بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Naji Azimi


موارد یافت شده: 88

1 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
2 - مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی (چکیده)
3 - Simulation of Quality Death Spirals based on Human Resources Dynamics (چکیده)
4 - ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (چکیده)
5 - کاربست تحلیل پوششی داده فازی در ارزیابی کارایی تولید گندم مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
6 - ارزیابی آمادگی الکترونیکی مناطق شهرداری مشهد در راستای تحقق شهرداری الکترونیک (چکیده)
7 - پیاده سازی مدل رگرسیون خطی فازی با استفاده از h بهینه برای شناسایی روابط عملکردی درQFD (چکیده)
8 - Sample average approximation method for a new stochastic personnel assignment problem (چکیده)
9 - Design prototype using Fuzzy QFD (چکیده)
10 - طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (چکیده)
11 - مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت (چکیده)
12 - کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (چکیده)
13 - Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development (چکیده)
14 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر آمادگی برای مقابله با بحران در مدارس با استفاده از FAHP (چکیده)
15 - مدل سازی و گسترش مسئله تخصیص تصادفی بیماران به اتاق¬های عمل جراحی (چکیده)
16 - برنامه¬ریزی تخصیص بیمار به اتاق عمل (مورد مطالعه بیمارستان قائم مشهد) (چکیده)
17 - حل مساله بالانس خط مونتاژ منفرد در تخصیص وظایف به ایستگاه های کاری از طریق الگوریتم ژنتیک فازی ( مطالعه موردی: مونتاژ لوله سیال هیدرولیک در شرکت مهد فال توس مشهد) (چکیده)
18 - ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی: مطالعه موردی شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی (چکیده)
19 - شناسایی اقدامات موثر بر مدیریت ریسک سیستمهای اطلاعات مدیریت در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی با استفاده از مدلهای فازی (چکیده)
20 - بخش بندی مراکز تجاری گردشگری شهر مشهد با رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تحلیل خوشه ای فازی (چکیده)
21 - پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
22 - A practical vehicle routing problem with desynchronized arrivals to depot (چکیده)
23 - اولویت بندی الزامات کیفی یک هتل چهار ستاره از طریق مدل تلفیقی کانو- ای اچ پی- تاپسیس (چکیده)
24 - ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی (چکیده)
25 - Identification and Evaluation of Parameters Influencing the Selection of Finance Project Contractors of Mashhad Water and Wastewater Company Using an AHP and Fuzzy Promethee (چکیده)
26 - Improved models and heuristics for the biomedical transportation problem (چکیده)
27 - تعیین ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در مقیاس یک مزرعه با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی (چکیده)
28 - Operating a biomedical samples laboratories network under stochastic demand (چکیده)
29 - بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب (چکیده)
30 - استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها (چکیده)
31 - ‌‌بررسی رابطه میان ابعاد شخصیت و تعهد سازمانی افسران پلیس نیروی انتظامی با نقش واسط رضایت شغلی (چکیده)
32 - مدل سازی و گسترش مساله تخصیص تصادفی کارکنان (چکیده)
33 - ‌معرفی مساله تخصیص کارکنان در شرایط عدم قطعیت (چکیده)
34 - حل مدل فازی کامل حمل و نقل سه بعدی در حالت تعدد کالاها و توابع هدف (چکیده)
35 - بکارگیری الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت خوشه بندی مشتریان (چکیده)
36 - ‌شبیه‌سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه‌بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (چکیده)
37 - An integrated AHP-PROMETHEE method for selecting the most suitable EPDM (چکیده)
38 - شناسایی موقعیت استراتژیک مدیریت بحران دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
39 - The generalized covering traveling salesman problem (چکیده)
40 - A Variable Neighborhood Search Algorithm for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
41 - ILP-based improvement procedure for solving two variants of the standard vehicle routing problem (چکیده)
42 - توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان (چکیده)
43 - توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید (چکیده)
44 - کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز (چکیده)
