مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا اختیاری , قاسمی روایتگر معراج نبی(ص) در هشت مثنوی و رساله المعراج قشیری, پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (11), شماره (4), سال (2024-3), صفحات (27-60)
 2. مدینه پورمحمودناورودی , منصور معتمدی , زهرا اختیاری , سعادت از فضل است و شقاوت از عدل (سعادت و شقاوت از منظر یوسف همدانی ), جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (55), شماره (2), سال (2024-2), صفحات (203-221)
 3. زهرا اختیاری , حلّ چند ابهام در نفثةالمصدور زیدری, ادب و زبان فارسی, دوره (26), شماره (53), سال (2023-9), صفحات (1-31)
 4. زهرا اختیاری , فضایل اخلاقی در اشعار قاسمی و الیازجی (قاسمی و الیازجی: فضایل اخلاقی (بررسی تطبیقی), ادبیات تطبیقی, دوره (14), شماره (27), سال (2023-3), صفحات (35-65)
 5. مدینه پورمحمودناورودی , منصور معتمدی , زهرا اختیاری , سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف), ادبیات عرفانی, سال (2022-6)
 6. محمد رعنائی , زهرا اختیاری , استفاده مجمل فصیحی از چهارمقاله (اثبات ترامتنیّت بین این دو اثر), ادب و زبان فارسی, دوره (25), شماره (51), سال (2022-9), صفحات (69-87)
 7. موسی قلی زاده , زهرا اختیاری , سمیرا بامشکی , بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیت, جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (7), سال (2022-10), صفحات (1213-1229)
 8. سهیلا مرادقلی , زهرا اختیاری , بازتاب فرهنگ و اندیشه های ایرانی در دیوان بینش کشیری, مطالعات شبه قاره, دوره (13), شماره (41), سال (2021-12), صفحات (251-266)
 9. محمد رعنائی , زهرا اختیاری , گفت‌وگومندی چهارمقاله با تذکره‌های قرن نهم هجری, متن شناسی ادب فارسی, دوره (51), شماره (13), سال (2021-10), صفحات (17-32)
 10. زهرا اختیاری , نقضِ «نقدی بر لیلی ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری», مطالعات زبان و ادبیات غنایی, دوره (9), شماره (30), سال (2019-4), صفحات (9-24)
 11. زهرا اختیاری , سهیلا مرادقلی , معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (11), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (1-21)
 12. زهرا اختیاری , ساخت های مصدر نادر «ماْیستَاْ» [mæ:jstæ:] در گویش خانیکی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (48), سال (2019-2), صفحات (267-295)
 13. موسی کیخا , زهرا اختیاری , ابوالقاسم قوام , مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه, متن شناسی ادب فارسی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (41-55)
 14. زهرا اختیاری , , محمد جاویدی صباغیان , سایه روشن موقعیت زن در جواهر الاسمار و طوطی نامه, پژوهشنامه ادب غنایی, دوره (15), شماره (28), سال (2017-9), صفحات (9-30)
 15. زهرا اختیاری , بازشناخت حماسة شاهرخ نامه, کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی, دوره (18), شماره (34), سال (2017-7), صفحات (37-63)
 16. رضا رفایی قدیمی مشهد , زهرا اختیاری , فنون نظامی در تاریخ بیهقی, جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (191), سال (2016-3), صفحات (93-121)
 17. آذر اکبرزاده ابراهیمی , زهرا اختیاری , بازشناخت نادره زنان در صفوةالصفا, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (40), شماره (40), سال (2016-6), صفحات (81-103)
 18. آذر اکبر زاده ابراهیمی , زهرا اختیاری , تحلیل ریخت شناسی بهاریة سیّدای نسفی (بر اساس نظریه پراپ), زبان و ادبیات فارسی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-3), صفحات (1-20)
 19. زهرا اختیاری , نقدی بر تصحیح گوی و چوگان قاسمی گنابادی, متن شناسی ادب فارسی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (25-39)
 20. زهرا اختیاری , بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (7), شماره (12), سال (2015-9), صفحات (29-47)
 21. مرضیه جعفری , زهرا اختیاری , وزارت فراتر از وزارت در تاریخ بیهقی, سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (27-47)
 22. احمد فتوحی نسب , زهرا اختیاری , هادی وکیلی , فرزاد قائمی , نقد نثر درج الدرر(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا), سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (151-172)
 23. زهرا اختیاری , قاسمی گنابادی, دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (5), شماره (5), سال (2014-4), صفحات (174-176)
 24. زهرا اختیاری , مقایسه ی لیلی و مجنون قاسمی گنابادی با اصل عربی آن, الدراسات الادبیه, دوره (1), شماره (74), سال (2011-9), صفحات (31-61)
 25. زهرا اختیاری , توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (6), سال (2012-9), صفحات (29-50)
 26. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , بررسی تطبیقی کنشهای گفتاری مقامه ی «فی السکباج» از مقامات حمیدی با مقامه ی «المضیریه» از مقامات بدیع الزمان همدانی, ادبیات تطبیقی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-3), صفحات (125-147)
 27. زهرا اختیاری , درست و نادرست در شرح حال قاسمی حسینی گنابادی (جنابدی), ادب و زبان فارسی, دوره (31), شماره (28), سال (2012-6), صفحات (41-75)
 28. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , ترامتنیت در مقامات حمیدی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-7), صفحات (121-139)
 29. فائزه عرب یوسف آبادی , زهرا اختیاری , سیدجواد مرتضائی , سمیرا بامشکی , ریخت‌شناسی تطبیقی مقامه‌های فارسی و عربی, پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-9), صفحات (20-40)
 30. زهرا اختیاری , سایه روشنِ آثار و نوشته‌های قاسمی گنابادی, ادب و زبان فارسی, دوره (30), شماره (27), سال (2012-3), صفحات (47-77)
 31. زهرا اختیاری , لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم, جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (127), سال (2011-3), صفحات (169-203)
