مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا سرباز , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , احادیث هشام بن سالم در کافی کلینی؛ مصادر و مآخذ, مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (27), شماره (69), سال (2021-9), صفحات (49-68)
 2. محمدرضا مزرعی فراهانی , عباس اسمعیلی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , بررسی فاعل بودن مضاف‌الیه در عبارت ﴿ذکر الله﴾ در آیه 28 سوره رعد و واکاوی نظرات مفسران و مترجمان پیرامون آن, مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (14), سال (2021-3), صفحات (191-218)
 3. مهدی آریان فر , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , بررسی چالش‌های تاریخ تدوین حدیث شیعه از دیدگاه یحیی محمد در «مشکلة الحدیث», علوم قرآن و حدیث, دوره (51), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (9-28)
 4. محمد مقدم , مرتضی ایروانی نجفی , عباس اسمعیلی زاده , جایگاه روایات تفسیری در التفسیر الوسیط للقران الکریم طنطاوی, پژوهش های اعتقادی کلامی, دوره (10), شماره (37), سال (2020-5), صفحات (263-286)
 5. داود خلوصی , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , نگاهی نو و تحلیلی به روایات سبعه احرف, آموزه های قرآنی, دوره (16), شماره (30), سال (2019-11), صفحات (285-311)
 6. ملیکا کردلویی , محمدحسن رستمی , مرتضی ایروانی نجفی , پژوهشی در جایگاه ارزشی تجوید و سهم آن در خوشخوانی و تغنی قرآن کریم, پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (50), شماره (2), سال (2018-3), صفحات (299-315)
 7. بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی , عاطفه احیاء جهرمی , نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل بیت«علیهم السلام», حدیث پژوهی, دوره (9), شماره (18), سال (2018-1), صفحات (7-38)
 8. مرتضی ایروانی نجفی , زهرا حیدری ابروان , بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهد, مطالعات تاریخ اسلام, دوره (10), شماره (37), سال (2018-9), صفحات (7-24)
 9. M. Arianfar , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , A Critical Analysis of Quranyun's Perceptions about the Writing of Tradition, Journal Of Administrative Management, Education And Training, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (131-137)
 10. داود خلوصی , مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی, پژوهش های قرآنی, دوره (22), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (120-149)
 11. علیرضا آزاد , مرتضی ایروانی نجفی , علی اسدی اصل , لمحة عن الکسائی و خصائصه القرائیة, مطالعات اسلامی, دوره (47), شماره (96), سال (2016-9), صفحات (9-27)
 12. مرتضی ایروانی نجفی , محمدحسن شاطری احمدآبادی , تشیع اعتدالی و بازتاب آن در تفسیر شیعی, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (13), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (1-31)
 13. مرتضی عرب , مرتضی ایروانی نجفی , تواتر قرآن؛حقیقت،محدوده،و زمینه های روی آورد به آن, کتاب قیم, دوره (6), شماره (14), سال (2016-9), صفحات (65-87)
 14. مرتضی ایروانی نجفی , سهیلا پیروزفر , فاطمه مولودی , درآمدی بر رویکرد ساختاری به مفهوم عمل صالح در قرآن و روایات, آموزه های قرآنی, دوره (3), شماره (17), سال (2016-3), صفحات (8-34)
 15. بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی , بررسی تاریخی «قرائة العامة» وارتباط آنبا روایت حفص از عاصم, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (16), سال (2015-5), صفحات (159-186)
 16. محسن دیمه کارگراب , مرتضی ایروانی نجفی , روش علامه طباطبائی در مواجهه با اختلاف قراءات در تفسیر المیزان, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (3), سال (2015-10), صفحات (49-78)
 17. محمد خامه گر , مرتضی ایروانی نجفی , روش شناسی رویکرد علامة طباطبائی در اختلاف قرائات, پژوهش های قرآنی, دوره (18), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (118-143)
 18. محسن رجبی , سیدکاظم طباطبائی پور , مرتضی ایروانی نجفی , میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن, آموزه های قرآنی, دوره (22), شماره (22), سال (2015-10), صفحات (163-190)
 19. مرتضی ایروانی نجفی , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده , بی بی حکیمه حسینی دولت آباد , آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی), آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (18), سال (2013-10), صفحات (3-23)
 20. محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , بی بی زینب حسینی , مرتضی ایروانی نجفی , رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر, پژوهش های قرآنی, دوره (18), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (4-31)
 21. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , صاحبعلی اکبری , سهیلا پیروزفر , پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی, کتاب قیم, دوره (5), شماره (12), سال (2015-9), صفحات (171-194)
 22. محمد قربان زاده , حسن نقی زاده , مرتضی ایروانی نجفی , سیدکاظم طباطبائی پور , تسامح در سند روایات طبی, علوم قرآن و حدیث, دوره (89), شماره (89), سال (2013-3), صفحات (83-104)
 23. بی بی زینب حسینی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , مرتضی ایروانی نجفی , نبرد مخفی از منظر قرآن کریم با نگاهی به واژه ی, پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (46), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (51-71)
 24. مرتضی ایروانی نجفی , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , مهدی جلالی , علی اصغر ناصحیان , بررسی دیدگاه علامه طباطبائی در تفسیر آیه هفتم آل عمران, تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (10), شماره (2), سال (2013-10), صفحات (1-28)
 25. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , محمدحسن حائری , رهیافت روایات سبب نزول در استنباط فقهای امامیه از آیه ی115 بقره, فقه و اصول, دوره (45), شماره (93), سال (2013-9), صفحات (35-55)
 26. مرتضی ایروانی نجفی , فاطمه رضاداد , باز خوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابو زید, آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (16), سال (2013-3), صفحات (95-118)
 27. مرتضی ایروانی نجفی , الهه شاه پسند , تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیه احصار, کتاب قیم, دوره (1), شماره (4), سال (2012-1), صفحات (31-52)
 28. الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی , ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات), پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (45), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (11-37)
 29. مرتضی ایروانی نجفی , الهه شاه پسند , نقدی بر نظریه تحریم تدریجی خمر, آموزه های قرآنی, دوره (1), شماره (14), سال (2012-3), صفحات (3-30)
 30. مرتضی ایروانی نجفی , ابو الفضل علیشاهی قلعه جوقی , بی بی زینب حسینی , رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن, کاوشهای دینی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-4), صفحات (89-119)
 31. مرتضی ایروانی نجفی , ابوالفضل علیشاهی , بی بی زینب حسینی , ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن), پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (43), شماره (1), سال (2011-3), صفحات (31-51)
 32. مرتضی ایروانی نجفی , وقفات نحویة وصرفیة فی بعض موارد قراءة الحسن البصری, مطالعات اسلامی, دوره (41), شماره (78), سال (2008-3), صفحات (11-39)

