بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Raza Mohamadnia


موارد یافت شده: 109

1 - Chitosan Gel Containing Hypericum perforatum Extract Inhibiting Effect on Oxidative Stress in Burn Wounds of Rats (چکیده)
2 - ارزیابی فراوانی جراحات بافت شاخی در چند گله گاو شیری در ایران (چکیده)
3 - ارتباط تخته سینه و میله ‌گردنی در فری استال با برخی از شاخص‌های آسایش گاو (چکیده)
4 - Footbath as a part of lameness control programs in dairy herds (چکیده)
5 - A Preliminary Evaluation Of A Limb Scale For Lameness Detection (چکیده)
6 - Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows (چکیده)
7 - The Effect Of Lameness on Milk Yield in Dairy Cows (چکیده)
8 - Detecting Claw Horn Lesions in High Locomotion Scored Cows (چکیده)
9 - Evaluation of Freestall Design in Mashhad Dairy Farms (چکیده)
10 - Interpretation Of Bovine Locomotion Scoring Results, Understanding Pain In Digits And Its Outcome (چکیده)
11 - An Overview of Digital Dermatitis in Iran (چکیده)
12 - چه زمانی سم چینی کنیم؟ مروری بر زمان بندی سم چینی در گله های شیری A review on hoof trimming timing in cows (چکیده)
13 - ابزارها و به کارگیری آن در سم چینی گاو (چکیده)
14 - سم چینی کاربردی و اصلاحی گاو (اصول و روش ها) (چکیده)
15 - به کارگیری تخته های سم در گاوهای شیری، اصول وروشها (چکیده)
16 - Morphometric Measurements Of Hoof Indices Before And After Hoof Trimming (چکیده)
17 - Detection of i>Treponema/i> phylotypes from digital dermatitis lesions and effect ‎of different phylotypes on lesion size (چکیده)
18 - Comparison of Synovial Fluid Composition in Distended and Normal Digital Flexor Tendon Sheath of Horses A Pilot Study) (چکیده)
19 - Genomic Detection of Bovine Digital Dermatitis Treponemes in Sole Ulcers (چکیده)
20 - Short communication: Motivation to walk affects gait attributes (چکیده)
21 - عوامل خطر در بروز لنگش در گله های شیری (چکیده)
22 - لنگش، خطری روز افزون در گله های شیری (چکیده)
23 - ارزیابی پراکندگی جراحات عفونی سم در گاوهای شیری ایران (چکیده)
24 - Evaluation of cardiac troponin-I in horses undergoing limb surgeries (چکیده)
25 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
26 - Equine arthroscopic surgery in Iran: based on our clinical findings (چکیده)
27 - بررسی توزیع فراوانی گاوهای ارجاعی به باکس سم‏ چینی (چکیده)
28 - ارزیابی رخداد موارد لنگش جدید و بازدیدهای لنگش در گاو شیری (چکیده)
29 - ارزیابی تاثیر ایجاد انگیزه بر الگوهای حرکت گاو شیری (چکیده)
30 - آسایش اولین قربانی استرس گرمایی (چکیده)
31 - ارزیابی رخداد جراحات عفونی سم در یک گله گاو شیری (چکیده)
32 - ارزیابی مدیریت اسکورهای حرکتی 3 و تغییرات آن در گاو شیری (چکیده)
33 - ارزیابی درماتیت انگشتی به عنوان رخداد همراه در جراحات بافت شاخی گاوشیری (چکیده)
34 - ارزیابی توزیع نواحی جراحات خط سفید و ارتباط آن با فصل (چکیده)
35 - پایداری لنگش بالینی (درجه های بالای حرکتی) در گاو شیری (چکیده)
36 - Evaluation of Mastitis Impact on Lameness and Digital Lesions in Dairy Cows (چکیده)
37 - Role of Coral, Demineralized Calf Fetal Growth Plate, and a Combination of the Two in Healing of Bone Defects in Rabbits (چکیده)
38 - Lameness detection in dairy cows, a multidisciplinary approach (چکیده)
39 - Using metabolic profile test as a predictor of lameness indices and hoof lesions in dairy cows (چکیده)
40 - Evaluation of mastitis as a cause of lameness and digital lesions in dairy cows (چکیده)
41 - Sole ulcer occurrence cure rate in a dairy herd (چکیده)
42 - Evaluation of the culling rate in cows with interdigital necrobacillosis (چکیده)
43 - Solar horn hardness in different digital zones of the cows (چکیده)
44 - Lameness Monitoring, Use of Locomotion Scoring (چکیده)
45 - Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique) (چکیده)
46 - Surgical Repair of Lateral Patellar Luxation in Two Foals (چکیده)
47 - The effect of Mycobacterium Avium paratuberculosis infection on digital diseases occurrence in dairy herds (چکیده)
48 - Arthroscopic surgery in racehorses with joint osteochondritis dissecans (OCD) or trauma (چکیده)
49 - Surgical Repair of Lateral Patella Luxation in Foals: Report of Two Cases (چکیده)
50 - Equine Arthroscopic Surgery in Iran: Based on our Clinical Findings (چکیده)
51 - دلایل حذف گاوهای شیری هلشتاین در منطقه شهرکرد (چکیده)
52 - ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ (چکیده)
53 - گزارشی از یک مورد نادر ناهنجاری مادر زادی Brachygnathia Superior در یک بزغاله تازه متولد شده (چکیده)
54 - Serum lipid profile changes following clinical propofol anesthesia in dogs (چکیده)
55 - Evaluation of serum pancreatic enzyme changes induced by propofol anesthesia in dogs (چکیده)
