بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Ahmadzadeh


موارد یافت شده: 87

1 - Engineering of a high-efficiency water splitting photoanode by synergistic effects of doping, compositing, and coupling on TiO2 nanoparticles (چکیده)
2 - Antibacterial activity of Ag nanoparticles/phosphomolybdate/reduced graphene oxide nanocomposite: Kinetics and mechanism insights (چکیده)
3 - Electrophoretic extraction of highly monodispersed graphene quantum dots from widely polydispersed bulk and its cytotoxicity effect against cancer cells (چکیده)
4 - Graphitic carbon nitride nanosheets prepared by electrophoretic size fractionation as an anticancer agent against human bone carcinoma (چکیده)
5 - Algae Biotechnology (چکیده)
6 - Chemical cytometry and early disease diagnosis (چکیده)
7 - Biosensing Applications of Graphitic Carbon Nitride-Chitosan Nanosheets on Glassy Carbon Electrode for Determination of Phytic Acid Biosensor (چکیده)
8 - The Use of Microalgae for Coupling Wastewater Treatment With CO2 Biofixation (چکیده)
9 - FEATURES OF SPIRULINA PLATENSIS CULTIVATED UNDER AUTOTROPHIC AND MIXOTROPHIC CONDITIONS (چکیده)
10 - Influence of CO2 concentration and N:P ratio on Chlorella vulgaris-assisted nutrient bioremediation, CO2 biofixation and biomass production in a lagoon treatment plant (چکیده)
11 - Osteoconductive composite graft based on bacterial synthesized hydroxyapatite nanoparticles doped with different ions: From synthesis to in vivo studies (چکیده)
12 - A rapid sampling technique for isolating highly productive lipid-rich algae strains from environmental samples (چکیده)
13 - Enhanced electrophoretic separation of proteins by tethered SiO2 nanoparticles in an SDS-polyacrylamide gel network (چکیده)
14 - Photoelectrochemical water splitting by engineered multilayer TiO2/GQDs photoanode with cascade charge transfer structure (چکیده)
15 - مطالعه کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زراعی چناران جهت مصارف کشاورزی (چکیده)
16 - Chemical Capture of CO2 by Glycine Salt Solution (چکیده)
17 - Assessment of groundwater quality for drinking and industrial usage in Chenaran plain in North East of Iran (چکیده)
18 - Assessment of groundwater quality for the irrigation of melon farms: a comparison between two arable plains in northeastern Iran (چکیده)
19 - Potential use of algae for heavy metal bioremediation, a critical review (چکیده)
20 - Heat dissipation in slab gel electrophoresis: The effect of embedded TiO2 nanoparticles on the thermal profiles (چکیده)
21 - Electrophoretic size fractionation of graphene oxide nanosheets (چکیده)
22 - Insights on the superior performance of nanostructured nitrogendoped reduced graphene oxide in comparison with commercial Pt/C as cathode electrocatalyst layer of passive direct methanol fuel cell (چکیده)
23 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
24 - ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی (چکیده)
25 - Synergistic effect of graphene nanosheets and zinc oxide nanoparticles for effective adsorption of Ni (II) ions from aqueous solutions (چکیده)
26 - سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ علف هرز تاج خروس و بررسی اثر انتی باکتریایی ان (چکیده)
27 - تاثیر نوع حلال و پراکنده ساز بر لایه نشانی الکتروفورتیکی TiO2 برای تهیه فوتوالکترود در سلول های خورشیدی (چکیده)
28 - Use of solvent mixtures for total lipid extraction of Chlorella vulgaris and gas chromatography FAME analysis (چکیده)
29 - Supercritical carbon dioxide extraction and analysis of lipids from Chlorella vulgaris using gas chromatography (چکیده)
30 - Using of Chlorella vulgaris for livestock wastewater treatment and the expression of NR gene (چکیده)
31 - تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی) (چکیده)
32 - Kinetics and mechanism of antibacterial activity and cytotoxicity of Ag-RGO nanocomposite (چکیده)
33 - میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
34 - Neglected antibacterial activity of ethylene glycol as a common solvent (چکیده)
35 - برآورد تولید بیواتانول از طریق سنجش میزان تولید کربوهیدرات و نشاسته در پنج گونه ریزجلبک آب شور (چکیده)
36 - تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت (چکیده)
37 - تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس (چکیده)
38 - استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل (چکیده)
39 - Improving antibacterial activity of phosphomolybdic acid using graphene (چکیده)
40 - Application of GMA Equation of State to Study Thermodynamic Properties of 2- Amino-2-methyl-1-propanol as an Efficient Absorbent for CO2 (چکیده)
41 - 3D mesoporous nitrogen-doped reduced graphene oxide as an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline fuel cells: Role of p and lone pair electrons (چکیده)
