بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Monfared


موارد یافت شده: 151

1 - High Step-Down Bridgeless Sepic/Cuk PFC Rectifiers With Improved Efficiency and Reduced Current Stress (چکیده)
2 - Smooth DC-Link Y-Source Inverters: Suppression of Shoot-Through Current and Avoiding DC Magnetism (چکیده)
3 - A Family of High Step-Up Magnetically Coupled Impedance Source Inverters With Clamped DC-Link Voltage and Low Shoot-Through Current (چکیده)
4 - Enhancing Self-consumption of PV-battery Systems Using a Predictive Rule-based Energy Management (چکیده)
5 - Charging control strategies for lithium‐ion battery packs: Review and recent developments (چکیده)
6 - Stable Operation and Current Sharing Control among Parallel Single-Phase ‎Inverter Modules with Unequal Filter Impedances (چکیده)
7 - Modelling and performance evaluation of diode‐assisted impedance source networks (چکیده)
8 - Adaptive Self-Tuned Current Controller Design for an LCL-Filtered LC-Tuned Single-Phase Shunt Hybrid Active Power Filter (چکیده)
9 - Direct Adaptive Current Control of Grid-Connected Voltage Source Converters Based on the Lyapunov Theorem (چکیده)
10 - A Deadbeat Controller Design for Single-Phase Active Power Filters Based on Forward-Backward Discretization (چکیده)
11 - Forecast-Based Energy Management for Domestic PV-Battery Systems: A U.K. Case Study (چکیده)
12 - A family of high voltage gain quasi‐Δ‐source impedance networks (چکیده)
13 - کاهش ظرفیت خازن لینک DC در اینورترهای خورشیدی متصل به شبکه با استفاده از یک مدار متعادل‌کننده موازی (چکیده)
14 - Day-Ahead Prediction of PV Generation Using Weather Forecast Data: a Case Study in the UK (چکیده)
15 - کنترل دیمینگ الکترونیکی فیدر تغذیه لامپهای تخلیه گازی خیابانی با استفاده از کنترل توان راکتیو (چکیده)
16 - Quadratic Δ-source Impedance Network (چکیده)
17 - Z-Source Flyback PFC Rectifier for Energy Storage Systems (چکیده)
18 - High Buck in Buck and High Boost in Boost Dual-Mode Inverter (Hb2DMI) (چکیده)
19 - Generalized Three-Winding Switched-Coupled-Inductor Impedance Networks With Highly Flexible Gain (چکیده)
20 - An Improved Reference Current Generation and Digital Deadbeat Controller for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
21 - Highly Efficient Single-Phase Direct AC-to-AC Converter With Reduced Semiconductor Count (چکیده)
22 - Ferdowsi Rectifiers—Single-Phase Buck-Boost Bridgeless PFC Rectifiers With Low Semiconductor Count (چکیده)
23 - Multi-Resonant Indirect Digital Current Control Technique for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
24 - اینورتر خورشیدی بدون ترانسفورماتور متصل به شبکه تک فاز با بازده بهبود یافته و جریان نشتی حداقل (چکیده)
25 - A Z-Source Network Integrated Buck-Boost PFC Rectifier (چکیده)
26 - ${\mathsf \Gamma}$-Source Magnetic Integrated Filter for Single-Phase Grid Tied Voltage Source Converters (چکیده)
27 - Fuzzy Predictor With Additive Learning for Very Short-Term PV Power Generation (چکیده)
28 - Single-Phase Dual-Mode Interleaved Multilevel Inverter for PV Applications (چکیده)
29 - Highly Efficient Single-Phase Buck–Boost Variable-Frequency AC–AC Converter With Inherent Commutation Capability (چکیده)
30 - A new digital control of four‐leg inverters in the natural reference frame for renewable energy–based distributed generation (چکیده)
31 - Modified Series and Tapped Switched-Coupled-Inductors Quasi-Z-Source Networks (چکیده)
32 - A High Gain Buck PFC Synchronous Rectifier (چکیده)
33 - Model Predictive Direct Power Control of Three-Phase Grid-Connected Converters With Fuzzy-Based Duty Cycle Modulation (چکیده)
34 - An Integrated Interleaved Dual-Mode Time-Sharing Inverter forSingle Phase Grid Tied Applications (چکیده)
35 - Series and Tapped Switched-Coupled-Inductors Impedance Networks (چکیده)
36 - Modulation Techniques for Common-Mode Voltage Reduction in the Z-Source Ultra Sparse Matrix Converters (چکیده)
