بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: seyed amin hosseini


موارد یافت شده: 142

1 - Cost-Effective Survivable Controller Placement in Software-Defined Networks (چکیده)
2 - An Efficient Lightweight Authentication and Key Agreement Protocol for Patient Privacy (چکیده)
3 - A fuzzy-logic-based fault detection system for medical Internet of Nano Things (چکیده)
4 - An Efficient 3D Positioning Approach to Minimize Required UAVs for IoT Network Coverage (چکیده)
5 - Kernel Search-Framework for Dynamic Controller Placement in Software-Defined Network (چکیده)
6 - Multi-criteria decision-making for controller placement in software-defined wide-area networks (چکیده)
7 - A New Model to Identify the Reliability and Trust of Internet Banking Users Using Fuzzy Theory and Data-Mining (چکیده)
8 - Developing Software Signature Search Engines Using Paragraph Vector Model: A Triage Approach for Digital Forensics (چکیده)
9 - مروری سیستماتیک در حوزه سیستم های تشخیص نفوذ با رویکرد یادگیری عمیق (چکیده)
10 - مقایسه و ارزیابی پروتکل های مسیریابی تک سطحی و سلسله مراتبی در شبکه های سیار موردی (چکیده)
11 - بررسی عوامل تاثیرگذار فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان با نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع (چکیده)
12 - SDN-based offloading policy to reduce the delay in fog-vehicular networks (چکیده)
13 - Efficient Fuzzy based UAV Positioning in IoT Environment Data Collection (چکیده)
14 - تخصیص پویای سوئیچ برای کاهش هزینه در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار (چکیده)
15 - Routing Strategy for Internet of Vehicles based on Hierarchical SDN and Fog Computing (چکیده)
16 - Dynamic controller placement in software‐defined networks for reducing costs and improving survivability (چکیده)
17 - سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق (چکیده)
18 - An SDN based framework for maximizing throughput and balanced load distribution in a Cloudlet network (چکیده)
19 - Load-Balancing Algorithm for Multiple Gateways in Fog-Based Internet of Things (چکیده)
20 - A Cooperation of Fog Computing and Smart Gateways in a Secure and Efficient Architecture for IoT - Based Smart Homes (چکیده)
21 - Controller Placement in Software Defined Network using Iterated Local Search (چکیده)
22 - اثربخشی امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، ناشی از تأثیر ابعاد تئوری نهادی بر رفتار سازمانی کارکنان (چکیده)
23 - Efficient Deployment of Small Cell Base Stations Mounted on Unmanned Aerial Vehicles for the Internet of Things Infrastructure (چکیده)
24 - کاهش سربار مدیریتی پروتکل OpenFlow با Packet-Out v2 (چکیده)
25 - Improving the Statistical Information Collection Overhead in Software Defined Networks (چکیده)
26 - Impact of Openflow on Wireless Mesh Network (wmSDN) (چکیده)
27 - SDN- and fog computing-based switchable routing using path stability estimation for vehicular ad hoc networks (چکیده)
28 - Performance evaluation of CoAP proxy virtualisation in cloud‐assisted sensor networks (چکیده)
29 - (1811-4829) Fuzzy based efficient DBS placement in the 5G cellular network (چکیده)
30 - A Systematic Literature Review on Blockchain-based Solutions for IoT Security (چکیده)
31 - A formal model for event reconstruction in digital forensic investigation (چکیده)
32 - Identifying and Ranking Knowledge Management Tools and Techniques Affecting Organizational Information Security Improvement (چکیده)
33 - تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند (چکیده)
34 - ابعاد طرح‌های ارائه شده برای ایجاد شهر هوشمند در تجارب بین‌المللی (چکیده)
35 - Event reconstruction using temporal pattern of file system modification (چکیده)
36 - ROUTING PROTOCOL FOR SDN-CLUSTER BASED MANET (چکیده)
37 - Performance Analysis of Multithreaded IoT Gateway (چکیده)
38 - An Energy Efficient Data Gathering Framework based Clustering using Multiple UAV in Deadline based WSN Applications. (چکیده)
39 - معرفی تکنولوژیهای شهر هوشمند و بررسی چالشهای امنیت سایبری آنها (چکیده)
40 - Maximizing the Utilization of Fog Computing in Internet of Vehicle using SDN (چکیده)
41 - Improved Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks Using Fuzzy Logic (چکیده)
42 - Anomaly ‐ based DoS detection and prevention in SIP networks by modeling SIP normal traffic (چکیده)
43 - Energy-Efficient Multicast Routing Protocol based on SDN and Fog Computing for Vehicular Networks (چکیده)
