بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: heat


موارد یافت شده: 567

1 - 4E and Multi-criteria Optimization of a New Alternative Intercooling Method for Modified Brayton Cycle on the Operation of a Hybrid Energy System (چکیده)
2 - Optimization of the surface heating for a stationary cascade turbine blade in wet steam flow (چکیده)
3 - Effect of Carbon Partitioning on Abnormal Martensite Hardening in a Conventional Quench and Temper Medium Silicon Low Alloy Steel under Ferrite-Martensite Dual-Phase Microstructure (چکیده)
4 - New raster-scanned <inline-formula><math display="inline" overflow="scroll"><mrow><msub><mrow><mi>CO</mi></mrow><mrow><mn mathvariant="bold">2</mn></mrow></msub></mrow></math></inline-formula> laser heater for pulsed laser deposition applications: design and modeling for homogenous substrate heating (چکیده)
5 - The phenolic cured butyl rubber reclamation using different de-crosslinking agents (چکیده)
6 - 3D Numerical investigation of flow and heat transfer from an immersed vertical cylinder with the constant rotation speed in an unbounded stationary fluid (چکیده)
7 - Effects of feeding guanidinoacetic acid on oxidative status and creatine metabolism in broilers subjected to chronic cyclic heat stress in the finisher phase (چکیده)
8 - The Developed Conservation Element and Solution Element Method in Two-Dimensional Spherical Coordinate and Its Application to the Analysis of Non-Fourier Heat Conduction (چکیده)
9 - بررسی تاثیر دما و زمان لحیم کاری سخت بر اتصال ساندویچی فولاد زنگ نزن (چکیده)
10 - Parametric study and optimization of pillow-plate heat exchanger using multi-objective genetic algorithm and entropy generation minimization approaches (چکیده)
11 - Flow and Heat Transfer from Rotating Horizontal Cylinder Floating in Stationary Fluid (چکیده)
12 - Influences of twisted turbulators arrangements on heat transfer and airflow resistance over absorber plate of solar air heater (چکیده)
13 - Modeling and optimization of performance and emission parameters of a diesel engine: A comparative evaluation between date seed oil biodiesel produced via three different heating systems (چکیده)
14 - Hybrid CFD-ANN approach for evaluation of bio-inspired dolphins dorsal fin turbulators of heat exchanger in turbulent flow (چکیده)
15 - Multi-objective optimization of a tubular heat exchanger enhanced with delta winglet vortex generator and nanofluid using a hybrid CFD-SVR method (چکیده)
16 - Abnormal Trend of Ferrite Hardening in a Medium-Si Ferrite-Martensite Dual Phase Steel (چکیده)
17 - Synergistic effect of active-passive methods using fins surface roughness and fluid flow for improving cooling performance of heat sink heat pipes (چکیده)
18 - Predicting entropy generation of a hybrid nanofluid in microchannel heat sink with porous fins integrated with high concentration photovoltaic module using artificial neural networks (چکیده)
19 - High Heat Flux Removal by Water Jet Impingement using 3D Printed Nozzles (چکیده)
20 - Transient flow and heat transfer from a rotating sphere around its vertical axis floating in a stationary fluid (چکیده)
21 - Rumen-protected zinc–methionine dietary inclusion alters dairy cow performances, and oxidative and inflammatory status under long-term environmental heat stress (چکیده)
22 - MHD Casson carbon nanotube flow with mass and heat transfer under thermosolutal Marangoni convection in a porous medium: analytical solution (چکیده)
23 - Interaction of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-pentamer with exopolysaccharides from Leuconostoc mesenteroides P35: Insights from surface plasmon resonance and molecular docking studies (چکیده)
24 - Integration of a solar pond in a salt work in Sabzevar in Northeast Iran (چکیده)
25 - A comparative study to critically assess the designing criteria for selecting an optimal adsorption heat exchanger in cooling applications (چکیده)
26 - Numerical study of heat transfer and fluid flow of supercritical water in twisted spiral tubes (چکیده)
27 - Improving the performance of mini-channel heat sink by using wavy channel and different types of nanofluids (چکیده)
28 - Effect of double rotating cylinders on the MHD mixed convection and entropy generation of a 3D cubic enclosure filled by nano-PCM (چکیده)
