestinal morphology in broiler chickens (چکیده)
14 - ادجوانتهای واکسن: گذشته، حال و آینده (چکیده)
15 - Production of Brucella lumazine Synthase Recombinant Protein to Design a Subunit Vaccine against Undulant Fever (چکیده)
16 - Comparison of Different selenium Sources on Performance, Serum Attributes and Cellular Immunity in Broiler Chickens (چکیده)
17 - تاثیر یک پروبیوتیک نوترکیب با توانایی ترشح آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم فسفر فیتاته، عملکرد استخوان و محتوی پلاسمای خون جوجه های گوشتی (چکیده)
18 - تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
19 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
20 - Effect of adjuvants on in ovo vaccination against Newcastle disease on hatchability, performance and antibody titres in commercial pullets (چکیده)
21 - جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی (چکیده)
22 - Effect of In Ovo Injection of VG/GA Vaccine, an Apathogenic Enteric Strain of Newcastle Disease Vaccine and Aluminum Hydroxide as an Adjuvant on Hatchability and Immune Response of Commercial Pullets (چکیده)
23 - In Vitro Binding Potentials of Bentonite, Yeast Cell Wall and Lactic Acid Bacteria for Aflatoxin B1 and Ochratoxin A (چکیده)
24 - Production of phytase enzyme by a bioengineered probiotic for degrading of phytate phosphorus in the digestive tract of poultry (چکیده)
25 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
26 - Effect of aflatoxin B1 and three potential adsorbents on intestinal morphology in broiler chicks (چکیده)
27 - Effects of Acidified Yeast and Whey Powder on Performance, Organ Weights, Intestinal Microflora, and Gut Morphology of Male Broilers (چکیده)
28 - Performance and Egg Quality of Laying Hens Fed Diets Supplemented with Herbal Extracts and Flaxseed (چکیده)
29 - بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ تخم گذار (چکیده)
30 - بررسی اثر سطوح مختلف سلنیوم و روی به صورت معدنی و آلی بر صفات عملکرد مرغ تخم گذار (چکیده)
31 - بررسی تأثیر مکمل های پروبیوتیک، اینولین و سین بیوتیک بر عملکرد رشدی جوجه های گوشتی (چکیده)
32 - بررسی اثر سطوح مختلف تفاله گیاه آویشن بر فراسنجههای خونی و آنزیمهای کبدی سرمی خون جوجه ای گوشتی (چکیده)
33 - بررسی اثر جایگزینی تفاله گیاه آویشن با سبوس گندم بر پارامترهای عملکردی در جوجههای گوشتی (چکیده)
34 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
35 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره جوجه های گوشتی (چکیده)
36 - ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی (چکیده)
37 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
38 - کلونینگ و تعیین توالی ژن BLS باکتری بورسلا ملیتنسیس (چکیده)
39 - کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین (چکیده)
40 - Effect of replacing corn by barley and additives on digestibility and carcass components in broilers (چکیده)
41 - تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 (چکیده)
42 - تاثیر مکمل های پروبیوتیکی بر عملکرد و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی درگیر با ایکولای 99 (چکیده)
43 - The construction of a probiotic lactic acid bacterium that express acid-resistant phytase enzyme (چکیده)
44 - The Effect of Regulin on Reproductive Performance of Afshari Sheep Breed (چکیده)
45 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
46 - An Evolutionary Relationship between Stearoyl-CoA Desaturase (SCD) Protein Sequences Involved in Fatty Acid Metabolism (چکیده)
47 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP55 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
48 - بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین استئاریل کوانزیم A دساچوراز (SCD) در 18 گونه با تاکید بر حیوانات اهلی (چکیده)
49 - کلونینگ، تعیین توالی و بررسی فیلوژنتیکی توالی ژن OMP25 از باکتری بروسلا ملیتنسیس (چکیده)
50 - اثر جیره غذایی غنی شده با ال‌-کارنیتین بر روی فراسنجه های خونی و جوجه‌درآوری بلدرچین های ژاپنی (چکیده)
51 - بررسی کارآیی پروبیوتیک نوترکیب لاکتوکوکوس لاکتیس در تجزیه فیتات گیاهی در جیره های جوجه های گوشتی (چکیده)
52 - بررسی اثر سطوح مختلف پودر زنجبیل بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی (چکیده)
53 - Optimization of electrotansformation conditions for probiotic lactobacilli by expression plasmids containing phytase enzyme and chenopodium pollen allergen (che a2) genes (چکیده)
54 - Optimization and comparison of two electrotansformation methods for Lactobacilli (چکیده)
55 - Investigation of lactobacilli from mother’s breast milk who were placed on probiotic diet (چکیده)
56 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)