44 - Efficient Routing Protocol Algorithm for Wireless Sensor Networks (چکیده)
45 - TOUR TIME MINIMIZATION FOR MULTIPLE UAV IN DEADLINE BASED WSN APPLICATIONS (چکیده)
46 - Dynamic Routing Method over Hybrid SDN for Flying Ad Hoc Networks (چکیده)
47 - An Energy Efficient Data Collection using Multiple UAVs in Wireless Sensor Network: A Survey Study (چکیده)
48 - Migration Management in Sensor - Cloud Networks (چکیده)
49 - امنیت SMS با الگوریتمهای منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب (چکیده)
50 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
51 - تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بر رفتار به اشتراک‌گذاری اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی موبایل: نقش تعدیل‌کننده متغیر جنسیت (چکیده)
52 - الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN (چکیده)
53 - Resource Management Technique for IoT in Fog Computing Supported by Distributed SDN (چکیده)
54 - Recent Multicast Routing Protocols in VANET: Classification and Comparison (چکیده)
55 - تاثیر سامانه هوشمند خدمات حمل و نقل بخش خصوصی بر افزایش رضایتمندی ذینفعان آن (چکیده)
56 - A survey on digital evidence collection and analysis (چکیده)
57 - Android malware detection based on overlapping of static features (چکیده)
58 - Analytical solution for coupled non-Fickian diffusion-thermoelasticity and thermoelastic wave propagation analysis (چکیده)
59 - مکانیزم جریمه برای نودهای مخرب در یک شبکه مبتنی بر اینترنت اشیاء با رویکرد مبتنی بر تئوری بازیها (چکیده)
60 - پروتکل¬های لایه کاربرد اینترنت اشیاء (چکیده)
61 - High Load Control Mechanism for SIP Servers (چکیده)
62 - چارچوب مدیریت رخداد امنیت اطلاعات در محیط‌های مبتنی بر هوشمندی (چکیده)
63 - SDN-based Scheduling Strategy on load Balancing of Virtual Sensor Resources in Sensor-Cloud (چکیده)
64 - A replication dilemma game for cooperative data replication in ad hoc networks (چکیده)
65 - Current and potential cyber attacks on medical journals; guidelines for improving security (چکیده)
66 - Energy-Aware Optimal Clustering in Wireless Sensor Network Using Integer/Linear Programming (چکیده)
67 - ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
68 - استفاده از مدل مبتنی بر رسیک امنیتی در خزش برنامه های غنی شده تحت وب (چکیده)
69 - Generalized coupled non-Fickian/non-Fourierian diffusion-thermoelasticity analysis subjected to shock loading using analytical method (چکیده)
70 - Modeling SIP Normal Traffic to Detect and Prevent SIP-VoIP Flooding Attacks Using Fuzzy Logic (چکیده)
71 - An Anomaly Based VoIP DoS Attack Detection and Prevention Method Using Fuzzy Logic (چکیده)
72 - بهبود خزش در برنامه های غنی شده ی تحت وب با بکارگیری مدل مبتنی بر ریسک (چکیده)
73 - An Empirical Study of Security of Voip System (چکیده)
74 - Overload Mitigation Mechanism for VoIP Networks: A Transport Layer Approach Based on Resource Management (چکیده)
75 - شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی (چکیده)
76 - Analysis of Privacy of Private Browsing Mode through Memory Forensics (چکیده)
77 - A Polynomial-based Pairwise Key Pre-distribution and Node Authentication Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
78 - A new SIP authentication scheme by incorporation of elliptic curve cryptography with ticket server (چکیده)
79 - بررسی و مقایسه پارامترهای امنیتی مربوط به سکوهای عامل سیار (چکیده)
80 - ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم (چکیده)
81 - ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
82 - مدیریت مهاجرت حسگرهای مجازی در شبکههای حسگر ابری (چکیده)
83 - Information Security Diagnosis in Electronic Banking (Case Study: Tejarat Bank’s Branches of Isfahan) (چکیده)
84 - ارائه پروتکل لایه انتقال متناسب با نیازهای شبکه هوشمند برق (چکیده)
85 - Supervisory Control and Data Acquisition Systems security and risk management (چکیده)
86 - Adaptive Energy-aware Cluster Based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
87 - بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
88 - ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی (چکیده)
89 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
90 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
91 - پیاده سازی مکانیزمی کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏های VoIP: رویکردی مبتنی بر لایه انتقال (چکیده)
92 - تشخیص و جلوگیری حمله کرم چاله در پروتکل‌های مسیریابی خوشه‌بندی (چکیده)