29 - The effect of EGR and hydrogen addition to natural gas on performance and exhaust emissions in a diesel engine by AVL fire multi-domain simulation, GPR model, and multi-objective genetic algorithm (چکیده)
30 - Molecular simulation of methane on various g-C3N4 isomers: collision, adsorption, desorption, and diffusion studies (چکیده)
31 - Techno-Environmental Analyses and Optimization of a Utility Boiler Based on Real Data (چکیده)
32 - Aerodynamic simulation of plunging airfoil with heat effects and Lattice Boltzmann technique (چکیده)
33 - Techno-economic and techno-environmental assessment and multi-objective optimization of a new CCHP system based on waste heat recovery from regenerative Brayton cycle (چکیده)
34 - Experimental investigation on frequency pulsation effects on a single pass plate heat exchanger performance (چکیده)
35 - Numerical Investigation of Flow and Heat Transfer From a Rotating Sphere With Constant Angular Velocity Around Vertical Axis Floating in Stationary Fluid (چکیده)
36 - An investigation of recovering the energy of exhaust heat for improving conventional compression ignition to low temperature combustion by adding diesel vapor (چکیده)
37 - Heatlines Analysis of Natural Convection in an Enclosure Divided by Sinusoidal Porous Layer and Filled by Cu-Water Nanofluid with Magnetic Field Effect (چکیده)
38 - Integrated Vapor Compression Chiller with Bottoming Organic Rankine Cycle and Onsite Low-Grade Renewable Energy (چکیده)
39 - Experimental study on the radiative heat transfer in a multi-hole porous radiant burner with internal combustion regime (چکیده)
40 - THE IMPACT OF GREEN ROOFS ON THE GLOBAL WARMING PROCEDURE IN THE LONG TERM PERIOD, CASE STUDY NEW YORK CITY (چکیده)
41 - Finite Element Method for Freezing and Thawing Industrial Food Processes (چکیده)
42 - Determination of optimum organic Rankine cycle parameters and configuration for utilizing waste heat in the steel industry as a driver of receive osmosis system (چکیده)
43 - Characterisation of a plate heat exchanger chevron type with carbon-based nanofluids under pulsed condition (چکیده)
44 - تاثیر مقادیر متفاوت ZnO بر برخی از ویژگی های ساختاری شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
45 - Standard heat treatment effects on TLP bonded IN-738LC superalloy using BNi-9 filler: An approach to make an ideal joint (چکیده)
46 - Evaluation of solar panel cooling systems using anodized heat sink equipped with thermoelectric module through the parameters of temperature, power and efficiency (چکیده)
47 - Energy, exergy, and eco-environment modeling of proton exchange membrane electrolyzer coupled with power cycles: Application in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
48 - Development of a numerical formulation for n-dimensional heat equation (چکیده)
49 - Effects of CuO nano powder on performance improvement and entropy production of double-pipe heat exchanger with innovative perforated turbulators (چکیده)
50 - Experimental evaluation of performance intensification of double-pipe heat exchangers with rotary elliptical inserts (چکیده)
51 - Experimental investigation of performance improvement of double-pipe heat exchangers with novel perforated elliptic turbulators (چکیده)
52 - Assessment of solar chimney combined with phase change materials (چکیده)
53 - Effects of water-aluminum oxide nanofluid on double pipe heat exchanger with gear disc turbulators: A numerical investigation (چکیده)
54 - بررسی بیان ژن‎های HSPA2 و HSPB1 و هستی‎شناسی ژن در کبد مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد (چکیده)
55 - Optimum loading of aluminum additive particles in unconsolidated beds of finned flat-tube heat exchangers in an adsorption cooling system (چکیده)
56 - Analysis of entropy generation and thermal–hydraulic of various plate-pin fin-splitter heat recovery systems using Al2O3/H2O nanofluid (چکیده)
57 - Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Modeling and Optimization of Welding Process (چکیده)
58 - Nanofluid Condensation and MHD Flow Modeling over Rotating Plates Using Least Square Method (LSM) (چکیده)
59 - Fe3O4–(CH2OH)2 nanofluid analysis in a porous medium under MHD radiative boundary layer and dusty fluid (چکیده)
