بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Saghatoleslami


موارد یافت شده: 112

1 - Optimization of fuel ratio in solution combustion method for fabrication of nickel aluminate spinel used in the esterification reaction (چکیده)
2 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
3 - A comparison study of different decellularization treatments on bovine articular cartilage (چکیده)
4 - Insights on the superior performance of nanostructured nitrogendoped reduced graphene oxide in comparison with commercial Pt/C as cathode electrocatalyst layer of passive direct methanol fuel cell (چکیده)
5 - تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته (چکیده)
6 - Influence of carbon source content on the structure and performance of KOH/Ca12Al14O33eC nanocatalyst used in the transesterification reaction via microwave irradiation (چکیده)
7 - CNT-decellularized cartilage hybrids for tissue engineering applications (چکیده)
8 - Influence of fuel type on microwave-enhanced fabrication of KOH/Ca 12 Al 14 O 33 nanocatalyst for biodiesel production via microwave heating (چکیده)
9 - بهینه سازی فرایند تبدیل گاز طبیعی به سوخت مایع با استفاده از کاتالیست آهن در راکتور فیشر-تروپش با تاکید بر مصرف کربن دی اکسید (چکیده)
10 - Microwave-Assisted Solution Combustion Synthesis of Spinel-Type Mixed Oxides for Esterification Reaction (چکیده)
11 - سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری (چکیده)
12 - بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری (چکیده)
13 - 3D mesoporous nitrogen-doped reduced graphene oxide as an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline fuel cells: Role of p and lone pair electrons (چکیده)
14 - Optimization of the activity of KOH/calcium aluminate nanocatalyst for biodiesel production using response surface methodology (چکیده)
15 - A study on the structure and catalytic performance of ZnxCu1-xAl2O4 catalysts synthesized by the solution combustion method for the esterification reaction (چکیده)
16 - Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye (چکیده)
17 - سنتز نانو کاتالیست سیلیکا-تیتانیا به روش سل-ژل و ارزیابی بارگذاری گروه‌های سولفات بر فعالیت کاتالیست در واکنش استری (چکیده)
18 - Potential application of nitrogen-doped graphene nanosheets as an efficient cathode electrocatalyst in alkaline PDMFC (چکیده)
19 - Effect of caustic treatment of reduced graphene oxide on its structure and performance toward ORR (چکیده)
20 - Production of biodiesel from microalgae grown in wastewater by heterogeneous base catalysts (چکیده)
21 - Production of biodiesel from oleic acid using sulfated alumina as a heterogeneous acid catalyst (چکیده)
22 - Oxygen Reduction Reaction Activity Improvement in Cu/PtPd Nanocatalyst Based on Core-Shell Structured through Electrochemical Synthesis on Porous Gas Diffusion Electrodes in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (چکیده)
23 - Synthesis of oak gall tannin-immobilized hexagonal mesoporous silicate (OGT-HMS) as a new super adsorbent for the removal of anionic dye from aqueous solution (چکیده)
24 - Prediction of solid volume fraction and mean density distribution isograms in slurry flow in a pipe, using ASM model (چکیده)
25 - Synthesis of novel nano-catalyst of doped CaZrO3 with titania by sol-gel method and assessment of its activity in esterification reaction (چکیده)
26 - Numerical simulation of Lithium-Titanium gas-solid fluidized beds with MFIX and assessing the effects of pressure, particle size and inlet gas velocity on its performance (چکیده)
27 - A rate-based model approach for the absorption of acid gases by aqueous solution of MDEA, using Aspen plus simulator plus simulator (چکیده)
28 - Microwave assisted the synthesis of ZnO and CuO promoted alumina for esterification reaction (چکیده)
29 - Removal of nickel ions from aqueous solution by micellar-enhanced ultrafiltration, using mixed anionic–non-ionic surfactants (چکیده)
30 - Preparation of alumina supported super active sulfated zirconia and assessment of its activity in esterification reaction (چکیده)
31 - بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس (چکیده)
32 - شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP (چکیده)
33 - Assessment of the micellar-enhanced ultrafiltration process with a tight UF membrane for the removal of aniline from water (چکیده)
34 - سنتز پیوسته نانو ذرات و نقره هسته -پوسته نقره-اکسید تیتانیوم با تابش مایکرویو (چکیده)
35 - Pt catalysts on PANI coated WC/C nanocomposites for methanol electro-oxidation and oxygen electro-reduction in DMFC (چکیده)
36 - Preparation of Pt-Co nanoparticles by galvanostatic pulse electrochemical codeposition on in situ electrochemical reduced graphene nanoplates based carbon paper electrode for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell (چکیده)
37 - ببررسی تاثیر دانسیته ذرات بیوماس روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
38 - بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان (چکیده)
39 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
40 - Polyethersulfone/Poly(D,L-lactide) Blend Membranes: Preparation, Characterization, and Performance (چکیده)
41 - In situ grown of pt-pd nanowires with excellent electrochemical performance as a facile route polymer electrolyte membrane fuel cell electrodes preparation (چکیده)
42 - Non-carbonaceous nanostructured support materials for low temperature fuel cell electrocatalysts (چکیده)
43 - مدلسازی فرآیند یک روش نوین پیشنهادی ساده به منظور کسب انرژی از امواج دریا (چکیده)
44 - Simultaneous removal of aniline and nickel from water by micellar-enhanced ultrafiltration with different molecular weight cut-off membranes (چکیده)
45 - Image Analysis Technique as a Tool for Extracting Features from the Copper Surface Froth in the Flotation Process (چکیده)
46 - Carbonaceous Nanostructured Support Materials for Low Temperature Fuel Cell Electrocatalysts—A Review (چکیده)
47 - مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی (چکیده)
48 - تحلیل ارزیابی پیامد آتش سوزی مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید با استفاده از نرم افزار فست (چکیده)
49 - Effect of calcination temperature on catalytic activity of synthesis SrO/S-ZrO2 by solvent-free method in esterification of oleic acid (چکیده)
