بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abdollah Jamshidi


موارد یافت شده: 141

1 - Fermentation of Rubus dolichocarpus juice using Lactobacillus gasseri and Lacticaseibacillus casei and protecting phenolic compounds by Stevia extract during cold storage (چکیده)
2 - Evaluation of in-vitro antibacterial effect of crude venom of Pseudocerastes Persicus snake (چکیده)
3 - Effects of kefir on liver function tests and histopathological changes in rats exposed to aflatoxin B1 (چکیده)
4 - Preparation and evaluation of Mentha spicata L. essential oil nanoemulsion: physicochemical properties, antibacterial activity against foodborne pathogens and antioxidant properties (چکیده)
5 - Antibacterial effect of Allium paradoxum extract against several foodborne pathogens (چکیده)
6 - In vitro antibacterial effect of leaves and root extract of Allium paradoxum on control of Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
7 - Health Risk Assessment and Evaluation of Nitrate And Nitrite in Salad Vegetables of Mashhad City (چکیده)
8 - Prevalence, Biotyping, and Antimicrobial Resistance of Yersinia enterocolitica Isolated from Traditional Iranian Cheeses - Evaluation of Yersinia enterocolitica in Traditional Cheeses (چکیده)
9 - The Lytic Siphophage vB_StyS-LmqsSP1 Reduces the Number of Salmonella enterica Serovar Typhimurium Isolates on Chicken Skin (چکیده)
10 - Extraction and purification of α-pinene; a comprehensive review (چکیده)
11 - بررسی میزان شیوع پاتوتیپهای اشریشیا کولای مولد اسهال از غذاهای آماده مصرف (چکیده)
12 - Phenotypic and genotypic determination of β-lactamase-producing Escherichia coli strains isolated from raw milk and clinical mastitis samples, Mashhad, Iran (چکیده)
13 - Evaluation of resistance to fluoroquinolones and determination of mutations in gyrA and parC genes in Escherichia coli isolated from raw milk of dairy cows with coliform mastitis in Khorasan Razavi province Iran (چکیده)
14 - Virulence Characteristics of Yersinia enterocolitica Isolated from Dairy Products in the Northeast of Iran (چکیده)
15 - Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimorium identification in poultry carcasses (چکیده)
16 - Isolation of broad-host-range bacteriophages against food- and patient-derived Shiga toxin-producing Escherichia coli (چکیده)
17 - Saccharomyces cerevisiae as a delivery system of Zataria multiflora Boiss. essential oil as a natural preservative for food applications (چکیده)
18 - Encapsulation of Zataria multiflora Essential Oil in Saccharomyces cerevisiae: Sensory Evaluation and Antibacterial Activity in Commercial Soup (چکیده)
19 - بررسی ترکیبات اروماتیک حلقوی و فلزات سنگین در میگوهای سفید (Metapenaeus affinis) دریایی و پرورشی بسته‌بندی شده فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر تهران (چکیده)
20 - POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS (چکیده)
21 - Effect of extraction solvents on total phenolic compound, lipid peroxidation, antioxidant and cytotoxic activity of leaves of Rubus armeniacus (Himalayan blackberry) (چکیده)
22 - تشخیص ژن B1 توکسوپلاسما گوندی در گوسفندان کشتار شده اصفهان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای (چکیده)
23 - Molecular prevalence of Toxoplasma gondii in sheep from Isfahan, Iran as detected in heart samples by loop-mediated isothermal amplification (LAMP) (چکیده)
24 - Occurrence, pathotypes, and antimicrobial resistance profiles of diarrheagenic Escherichia coli strains in animal source food products from public markets in Mashhad, Iran (چکیده)
25 - Molecular typing and prevalence of extended‐spectrum β‐lactamase genes in diarrhoeagenicEscherichia colistrains isolated from foods and humans in Mashhad, Iran (چکیده)
26 - The Antibacterial and Antioxidant Effects of Clove (Syzygium aromaticum) and Lemon Verbena (Aloysia citriodora) Essential Oils (چکیده)
27 - Effect of sodium alginate coating containing clove ( Syzygium Aromaticum ) and lemon verbena ( Aloysia Citriodora ) essential oils and different packaging treatments on shelf life extension of refrigerated chicken breast (چکیده)
28 - Molecular detection, phylogenetic analysis, and antibacterial performance of lactic acid bacteria isolated from traditional cheeses, North‐West Iran (چکیده)
29 - مروری بر اثر جهش ژن های gyrA و parC بر مقاومت آنتی بیوتیکی به فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی (چکیده)
