بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سیدهادی ابراهیمی


موارد یافت شده: 65

1 - تاثیر پرتوی مادون قرمز و عملکرد های مختلف میکرونایزر فلیکر بر قابلیت هضم برون تنی روده ای نشاسته دانه جو (چکیده)
2 - Virtual water requirement of cow milk production under two different dietary strategies (چکیده)
3 - بررسی عملکرد گوسفند افشاری با تاکید بر خصوصیات رشد و افزایش وزن بره‌های نر: فراتحلیل (چکیده)
4 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
5 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
6 - Feeding Complete Concentrate Pellets Containing Ground Grains or Blend of Steam-Flaked Grains and Other Concentrate Ingredients in Ruminant Nutrition – A Review (چکیده)
7 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
8 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
9 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
10 - The effect of adding ethanolic saffron petal extract and vitamin E on growth performance, blood metabolites and antioxidant status in Baluchi male lambs (چکیده)
11 - Prospective Effects of Regrouping, Number of Animals in Each Group and Concentrate Specificity on Profitability of Lactating Dairy Cows (چکیده)
12 - Milk Production and Composition, and Intake of Holstein Lactating Cows Fed Diets with Partial Substitution of Soybean Meal with Flaked Field Pea (چکیده)
13 - Chemical composition and in vitro rumen fermentation of ensiled sugar industry coproducts (چکیده)
14 - تعیین ارزش غذایی گلبرگ زعفران با استفاده ازتکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
15 - Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs (چکیده)
16 - A New Low Protein Feeding Strategy for Enhancing Nitrogen Utilization in Lactating Dairy Cows (چکیده)
17 - تاثیر افزودن اوره و ترکیبات محرک تخمیر به سیلاژ تفاله چغندر قند بر فراسنجه های تولید گاز برون تنی شکمبه ای (چکیده)
18 - بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم (چکیده)
19 - تأثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
20 - تأثیر میانگین اندازه ذرات و فرم فیزیکی ناشی از تفاوت های خواسته و ناخواسته فرایند تولید کنسانتره بر فراسنجه های تولید گاز تخمیر برون تنی شکمبه ای (چکیده)
21 - Effect of Physical Processing of Pea (Pisum sativum) on Nitrogen Fractionation and Intestinal Protein Digestion (چکیده)
22 - The Effect of Intermittent Watering on Performance, Blood Metabolites, and Nutrient Digestibility in Baluchi Lambs (چکیده)
23 - In Vitro Rumen Fermentation and Furans Degradation Potential of Rock Candy Juice and Sugarcane Molasses (چکیده)
24 - A Study of Rumen Microbial Community of Baluchi Lambs Fed a High Concentrate Diet Containing Conventional Ingredients (چکیده)
25 - Rumen microbial community of Saanen goats adapted to a high-fiber diet in the northeast of Iran (چکیده)
26 - Influence of barley grain treated with alkaline compounds or organic extracts on ex vivo site and extent of digestion of starch (چکیده)
27 - Mesophilic co-digestion of municipal solid waste and sewage sludge: Effect of mixing ratio, total solids, and alkaline pretreatment (چکیده)
28 - تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
29 - EVALUATION OF ANTIOXIDANT PROPERTIES AND TOTAL PHENOLIC OF HYDROALCOHOLIC EXTRACT OF SAFFRON PETAL (چکیده)
30 - تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک (چکیده)
31 - Possibility of early detection of bovine mastitis in dairy cows using thermal images processing (چکیده)
32 - تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازی (چکیده)
33 - تعیین ارزش غذایی اجزاء مختلف باقلا و پوسته مرکبات با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
34 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
35 - تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی (چکیده)
36 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
37 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
38 - مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی (چکیده)
39 - تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) (چکیده)
40 - تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
41 - مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت (چکیده)
42 - اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو (چکیده)
43 - Pomegranate seed pulp, pistachio hulls, and tomato pomace as replacement of wheat bran increased milk conjugated linoleic acid concentrations without adverse effects on ruminal fermentation and performance of Saanen dairy goats (چکیده)
44 - Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range (چکیده)
45 - تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف (چکیده)
46 - بررسی استفاده از علوفه آبیاری شده با فاضلاب در تغذیه دام (چکیده)
47 - مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه (چکیده)
48 - Effects of fumaric or malic acid and 9, 10 anthraquinone on digestibility, microbial protein synthesis, methane emission and performance of growing calves (چکیده)
49 - The effect of cumin (Cuminum cyminum) seed extract on theinhibition of PUFA biohydrogenation in the rumen oflactating goats via changes in the activity of rumen bacteriaand linoleate isomerase enzyme (چکیده)
50 - Prospective use of bacteriocinogenic Pediococcus pentosaceus as direct-fed microbial having methane reducing potential (چکیده)
51 - اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی (چکیده)
52 - اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
53 - اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی (چکیده)
54 - اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته (چکیده)
55 - تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
56 - تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی (چکیده)
57 - Nutritional evaluation of transgenic cottonseeds in vitro (چکیده)
58 - ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی (چکیده)
59 - Plant extract enhanced ruminal CLA concentration, in vitro (چکیده)
60 - Effect of cumin (Cuminum cyminum) seed extract on milk fatty acid profile and methane emission in lactating goat (چکیده)
61 - Evaluation of complementary effects of 9,10-anthraquinone and fumaric acid on methanogenesis and ruminal fermentationin vitro (چکیده)
62 - Is rumen retention time implicated in sheep differences in methane emission? (چکیده)
63 - Calibration of In Vitro Gas Production Technique Using Digital Pressure Gauge: Air Versus Fermentative Gases (چکیده)
64 - Determination of optimum time of semen collection by microscopic evaluation of semen, plasma testosterone concenteration and sexual activity of iranian native breed of bucks (merghoz) in kermanshah province (چکیده)
65 - Comparative nutritional evaluation of transgenic cottonseeds containing Cry1C protein for ruminant feeding (چکیده)