93 - الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
94 - طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده (چکیده)
95 - A cloud-based architecture for secure and reliable service provisioning in wireless sensor network (چکیده)
96 - VoIP performance comparison in wireless networks with different encryption methods (چکیده)
97 - Optimal Cluster Head selection in Wireless Sensor Networks using Integer Linear Programming techniques (چکیده)
98 - Exploring Digital Forensics Tools in Backtrack 5.0 r3 (چکیده)
99 - An Incentive Mechanism for Cooperative Data Replication in MANETs — A Game Theoretical Approach (چکیده)
100 - An Efficient Cluster-based Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
101 - High Load Diminution by Regulating Timers in SIP Servers (چکیده)
102 - MPKMS: A Matrix-based Pairwise Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
103 - Dynamic Prioritization of Path for Quality-of-Service Differentiation in Multi-Priority Traffic (چکیده)
104 - یک پروتکل مکان یابی انرژی کارا در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
105 - Efficient Clustering Algorithm For Mobile Ad Hoc Networks (چکیده)
106 - سیستم تشخیص نفوذ بر اساس انسمبل در شبکه های کامپیوتری (چکیده)
107 - A survey on real world botnets and detection mechanisms (چکیده)
108 - Shock-induced molar concentration wave propagation and coupled non-Fick diffusion-elasticity analysis using an analytical method (چکیده)
109 - Ranking of the E-Trust Factors in Electronic Transactions in the Context of B2C E-Commerce (چکیده)
110 - بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 (چکیده)
111 - مروری بر راهکارهای دفاعی دربرابر حملات منع سرویس در پروتکل آغاز نشست (چکیده)
112 - کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده (چکیده)
113 - راهکاری دفاعی در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در اس آی پی مبتنی بر الگوریتم پی اس او (چکیده)
114 - A New Heart Arrhythmia’s Detection Algorithm (چکیده)
115 - مکانیزم دفاعی کارا در برابر حملات سیل آسای منع سرویس در شبکه های اس آی پی، مبتنی بر صف عادلانه وزن دار (چکیده)
116 - متعادل کردن مصرف انرژی در نودها با استفاده از خوشه بندی به کمک نود راهبر در شبکه حسگر بیسیم (چکیده)
117 - A Computer Forensics Approach Based on Autonomous Intelligent Multi-Agent System (چکیده)
118 - Priority based, adaptive queuing for differentiating services in IP based networks (چکیده)
119 - Differentiating services with dynamic, QoS-aware queuing (چکیده)
120 - Queen-MAC: A quorum-based energy-efficient medium access control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
121 - IPv6 Migration towards Developing E-Government (چکیده)
122 - A SECURITY SCHEME FOR CLUSTER BASED MOBILE AD HOC NETWORKS (چکیده)
123 - Energy Efficient Cluster Based Routing Protocol for MANETs (چکیده)
124 - A Cluster Based Object Oriented Service Discovery and Advertisement proposed for MANETs (چکیده)
125 - A Survey on How to Break Hash Functions (چکیده)
126 - DH-IDS USING MOBILE AGENTS FOR MANET (چکیده)
127 - COMPARATIVE STUDY ON THE DEVELOPMENT OF ETHERNET FLOW CONTROL (چکیده)
128 - A Cluster-Based Distributed Hierarchical IDS for MANETs (چکیده)
129 - A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS (چکیده)
130 - New approach for flow control using PAUSE frame management (چکیده)
131 - A New Approach for Web Applications Examination before Publishing (چکیده)
132 - Routing Layer Service Advertisement Approach for MANETs (چکیده)
133 - Hybrid hierarchical approach for addressing service discovery issues in MANETs (چکیده)
134 - A New Approach CBRP Based Resource Information Management in MANETs (چکیده)
135 - Survey and new Approach in Service Discovery and Advertisement for Mobile Ad hoc Networks (چکیده)
136 - A DISTRIBUTED RESOURCE-MANAGEMENT APPROACH IN MANETS (چکیده)
137 - A New Distributed Resource Management in Mobile Grid for M-Learning (چکیده)
138 - SHSDAP: Secure Hierarchical Service Discovery and Advertisement Protocol in Cluster Based Mobile Ad hoc Network, (چکیده)
139 - A Secure Mobile Ad hoc Network Based on Distributed Certificate Authority (چکیده)
140 - Management of Energy Consumption on Cluster Based Routing Protocol for MANET (چکیده)
141 - A routing layer-based hierarchical service advertisement and discovery for MANETs (چکیده)
142 - یک روش جدید مبتنی بر رفتار کاربران جهت تخمین بار کاری وب سرورهای شبکه (چکیده)