بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 58279

58101 - Accession to the WTO and agricultural market integrations in Iran (ورود به سازمان جهانی تجارت و همگرائی بازار محصولات کشاورزی در ایران) (چکیده)
58102 - بررسی تجربی اثر قطر ، نسبت پر شدن و توان ورودی بر عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
58103 - بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده)
58104 - بررسی عملکرد حرارتی یک مبادله کن لوله گرمایی ترموسیفونی گاز – مایع در یک مدل نیمه صنعتی (چکیده)
58105 - تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی دسته لوله های پره دار (چکیده)
58106 - کاربرد لوله های گرمايی در صنعت (چکیده)
58107 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد حرارتی یک مبادله کن ترموسیفونی به روش ε-NTU (چکیده)
58108 - بررسی کارایی ترموسیفون دو فازی بسته با چگالنده عمودی و تبخیر کننده مایل در آب گرمکن های خانگی خورشیدی ترموسیفونی (چکیده)
58109 - بررسی اثر نسبت ابعاد و نسبت پر شدن بر ویژگیهای انتقال حرارت یک ترموسیفون دو فازی بسته شیبدار (چکیده)
58110 - بحران انرژی و ایجاد الگو و ساختارهای مصرف بهینه انرژی (چکیده)
58111 - شبیه سازی و بررسی اقتصادی کاربرد لوله های گرمایی در سیستم های تهویه مطبوع (چکیده)
58112 - جوشش نوسانی (Geyser) در یک ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
58113 - بررسی تجربی اثرات A.R و F.R بر روی عملکرد گرمایی ترموسیفون ها (چکیده)
58114 - اثرAspect Ratio وFilling Ratio بر روی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون دو فازی بسته شیب دار(The Effect of Aspect Ratio and Filling Ratio on Thermal Performance of an Inclined Two-Phase Closed Thermosyphon) (چکیده)
58115 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
58116 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
58117 - بررسی مقاله ای از ترموسیفون های بسته دو فاز (چکیده)
58118 - بررسی تجربی از یک مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا با استفاده از روش -NTU (چکیده)
58119 - ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژِی از دیدگاه صنایع (چکیده)
58120 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده)
58121 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
58122 - شناخت انرژی گرمایی تلف شده در صنایع و ارائه راهکار علمی و فنی جهت بازیافت انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده)
58123 - KINETICS OF BENZYL CHLORIDE PRODUCTION IN A BENCH REACTOR UNDER PRESSURE WITH STIRRER (چکیده)
58124 - طراحی مبدل گرمایی ترموسیفون هوا به هوا برای نگهداری انرژی در صنعت (چکیده)
58125 - Thermal Characteristics of a Tow-Phase Closed Thermosyphon ( مشخصات گرمایی یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
58126 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)
58127 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد روغن و اسانس دانه سیاه دانه (Nigella sativa) (چکیده)
58128 - بررسی تاثیر ورم پستان بالینی بر عملکرد تولید و تولید مثل گاوهای هلشتاین با استفاده از آزمون بقاء سنجی (چکیده)
58129 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)
58130 - بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین اولین تلقیح تا آبستنی در گاوهای شیری هلشتاین منطقه مشهد (چکیده)
58131 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)
58132 - “Experimental investigation of a Two-phase Closed Thermosyphon ( بررسی تجربی از یک ترموسیفون بسته دو فاز ) (چکیده)
58133 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
58134 - ارزشیابی راهبرد های حمایت از واحد های تولیدی کوچک ایران (چکیده)
58135 - تجزیه و تحلیل اثر بار حرارتی یک لوله گرمایی بدون فتیله (ترموسیفون) و محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت و جابجایی بر روی آن (چکیده)
58136 - طراحی یک نوع مبادله کن لوله گرمایی و تعیین عوامل مؤ ثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسیله یک برنامه کامپیوتری (چکیده)
58137 - بررسی تجربی عملکرد گرمایی یک ترموسیفون (چکیده)
58138 - Three Dimension QoS Deviation based Scheduling in Adaptive Wireless Networks (چکیده)
58139 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده)
58140 - Application of Fuzzy Logic Controllers in Traffic Management of Communication Networks (چکیده)
58141 - طراحی و ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی (چکیده)
58142 - حرارت زدایی گازهای ورودی به پالایشگاه شهید هاشمی نژاد (چکیده)
58143 - تحلیل عددی جریان داخل پوسته مبدلهای حرارتی و تأثیر عوامل هندسی بر روی آن (چکیده)
58144 - نقش حمایتی دولت در حیات بخشی به صنایع کوچک: دیگاه تطبیقی (چکیده)
58145 - نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی (چکیده)
58146 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده)
58147 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)
58148 - Competence and performance in belief-desire reasoning across two cultures: The truth, the whole truth and nothing but the truth about false belief (چکیده)
58149 - یک روش جدید برا شناخت مهاجم در شبکه با استفاده از ANFIS (چکیده)
58150 - Trials to Induce Protective Immunity in Mice and Sheep by Application of Protoscolex and Hydatid Fluid Antigen or Whole Body Antigen of Echinococcus granulosus (چکیده)