بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: بهروز حسنی


موارد یافت شده: 122

1 - Analytical Prediction of Young’s Modulus of Carbon Nanotubes using a Variational Method (چکیده)
2 - Isogeometric analysis of functionally graded plates using a new quasi-3D shear deformation theory based on physical neutral surface (چکیده)
3 - مطالعه رفتار الکترومکانیکی سازه های هوشمند با استفاده از تحلیل هم هندسی (چکیده)
4 - Elastic-plastic analysis of pressure vessels and rotating disks made of functionally graded materials using the isogeometric approach (چکیده)
5 - Elasto-Plastic Stress Analysis in Rotating Disks and Pressure Vessels Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
6 - Topological optimization of vibrating continuum structures for optimal natural eigenfrequency (چکیده)
7 - Adaptive analysis of three-dimensional structures using an isogeometric control net refinement approach (چکیده)
8 - حل مسائل غیرخطی الاستیک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
9 - حل تطبیقی در تحلیل ایزوژئومتریک سازه ها با استفاده از روشهای تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
10 - بهبود شبکه نقاط کنترل در تحلیل ایزوژئومتریک سازه های متقارن محوری با استفاده از روش های تخمین خطا مبتنی بر بازیافت تنش (چکیده)
11 - بررسی و مقایسه تصفیه آب به روش تبادل یونی و اسمس معکوس در صنعت داروسازی (چکیده)
12 - مکان یابی نقاط بهینه تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
13 - بررسی همگرایی درروش آیزوژئومتریک در قالب مسئله الاستیک آزمون فشار قطری با تکینگی حاصل بار نقطه ای (چکیده)
14 - The effect of parameterization on isogeometric analysis of free-form curved beams (چکیده)
15 - تحلیل صفحات چند لایه با استفاده از نظریه تغییر شکل برشی مرتبه بالا با تابع زیگزاگ بهبود یافته (چکیده)
16 - بررسی تأثیر نقاط فوق هم گرای تنش برای بهبود حل و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل متقارن محوری (چکیده)
17 - بررسی تجربی تأثیر هندسه پروفیل مته بر عملکرد و دوام مته الماسه (چکیده)
18 - بهینه سازی توپولوژی مسائل تنش مسطح در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
19 - بررسی نظریه های زیگزاگ در تحلیل خمش صفحات مستطیلی چند لایه (چکیده)
20 - بررسی کمانش و پس کمانش نانو لوله های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی (چکیده)
21 - حل مسائل غیرخطی الاستیک در محدوده تراکم‌ناپذیری با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
22 - بهبود تنش و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل سه بعدی (چکیده)
23 - Size-dependent free vibration analysis of electrostatically pre-deformed rectangular micro-plates based on the modified couple stress theory (چکیده)
24 - بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با شکل دلخواه تحت قید تنش (چکیده)
25 - بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه ای سازه های پانلی پیش قالب بندی شده (چکیده)
26 - Finite element buckling analysis of multi-layered graphene sheets on elastic substrate based on nonlocal elasticity theory (چکیده)
27 - بررسی کمانش نانولوله‌های کربنی تک جداره با استفاده از شبیه سازی عددی در شرایط دمایی مختلف (چکیده)
28 - محاسبه مدول یانگ نانو لوله های کربنی تک جداره با روش همگن سازی مجانبی (چکیده)
29 - بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
30 - An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the (چکیده)
31 - مقایسه روشهای انتگرالگیری عددی در تحلیل هم هندسه (چکیده)
32 - تحلیل سازه های پوسته ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
33 - Simultaneous isogeometrical shape and material design of functionally graded structures for optimal eigenfrequencies (چکیده)
34 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
35 - Collocation Discrete Least Square (CDLS) Method for Elasticity Problems (چکیده)
36 - Free vibration characteristics of functionally graded structures by an isogeometrical analysis approach (چکیده)
37 - Thermo-elastic optimization of material distribution of functionally graded structures by an isogeometrical approach (چکیده)
38 - بررسی عملکرد روش ایزوژئومتریک در بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
39 - استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک درمدلسازی و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری (چکیده)
40 - نقاط فوق همگرای تنش در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
41 - An Improved Big Bang – Big Crunch Algorithm For Size Optimization of Trusses (چکیده)
42 - بهینه سازی شکل سازه های پوسته ای با استفاده از تکنیک نربز (چکیده)
43 - Analysis of two-dimensional functionally graded rotating thick disks with variable thickness (چکیده)
44 - Robust procedures for structural optimization (چکیده)
45 - Fully integrated design optimization for engineering structures with benchmarking (چکیده)
46 - تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک (چکیده)
47 - تحلیل صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک ICRAE2013 (چکیده)
48 - Isogeometric topology optimization of structures by using MMA (چکیده)
49 - مقایسه‌ی روش هم‌هندسه با اجزای محدود در تحلیل دینامیکی مسائل کشسان دو‌بعدی (چکیده)
50 - Homogenization for cellular bodies with periodic microstructures (چکیده)
51 - Corrected smooth particle hydrodynamics – a reproducing kernel meshless method for computational mechanics (چکیده)
52 - Some experiences in structural topology optimization (چکیده)
53 - بررسی اثرات اصطکاک غیرماندگار در خلال جریان های غیرماندگار (چکیده)
54 - بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
55 - Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression (چکیده)
56 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
57 - مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری (چکیده)
58 - بررسی عددی پدیده فلاتر و عوامل موثر بر آن برای یک بال به همراه مخزن (چکیده)
59 - توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته برای مسایل مکانیک جامدات (چکیده)
60 - Numerical determination of tension mode stress intensity factor in jointed rock medium using stress extrapolation method (چکیده)