56 - Study of propofol effect on biochemical indices of liver and kidney in dogs (چکیده)
57 - لنگش، پایه تامین گردش اقتصادی در گله های شیری (چکیده)
58 - اثر محلول درمانی سایترکس® در کنترل لنگش ناشی از درماتیت انگشتی (چکیده)
59 - بررسی توزیع فراوانی گاوهای ارجاعی به باکس سم چینی (چکیده)
60 - Evaluation of hooves’ morphometric parameters in different hoof trimming times in dairy cows (چکیده)
61 - Spirocercosis in an Iranian native dog (چکیده)
62 - Focal gingival hyperplasia in a mule (چکیده)
63 - درمان جراحی آنکیلوز مفصل temporomandibular به روش Excisional arthroplasty در یک قلاده گربه نژاد پرشین (چکیده)
64 - بهره گیری از تخته سم در درمان جراحات بافت شاخی سم گاو (چکیده)
65 - ارزیابی زخم کف سم به عنوان ریسک فاکتور ابتلا به این عارضه در شکم های بعدی زایمان (چکیده)
66 - جستجوی ژنومی تریپونمای عامل درماتیت انگشتی درجراحات زخم کف سم گاو شیری (چکیده)
67 - Evaluation the Effects of Hoof Trimming on Bovine Leg Score Improvement and its Distribution (چکیده)
68 - Does hooft rimminga lfect locomotion of the cows (چکیده)
69 - Evaluatioonf h oofs corec hangedsu ringti mei n dairy cows (چکیده)
70 - Evaluation of anti-oxidative effects of propofol in experimental diabetes (چکیده)
71 - Effects of Formalin and Copper Sulfate on water content of the bovine hooves (چکیده)
72 - EVALUATION OF WHITE LINE DISEASE CURE RATE (چکیده)
73 - Distribution of different hoof lesions in different hoof trimming timings (چکیده)
74 - Herd investigation of lameness in cattle (چکیده)
75 - Impact of lameness in Iran’s dairy herds (چکیده)
76 - Study on Hoof Growth Pattern in Sheep to find Proper lndices of Hoof Trimming (چکیده)
77 - OCCURRENCE OF CLAW DISEASES IN DAIRY CATTLE IN IRAN. (چکیده)
78 - A new cut point for bovine hoof trimming (چکیده)
79 - Evaluation of annual hoof trimming timings in dairy cows (چکیده)
80 - Evaluation of sole ulcer cure rate (چکیده)
81 - Effect of different housing systems on hock lesions and evaluation the effect of parity and milk production on these lesions (چکیده)
82 - میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو (چکیده)
83 - مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC (چکیده)
84 - بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن (چکیده)
85 - الگوهای رشد و سایش سم گاوهای شیری و عوامل موثر بر آن (چکیده)
86 - ارزیابی زیان های اقتصادی حاصل از لنگش (چکیده)
87 - مروری بر بیماری های غیر عفونی انگشت گاو در ایران (چکیده)
88 - ارزیابی شاخص طول پنجه سم در زمان های معمول سم چینی (چکیده)
89 - ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان (چکیده)
90 - Anatomical study of the ovine digital arteries by corrosion casting method (چکیده)
91 - Evaluation of rosemary extract on full tickness wounds of sheep (چکیده)
92 - BETTER CLAW HORN QUALITY THROUGH OPTIMAL TRACE MINERAL NUTRITION (چکیده)
93 - INCIDENCE OF SOLE ULCER AND WHITE LINE DISEASE IN SOME DAIRY FARMS (چکیده)
94 - EFFECTS OF HOOF TRIMMING ON LOCOMOTION SCORE PATTERN IN A DAIRY FARM (چکیده)
95 - EVALUATION OF POSSIBLE POST PARTURIENT ELEVATION OF LOCOMOTION SCORE. (چکیده)
96 - EVALUATION OF CATTLE LOCOMOTION SCORING PRIOR TO OCCURRENCE OF WHITE LINE DISEASE AND SOLE ULCER. (چکیده)
97 - COMPARISON THE EFFECTS OF TWO DIFFERENT LDA CORRECTION SURGERIES ON PRODUCTION AND REPRODUCTION FACTORS (چکیده)
98 - Maintenance of anaesthesia in sheep with isoflurane, desflurane or sevoflurane (چکیده)
99 - Effect of Heparin in Prevention of Experimental Abdominal Adhesions in Rat (چکیده)
100 - Clinical evaluation of repeated propofol total intravenous anesthesia in dog (چکیده)
101 - Polymorphisms of the β-1,4 galactosyltransferase-I gene in Holsteins (چکیده)
102 - Study on the prevalence of dairy cattle lameness and its effects of production indices in Iran. A locomotion scoring base study (چکیده)
103 - Lacrimal Apparatus System in One-humped Camel of Iran (Camelus dromedarius): Anatomical and Radiological Study (چکیده)
104 - Associations among milk production traits 4 and glycosylated haemoglobin in dairy cattle; importance 5 of lactose synthesis potential (چکیده)
105 - Evaluation of Food Withholding time on Propofol Total Intravenous Anesthesia in Sheep (چکیده)
106 - مطالعه کشتار گاهی فراوانی جراحات سم گاو در کشتارگاه شهرستان نجف آباد (چکیده)
107 - Digital Amputation for the Salvage of Lame Dairy Cows (چکیده)
108 - Bone-specific alkaline phosphatase activity in dairy cows (چکیده)
109 - Study on Distribution of Dairy Cattle Hoof Lesions and its Relation to Locomotion Scoring (چکیده)