37 - A New Control Method for Single-Phase Grid-Connected Inverter Using Instantaneous Power Theory (چکیده)
38 - Direct single phase AC-AC converters based on series impedance networks (چکیده)
39 - Voltage sensorless improved model predictive direct power control for three-phase grid-connected converters (چکیده)
40 - High-Order Filter Design for High-Power Voltage-Source Converters (چکیده)
41 - Design and Implementation of a Single-Phase Shunt Active Power Filter Based on PQ Theory for Current Harmonic Compensation in Electric Distribution Networks (چکیده)
42 - Practical evaluation of an effective intelligent central dimming strategy applied to public lighting network (چکیده)
43 - Indirect control of single-phase active power filters using harmonic control arrays (چکیده)
44 - Load sharing control of parallel inverters with uncertainty in the output filter impedances for islanding operation of AC micro-grid (چکیده)
45 - A multi-level AC/AC converter with reduced number of switches (چکیده)
46 - طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون (چکیده)
47 - کنترل اینورترهای موازی با استفاده از روش کنترل ولتاژگرا و مدولاسیون بردار فضایی در حالت جزیره ای (چکیده)
48 - Tracking error minimization in multi-loop control of UPS inverters using the reference frame transformation (چکیده)
49 - A single-phase cascaded multilevel inverter composed of four-level sub-multilevel cells (چکیده)
50 - A single-stage ballast for HID lamps with a buck chopper integrated direct matrix converter (چکیده)
51 - Δ- Source Impedance Network (چکیده)
52 - Multi-loop control of UPS inverter with a plug-in odd-harmonic repetitive controller (چکیده)
53 - MPPT control of wind turbines by direct adaptive fuzzy-PI controller and using ANN-PSO wind speed estimator (چکیده)
54 - Investigation of the possibility of removing the grid side inductance from the LLCL filter circuit (چکیده)
55 - Very high gain three‐phase indirect matrix converter with two Z‐source networks in its structure (چکیده)
56 - Deadbeat Control of the Stand-Alone Four-Leg Inverter Considering the Effect of the Neutral Line Inductor (چکیده)
57 - ادغام مبدل ماتریسی غیرمستقیم با مبدل T-Source (چکیده)
58 - اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه ی مشهد در فصول مختلف (چکیده)
59 - کنترل تطبیقی مدل مرجع جریان مبدل مدولاسیون پهنای پالس منبع ولتاژی متصل به شبکه در کاربرد انرژی های تجدیدپذیر (چکیده)
60 - ارائه یک ساختار جدید برای اینورتر تک‌فاز چندسطحی با کاهش تعداد ادوات الکترونیک قدرت (چکیده)
61 - Multi‐loop control of stand‐alone inverters with minimum number of sensors (چکیده)
62 - Stability Analysis and Robust Design of <italic>LCL</italic> With Multituned Traps Filter for Grid-Connected Converters (چکیده)
63 - Design and comparison of nine‐level single‐phase inverters with a pair of coupled inductors and two dc sources (چکیده)
64 - An adaptive recursive discrete fourier transform technique for the reference current generation of single-phase shunt active power filters (چکیده)
65 - Design of LCL and LLCL filters for single‐phase grid connected converters (چکیده)
66 - Application of the harmonic control arrays technique to single‐phase stand‐alone inverters (چکیده)
67 - Adaptive predictive voltage control of three-phase PWM-VSCs in UPS applications (چکیده)
68 - Improved grid voltage sensorless control strategy for railway power conditioners (چکیده)
69 - Design of an automated system for detection and classification of power quality disturbances (چکیده)
70 - اینورتر تکفاز نه سطحی و یازده سطحی با سلف های تزویج شده (چکیده)
71 - آنالیز مقایسه ای استفاده از جریان های فیلتر کنترلر LC در حلقه داخلی کنترلر چندحلقه ای مبدل جدا از شبکه (چکیده)
72 - کنترل اینورترهای تکفاز جدا از شبکه مبتنی بر روش آرایه کنترل هارمونیکی (HCA) (چکیده)
73 - Deadbeat Direct Power Control for Grid Connected Inverters using a Full-Order Observer (چکیده)