50 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (چکیده)
51 - Controlling Nonlinear Processes, using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
52 - Experimental Study of CMC Evaluation in Single and Mixed Surfactant Systems, Using UV-Vis Spectroscopic Method (چکیده)
53 - A simple and cost effective method for recovering gold from the jewelers’ electroplating waste water workshops using nano-wires structure of manganese oxide as an adsorbent (چکیده)
54 - Prediction of flooding and pressure drop in a spinning cone column using neural networks (چکیده)
55 - Preparation of Nano-Size Al-Promoted Sulfated Zirconia and the Impact of Calcination Temperature on Its Catalytic Activity (چکیده)
56 - Sensitivity analysis of a CO2 Stripper Column Using Linear and Nonlinear modeling, a Case Study (چکیده)
57 - Application of Artificial Neural Network and multiple linear regression for modeling and sensitivity analysis of a stripper column (چکیده)
58 - Liquid–liquid extraction of aromatics from their mixtures with alkanes using 1-methyl 3-octylimidazolium thiocyanate ionic liquid (چکیده)
59 - بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم (چکیده)
60 - جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی (چکیده)
61 - Preparation of novel nano-catalyst Sr/S-ZrO2 by solvent Free method and investigating the catalytic activity in esterification reaction (چکیده)
62 - Comparison between the activity of nano-catalysts of Al-promoted and pure sulfated ziconia and optimization of condition in esterification of oleic acid (چکیده)
63 - A new approach for the removal of toxic pollutants and gold recovery from Industrial waste water (چکیده)
64 - Identification and Control of MIMO Systems with State Time Delay (چکیده)
65 - Auto-Design of Neural Network–Based GAs for Manipulating the Khangiran Gas Refinery Sweetening Absorption Column Outputs (چکیده)
66 - Numerical Simulation of Fouling in Heat exchangers (چکیده)
67 - The Effects of Geometrical Parameters on Heat Transfer and Pressure Drop in Plate Fin and Tube Heat Exchangers (چکیده)
68 - Study of Heat Transfer on Elliptic Parts in One and Two Row Arrays of Plate Fin and Tube Heat Exchangers, a CFD Approach (چکیده)
69 - Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics in a Plate Heat Exchanger (چکیده)
70 - شبیه سازی جریان سنج روزنه ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
71 - سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو (چکیده)
72 - Applying the Taguchi Method for Optimized Fabrication of a-Lactalbumin Nanoparticles as Carrier in Drug Delivery and Food Science (چکیده)
73 - Prediction of the overall sieve tray efficiency for a group of hydrocarbons, an artificial neural network approach (چکیده)
74 - Simulation of two-dimensional turbulence flow in pipe lines with abrupt expansion (چکیده)
75 - شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی (چکیده)
76 - شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی (چکیده)
77 - کنترل پیش بین خطی تطبیقی در کنترل فرایند تخمیرهوازی گلوکز (چکیده)
78 - A novel Approach in Predicting the Adsorption Behavior of Activated and Molecular Sieve Carbons (چکیده)
79 - Prediction of flow pattern and velocity distribution in pipe lines, using COMSOL MILTIPHYSICS simulator (چکیده)
80 - Prediction of Water Activity Coefficient in TEG-Water System Using Diffusion Neural Network(DNN (چکیده)
81 - بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست (چکیده)
82 - Controlling Nonlinear Processes, Using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
83 - Prediction of thickness and fouling rate in pulsating flow heat exchangers, using FLUENT simulator (چکیده)
84 - Human SerumAlbumin (HSA) Nanoparticles as Drug Delivery System: Preparation, Optimization and Characterization Study (چکیده)
85 - Production of biological nanoparticles frrom a-lactalbumin for drug delivery and food science application (چکیده)
86 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
87 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
88 - Design of cryogenic system for liquefaction of hydrogen (چکیده)
89 - Fabrication And Evaluation Of Human Serum Albumin (HSA) Nanoparticles For Drug Delivery Application (چکیده)
90 - سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان (چکیده)
91 - Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human Serum (چکیده)
92 - Production and Optimization of Novel Biodegradable Nanoparticles Based (چکیده)
93 - Human Serum Albumin (HSA) Nanoparticles Fabrication and Optimization of the (چکیده)
94 - FABRICATION AND EVALUATION OF HUMAN SERUM (چکیده)
95 - Contolled fabrication and evaluation of a-lactalbumin nanaoparticles for drug delivery and food science application (چکیده)
96 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products at the Steady State Condition (چکیده)
97 - Adaptive neural fuzzy interface system to modeling of flux and fouling during UF of skimmed milk (چکیده)
98 - شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
99 - Fuzzy inference system to modeling of crossflow milk ultrafiltration (چکیده)
100 - ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys (چکیده)
101 - شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا (چکیده)
102 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products in Khangiran Gas Refinery (چکیده)
103 - استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع (چکیده)
104 - بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی (چکیده)
105 - استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف (چکیده)
106 - شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه (چکیده)
107 - Experimental Investigation of power consumption, Mass Transfer Coefficient and flow regime in Gas-Li (چکیده)
108 - بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د (چکیده)
109 - Comparative study of artificial neural networks (ANN) and statistical methods for predicting the per (چکیده)
110 - حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون (چکیده)
111 - بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج (چکیده)
112 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)