42 - Algae-based wastewater treatment for biofuel production: Processes, species and extraction methods (چکیده)
43 - Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management (چکیده)
44 - بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری (چکیده)
45 - بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل (چکیده)
46 - تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای (چکیده)
47 - مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل (چکیده)
48 - Thermodynamic Properties of CO2 and 2-Amino-2-methyl-1-propanol, an Efficient Absorbent for CO2, using GMA Equation of State (چکیده)
49 - Nitrate and Nitrite Removal from Wastewater Using Algae (چکیده)
50 - Growth of Chlorella vulgaris in High Concentrations of Nitrate and Nitrite for Wastewater Treatment (چکیده)
51 - . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
52 - . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp (چکیده)
53 - Potential application of nitrogen-doped graphene nanosheets as an efficient cathode electrocatalyst in alkaline PDMFC (چکیده)
54 - Effect of caustic treatment of reduced graphene oxide on its structure and performance toward ORR (چکیده)
55 - خواص سمیت سلولی و آنالیز شیمیایی عصاره و فرکشن هایی از قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
56 - Improvement of heat dissipation in agarose gel electrophoresis by metal oxide nanoparticles (چکیده)
57 - Graphitic carbon nitride embedded hydrogels for enhanced gel electrophoresis (چکیده)
58 - Embedded ceria nanoparticles in gel improve electrophoretic separation: a preliminary demonstration (چکیده)
59 - سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان (چکیده)
60 - CO2 bioremediation by microalgae in photobioreactors: Impacts of biomass and CO2 concentrations, light, and temperature (چکیده)
61 - Counting the molecules; Bioanalytical Chemistry and early disease diagnosis (چکیده)
62 - Nitrate bioremediation by Chlorella vulgaris (چکیده)
63 - Bioremoval of Nickel(ІІ) from aqueous solution using Chlorella vulgaris (چکیده)
64 - Carbon dioxide bioremediation by Chlorella vulgaris Mohamad Javad (چکیده)
65 - Chemical Industries, Sustainable Energy and Algae Global Economy (چکیده)
66 - Nanofluids for Heat Transfer Enhancement – A Review (چکیده)
67 - Analysis of Mitochondria Sampled from Longitudinal Muscle Fiber Cross Sections (چکیده)
68 - Within the cell: analytical techniques for subcellular analysis (چکیده)
69 - On-column labeling for capillary electrophoretic analysis of individual mitochondria directly sampled from tissue cross sections (چکیده)
70 - Analysis of mitochondria isolated from single cells (چکیده)
71 - Asymmetry between Sister Cells in a Cancer Cell Line Revealed by Chemical Cytometry (چکیده)
72 - Sodium dodecyl sulfate-capillary electrophoresis of proteins in a sieving matrix utilizing two-spectral channel laser-induced fluorescence detection (چکیده)
73 - Surface modification based on Si-0 and Si-C sublayers and a series of N-substituted acrylamide top-layers for capillary electrophoresis (چکیده)
74 - A method for UV-bonding in the fabrication of glass electrophoretic microchips (چکیده)
75 - H eterogeneity of protein labeling with a fluorogenic reagent, 3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde (چکیده)
76 - A multiple-capillary electrophoresis system for smallscale DNA sequencing and analysis (چکیده)
77 - Spectrophotometric Determination of Osmium (VIII) WITH 1-HYDROXY 2- PYRIDINE - THIONE (SODIUM SALT) AS A REAGENT (چکیده)
78 - Single‐Cell Analysis by Chemical Cytometry Combined with Fluorescence Microscopy (چکیده)
79 - REVISITING ELECTROOSMOTIC FLOW: AN IMPORTANT PARAMETER AFFECTING SEPARATION IN CAPILLARY AND MICROCHIP ELECTROPHORESIS (چکیده)
80 - Automated analysis of individual particles using a commercial capillary electrophoresis system (چکیده)
81 - Determination of Properties of Individual Liposomes by Capillary Electrophoresis with Postcolumn Laser-Induced Fluorescence Detection (چکیده)
82 - Direct Sampling from Muscle Cross Sections for Electrophoretic Analysis of Individual Mitochondria (چکیده)
83 - Pseudo-coulometric loading in capillary electrophoresis DNA sequencing (چکیده)
84 - Picomolar Assay of Native Proteins by Capillary Electrophoresis Precolumn Labeling, Submicellar Separation, and Laser-Induced Fluorescence Detection (چکیده)
85 - Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES Copyright 2006 by The Gerontological Society of America 2006, Vol. 61A, No. 12, 1211–1218 (چکیده)
86 - On the possibility of applying noncovalent dyes for protein labeling in isoelectric focusing (چکیده)
87 - From Organisms to Instrumental Analysis: Cells and Cellular Components to Instrument (چکیده)