بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Khazaee Farid


موارد یافت شده: 33

1 - Freud as a Psychotherapist and Scientist in Iran (چکیده)
2 - توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون (چکیده)
3 - تاثیر گرته‌برداری بر ادبیات داستانی دو دهه اخیر ایران (چکیده)
4 - رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها (چکیده)
5 - Despotism and Translation in Iran: The Case of Naseri House of Translation as the First State Translation Institution (چکیده)
6 - نظریة ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمة ریزفرهنگ‌ها: موردپژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی (چکیده)
7 - The reception of Persian dubbing: a survey on preferences and perception of quality standards in Iran (چکیده)
8 - تاریخ نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ نگاری ترجمه با رویکرد پیم (چکیده)
9 - تأثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه (چکیده)
10 - هنجارهای انتظاری بینندگان ایرانی درباره برنامه‌های دوبله‌شده به فارسی: پژوهش اکتشافی (چکیده)
11 - Exploring the Rendition of Humor in Dubbed English Comedy Animations into Persian (چکیده)
12 - ضرورت به روزرسانی سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای بازار ترجمه در ایران (چکیده)
13 - نقد ترجمه در ایران، روش ها و آسیب ها (چکیده)
14 - Dubbing v. Subtitling in Rendition of Visual Verbal in English to Persian Audiovisual Translation (چکیده)
15 - تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیبایی شناسی دریافت (چکیده)
16 - مقایسه میزان کاربرد گفتار مستقیم (آزاد) و گفتار غیرمستقیم در رمانس و رمان های فارسی (چکیده)
17 - بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران (چکیده)
18 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
19 - گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شده توضیحی (چکیده)
20 - A Critical Review of the Role of Translator's Critical Reading and Pragmatic Function of (چکیده)
21 - بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز (چکیده)
22 - بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب (چکیده)
23 - اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن (چکیده)
24 - نکاهی توصیفی به وضعیت ترجمه و تالیف ادبی در نظام چندکانه ادبی ایران در دهه 1380 (چکیده)
25 - Insight from EMT for Translator Training in Iran (چکیده)
26 - تک صدایی در ترجمه دن کیشوت (چکیده)
27 - تاثیر ترجمه های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (چکیده)
28 - ارزیابی کیفیت ترجمه (چکیده)
29 - اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن (چکیده)
30 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
31 - مطالعه روش برتر در ترجمه ادبی (چکیده)
32 - رئالیسم جادویی در تذکره الاولیاء (چکیده)
33 - تکیه جمله در جمله ساده فارسی (چکیده)