 32. زهرا اختیاری , علیرضا محمودی , تصویرهای کنایی و کارکردهای آن در تاریخ وصّاف, جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (127), سال (2010-9), صفحات (129-156)
 33. زهرا اختیاری , علیرضا محمودی , تازگی‌های تصویرهای تشبیهی در تاریخ وصّاف, متن شناسی ادب فارسی, دوره (46), شماره (8), سال (2011-1), صفحات (59-76)
 34. زهرا اختیاری , واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی, زبان و ادب فارسی, دوره (52), شماره (127), سال (2009-9), صفحات (1-21)
 35. زهرا اختیاری , سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (163), شماره (4), سال (2009-1), صفحات (20-45)
 36. زهرا اختیاری , عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (31), شماره (3), سال (1999-10), صفحات (661-678)
 37. زهرا اختیاری , مرادعلی واعظی , نقش مخاطب در تحول شعر فارسی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (1), سال (2008-7), صفحات (25-48)
 38. زهرا اختیاری , سماع در سروده هاي مولوي, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002--1)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا اختیاری , زمان پریشی در چهارمقاله و اهداف نظامی عروضی از کاربرد آن , چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی , 2021-02-24
 2. زهرا اختیاری , بررسی زمان پریشی در قصّة بر دار کردن حسنک وزیر , هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزۀ زبان و ادبیات ایران , 2021-11-28
 3. زهرا اختیاری , بررسی مقایسه ای سرعت روایت در حکایتی مشترک بین سه راوی (نظامی عروضی، دولتشاه سمرقنوی , هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزۀ زبان و ادبیات ایران , 2021-11-28
 4. زهرا اختیاری , گذشته نقلی در گویش سلامی , هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران , 2021-11-28
 5. زهرا اختیاری , تحلیل عنصر درونمایه در آثار مژگان شیخی با موضوع امام رضا (ع) براساس نظر خسرونژاد , پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح , 2020-03-02
 6. زهرا اختیاری , استمداد از گویشهای زبان فارسی در ترجمة برتر , سومین همایش رویکردهای میان رشته ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه , 2017-10-24
 7. زهرا اختیاری , کاربرد سنگ‌های قیمتی در دیوان امیرعلی شیر نوایی , همایش بین‌المللی اندیشه‌ها، آثار و خدمات امیر علی‌شیر نوایی , 2015-02-07
 8. زهرا اختیاری , زندگی‌نامه‌ای پس از صد سال (معرّفی یک اثر ناشناخته از دوره صفوی) , همایش بین‌المللی اندیشه‌ها، آثار و خدمات امیرعلی‌شیر نوایی , 2015-02-07
 9. زهرا اختیاری , تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر , همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی (نهمین همایش 1393 بجنورد) , 2014-08-27
 10. اعظم نیک خواه فاردقی , زهرا اختیاری , بررسی و واکاوی برخی واژه های شاهنامه فردوسی بر اساس گویش فاردق , شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری , 2014-05-13
 11. اعظم نیک خواه فاردقی , زهرا اختیاری , محمود الیاسی , تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق , دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 12. اکرم خواک , زهرا اختیاری , معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 13. زهرا اختیاری , پژوهشی در علی نامه و سبک قرن پنجم (با نگاهی به القاب و صفات حضرت علی (ع)) , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 14. اعظم نیک خواه فاردقی , زهرا اختیاری , محمود الیاسی , تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق , دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 15. زهرا اختیاری , اکرم خواک , معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 16. زهرا اختیاری , پژوهشی در علی نامه و سبک قرن پنجم , دومین همایش ملی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-02
 17. زهرا اختیاری , تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد) , شاهنامه و پژوهش های آئینی , 2013-05-14
 18. زهرا اختیاری , منقبت خاندان رسالت در سروده‌های ولی دشت بیاضی و قاسمی گنابادی , همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی , 2011-10-19
 19. زهرا اختیاری , آذر اکبرزاده ابراهیمی , تأثیرپذیری ولی دشت بیاضی از قصاید کمال‌الدین اصفهانی , همایش ملی مولانا محمد ولی دشت بیاضی , 2011-10-19
 20. زهرا اختیاری , واژه های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن در شاهنامه , پیام جهانی فردوسی , 2010-05-14
 21. زهرا اختیاری , نصایح فردوسی , پیام جهانی فردوسی , 2010-05-14
 22. زهرا اختیاری , تقویت زبان فارسی به عنوان عامل پیوند ملتها , بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26
 23. زهرا اختیاری , معرفی زبدة الاشعار قاسمی گنابادی , پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2010-09-15
 24. سیدعباس محمدزاده رضائی , زهرا اختیاری , واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی , پیام جهانی فردوسی , 2010-05-14
 25. زهرا اختیاری , رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان , اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 26. زهرا اختیاری , بینش عرفانی ابن سینا , همایش بین المللی ابن سینا , 2003-08-24
 27. زهرا اختیاری , طرحی نو در شرح مثنوی شریف , فروزانفر , 2004-11-17
 28. زهرا اختیاری , دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , 2009-10-31
 29. زهرا اختیاری , شعر سرودن در خاندان مولوی , همایش مجالس سبعه در اصفهان , 2008-04-15
 30. زهرا اختیاری , بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا , دومین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران , 2007-08-26