74 - Simple control scheme for single‐phase uninterruptible power supply inverters with Kalman filter‐based estimation of the output voltage (چکیده)
75 - Generalised single-phase N-level voltage-source inverter with coupled inductors (چکیده)
76 - Application of the Min-Projection and the Model Predictive Strategies for Current Control of Three-Phase Grid-Connected Converters: a Comparative Study (چکیده)
77 - Adaptive Predictive-DPC for a Grid Connected Low-Cost PV Generator (چکیده)
78 - Low computational burden grid voltage estimation for grid connected voltage source converter‐based power applications (چکیده)
79 - Simple digital current control strategy for single‐phase grid‐connected converters (چکیده)
80 - Controller Design Using Ant Colony Algorithm for a Non-inverting Buck–Boost Chopper Based on a Detailed Average Model (چکیده)
81 - Novel grid voltage estimation by means of the Newton–Raphson optimisation for three-phase grid connected voltage source converters (چکیده)
82 - اینورتر تکفاز نه سطحی آبشاری با استفاده از سلف های تزویج شده (چکیده)
83 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
84 - کنترل تکراری جریان مبدل بوست جهت اصلاح ضریب توان شبکه (چکیده)
85 - طراحی کنترلر چندحلقه ای اصلاح شده برای مبدل های UPS با تخمین ولتاژ خروجی بوسیله فیلتر کالمن (چکیده)
86 - Step-by-step design and tuning of VOC control loops for grid connected rectifiers (چکیده)
87 - Two simple overmodulation algorithms for space vector modulated three‐phase to three‐phase matrix converter (چکیده)
88 - A simplified control strategy for single-phase UPS inverters (چکیده)
89 - Applying the min-projection strategy to improve the transient performance of the three-phase grid-connected inverter (چکیده)
90 - طراحی کنترل کننده دو حلقه ای برای فیلتر فعال تکفاز موازی با فیلتر LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون (چکیده)
91 - بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع (چکیده)
92 - dq-Frame Cascaded Delayed Signal Cancellation Based PLL: Analysis, Design, and Comparison With Moving Average Filter Based PLL (چکیده)
93 - Instantaneous grid voltage estimation based on the Newton-Raphson optimization for grid connected VSC applications (چکیده)
94 - A Bump-Less Multi-Level PI Controller for a Boost Converter (چکیده)
95 - Performance Improvement of a Pre-filtered Synchronous-Reference-Frame PLL By Using a PID-Type Loop Filter (چکیده)
96 - Moving Average Filter Based Phase-Locked Loops: Overview and Design Guidelines (چکیده)
97 - تکنیک دیجیتال اصلاح ضریب توان یکسوکننده دیودی با مقایسه شکل موج های ولتاژ و جریان (چکیده)
98 - ارایه روشی ساده و موثر برای کنترل دیجیتال جریان مبدل تک‌فاز متصل به شبکه (چکیده)
99 - کنترل تناسبی-رزونانسی فرکانس-تطبیقی جریان مبدل PWM متصل به شبکه بدون سنسور ولتاژ شبکه در سیستم های تولید پراکنده (چکیده)
100 - Second Order Generalized Integrator Based Reference Current Generation Method for Single-Phase Shunt Active Power Filters Under Adverse Grid Conditions (چکیده)
101 - A New Synchronous Reference Frame-Based Method for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
102 - A Stochastic Hybrid Method to Forecast Operating Reserve: Comparison of Fuzzy and Classical Set Theory (چکیده)
103 - Two fuzzy-based direct power control strategies for doubly-fed induction generators in wind energy conversion systems (چکیده)
104 - Dynamics Assessment of Advanced Single-Phase PLL Structures (چکیده)
105 - Advantages and Challenges of a Type-3 PLL (چکیده)
106 - Analysis, Design, and Experimental Verification of a Synchronous Reference Frame Voltage Control for Single-Phase Inverters (چکیده)
107 - Optimum Switching Pattern of Matrix Converter Space Vector Modulation (چکیده)
108 - Fuzzy-based Direct Power Control of Doubly Fed Induction Generator-based Wind Energy Conversion Systems (چکیده)
109 - Application of PSO for Selective Harmonic Elimination in a PWM AC/AC Voltage Regulator (چکیده)