60 - Combined heat and power economic dispatch problem using advanced modified particle swarm optimization (چکیده)
61 - Magnetic nanofluid behavior including an immersed rotating conductive cylinder: finite element analysis (چکیده)
62 - Effect of heat treatment on the structure and stability of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles (چکیده)
63 - Numerical Study of Magnetic Field Influence on Three-Dimensional Flow Regime and Combined-Convection Heat Exchange Within Concentric and Eccentric Rotating Cylinders (چکیده)
64 - Performance investigation of a novel hybrid system for simultaneous production of cooling, heating, and electricity (چکیده)
65 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
66 - Effect of replacement different methionine levels and sources with betaine on blood metabolites, breast muscle morphology and immune response in heat-stressed broiler chickens (چکیده)
67 - Expression Profile of Five Stress-Related Genes of Khorasan Native Chickens under Acute Heat Stress (چکیده)
68 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress associated with muscle creatine loading and arginine sparing (چکیده)
69 - Synthesis, thermal properties, spectroscopic characterization and DFT computations of 1,3-propanediylbis (triphenylphosphonium) peroxydisulfate as a new oxidative agent (چکیده)
70 - Developing mathematical modeling of the heat and mass transfer in a planar micro-combustor with detailed reaction mechanisms (چکیده)
71 - CFD approach for two-phase CuO nanofluid flow through heat exchangers enhanced by double perforated louvered strip insert (چکیده)
72 - Effect of hydrogen addition on conjugate heat transfer in a planar micro-combustor with the detailed reaction mechanism: An analytical approach (چکیده)
73 - A study of the local entropy generation rate in a porous media burner (چکیده)
74 - Numerical investigation of turbulent CuO–water nanofluid inside heat exchanger enhanced with double V-cut twisted tapes (چکیده)
75 - Effects of in ovo injection of nanocurcumin and vitamin E on antioxidant status, immune responses, intestinal morphology and growth performance of broiler chickens exposed to heat stress (چکیده)
76 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
77 - Enhancement of heat transfer of nanofluids in the presence of sinusoidal side obstacles between two parallel plates through the lattice Boltzmann method (چکیده)
78 - Heat transfer enhancement inside channel by using the Lattice Boltzmann Method (چکیده)
79 - Performance Enhancement of a Supersonic Air Intake by Applying a Heat Source (چکیده)
80 - Experimental parametric study of a deep groove within a pin fin arrays regarding fin thermal resistance (چکیده)
81 - Non-axisymmetric three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer under a jet impingement boiling (چکیده)
82 - Numerical simulation and theoretical investigation of a multi-cycle dual-evaporator adsorption desalination and cooling system (چکیده)
83 - An agent-based coupled heat and water transfer model for air frying of doughnut as a heterogeneous multiscale porous material (چکیده)
84 - Performance evaluation and optimization of design parameters for twisted conical strip inserts in tubular laminar flow Using Taguchi approach (چکیده)
85 - Numerical study of inlet air swirl intensity effect of a Methane-Air Diffusion Flame on its combustion characteristics (چکیده)
86 - A GN-based modified model for size-dependent coupled thermoelasticity analysis in nano scale, considering nonlocality in heat conduction and elasticity: An analytical solution for a nano beam with energy dissipation (چکیده)
87 - Thermo-hydraulic analysis and optimization of CuO/water nanofluid inside helically dimpled heat exchangers (چکیده)
88 - Nanoparticle loading effect on the performance of the paraffin thermal energy storage material for building applications (چکیده)
89 - Evaluating viability of human esophageal carcinoma cells upon urolithin treatment and heat shock induction (چکیده)
90 - A novel approach to prevent decarburisation through electroless plating (چکیده)
91 - Optimizing chevron plate heat exchangers based on the second law of thermodynamics and genetic algorithm (چکیده)
92 - A review on potentials of coupling PCM storage modules to heat pipes and heat pumps (چکیده)
