بازگشت به فرم جستجو »

موارد یافت شده: 62257

58101 - Nonlinear Edge Effect Analysis Of Laminated Beams With Piezoelectric Layers (چکیده)
58102 - Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM (چکیده)
58103 - Analysis of Interlaminar Stresses in General Cross-Ply Composite Plates Subjected to Free Vibration (چکیده)
58104 - Separation of Fracture Modes in Functionally Graded Material Beams (چکیده)
58105 - Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations (چکیده)
58106 - کاهش اتلاف انرژی در صنعت قند (چکیده)
58107 - معرفی نرم افزار sugars برای استفاده فنی و اقتصادی در صنایع قند (چکیده)
58108 - Multi - Expert Disease Diagnosis System (چکیده)
58109 - Comparison of Techniques to Determine the Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Various Oilseed Meals (چکیده)
58110 - Effect of Diets Containing Anionic Salts or Hydrochloric Acid Treated Alfalfa Silage on Blood and Urine Acid-Base Properties of Holstein Dry Cows (چکیده)
58111 - Chemical composition, in situ ruminal degradability and post-ruminal disappearance of dry matter and crude protein from the halophytic plants Kochia scoparia, Atriplex imorphostegia, Suaeda arcuata and Gamanthus gamacarpus (چکیده)
58112 - In vitro production parameters of Sesame (Sesamum indicum) stover treated with sodium hydroxide and/or urea (چکیده)
58113 - Nonlinear dynamic modeling of surface defects in rolling element bearing system (چکیده)
58114 - Carbon nanotube-reinforced composites: frequency analysis theories based on the matrix stiffness (چکیده)
58115 - Flexural Vibration of Timoshenko Beams, Using Distributed Lumped Modeling Technique (چکیده)
58116 - ارتعاشات خمشی تیر یکسرگیردار میکروسکوپ نیروی اتمی و تأثیر پارامترهای ابعادی بر آن (چکیده)
58117 - بهبود روش رد یابی چند ترک همزمان در تیر اویلر-برنولی بر مبنای اندازه گیری فرکانسهای ارتعاشی تیر (چکیده)
58118 - ساخت کاتالیزور متالوسن جهت (چکیده)
58119 - Investigation of Ethylen Polymer (چکیده)
58120 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
58121 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
58122 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
58123 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
58124 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
58125 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
58126 - بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
58127 - Removal of Lead and .... (چکیده)
58128 - Homogeniose Polymerization of Ethylen Using an Iron- Based Metal Catalyst System (چکیده)
58129 - Effect of Monomer and..../ Catalyst Concentration.............................. (چکیده)
58130 - Crack propagation analysis in concrete gravity dams using fracture mechanics concepts (چکیده)
58131 - Modeling of Slurry Polymerization of Ethylen Using Soluble Cp... Catalyst System (چکیده)
58132 - Morphological Developmemt of Heterogenous Zeigler Natta Catal. Leading to Spherical Particles for Polymerization of PP (چکیده)
58133 - Comparative Effect of temperature and pressure on EPM using Mono and Bi supported Zeigler Natta Catalyst (چکیده)
58134 - Comparative Effect of Temparature and Pressure on EPM........... (چکیده)
58135 - ساخت کاتالیزور متالوسن برای پلیمریزاسیون پلی استایرن سندیو تاکتیک (چکیده)
58136 - تهیه کاتالیست خیلی فعال زیگلر ناتا ا.ر عوامل مختلف بر فعالیت کاتالیست (چکیده)
58137 - Punching shear strength of reinforced concrete slabs strengthened with glass fiber-reinforced polymer laminates. Paper by Cheng-Chin Chen and Chung-Yan Li, Discussion (چکیده)
58138 - Mechanically Induced Trabecular Bone Remodeling Including Cellular Accommodation Effect: a Computer Simulation (چکیده)
58139 - Higher-Order Coupled and Uncoupled Analyses of Free Edge Effect of Piezoelectric Laminates under Mechanical Loadings (چکیده)
58140 - Nonlinear Analysis of Functionally Graded Plates in Cylindrical Bending under Thermomechanical Loadings Based on a Layerwise Theory (چکیده)
58141 - A More Comprehensive Modeling of Atomic Force Microscope Cantilever (چکیده)
58142 - چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد (چکیده)
58143 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
58144 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
58145 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
58146 - بررسی وضعیت آلودگی کرمهای دستگاه گوارش موشهای آزمایشگاهی (چکیده)
58147 - Attemted transmission of Babesia ovis by Rhipicephalus sanguineus and Hyalomma Marginatum (چکیده)
58148 - A serologic study of toxoplasmosis abortion in sheep in mashhad asrea (چکیده)
58149 - A serologic study of neosporosis associated with abortion in dairy cattle in mashhad asrea (چکیده)
58150 - تعیین بابزیا اویس در کنه های ناقل با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (چکیده)