61 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)
62 - Determination of stress intensity factors for jointed brittle rock medium using Element Free Galerkin method (چکیده)
63 - بهینه سازی توپولوژیک لایه تقویتی سازه های صفحه ای با استفاده از قید تنش (چکیده)
64 - An error indicator for two-dimensional elasticity problems in the discrete least squares meshless method (چکیده)
65 - Isogeometric shape optimization of three dimensional problems (چکیده)
66 - Development of a computer program to numerical analysis of fracture propagation (چکیده)
67 - Experimental study of crack propagation in jointed rock medium under compressive loads (چکیده)
68 - بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک (چکیده)
69 - اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (چکیده)
70 - بررسی سطح عملکرد سازه های پانلی بتن مسلح (چکیده)
71 - ضریب رفتار ساختمانهای پانلی پیش قالب بندی شده بتن مسلح (چکیده)
72 - بررسی محدودیت اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی برای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتنی مسلح (چکیده)
73 - Safeguarding and promoting the qanat of shahrood province, Iran (چکیده)
74 - ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی (چکیده)
75 - بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده از تابع چگالی مصنوعی (چکیده)
76 - استفاده از اسپلاینها در مدلسازی و تحلیل مسایل تنش/کرنش مسطح (چکیده)
77 - استفاده از برآورد خطا و بهبود محلی شبکه اجزای محدود با المانهای مرتبه بالا در تعیین فاکتور شدت تنش صفحه ترکدار تحت کشش (چکیده)
78 - A posterior error estimation in the isogeometrical analysis method (چکیده)
79 - Isogeometrical analysis of functionally graded materials in plane elasticity problems (چکیده)
80 - روش شناسی پژوهش در صنعت بتن کشور (چکیده)
81 - اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (چکیده)
82 - بررسی تاثیر تغییر سطح دیوارها بر عملکرد سیستمهای سازهای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
83 - تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی (چکیده)
84 - مقایسه کارائی و دقت روشهای اجزای محدود و ایزوژئومتریک در حل معادلات دیفرانسیل مرتبه فرد (چکیده)
85 - بررسی روشهای حل اجزای محدود مسائل چپ شدگی تیرهای بدون تکیه گاههای جانبی و کمانش پیچشی ستون ها (چکیده)
86 - تولید شبکه اجزای محدود ساختار یافته برای پوسته های با اشکال پیچیده با استفاده از تکنیک NURBS (چکیده)
87 - مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در برآورد رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
88 - استفاده از روشهای تقریبی در بهینه سازی شکل و ابعاد خرپاها (چکیده)
89 - An improved isogeometrical analysis approach to functionally graded plane elasticity problems (چکیده)
90 - بهینه سازی توپو لو ژیک سازه ها به روش معیار بهینگی (چکیده)
91 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از مشابه سازی رشد تطبیقی درختان (چکیده)
92 - Derivation of incompatible modes in non-conforming finite elements using hierarchical shape functions (چکیده)
93 - Prevention of undesirable structural elements in three dimensional topology optimization (چکیده)
94 - Collocation Discrete Least Squares (CDLS) Method for Elasticity Problems and Grid Irregularity Effect Assessment (چکیده)
95 - Numerical evaluation of stress Intensity factors in jointed rock medium by the M-Integral method (چکیده)
96 - استفاده از نیروهای وارد بر وصله های تحلیل ایزوژئومتریک جهت محاسبه تنش بهبود یافته و برآورد توزیع خطا (چکیده)
97 - A review of homogenization and topology optimization III—topology optimization using optimality criteria (چکیده)
98 - A review of homogenization and topology opimization II—analytical and numerical solution of homogenization equations (چکیده)
99 - A review of homogenization and topology optimization I- homogenization theory for media with periodic structure (چکیده)
100 - A direct method to derive the boundary conditions of the homogenization equations for symmetric cells (چکیده)
101 - بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP (چکیده)
102 - A multi-objective structural optimization using optimality criteria and cellular automata (چکیده)
103 - تحلیل و بهینه‌سازی شکل سازه های متقارن محوری با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
104 - Structural topology optimization using ant colony methodology (چکیده)
105 - بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح (چکیده)
106 - تعیین ضریب شدت تنش با قابلیت اطمینان بالا به وسیله تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود (چکیده)
107 - ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیطهای شبه سنگی (چکیده)
108 - Isogeometrical solution of Laplace equation (چکیده)
109 - Meshless analysis of cracked functionally graded materials under thermal shock (چکیده)
110 - بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا (چکیده)
111 - Simultaneous shape and topology optimization of shell structures (چکیده)
112 - برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
113 - مدلسازی و تحلیل همزمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
114 - An investigation on the seismic performance of reinforced concrete panel structures (چکیده)
115 - Application of isogeometric analysis in structural shape optimization (چکیده)
116 - Computation of Stress Intensity Factor in Functionally Graded Plates under Thermal Shock (چکیده)
117 - Free vibration analysis of functionally graded structures using a generalized isogeometric analysis approach (چکیده)
118 - A generalized isogeometrical analysis approach for free vibration analysis of plane elasticity problems (چکیده)
119 - An isogeometrical approach to error estimation and stress recovery (چکیده)
120 - An isogeometrical approach to structural topology optimization by optimality criteria (چکیده)
121 - تحلیل دینامیکی مسایل الاستیک صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)
122 - تحلیل ارتعاشات آزاد مسایل تنش صفحه ای با استفاده از روش ایزوژئومتریک (چکیده)