بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Salvia


موارد یافت شده: 76

1 - Quantitative HPLC Analysis of Flavonoids and Evaluation of Antioxidant Activity in Two Organs of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
2 - Metabolic and Transcriptomic Approaches of Chitosan and Water Stress on Polyphenolic and Terpenoid Components and Gene Expression in Salvia abrotanoides (Karl.) and S. yangii (چکیده)
3 - i>Salvia verticillata/i> Improved Cognitive Deficits in a Chronic Cerebral Hypoperfusion Rat Model (چکیده)
4 - 5-azacytidine increase tanshinone production in endophytic fungi of Salvia abrotanoidesKar.) Sytsma (چکیده)
5 - Beneficial effects of endophytic fungi inoculation on tanshinones and phenolic compounds of Salvia abrotanoides (چکیده)
6 - Magnetic water irrigation changes physiological traits and stress tolerance of Salvia virgata under saline conditions (چکیده)
7 - Chemical Variation in the Essential Oil of Salvia leriifolia Benth. in Response to Organic and Biological Fertilizers (چکیده)
8 - Investigation of the Composition, Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxicity Properties of Salvia abrotanoides Essential Oil (چکیده)
9 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
10 - Essential oil composition, physiological and morphological variation in Salvia abrotanoides and S. yangii under drought stress and chitosan treatments (چکیده)
11 - Chitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides (Kar.) under drought stress (چکیده)
12 - Enhancement of phenolic acids accumulation in Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma shoot cultures under elicitation with nitric oxide (چکیده)
13 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
14 - Phytochemical screening of wild-growing populations of Salvia leriifolia Benth. based on phenolic acid profiles (چکیده)
15 - مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی (چکیده)
16 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
17 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
18 - EVALUATION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERS AND ESSENTIAL OIL CONTENT IN SALVIA MULTICAULISVAHL. ECOTYPES OF HAMEDAN PROVINCE, IRAN (چکیده)
19 - THE EFFECT OF PRIMING ON CUCURBITA PEPO SEED GERMINATION UNDER SUBOPTIMAL TEMPERATURES (چکیده)
20 - Effect of plant growth regulators and explants on callus induction and study of antioxidant potentials and phenolic metabolites in Salvia tebesana Bunge (چکیده)
21 - تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
22 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
23 - Endophytic Fungi of Native Salvia abrotanoides Plants Reveal High Taxonomic Diversity and Unique Profiles of Secondary Metabolites (چکیده)
24 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
25 - Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
26 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
27 - Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers (چکیده)
28 - Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. (چکیده)
29 - A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran (چکیده)
30 - بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge (چکیده)
31 - COMPARATIVE STUDY OF PHENOLIC CONTENT IN THREE KINDS OF EXTRACTS BELONGS TO LEAVES AND STEM OF SALVIA TEBESANA BUNG (چکیده)
32 - تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی (چکیده)
33 - Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract (چکیده)
34 - Antioxidantion and volatile constituents of salvia lerifolia. (چکیده)
35 - Effect of Salvia chorassanica Root Aqueous, Ethanolic and Hydro Alcoholic Extracts on Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium and Escherichia coli (چکیده)
36 - Investigation of the interaction between sage seed gum and guar gum: Steady and dynamic shear rheology (چکیده)
37 - بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
38 - اثر عصاره گیاه مریم گلی بر درد حرارتی در موش صحرایی (چکیده)
39 - Cardinal temperatures for germination of Salvia leriifolia Benth (چکیده)
40 - اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq (چکیده)
41 - Chemical pain reduction after administration of Salvia multicaulis extracts in rats (چکیده)
42 - Anatomy of peduncle and petiole of the medicinal genus Salvia L. (Lamiaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
43 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
44 - Simultaneous Determination of Rosmarinic Acid, Salvianolic Acid B And Caffeic Acid in Salvia Leriifolia Benth. Root, Leaf and Callus Extracts Using A High Performance Liquid Chromatography With Diode Array Detection Technique (چکیده)
45 - Protective Effects of Salvia Verticillata during Serum-Glucose deprivation in PC12 cells (چکیده)
46 - بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک (چکیده)
47 - Viscoelastic Characterization of Sage Seed Gum (چکیده)
48 - تاکسونومی عددی سرده سالویا (نعناعیان) با تاکید بر گروه های D و E فلورا ایرانیکا در شمال شرق ایران (چکیده)
49 - مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (چکیده)
50 - The Effect of Media and Plant Growth Regulators on Embryo Culture of Salvia leriifolia (چکیده)
51 - فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی (چکیده)
52 - Antibacterial effect of Salvia leriifolia Benth essential oil obtained in different phenologic stages against cariogenic bacteria (چکیده)
53 - In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline (چکیده)
54 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
55 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
56 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) (چکیده)
57 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
58 - اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia (چکیده)
59 - بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
60 - بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک (چکیده)
61 - مطالعه سازگاری رشد و نمو و پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط اقلیمی مشهد (Salvia sclarea) (چکیده)
62 - STUDY ON THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF SALVIALERIIFOLIA (NOWROOZAK) LEAF EXTRACT POWDERONTHEGROWTH OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN HAMBURGER (چکیده)
63 - Steady shear flow properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum as a function of concentration and temperature (چکیده)
64 - Antimicrobial Effect of Salvia leriifolia leaf (چکیده)
65 - Computer Image Analysis and Physico-Mechanical Properties of Wild Sage Seed ( Salvia macrosiphon ) (چکیده)
66 - in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC (چکیده)
67 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
68 - IMAGE PROCESSING AND PHYSICO‐MECHANICAL PROPERTIES OF BASIL SEED (OCIMUM BASILICUM) (چکیده)
69 - Antifungal Activity of some Medicinal Plant Extracts and Essential Oils Against Citrus Fungal Diseases (چکیده)
70 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
71 - Genetic polymorphism study on population of Salvia using RAPD technique in north-east of Iran (چکیده)
72 - New Source of Butein in Root of Salvia leriifolia-Nowroozak (چکیده)
73 - تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان (چکیده)
74 - بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو (چکیده)
75 - Antinociceptive, Antiinflammatory and Acute (چکیده)
76 - مقاومت حرارتی فراکسیون عمده آنتی اکسیدانی برگ گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) (چکیده)