45 - The Time Constrained Maximal Covering Salesman Problem (چکیده)
46 - کاهش زمان انتظار بیماران در واحد اورژانس با استفاده از ترکیب بندیهای مختلف منابع به کمک روش شبیه سازی گسسته - پیشامد(مطالعه موردی: یکی از اورژانس های مشهد (چکیده)
47 - طراحی نمونه اولیه محصول با استفاده از روش QFD فازی (چکیده)
48 - مکان یابی شعب بانک ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد در مشهد) (چکیده)
49 - رتبه بندی سازمنهای وابسته به هرداری مشهد از نظر آمادگی الکترونیک با استفاده از روش AHP (چکیده)
50 - شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
51 - تخصیص بهینه بودجه و انتخاب پروژه ها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ( مورد مطالعه: سازمان آب و فاضلاب مشهد) (چکیده)
52 - استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو به منظور اولویت بندی شهرها و انتخاب بازار مناسب (چکیده)
53 - The Generalized Noxious Facility Location Problem (چکیده)
54 - حل مساله فروشنده دوره گرد مقید به شرط پوشش با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
55 - A complementary tool to enhance the effectiveness of existing methods for heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem (چکیده)
56 - A Covering Tour Approach to the Location of Satellite Distribution Centers to Supply Humanitarian Aid (چکیده)
57 - Using Scatter Search to solve a multi-objective transportation problem- a case study (چکیده)
58 - Comparison of metaheuristics for Examination Timetabling problem (چکیده)
59 - Combining Exact and Heuristic Approaches for the Covering Salesman Problem (چکیده)
60 - An Integer Programming-Based Local Search for the Covering Salesman Problem (چکیده)
61 - A heuristic procedure for the capacitated m_ring star problem (چکیده)
62 - An Integer Linear Programming based heuristic approach for the capacitated m-ring-star problem (چکیده)
63 - A new hybrid heuristic algorithm to Timetabling Problem_ a case study (چکیده)
64 - Modification of Genetic Algorithm by RSM (چکیده)
65 - Using Scatter Search Algorithm to solve a multi_objective Transportation problem_ a case study (چکیده)
66 - An Electro magnetism based Metaheuristic for the unicost Set Covering Problem (چکیده)
67 - The Cost Constraint Minimum Spanning Tree and the label constrained minimum spanning tree problems (چکیده)
68 - A metaheuristic approach for the unicost set covering problem (چکیده)
69 - Hybrid Heuristics for Examination Timetabling Problem (چکیده)
70 - An electromagnetism metaheuristic for the unicost set covering problem (چکیده)
71 - An Integer Linear Programming based Heuristic for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
72 - معرفی‌ روش جدید الگوریتم مورچه برای مساله تخصیص درجه ۲ ساخت یافته (چکیده)
73 - Modification of scatter search for examination timetabling problem (چکیده)
74 - New Evolutionary Algorithm for Examination Timetabling Problem (چکیده)
75 - The Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
76 - Heuristic Procedures for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
77 - Variable Neighborhood Search for the Cost Constrained Minimum Label Spanning Tree and Label Constrained Minimum Spanning Tree Problems (چکیده)
78 - A solution procedure for the Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
79 - Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
80 - A heuristic Method to solve the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
81 - An ILP Local Search Algorithm for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
82 - Introduction to electromagnetism algorithm for the examination timetabling problem and comparison of it with other metaheuristics (چکیده)
83 - A Variable Neighborhood Search and its Application to a Ring Star Problem Generalization (چکیده)
84 - A heuristic procedure for the Capacitated m-Ring-Star Problem (چکیده)
85 - Variable Neighborhood Search for the Cost Constrained Minimum Label Spanning Tree and Label Constrained Minimum Spanning Tree Problems (چکیده)
86 - Generalized Covering Salesman Problem (چکیده)
87 - A Variable Neighborhood Search and its Application to a Ring Star Problem Generalization (چکیده)
88 - Location and Supply of Humanitarian aid Distribution points (چکیده)