بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdollah Jamshidi


موارد یافت شده: 111

1 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
2 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
3 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
4 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
5 - استفاده از اشعه ماکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم (چکیده)
6 - Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients (چکیده)
7 - Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran (چکیده)
8 - Isolation and identification of Listeria spp. in chicken carcasses marketed in northeast of Iran (چکیده)
9 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
10 - Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size (چکیده)
11 - Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
12 - بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت (چکیده)
13 - Detection of eaeA, hlyA, stx1 and stx2 genes in pathogenic Escherichia coli isolated from broilers affected with colibacillosis (چکیده)
14 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
15 - بررسی تاثیر دو پارامتر شدت ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، بر قطر نانوفیبرهای زئین تولید شده به روش الکتروریسی (چکیده)
16 - بررسی تاثیر غلظت و سرعت جریان محلول زئین بر روی قطر نانوالیاف تولیدشده به روش الکتروریسی، جهت ریز پوشانی اجزاء مواد موثره غذایی و دارویی (چکیده)
17 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
18 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
19 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in Northeastern of Iran (چکیده)
20 - Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds (چکیده)
21 - Evaluation of fructosamine as a new biomarker for diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
22 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
23 - A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR (چکیده)
24 - Serogroup identification and Virulence gene characterization of Listeria monocytogenes isolated from chicken carcasses (چکیده)
25 - ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ (چکیده)
26 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
27 - Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens (چکیده)
28 - QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MILK BY MPN-PCR AND MPN-CULTURE METHODS (چکیده)
29 - isolation and genotyping of cl. perfringens from broiler meat (چکیده)
30 - Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran (چکیده)
31 - Exogenous melatonin improves growth performance, intestinal microbiota, and morphology in temporarily feed restricted broilers (چکیده)
32 - بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین (چکیده)
33 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
34 - A comparative study of ozone and chlorine treatment in Poultry plant, a preliminary study (چکیده)
35 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
36 - Evidence for Transmission of Low Pathogenic Avian Influenza A, H9N2 (LPAIV A, H9N2) to Domestic Cats Consuming Chicken Offal (چکیده)
37 - Production of Bacterial Ghost from Avian Pathogenic E-Coli (APEC), O2K1 Serotype (چکیده)
38 - Determination of the Broiler Carcasses Contaminatin to Coliform and Escherichia coli in slaughterhouse in bandarabbas (چکیده)
39 - Intestinal infection with different spirochete species in laying hens (چکیده)
40 - Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products (چکیده)
41 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
42 - Optimal thresholds of metabolic indicators of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
43 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
44 - مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح (چکیده)
45 - اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
46 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad, Iran (چکیده)
47 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
48 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
49 - Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR (چکیده)
50 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
51 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
52 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
53 - جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد (چکیده)
54 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
55 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
56 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
57 - Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay (چکیده)
58 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
59 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Echis carinatus (چکیده)
60 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
61 - Modeling the influence of bunium persicum boiss essential oil, pH and temperature on growth of listeria monocytogenes (چکیده)
62 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
63 - Screening chloramphenicol residues in broiler chickens slaughtered in an industrial abattoir in Mashhad (چکیده)
64 - Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran (چکیده)
65 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
66 - Isolation and detection of salmonella spp. and salmonella enteritidis from broiler carcasses in a poultry abattoir in Mashhad suburb-Iran (چکیده)
67 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
68 - بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی (چکیده)
69 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
70 - Isolation and Identification of Helicobacter pullorum in Chickens flocks in Mashhad-Iran (چکیده)
71 - تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد (چکیده)
72 - Ethical concerns in Slaughtering of Food animals (چکیده)
73 - GM foods and islamic religion concerns (چکیده)
74 - The effect of short-time microwave exposures on Salmonella typhimurium inoculated onto chicken drumettes (چکیده)
75 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
76 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
77 - The eggs from laying hens infected with Brachyspira pilosicoli may not be a potential source of infection for human (چکیده)
78 - Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran (چکیده)
79 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogeneses inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
80 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Cerastes cerastes (چکیده)
81 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
82 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad-Iran (چکیده)
83 - Application and implication of nanotechnology in food processing (چکیده)
84 - Evaluation comparative effects of some selected antibiotics and essential-oils on salmonella spp. Isolated from eggs yolk (چکیده)
85 - Using artificial neural networks and levenberg-Marquardt algorithm for prediction of staphylococcus aureus growth (چکیده)
86 - بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی (چکیده)
87 - Modeling of Staphylococcus aureus Growth affecting by Bonium persicum essential oil, temperature, pH (چکیده)
88 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
89 - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) as a new tool in predictive food microbiology (چکیده)
90 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
91 - Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from raw milk samples in Mashhad (چکیده)
92 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
93 - Molecular Detection of Genetically Modified Poultry Diets by PCR (چکیده)
94 - the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 (چکیده)
95 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
96 - بررسی مقدماتی آلودگی موهای پستان به باکتری های عامل ورم پستان محیطی در گاوداریهای شیری اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
97 - Investigation the antibacterial effect of venom of Iranian snake Echis Carinatus (چکیده)
98 - Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils (چکیده)
99 - غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی (چکیده)
100 - استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم (چکیده)
101 - the prevalence of resistance to antimicrobial agents of staphylococcus species isolated from milk products in mashhad, Iran (چکیده)
102 - Growth Limits of Staphylococus aureus as a function of temperature, acetic acid, NaCl, and inoculum level (چکیده)
103 - Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran (چکیده)
104 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
105 - Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran (چکیده)
106 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
107 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
108 - Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids (چکیده)
109 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
110 - Experimental infection of layer hens with a human isolate of Brachyspira pilosicoli (چکیده)
111 - zinc bacitracin enhances colonization by the intestinal spirochaete brachyspira piilosicoli in exper (چکیده)