بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: aghaei


موارد یافت شده: 99

1 - ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار (چکیده)
2 - بررسی تطبیقی مضمون جنگ رد دو اثر معاصر: بادبادک باز خالد حسینی و ستاره سرگردان لوکلزیو (چکیده)
3 - Towards finding the lost generation of autistic adults: A deep and multi-view learning approach on social media (چکیده)
4 - ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010) (چکیده)
5 - The relationship between managers’ narcissism and overconfidence on corporate risk-taking (چکیده)
6 - عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تهیزات بدنسازی تولید ایران (چکیده)
7 - رواسنجی پرسشنامه‌ی خُرافه‌پرستی در ورزش در بازیکنان لیگ برتر فوتبال و فوتسال ایران (چکیده)
8 - ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار (چکیده)
9 - Nonlinear extensional-flexural vibrations in variable cross section beams with eccentric intermediate mass (چکیده)
10 - The Role of TARP Factor in Social Network Advertising in Brand Awareness and Purchase Intention of Sport Brands (چکیده)
11 - بررسی زبان و سبک گفتار شخصیت در نمایشنامه مجنون محبت نوشته سام شپرد (چکیده)
12 - A probe into EFL learners’ emotioncy as a source of test bias: Insights from differential item functioning analysis (چکیده)
13 - Strategies and consequences resulted from management context of Mashhad city& aquatic water parks: A qualitative approach (چکیده)
14 - Effect of Training Based on Choice Theory on Health-Promoting Lifestyle Behaviors among Menopausal Women (چکیده)
15 - Intra-vitreal injection of methotrexate in experimental endotoxin-induced uveitis in rabbit (چکیده)
16 - کاربست نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا (چکیده)
17 - Evaluation of intravitreal injection of pentoxifylline in experimental endotoxin - induced uveitis in rabbits (چکیده)
18 - بازتاب تعارض های ساختاری و محیطی در همکاریهای منطقه ای جهان اسلام (چکیده)
19 - Modeling and closed‐loop control of particle size and initial burst of PLGA biodegradable nanoparticles for targeted drug delivery (چکیده)
20 - Sequence stratigraphic analysis and sea-level history of the Upper Jurassic deposits (Mozduran Formation), south of Aghdarband, NE Iran (چکیده)
21 - Adaptive interval type-2 fuzzy logic systems for vehicle handling enhancement by new nonlinear model of variable geometry suspension system (چکیده)
22 - بهبود پایداری خودرو به کمک کنترلر مقاوم تطبیقی فازی و مدل جدید سیستم تعلیق هندسه متغیر (چکیده)
23 - Passivity-based adaptive sliding Mode speed control of switched reluctance motor drive considering torque ripple reduction (چکیده)
24 - Using of Ileucecal Interposition as a Neo-stomach in Dogs with Total Gastrectomy (Presentation of a Novel Technique) (چکیده)
25 - Introducing Emotioncy as a Potential Source of Test Bias: A Mixed Rasch Modeling Study (چکیده)
26 - Lithofacies and sequence stratigraphic analysis of the Upper Jurassic siliciclastics in the eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran (چکیده)
27 - AGN Activity and IGM Heating in Fossil Cluster RX J1416.4+2315 (چکیده)
28 - بررسی تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند محصولات ورزشی آدیداس با استفاده از مدل آکر (چکیده)
29 - Study of Drought Stress Patterns in Khorasan Province using Climatic-Agricultural Indices (چکیده)
30 - A relationship between physical activity and healthy quality of life in students (چکیده)
31 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
32 - Relationship between and accidents/injuries and lawsuits in risk management behaviors aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
33 - Consideration to the effects of gender on some quality characteristics of ostrich meat during aging (چکیده)
34 - Carbonate diagenesis of the upper Jurassic successions in the west of Binalud — Eastern Alborz (NE Iran) (چکیده)
35 - ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap (چکیده)
36 - Enhancement of staability by adaptive fuzzy and active geometry suspention system (چکیده)
37 - Spatial analysis distribution sports places in bojnourd city using GIS (چکیده)
38 - An investigation of stress management techniques in group and individual athletes in Rasht City (چکیده)