110 - Comparison of RCMV-PWM methods for photovoltaic systems with deadtime effect consideration (چکیده)
111 - امکان سنجی و ارائه طرح تامین انرژی مصارف داخلی یک پست نمونه انتقال بوسیله منابع انرژی تجدید پذیر (چکیده)
112 - بررسی عملکرد برشگر ACکاهنده-افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی در حالت کنترل حلقه بسته و کاهش تلفات کلیدزنی با بهره‌گیری از روش بازه‌های مجزا شده (چکیده)
113 - Direct active and reactive power control of single-phase grid-tie converters (چکیده)
114 - Design-Oriented Study of Advanced Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loops (چکیده)
115 - Hybrid Modeling and PID-PSO Control of Buck-Boost Chopper (چکیده)
116 - Control strategies for single-phase grid integration of small-scale renewable energy sources: A review (چکیده)
117 - Design and experimental verification of a dead beat power control strategy for low cost three phase PWM converters (چکیده)
118 - Design and Tuning of a Modified Power-Based PLL for Single-Phase Grid-Connected Power Conditioning Systems (چکیده)
119 - Application of Gray-Fuzzy-Markov Chain Method for Day-Ahead Electric Load Forecasting (چکیده)
120 - مدل نوین آماری برای پیش بینی تغییرات سرعت و جهت باد: ارائه مدل و سنجش کارآیی (چکیده)
121 - برشگر AC کاهنده- افزاینده بدون تغییر پلاریته ولتاژ ورودی (چکیده)
122 - مدل سازی هایبرید مبدل الکترونیک قدرت باک بوست (چکیده)
123 - Modelling and Controller Design for a Non-inverting Buck-Boost Chopper (چکیده)
124 - Small Signal Averaged Model of DC Choppers for Control Studies (چکیده)
125 - A Novel Control Technique for Single-Phase Grid-Connected Inverters (چکیده)
126 - A Novel Method for Extraction of the Reference Compensating Current for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
127 - A D-Q Synchronous Frame Controller for Single-Phase Inverters (چکیده)
128 - کنترل مستقیم توان مبدلهای PWM سه فاز مجهز به فیلتر LCL (چکیده)
129 - شبیه سازی سخت افزاری توربین بادی با استفاده از موتور DC مناسب برای مطالعات استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
130 - طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا (چکیده)
131 - بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه (چکیده)
132 - ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد (چکیده)
133 - اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه (چکیده)
134 - ارائه مدلی انعطاف‌پذیر برای مطالعات نیروگاه بادی در سیستم‌های قدرت (چکیده)
135 - تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع (چکیده)
136 - ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی (چکیده)
137 - A novel predictive approach to direct power control of a grid connected multilevel converter (چکیده)
138 - Model-based direct control of PWM converters with an LCL filter (چکیده)
139 - High performance DPC for PWM converters (چکیده)
140 - Overview of modulation techniques for the four-switch converter topology (چکیده)
141 - Application of boost converter and superconductive coil combination in variable speed wind energy system (چکیده)
142 - A novel fuzzy predictor for wind speed (چکیده)
143 - Two comparative approaches for online voltage stability monitoring and contingency ranking (چکیده)
144 - A more accurate dynamic wind energy conversion system emulator (چکیده)
145 - Three phase asymmetrical load flow for four-wire distribution networks (چکیده)
146 - Simulation and implementation of a novel model-based DPC for three-phase power converters (چکیده)
147 - A Simple and Efficient Control Strategy for Four-Switch Three-Phase Power Converters (چکیده)
148 - High performance direct instantaneous power control of PWM rectifiers (چکیده)
149 - A new strategy for wind speed forecasting using artificial intelligent methods (چکیده)
150 - Online tuning of genetic based PID controller in LFC systems using RBF neural network and VSTLF technique (چکیده)
151 - Static and dynamic wind turbine simulator using a converter controlled dc motor (چکیده)