عربی

 1. مرتضی ایروانی نجفی , أیّ فی (أکرم أیّهم أفضل) بین سیبویه و بقیة النحاة, الکلیة الاسلامیة الجامعة, دوره (12), شماره (44), سال (2017-10), صفحات (261-286)
 2. مرتضی ایروانی نجفی , وقفة فی إعراب «أیّ» فی (ثُمّ لننزِعنّ من کلّ شیعة أیُّهم ...), آداب الکوفه, دوره (1), شماره (33), سال (2017-10), صفحات (11-34)
 3. مرتضی ایروانی نجفی , تفسیر القران بالقران فی التفسیر الکبیر, علوم قرآن و حدیث, دوره (45), شماره (90), سال (2013-4), صفحات (9-30)
 4. مرتضی ایروانی نجفی , الجر علی الجوار بین الرفض والقبول, انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی-الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها, دوره (2), شماره (6), سال (2006-10), صفحات (1-30)
 5. مرتضی ایروانی نجفی , اذا بین اقوال النحاه و النصوص الوارده, دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, دوره (11), شماره (40), سال (2003-7), صفحات (1-53)
 6. مرتضی ایروانی نجفی , الجر علی الجوار فی القرآن الکریم, مطالعات اسلامی, دوره (74), سال (2007-3), صفحات (9-38)
 7. مرتضی ایروانی نجفی , قراءه الحسن البصری و اقوال العلماء فیها, مطالعات اسلامی, سال (2005-12)

مقالات ارایه شده در کنفرانس