39 - Relationship between demographic characteristics and risk management operations aqua complex managers of Khorasan Razavi (چکیده)
40 - Evaluating the status of Total Quality Management in Sports and Youth Bureaus of Khorasan-e Razavi Province, Iran (چکیده)
41 - Measurement of research productivity and its relationship with the organizational culture of faculty members of physical education departments of public Universities of Iran (چکیده)
42 - The comparison of selected physical fitness program and activities based on the perceptual - motor abilities program on the motor proficiency\'s level of 7 years old students (چکیده)
43 - سازوکار تشکیل سیلیس و دولومیت در سنگ های کربناتی ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین – کیمریجین- تیتونین؟) در غرب بجنورد و جاجرم (چکیده)
44 - Facies analysis and sequence stratigraphy of an Upper Jurassic carbonate ramp in the Eastern Alborz range and Binalud Mountains, NE Iran (چکیده)
45 - Using Rasch to Validate a Measure of English Language Teacher Prejudice (چکیده)
46 - بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGE (چکیده)
47 - The Relationship between thinking styles with organizational innovation in physical education teachers of Iran (چکیده)
48 - A survey of risk management practices in public and private swimming pools in khorasan Razavi (چکیده)
49 - Relationship between employees empowerment with organizational commitment in employess of Khorasan Razavi sport and youth administration (چکیده)
50 - بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آن (چکیده)
51 - گزارش یک مورد سنگ مثانه منفرد بزرگ در یک قلاده سگ نژاد ولش کرگی (چکیده)
52 - Effect of Site Specific Application of Nitroxin Biofertilizer and Sowing Depth on Saffron (Crocus Sativus) production (چکیده)
53 - ساخت و سازگرایی و پیامدهای کاربردی آن در آموزش زبان فرانسه کدامند؟ (چکیده)
54 - ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه انار بر تراکم استخوان درشت نی در رت های اواریکتومی شده (چکیده)
55 - چینه نگاری سکانسی رمپ کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین- کیمریجین) در البرز شرقی و بینالود - شمال شرق ایران (چکیده)
56 - Determining the Underlying Constructs of the English Language Teacher Prejudice Scale (چکیده)
57 - Construction and Validation of an English Language Teacher Creativity Scale (ELT-CS (چکیده)
58 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
59 - تفسیر تاریخچه دیاژنتیکی نهشته های ژوراسیک فوقانی بر اساس داده های پتروگرافی و ژئوشیمیایی در منطقه جاجرم و بینالود در شمال شرق ایران (چکیده)
60 - Synthesis, Characterization, Crystal Structure and Solution Phase Studies of a Polymeric SrII Compound (چکیده)
61 - Syntheses, crystal, molecular structures, and solution studiesof Cu(II), Co(II), and Zn(II) coordination compounds containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid: comparative computational studies of Cu(II) and Zn(II) complexes (چکیده)
62 - Structural aspects and solution behavior of metallosupramolecular compound of FeIII ion obtained by proton transfer (چکیده)
63 - Mixed Ligand Palladium(II) Complex with NS-Bidentate S-allyldithiocarbazate Schiff Base (چکیده)
64 - Synthesis of New Schiff Bases of S-allyl Dithiocarbazate, Spectroscopic Properties and X-ray Crystal Structures of S-allyl-β-N-(2-Pyrrolylmethylene)hyrazinecarbodithioate (چکیده)
65 - Synthesis, Crystal Structure & Spectroscopic Characterization of the Benzaldehyde Schiff Base of S-allyldithiocarbazate and Its Copper(II) Complex and the X-ray Crystal Structure of Bis[(S-allyl--N-benzylidene)dithiocarbazato]Copper(II) (چکیده)
66 - Potentiometric study of pyridine-2,6-bis(monothiocarboxylate) / 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine proton-transfer system and its complexation with UO2solvent (چکیده)
67 - رخداد پنومونی ناشی از اورمی شدید (Uremic pneumonitis) در یک تریر 10 ساله مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی (چکیده)
68 - گزارش رادیوگرافی پن استئایتیس در یک قلاده سگ ژرمن شپرد (چکیده)
69 - Radiographic evaluation of forelimbs, hindlimbs and vertebral column fractures in dogs & cats: Retrospective study of 99 cases (during last 9 months) (چکیده)
70 - Hirshfeld Surface Analysis of Inorganic Complexes Polymorphs Three Differently Coloured Pyrazolylpyrimidine Dichlorocopper(II) Polymorphic Structures (چکیده)