30 - A Survey on Drinking Water Contamination to Indicator Bacteria in Dairy Farms of Mashhad Suburb (چکیده)
31 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
32 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
33 - بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به برخی از فلوروکینولون ها در باکتری اشرشیاکلی جداشده از ورم پستان کلی فرمی گاوها (چکیده)
34 - تعیین میزان حساسیت روش PCRجهت تشخیص باکتری اشرشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای طراحی شده جهت تشخیص آنتی ژ نهای (چکیده)
35 - استفاده از اشعه ماکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم (چکیده)
36 - Prevalence of Listeria monocytogenes in cerebrospinal fluid obtained from hospitalized patients (چکیده)
37 - Toxigenic Clostridium difficile in retail packed Chicken meat and broiler flocks in Northeastern Iran (چکیده)
38 - Isolation and identification of Listeria spp. in chicken carcasses marketed in northeast of Iran (چکیده)
39 - Analysis of antibiotic susceptibility profile and RAPD typing of Listeria monocytogenes isolates (چکیده)
40 - Modeling of Salmonella typhimurium growth under the effects of Carum copticum essential oil, temperature, pH and inoculum size (چکیده)
41 - Phenotypic and genotypic aminoglycoside resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from Bovine Mastitis (چکیده)
42 - بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در گوشت (چکیده)
43 - Detection of eaeA, hlyA, stx1 and stx2 genes in pathogenic Escherichia coli isolated from broilers affected with colibacillosis (چکیده)
44 - Genomic diversity of Clostridium perfringens strains isolated from food and human sources (چکیده)
45 - بررسی تاثیر دو پارامتر شدت ولتاژ و فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده، بر قطر نانوفیبرهای زئین تولید شده به روش الکتروریسی (چکیده)
46 - بررسی تاثیر غلظت و سرعت جریان محلول زئین بر روی قطر نانوالیاف تولیدشده به روش الکتروریسی، جهت ریز پوشانی اجزاء مواد موثره غذایی و دارویی (چکیده)
47 - Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in faeces of healthy calves in Mashhad, Iran (چکیده)
48 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogenes inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
49 - Genotyping of Clostridium perfringens isolated from broiler meat in Northeastern of Iran (چکیده)
50 - Detection of Coxiella burnetii and sequencing the IS1111 gene fragment in bulk tank milk of dairy herds (چکیده)
51 - Evaluation of fructosamine as a new biomarker for diagnosis of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
52 - Isolation and molecular typing of Clostridium perfringens isolated from minced meat (چکیده)
53 - A comparison analysis of Listeria monocytogenes isolates recovered from chicken carcasses and human by using RAPD PCR (چکیده)
54 - Serogroup identification and Virulence gene characterization of Listeria monocytogenes isolated from chicken carcasses (چکیده)
55 - ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺳﯿﺎﺗﻼ (چکیده)
56 - Modeling the effects of Bunium persicum (Black Zira) essential oil, pH, inoculums size and temperature on the growth of Listeria monocytogenes (چکیده)
57 - Intestinal colonization of different Brachyspira spp. in laying hens (چکیده)
58 - QUANTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN MILK BY MPN-PCR AND MPN-CULTURE METHODS (چکیده)
59 - isolation and genotyping of cl. perfringens from broiler meat (چکیده)
60 - Isolation and identification of Helicobacter pullorum from caecal content of broiler chickens in Mashhad, Iran (چکیده)
61 - Exogenous melatonin improves growth performance, intestinal microbiota, and morphology in temporarily feed restricted broilers (چکیده)
62 - بررسی تغییرات بار میکربی شیر خام و عوامل مرتبط با آن از محل دوشش تا ایستگاه جمع آوری شیر در منطقه اسفراین (چکیده)
63 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
64 - A comparative study of ozone and chlorine treatment in Poultry plant, a preliminary study (چکیده)
65 - Detection of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy calves (چکیده)
66 - Evidence for Transmission of Low Pathogenic Avian Influenza A, H9N2 (LPAIV A, H9N2) to Domestic Cats Consuming Chicken Offal (چکیده)
67 - Production of Bacterial Ghost from Avian Pathogenic E-Coli (APEC), O2K1 Serotype (چکیده)
