بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آنتروپی


موارد یافت شده: 37

1 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
2 - نگاهی بر تصادفی بودن، یکنواختی و آنتروپی رنی در نابرابری اقتصادی (چکیده)
3 - بهینه‌سازی ابعاد هندسی فایرتیوب و هیت‌کویل گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (چکیده)
4 - آنتروپی مانده تسالیس و اندازه واگرایی آن مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
5 - اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات (چکیده)
6 - برآورد ناپارامتری آنتروپی گذشته رنی گذشته بوسیله داده های وابسته کامل (چکیده)
7 - طراحی بهینه ماشین فروش اتوماتیک غذای گرم (چکیده)
8 - ارزیابی ظرفیت های توسعة کارآفرینی در نواحی روستایی منطقة مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی (چکیده)
9 - توسیع ایده آنتروپی ماکسیمم برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
10 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
11 - ارزیابی پراکنش جغرافیایی کنونی و آینده گونه معرفی شده جکوی شکم زرد خانگی درایران با استفاده از مدلسازی پراکنش Hemidactylus flaviviridis Ruppell, 1840 گونهای (چکیده)
12 - نکاتی از آنتروپی نمایی (چکیده)
13 - آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر آنتروپی جایگشت (چکیده)
14 - آزمون معنی داری ضرایب و انتخاب مدل بهینه برای رگرسیون با کمک نظریه اطلاعات (چکیده)
15 - برآورد پارامتر ریج به کمک ماکسیمم آنتروپی تی سالیس مرتبه دو تعمیم یافته (چکیده)
16 - آنتروپی باقیمانده گاما مبتنی بر تابع چندک (چکیده)
17 - انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون (چکیده)
18 - ماکسیمم اندازه آنتروپی تعمیم یافته تحت قید پارامتری کردن اندازه واگرایی تعمیم یافته (چکیده)
19 - ناهم‌خوانی کوانتومی حالت‌های دوکیوبیتی (چکیده)
20 - برآورد توابع عرضه پویای محصولات عمده کشاورزی و تحلیل اثرات سیاست قیمت گذاری آب آبیاری: مطالعه موردی دشت مشهد-چناران (چکیده)
21 - برآورد پارامترهای مدل رگرسیونی به کمک آنتروپی ماکسیمم تعمیم یافته برای داده های استیلن (چکیده)
22 - توسیع ایده ماکسیمم آنتروپی برای اندازه های اطلاع تعمیم یافته (چکیده)
23 - تعیین و رتبه بندی سرمایه اجتماعی در استانهای ایران با استفاده از روش غیر مستقیم (چکیده)
24 - طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات (چکیده)
25 - مشخصه سازی مبتنی بر رکورد ها در یک مدل تصادفی (چکیده)
26 - تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مد لهای کمی برنامه ریزی منطقه ای (چکیده)
27 - معرفی یک اطلاع فاصله ی پویا براساس آنتروپی تجمعی باقیمانده و برخی از ویژگی های آن (چکیده)
28 - آنتروپی باقیمانده تجمعی در توزیعهای گسسته (چکیده)
29 - تعمیم هایی از توزیع های گسسته و ویژگی هایی از آن ها برای اندازه های اطلاع (چکیده)
30 - مشخصه سازی بر اساس آنتروپی k-رکوردها (چکیده)
31 - ماشین بردار پشتیبان چندشاخه ای و اعمال آن در طبقه بندی و آشکارسازی پوست (چکیده)
32 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
33 - تخمین و آنالیز تابع چگالی احتمال قیمت برق (چکیده)
34 - تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) (چکیده)
35 - معرفی آنتروپی باقیمانده تجمعی و آنتروپی تجمعی و کاربرد آن در قابلیت اعتماد (چکیده)
36 - آنتروپی تجمعی آخرین آماره مرتب و مشخصه سازی براساس آن (چکیده)
37 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)