بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 60560

58101 - Temporal Seismic Observation and Preliminary Hypo – center Determination of Aftershocks of the 2003 (چکیده)
58102 - Determination of Lanthanum in Human Blood Serum Using the Zero and First Derivative Spectrophotometr (چکیده)
58103 - Polarographic Study of the Interaction of Tl+, Pb2+, and Cd2+ Cations with 18-Crown-6 in Binary Nona (چکیده)
58104 - Determination of Mercury (II) by Electrochemical Cold Vapour Generation and Electrothermal Atomic Ab (چکیده)
58105 - Liquid-liquid-liquid phase microextraction of aromatic amines in water using crown ethers by high-performance liquid chromatography (چکیده)
58106 - Effect of cathodic electrolyte on the performance of electrochemical hydride generation from graphit cathode (چکیده)
58107 - THE SENSITIVITY ANALYSIS OF THE LINEAR PROGRAMMING METHODS FOR THE STOKES PROBLEM (چکیده)
58108 - On the order of nilpotent multipliers of finite p-groups (چکیده)
58109 - مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب (چکیده)
58110 - Medical Control of the Chemotherapy of HIV (چکیده)
58111 - OPTIMAL CONTROL OF THE HEAT EQUATION IN AN INHOMOGENEOUS BODY (چکیده)
58112 - A New Method for Solving Time Optimal Control Problems (چکیده)
58113 - شبیه‌سازی ـ بهینه‌سازی میزان پای‌کار ماشینها در یک خط تولیدی با استفاده از الگوریتم تابو (چکیده)
58114 - A comparison of assigned descriptors and title keywords of dissertations in the Iranian dissertation database (چکیده)
58115 - روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي (چکیده)
58116 - بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابي (چکیده)
58117 - رباعیات خیام، شعر یا فلسفه (چکیده)
58118 - نمادپردازي در شعر صلاح عبدالصبور (1931-1981م) (چکیده)
58119 - جستاري در باب نسبت كتاب الضعفاء به ابن غضائري (چکیده)
58120 - AN UNDIFFERENTIATED ORONASAL CARCINOMA IN A DOG (چکیده)
58121 - Relationships between fertility, serum calcium and inorganic phosphorus in dairy cows (چکیده)
58122 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
58123 - Analysis of Laminar Film Condensation on a Vertical Plate (چکیده)
58124 - Entropy Generation Analysis of a Flat Plate Boundary Layer with Various Solution Methods (چکیده)
58125 - Interaction of Mechanical Loading with Residual Stresses in Pressure VesselS (چکیده)
58126 - بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج (چکیده)
58127 - Horse flies (Diptera: Tabanidae) from the province of Khorasan (Iran) (چکیده)
58128 - بررسي تأثير روشهاي خشك كردن و نور بر ويژگي‌هاي شيميايي زعفران در طول دوره نگهداري (چکیده)
58129 - بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي و حسي پنير موزارلاي توليدي به روش اسيدي كردن مستقيم (چکیده)
58130 - effects of number of parity parturition type of dam and season on serum total protein and serum prot (چکیده)
58131 - stringhalt in a caspian miniature horse in iran (چکیده)
58132 - A two-dimensional double minimum potential function for bent (چکیده)
58133 - outbreak of tick paralysis in a nomadic sheep flock in iran (چکیده)
58134 - pathological study of intestines and mesenteric lymph nodes of camels (چکیده)
58135 - the effect of early season drought on chlorophyll a fluorescence in sugar beet (چکیده)
58136 - the relationship between oviposition preference and larval performance in an aphidophagous hover fly (چکیده)
58137 - مطالعه تأثیر سه روش متفاوت خوراندن آغوز بر مقادیر پروتئین تام بتا گلوبولین و گاما گلوبولین سرم خون گ (چکیده)
58138 - مطالعه اثر پروتئین Bax بر لیزوزومهای کبدی و نقش آن در مرگ برنامه‌ریزی شده سلول با استفاده از میکروسک (چکیده)
58139 - مطالعه آزمایشگاهی کشت سلولهای استئوبلاست بر روی فلز تیتانیوم و مشاهده روند ایجاد رشته‌های کلاژن بااس (چکیده)
58140 - بررسی بالینی و آسیب‌شناسی بافتی اثر فنی‌توئین سدیم در ترمیم ضایعه جلدی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
58141 - بررسی تأثیر ماده شوینده آنیونی (شامپو) برپارامترهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) (چکیده)
58142 - SEROPREVALENCE OF LEPTOSPIRAL ANTIBODIES IN STRAY DOGS (چکیده)
58143 - A NEW APPROACH TO COMPUTE SPARSE APPROXIMATE INVERSE OF AN SPD MATRIX (چکیده)
58144 - Study of Complex Formation Between 18-Crown-6 with Cu2+, Zn2+, Cd2+ and Pb2+ Cations in Some Binary (چکیده)
58145 - بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار (چکیده)
58146 - Study of Complex Formation Between Dicyclohexano-18-Crown-6 (DCH18C6) with Mg2+, Ca2+, Sr2+, and Ba2 (چکیده)
58147 - New records of the Snow Vole Chionomys nivalis (Rodentia: Arvicolinae) from the Binaloud and Elburz (چکیده)
58148 - Polymerization of propylene using MgCl2 (ethoxide type)/TiCl4/diether heterogeneous Ziegler-Natta ca (چکیده)
58149 - Maximally entangled states for qubit- qutrit systems (چکیده)
58150 - تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه‌پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه‌ای ـ روده‌ای و مدلهای هضمی ماده خشک و مدلهای هضمی ماده خشک و پروتئین خام چهار گونه گیاهان شور زیست (کوشیا، آتریپلکس، سیاه شور و دانارک) (چکیده)