بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حامد کامل نیا


موارد یافت شده: 61

1 - بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر رضایتمندی کارکنان در محیط های کار - نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2 - بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (چکیده)
3 - روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران (چکیده)
4 - investigatin building design solution and morphology on energy consumption in office buildings (چکیده)
5 - typology review of open and semi opne spaces as a link between nature and health in healthcare environments (چکیده)
6 - واکاوی اصول زیبایی شاسی معماری (چکیده)
7 - معماری سبز: فرم، فضا و انرژی (چکیده)
8 - تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر -بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما- (چکیده)
9 - تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر (بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما) (چکیده)
10 - Renewable energy sources in the sustainble architecture (چکیده)
11 - بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه (چکیده)
12 - بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان در طراحی بیمارستان کودک (چکیده)
13 - تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
14 - نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی (چکیده)
15 - Teachers’ Participation in Designing an Educational Complex: Applying “Role” Technique in Iran (چکیده)
16 - Sustainability Features of Iran’s Vernacular Architecture (چکیده)
17 - تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر (چکیده)
18 - مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی (چکیده)
19 - بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه (چکیده)
20 - راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (چکیده)
21 - رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی (چکیده)
22 - الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM (چکیده)
23 - بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه (چکیده)
24 - بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران (چکیده)
25 - بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه (چکیده)
26 - تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار (چکیده)
27 - Challenges to design GREEN high rise building in IRAN (چکیده)
28 - The Qualitative Analysis on Contemporary Approaches toward Architectural Training in Iran (چکیده)
29 - الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی (چکیده)
30 - تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( (چکیده)
31 - فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی (چکیده)
32 - بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی (چکیده)
33 - بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان (چکیده)
34 - موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی (چکیده)
35 - کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز (چکیده)
36 - معماری سبز در شهرهای جدید (چکیده)
37 - بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان (چکیده)
38 - الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون (چکیده)
39 - رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونی (چکیده)
40 - تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی (چکیده)
41 - A Participatory analysis of regeneration (چکیده)
42 - نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری (چکیده)
43 - مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها (چکیده)
44 - مفهوم گرایی در معماری (چکیده)
45 - الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک" (چکیده)
46 - رویکرد طراحی جمعی در معماری (چکیده)
47 - طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده)
48 - روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی (چکیده)
49 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
50 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
51 - برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک (چکیده)
52 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
53 - طراحی با کلیدواژه ها (چکیده)
54 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
55 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده)
56 - کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان (چکیده)
57 - neglet of community architecture (چکیده)
58 - مشارکت معنادار در معماری (چکیده)
59 - چند صدایی در معماری (چکیده)
60 - منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر (چکیده)
61 - مدارس در جهان رو به تحول (چکیده)