بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamed Kamelnia


موارد یافت شده: 94

1 - ویژگی های فضای فیزیکی مدرسه برمبنای تجارب بین المللی (چکیده)
2 - زمینه گرایی در معماری بعد از انقلاب اسلامی در ایران (چکیده)
3 - تحلیل و بررسی شاخصه های سلامت در معماری برج های مسکونی مشهد (چکیده)
4 - نمود زمینه گرایی در ضوابط طراحی ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
5 - منطقه‌گرایی پایدار: خوانش رویکرد پایداری در متن معماری منطقه‌گرا (چکیده)
6 - شاخصه های پایداری و رتبه بندی سبز دانشگاه ها (نمونه موردی، دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
7 - Assessing user’s satisfaction in innovation centers with industrial heritage renovation (چکیده)
8 - Key Points to Design an Orthopedic Specialty Hospital; Implementation of Green Building Standards to Optimize Performance of Orthopedic Units (چکیده)
9 - تحلیل و بررسی شاخص‌های پایداری اجتماعی بر معماری مسکن اجتماعی در خاورمیانه (چکیده)
10 - Providing Solutions to Improve Environmental Performance of Universities Based on GreenMetric System (چکیده)
11 - BUILDING NEW HERITAGE FOR THE FUTURE: INVESTIGATING COMMUNITY ARCHITECTURE PARADIGMS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF IRAN (1978–2020) (چکیده)
12 - An evaluation of occupant health and indoor environmental quality in university workspaces (چکیده)
13 - Exploring the spatial structure of Toon historical town courtyard houses: topological characteristics of the courtyard based on a configuration approach (چکیده)
14 - تحلیل و بررسی راهبردها و ویژگی‌های بیوفیلیک در طراحی پل-فضاهای شهری (چکیده)
15 - بررسی تأثیر طراحی فضاهای کار بر اساس ملاحظات معماری سبز، بر سلامت کارکنان (چکیده)
16 - معماری درمانگر و خانه سالمندان: بررسی عوامل تاثیر گذار فیزیکی-کالبدی، روانی و اجتماعی بر سلامت سالمندان در طراحی خانه های سالمندان (چکیده)
17 - ارزیابی سامانه بام‌سبز در مقایسه با بام معمولی از منظر بهره‌وری انرژی در راستای برنامه‌ریزی شهری (کلانشهر مشهد) (چکیده)
18 - بازخوانی رویکردهای منطقه گرایی در آثار معماری معاصر مشهد (چکیده)
19 - New Trends in Critical Regionalism through the Lens of Tzonis and Lefaivre (چکیده)
20 - بررسی رابطه بین محیط مصنوع و پیامدهای سلامت (چکیده)
21 - تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسان (چکیده)
22 - The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (چکیده)
23 - کاربست فضاهای کار گروهی در محیط های یادگیری دانشگاهی (چکیده)
24 - بررسی شاخص های مؤثر در طراحی دانشکده های مهندسی (چکیده)
25 - ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی (چکیده)
26 - (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان (چکیده)
27 - بررسی جایگاه زمینه در فرایند طراحی (چکیده)
28 - جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی (چکیده)
29 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
30 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
31 - the use of smart materials in contemporarization of industrial heritage (چکیده)
32 - بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روشهای مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکن (چکیده)
33 - بررسی نقش زیبایی شناسی معماری در خانه های ایرانی (چکیده)
34 - بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر رضایتمندی کارکنان در محیط های کار - نمونه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
35 - بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (چکیده)
36 - روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران (چکیده)
37 - investigatin building design solution and morphology on energy consumption in office buildings (چکیده)
38 - typology review of open and semi opne spaces as a link between nature and health in healthcare environments (چکیده)
39 - واکاوی اصول زیبایی شاسی معماری (چکیده)
40 - معماری سبز: فرم، فضا و انرژی (چکیده)
41 - تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر -بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما- (چکیده)
42 - تاثیرات متقابل معماری و سینما در دوران معاصر (بررسی تطبیقی سبکهای معماری معاصر و سینما) (چکیده)
43 - Renewable energy sources in the sustainble architecture (چکیده)
44 - بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه (چکیده)
45 - بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان در طراحی بیمارستان کودک (چکیده)
46 - تعاملات بینافرهنگی و پایداری معماری چند فرهنگی در طراحی خوابگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
47 - نیاز سنجی کالبدی فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی (چکیده)
48 - Teachers’ Participation in Designing an Educational Complex: Applying “Role” Technique in Iran (چکیده)
49 - Sustainability Features of Iran’s Vernacular Architecture (چکیده)
50 - تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر (چکیده)
51 - مقایسه و تحلیل شاخصه های برنامه ریزی کالبدی در طرح های جامع پردیس های دانشگاهی (چکیده)
52 - بررسی جایگاه ارتباط شهر و دانشگاه (چکیده)
53 - راهکارهای پاسخگویی به نیازهای روانی کاربران ساختمان های مسکونی بلند مرتبه (چکیده)
54 - رویکردهای نوین در معماری فضاهای دانشگاهی (چکیده)
55 - الگوهای نوین محیطهای یادگیری دانشگاهی براساس برنامه STEM (چکیده)
56 - بررسی مولفه های پایداری در معماری دانشگاه های درحال توسعه (چکیده)
57 - بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران (چکیده)
58 - بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه (چکیده)
59 - تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندورم ساختمان بیمار (چکیده)
60 - Challenges to design GREEN high rise building in IRAN (چکیده)
61 - The Qualitative Analysis on Contemporary Approaches toward Architectural Training in Iran (چکیده)
62 - الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی (چکیده)
63 - تحلیل و بررسی شاخص های طراحی معماری و شهرسازی پایدار )نمونه موردی:انستیتو تکنولوژی شهرمصدر( (چکیده)
64 - فاکتورهای طراحی مؤثر در چشمانداز آینده دانشگاههای کشورهای اسلامی (چکیده)
65 - بررسی جایگاه فرایند طراحی معماری پارامتریک در رویکردهای خطی و غیرخطی (چکیده)
66 - بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان (چکیده)
67 - موزه های مجازی و حفاظت از میراث تاریخی (چکیده)
68 - کاربرد معماری هوشمند در ساختمان سبز (چکیده)
69 - معماری سبز در شهرهای جدید (چکیده)
70 - بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان (چکیده)
71 - الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون (چکیده)
72 - رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونی (چکیده)
73 - تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی (چکیده)
74 - A Participatory analysis of regeneration (چکیده)
75 - نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیری (چکیده)
76 - مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها (چکیده)
77 - مفهوم گرایی در معماری (چکیده)
78 - الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک" (چکیده)
79 - رویکرد طراحی جمعی در معماری (چکیده)
80 - طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده)
81 - روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی (چکیده)
82 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
83 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
84 - برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک (چکیده)
85 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
86 - طراحی با کلیدواژه ها (چکیده)
87 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
88 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده)
89 - کاربرد روانشناسی محیط در طراحی محیطهای کودکان (چکیده)
90 - neglet of community architecture (چکیده)
91 - مشارکت معنادار در معماری (چکیده)
92 - چند صدایی در معماری (چکیده)
93 - منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصر (چکیده)
94 - مدارس در جهان رو به تحول (چکیده)