بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ali Asghar Aslaminejad


موارد یافت شده: 90

1 - بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی (چکیده)
2 - شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (چکیده)
3 - مقایسه روشهای مختلف آماری در انتخاب ژنومی گاوهای هلشتاین (چکیده)
4 - Study of the association between ERα expression, age and menopause of Iranian women with breast cancer (چکیده)
5 - بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی (چکیده)
6 - بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
7 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
8 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
9 - Body size estimation of new born lambs using image processing and its effect on the genetic gain of a simulated population (چکیده)
10 - Pelt Pattern Classification of New Born Lambs Using Image Processing and Artificial Neural Network (چکیده)
11 - مطالعه مقایسه‌ای بره زایی گوسفند نژاد ایران‌بلک با نژادهای آرمان و بلوچی و بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بره‌زایی و متوسط وزن تولد بره‌های هر میش در نژاد ایران‌بلک (چکیده)
12 - تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی (چکیده)
13 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
14 - مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی (چکیده)
15 - کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3 (چکیده)
16 - تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست بره های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روشهای هوش مصنوعی (چکیده)
17 - برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش شبیه سازی مطالعات ارتباطی کل ژنومی (چکیده)
18 - Bayesian Inference of (Co) Variance Components and Genetic Parameters for Economic Traits in Iranian Holsteins via Gibbs Sampling (چکیده)
19 - اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی (چکیده)
20 - Simulating Past Dynamics and Assessing Current Status of Markhoz Goat Population on Its Habitat (چکیده)
21 - ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی (چکیده)
22 - بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
23 - ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
24 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
25 - بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی (چکیده)
26 - Analysis of Test Day Milk Yield by Random Regression Models and Evaluation of Persistency in Iranian Dairy Cows (چکیده)
27 - Association of Somatic Cell Score with Production Traits in Iranian Holstein Cows (چکیده)
28 - The impact of genomic and classic selection on accuracy of breeding value in threshold traits (چکیده)
29 - A simulation study of heritability and marker effect on accuracy of breeding value in animal breeding (چکیده)
30 - The investigation of non-genetic factors affecting survival of Karakul lambs from birth to one year of age using linear and nonlinear models (چکیده)
31 - تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری (چکیده)
32 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
33 - Study of the environmental genetic and phenotypic trends for pelt traits and body weight traits in Zandi sheep (چکیده)
34 - Estimation of genetic parameters for growth traits in Baluchi sheep using Gompertz growth curve function (چکیده)
35 - مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی (چکیده)
36 - Evaluation of Test Day Milk Yield in Iranian Primiparous Holstein Using Different Random Regression Models (چکیده)
37 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
38 - مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دورههای شیردهی متفاوت (چکیده)
39 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
40 - بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (چکیده)
41 - Estimation of Variance – Covariance Component for Somatic Cell Score in Iranian Holstein Cows (چکیده)
42 - آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون (چکیده)
43 - اثرات تولیدی و اقتصادی کاهش دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد (چکیده)
44 - برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
45 - Confidence intervals obtained from different methods using simulated data and their (چکیده)
46 - Predictions of 305-day milk yield in Iranian Dairy cattle using test-day records by artificial neural network (چکیده)
47 - روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران (چکیده)
48 - Quantitative Trait Loci for Fleece Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
49 - بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (چکیده)
50 - کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس (چکیده)
51 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
52 - Effects of QTL parameters and marker density on efficiency of Haley–Knott regression interval mapping of QTL with complex traits and use of artificial neural network for prediction of the efficiency of HK method in livestock (چکیده)
53 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
54 - ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا از شیرگیری (چکیده)
55 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
56 - بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی (چکیده)
57 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین (چکیده)
58 - تاثیر جنسیت بر مولفه های واریانس و بروز ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری در گوسفند کرمانی (چکیده)
59 - Analysis of Genetic Diversity and Structure of Baluchi Sheep by Microsatellite Markers (چکیده)
60 - Estimation of genetic parameters and trends for age at first calving and calving interval in iranian Holstein cows (چکیده)
61 - Reproductive performance of crossbred dairy cows under smallholder production system in Kurdistan province of Iran (چکیده)
62 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - Estimation of (Co)variance components for economical traits in Moghani sheep (چکیده)
64 - quantitative trait loci study in baluchi sheep (چکیده)
65 - polymorphism evaluation of micrositellite DNA markers and genetic structure of baluchi sheep (چکیده)
66 - survival analysis of longevity in moghani and baluchi sheep breeds of iran (چکیده)
67 - Wool characteristics in the third generation of Arkharmerino × Ghezel and Arkharmerino × Moghani crossbreed sheep (چکیده)
68 - Comparison and evaluation of mathematical lactation curve functions of Iranian primiparous Holsteins (چکیده)
69 - Assessment of Demographic, Geographical and Genetic Risks in Markhoz Goat Population (چکیده)
70 - Influence of sex on (co)variance components and genetic parameters of some growth traits in Kermani sheep (چکیده)
71 - Estimation of genetic trends for live weight traits in Kermani sheep (چکیده)
72 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
73 - REML estimates of repeatability for mountly test day milk yeild of primiparous iranian holsteins (چکیده)
74 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
75 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
76 - ارزیابی مدل های رشد غیر خطی در پیش بینی رشد در گوسفند بلوچی (چکیده)
77 - بررسی تاثیر جنسیت بر غیر یکنواختی واریانس صفت وزن یکسالگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
78 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
79 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
80 - Application of fixed regression test-day model for genetic evaluation of iranian holsteins (چکیده)
81 - Genetic Parameters of Productive Traits in Montbeliarde and Sarabi Cows (چکیده)
82 - برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
83 - A Comparison of Neural Network and Nonlinear Regression Predictions of Sheep Growth (چکیده)
84 - Development and Use of Quantitative Competitive PCR Assay for Detection of Poultry DNA in Sausage (چکیده)
85 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
86 - Estimation of heritability and breeding values using predicted data produced by artificial neural network (چکیده)
87 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
88 - Evaluation of mathematical models to describe protein fraction degradation kinetics of various oilseed meals (چکیده)
89 - Assessment of nutritional values of Caraway seed pulp (CSP) by in situ and in vitro technique (چکیده)
90 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)