بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: زهرا اختیاری


موارد یافت شده: 56

1 - تحلیل عنصر درونمایه در آثار مژگان شیخی با موضوع امام رضا (ع) براساس نظر خسرونژاد (چکیده)
2 - استمداد از گویشهای زبان فارسی در ترجمة برتر (چکیده)
3 - نقضِ «نقدی بر لیلی ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» (چکیده)
4 - معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او (چکیده)
5 - ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکی (چکیده)
6 - مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه (چکیده)
7 - سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه (چکیده)
8 - بازشناخت حماسة شاهرخ نامه (چکیده)
9 - فنون نظامی در تاریخ بیهقی (چکیده)
10 - بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا (چکیده)
11 - تحلیل ریخت شناسی بهاریة سیّدای نسفی (بر اساس نظریه پراپ) (چکیده)
12 - نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی (چکیده)
13 - بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی (چکیده)
14 - وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی (چکیده)
15 - Analysis of “Dorjoldorar” as an unknown and literary book by -Asileddin Vaez Dashtaki (چکیده)
16 - نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
17 - قاسمی گنابادی (چکیده)
18 - کاربرد سنگ‌های قیمتی در دیوان امیرعلی شیر نوایی (چکیده)
19 - زندگی‌نامه‌ای پس از صد سال (معرّفی یک اثر ناشناخته از دوره صفوی) (چکیده)
20 - تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر (چکیده)
21 - بررسی و واکاوی برخی واژه های شاهنامه فردوسی بر اساس گویش فاردق (چکیده)
22 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
23 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
24 - پژوهشی در علی نامه و سبک قرن پنجم (با نگاهی به القاب و صفات حضرت علی (ع)) (چکیده)
25 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
26 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
27 - پژوهشی در علی نامه و سبک قرن پنجم (چکیده)
28 - مقایسه ی لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آن (چکیده)
29 - تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد) (چکیده)
30 - توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر (چکیده)
31 - بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی (چکیده)
32 - درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی) (چکیده)
33 - ترامتنیت در مقامات حمیدی (چکیده)
34 - ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی (چکیده)
35 - سایه روشنِ آثار و نوشته‌های قاسمی گنابادی (چکیده)
36 - منقبت خاندان رسالت در سروده‌های ولی دشت بیاضی و قاسمی گنابادی (چکیده)
37 - تأثیرپذیری ولی دشت بیاضی از قصاید کمال‌الدین اصفهانی (چکیده)
38 - لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم (چکیده)
39 - تصویرهای کنایی و کارکردهای آن در تاریخ وصّاف (چکیده)
40 - واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه (چکیده)
41 - نصایح فردوسی (چکیده)
42 - تقویت زبان فارسی به عنوان عامل پیوند ملتها (چکیده)
43 - تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف (چکیده)
44 - معرفی زبدة الاشعار قاسمی گنابادی (چکیده)
45 - واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی (چکیده)
46 - واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی (چکیده)
47 - رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان (چکیده)
48 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
49 - بینش عرفانی ابن سینا (چکیده)
50 - طرحی نو در شرح مثنوی شریف (چکیده)
51 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
52 - شعر سرودن در خاندان مولوی (چکیده)
53 - بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
54 - عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی (چکیده)
55 - نقش مخاطب در تحول شعر فارسی (چکیده)
56 - سماع در سروده هاي مولوي (چکیده)