68 - Determination of the Broiler Carcasses Contaminatin to Coliform and Escherichia coli in slaughterhouse in bandarabbas (چکیده)
69 - Intestinal infection with different spirochete species in laying hens (چکیده)
70 - Identification of Coxiella burnetii by Touch-Down PCR assay in unpasteurized milk and dairy products (چکیده)
71 - Isolation, Identification and Virulence Gene Profiling of Escherichia coli O157:H7 in Retail Doner Kebabs, Iran (چکیده)
72 - Optimal thresholds of metabolic indicators of hepatic lipidosis in dairy cows (چکیده)
73 - PCR-based detection of cow and goat milk in sheep milk and dairy ‎products marketed in Mashhad city of Iran (چکیده)
74 - مدلسازی رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم تحت تاثیر مقادیر مختلف غلظت اسانس زنیان، دما، pH و دزهای تلقیح (چکیده)
75 - اثر سطوح مختلف کنجاله گوآر با و بدون آنزیم بتاماناناز بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
76 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad, Iran (چکیده)
77 - Using multiplex-PCR assay in identification of Escherichia coli O157: H7 isolated from hamburger samples in Mashhad, Iran (چکیده)
78 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
79 - Prevalence of salmonella enteritidis contamination in broiler carcasses slaughtered in a poultry abattoir of Mashhad using multiplex-PCR (چکیده)
80 - Growth response and modeling effects of carum copticum essential oil, pH, inoculums level and temperature on Escheichia coli O157:H7 (چکیده)
81 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by most probable number –polymerase chain reaction (MPN-PCR) method (چکیده)
82 - Detection of some antibiotic residues in poultry carcasses slaughtered in an industrial abattoir of Mashhad (چکیده)
83 - جداسازی و شناسایی عامل اسپیروکتوز روده ای براکیسپایرا پیلوسی کولای از گله های طیور تخمگذار با استفاده از روش کشت مرسوم و روش مولکولی در شهرستان مشهد (چکیده)
84 - تعیین آلودگی آب مورد استفاده درسیستم خنک کننده لاشه طیور به باکتریهای جنس سالمونلا و گونه های انتریتیدیس و تایفی موریوم در کشتارگاه صنعتی شهرستان مشهد با استفاده از روش Multiplex-PCR (چکیده)
85 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
86 - Identification of shiga toxin producing Escherichia coli O157:H7 in raw cow milk samples from dairy farms in Mashhad using multiplex PCR assay (چکیده)
87 - Isolation and identification of Listeria spp. and Listeria monocytogenes from Doner kebabsamples in Mashhad-Iran using multiplex PCR assay (چکیده)
88 - A multiplex polymerase chain reaction for the identification of cows’ and goats’ milk in sheep’s milk (چکیده)
89 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Echis carinatus (چکیده)
90 - The effect of short-time microwave exposures on Escherichia coli O157:H7 inoculated onto beef slices (چکیده)
91 - Modeling the influence of bunium persicum boiss essential oil, pH and temperature on growth of listeria monocytogenes (چکیده)
92 - The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran (چکیده)
93 - Screening chloramphenicol residues in broiler chickens slaughtered in an industrial abattoir in Mashhad (چکیده)
94 - Isolation and Identification of Campylobacter jejuni from Bulk Tank Milk in Mashhad-Iran (چکیده)
95 - Identification of Escherichia coli O157:H7 Isolated from Cattle Carcasses in Mashhad Abattoir by Multiplex PCR (چکیده)
96 - Isolation and detection of salmonella spp. and salmonella enteritidis from broiler carcasses in a poultry abattoir in Mashhad suburb-Iran (چکیده)
97 - Growth response and modeling the effects of Carum copticum essential oil, pH, inoculum level and temperature on Escherichia coli O157:H7 (چکیده)
98 - بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی (چکیده)
99 - Isolation and identification of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
100 - Isolation and Identification of Helicobacter pullorum in Chickens flocks in Mashhad-Iran (چکیده)
101 - تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد (چکیده)
102 - Ethical concerns in Slaughtering of Food animals (چکیده)
103 - GM foods and islamic religion concerns (چکیده)
104 - The effect of short-time microwave exposures on Salmonella typhimurium inoculated onto chicken drumettes (چکیده)
105 - Isolation and identification of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium from the eggs of retail stores in Mashhad- Iran (چکیده)