71 - Synthesis of 8-aryl-1H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine-4(5H)-imine by Using the Preyssler’s anion [NaP5W30O110]14− as a Green and Eco-friendly Catalyst (چکیده)
72 - Development and Validation of an English Language Teacher Competency Test Using Item Response Theory (چکیده)
73 - Mixed Ligand Palladium(II) Complex with NS-Bidentate S-Allyldithiocarbazate Schiff Base: Synthesis, Spectral Characterization, Crystal Structure and Decoding Intermolecular Interactions with Hirshfeld Surface Analysis (چکیده)
74 - The preparation, spectroscopic characterization and X-ray crystal structures of the pyrrole-2-carboxaldehyde Schiff base of S-allyldithiocarbazate (HL) and its nickel(II) complex ([Ni(L)2]) (چکیده)
75 - A pilot study of extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in three dogs (چکیده)
76 - Unilateral medial patellar luxation in a Domestic Shorthair cat (چکیده)
77 - Hydrothermal synthesis, experimental and theoretical characterization of a novelcocrystal compound in the 2:1 stoichiometric ratio containing 6-methyluraciland dipicolinic acid (چکیده)
78 - Structural variation within uraniumVI heterocyclic carboxylates: Solid and solution states studies (چکیده)
79 - Construction and Validation of a Narrative Intelligence Scale with the Rasch Rating Scale Model (چکیده)
80 - Contribution of intermolecular interactions to constructing supramolecular hybrid of polyoxomolybdate and ((1H-tetrazole-5-yl) methyl)morpholinearchitecture: Synthesis, structure and Hirshfeld surface analysis of a new (چکیده)
81 - استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن (چکیده)
82 - تولید نوشیدنی میوه ای از دانه طالبی و بررسی ماندگاری آن طی زمان نگهداری (چکیده)
83 - Syntheses, crystal, and molecular structures of Mn(II), Zn(II), and Ce(III) compounds and solution studies of Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II), and Ce(III) compounds obtained from a suitable proton transfer compound containing bda and pydcH2 (bda 5 butane-1,4-diamine; pydcH2 5 pyridine-2,6-dicarboxylic acid) (چکیده)
84 - بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی (چکیده)
85 - سیلیسی شدن و تشکیل ندول های چرتی در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین-کیمریجین) در منطقه جاجرم (چکیده)
86 - انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی (چکیده)
87 - Diversity in coordination behavior of dipicolinic acid with lead(II), calcium(II), and nickel(II) in the presence of pyrazine and 2-amino-4-methylpyridine spacers in construction of three supramolecular architectures (چکیده)
88 - A new supramolecular compound of chrome(III): Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray crystal structure, DFT, and solution studies (چکیده)
89 - Petrographical and geochemical evidences for paragenetic sequence interpretation of diagenesis in mixed siliciclastic–carbonate sediments: Mozduran Formation (Upper Jurassic), south of Agh-Darband, NE Iran (چکیده)
90 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
91 - Microfacies analysis and paleoenvironment interpretation of Upper Jurassic carbonates of Jajarm area, N-NE Iran (چکیده)
92 - S3,6-Di(p-chlorophenyl)-2,7-dihydro-1,4,5-thiadiazepine: Crystal Structure and Decoding Intermolecular Interactions with Hirshfeld Surface Analysis (چکیده)
93 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
94 - An ionic 2D inorganic–organic hybrid of tris[((1H-tetrazol-5-yl)methyl) morpholine] dodecatungstophosphate(V) pentahydrate: Synthesis X-ray crystal structure and spectroscopic characterizations (چکیده)
95 - Contribution of intermolecular interactions to constructing supramolecular architecture: Synthesis, structure and Hirshfeld surface analysis of a new hybrid of polyoxomolybdate and ((1H-tetrazole-5-yl) methyl)morpholine (چکیده)
96 - بررسی خواص فیزیکی ارقام کانولای ایران (چکیده)
97 - Usage of Cantaloupe Seed Waste to Produce a Novel Beverage and its Nutritive Value (چکیده)
98 - Production of Orange Beverage from Cantaloupe Seed and Evaluation its Shelf Life during Storage Time (چکیده)
99 - بررسی برخی خصوصیات فیزیکی ارقام دانه کانولای ایران (چکیده)