106 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
107 - The eggs from laying hens infected with Brachyspira pilosicoli may not be a potential source of infection for human (چکیده)
108 - Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran (چکیده)
109 - The effect of short-time microwave exposures on Listeria monocytogeneses inoculated onto chicken meat portions (چکیده)
110 - Investigation of the antibacterial effect of venom of the Iranian snake Cerastes cerastes (چکیده)
111 - Quantification of Escherichia coli O157:H7 in milk by MPN-PCR method (چکیده)
112 - Isolation and Identification of Brachyspira pilosicoli from laying hens flocks, using conventional culture and molecular methods in Mashhad-Iran (چکیده)
113 - Application and implication of nanotechnology in food processing (چکیده)
114 - Evaluation comparative effects of some selected antibiotics and essential-oils on salmonella spp. Isolated from eggs yolk (چکیده)
115 - Using artificial neural networks and levenberg-Marquardt algorithm for prediction of staphylococcus aureus growth (چکیده)
116 - بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی (چکیده)
117 - Modeling of Staphylococcus aureus Growth affecting by Bonium persicum essential oil, temperature, pH (چکیده)
118 - Modeling growth of Escherichia coli O157:H7 affected by Bonium Persicum essential oil, temperature, pH and inoculum level (چکیده)
119 - Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) as a new tool in predictive food microbiology (چکیده)
120 - Isolation and identification of listeria Spp. and Listeria monocytogenes in raw milk samples using multiplex (چکیده)
121 - Prevalence of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from raw milk samples in Mashhad (چکیده)
122 - Isolation of Escherichia coli O157:H7 from cattle carcasses in Mashhad abattoir using multiplex PCR (چکیده)
123 - Molecular Detection of Genetically Modified Poultry Diets by PCR (چکیده)
124 - the effct of microwave radiation in reducing the superficial contamination of red meat to escherichia coli O157:H7 (چکیده)
125 - جستجوی ژنهای تولید کننده شیگا توکسین در باکتری اشریشیا کولای O157:H7 جداسازی شده از نمونه آب چاههای تامین کننده آب شرب گاوداریهای اطراف مشهد با استفاده از روش مولتی پلکس PCR (چکیده)
126 - بررسی مقدماتی آلودگی موهای پستان به باکتری های عامل ورم پستان محیطی در گاوداریهای شیری اطراف شهرستان مشهد (چکیده)
127 - Investigation the antibacterial effect of venom of Iranian snake Echis Carinatus (چکیده)
128 - Susceptibility of E.coli O157:H7 isolated from cattle carcasses at Mashhad slaughter house to some antibiotics and essential oils (چکیده)
129 - غذاهای دستکاری شده ژنتیکی و نگرانیهای مذهبی (چکیده)
130 - استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم (چکیده)
131 - the prevalence of resistance to antimicrobial agents of staphylococcus species isolated from milk products in mashhad, Iran (چکیده)
132 - Growth Limits of Staphylococus aureus as a function of temperature, acetic acid, NaCl, and inoculum level (چکیده)
133 - Detection of salmonella spp contamination of carcasses slaughtered in poultry abattoir in Mashhad, Iran (چکیده)
134 - Isolation and mulecular identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef samples collected from beef markets in Mashhad (چکیده)
135 - Isolation and identification of Campylobacter spp and Campylobacter coli from poultry carcasses by conventional and multiplex PCR method in Mashhad, Iran (چکیده)
136 - Effect of Prebiotic Fermacto® on Gut Development and Performance of Broiler Chickens Fed Diet Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
137 - بررسی مقایسه ای روشهای آماده سازی پستان و اثر آن بر شاخص بار میکروبی شیر در گاوهای هلشتاین در یکی از گاوداری های صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
138 - Effect of dietary Fermacto supplementation on performance, transit time of feed and gut microflora of broiler chickens fed diets low in digestible amino acids (چکیده)
139 - Evaluation of PCR amplification from fixed caecal tissue to determine the infection of experimentally infected laying hens with Brachyspira pilosicoli (چکیده)
140 - Experimental infection of layer hens with a human isolate of Brachyspira pilosicoli (چکیده)
141 - zinc bacitracin enhances colonization by the intestinal spirochaete brachyspira piilosicoli in exper (چکیده)