93 - Proposal and assessment of a novel hybrid system for water desalination using solar and geothermal energy sources (چکیده)
94 - Experimental study on thermal analysis of a novel shell and tube heat exchanger with corrugated tubes (چکیده)
95 - Improving steam generation and distilled water production by volumetric solar heating (چکیده)
96 - ε-NTU analysis of turbulent flow in a corrugated double pipe heat exchanger: A numerical investigation (چکیده)
97 - Performance intensification of turbulent flow through heat exchanger tube using double V-cut twisted tape inserts (چکیده)
98 - Taguchi optimization for natural convection heat transfer of Al2O3 nanofluid in a partially heated cavity using LBM (چکیده)
99 - Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat‐treated Saccharomyces cerevisiae (چکیده)
100 - Heat dissipation in slab gel electrophoresis: The effect of embedded TiO2 nanoparticles on the thermal profiles (چکیده)
101 - Two-step heating transient liquid phase bonding of Inconel 738LC (چکیده)
102 - Two-dimensional analytical investigation of conjugate heat transfer in a finite-length planar micro-combustor for a hydrogen-air mixture (چکیده)
103 - Heat transfer enhancement in solidification process by change of fins arrangements in a heat exchanger containing phase-change materials (چکیده)
104 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
105 - Self-Similar Solution of Radial Stagnation Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid Impinging on a Rotating Cylinder (چکیده)
106 - On the high temperature limit of the Casimir energy (چکیده)
107 - Optimization and Sensitivity Analysis of a Heat Exchanger Tube Fitted with Cross-cut Twisted Tape with Alternate Axis (چکیده)
108 - Performance enhancement of heat exchangers using eccentric tape inserts and nanofluids (چکیده)
109 - Estimating Heat Release due to Phase Change of High-Pressure Condensing Steam Using Buckingham Pi Theorem (چکیده)
110 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
111 - Dimensional analysis for estimating wetness terms of condensing steam using dry flow data (چکیده)
112 - Influence of chevron fin interruption on thermo-fluidic transport characteristics of nanofluid-cooled electronic heat sink (چکیده)
113 - A review of solar absorption cooling systems combined with various auxiliary energy devices (چکیده)
114 - Heat transfer in an eight-pass oscillating loop heat pipe equipped with cooling tower (چکیده)
115 - Improvement of Airfoils Aerodynamic Efficiency by Thermal Camber Phenomenon at Low Reynolds Numbers (چکیده)
116 - Optimum fin spacing of finned tube adsorber bed heat exchangers in an exhaust gas-driven adsorption cooling system (چکیده)
117 - The first and second law analysis of a grid connected photovoltaic plant equipped with a compressed air energy storage unit (چکیده)
118 - Performance assessment of a natural gas expansion plant integrated with a vertical ground-coupled heat pump (چکیده)
119 - Performance assessment of vortex tube and vertical ground heat exchanger in reducing fuel consumption of conventional pressure drop stations (چکیده)
120 - A new design for natural gas pressure reduction points by employing a turbo expander and a solar heating set (چکیده)
121 - Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat‐stressed broiler chickens (چکیده)
122 - Integration of vertical ground-coupled heat pump into a conventional natural gas pressure drop station: Energy, economic and CO2 emission assessment (چکیده)
123 - Tube-in-tube helical heat exchangers performance optimization by entropy generation minimization approach (چکیده)
124 - An energetic and economic analysis of power productive gas expansion stations for employing combined heat and power (چکیده)
125 - Heat transfer and entropy generation of the nanofluid flow inside sinusoidal wavy channels (چکیده)
126 - Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov–Galerkin (MLPG) method (چکیده)
127 - Ballistic and Collisional Flow Contributions to Anti-Fourier Heat Transfer in Rarefied Cavity Flow (چکیده)
128 - Experimental investigation on thermal performance and economic analysis of cosine wave tube structure in a shell and tube heat exchanger (چکیده)
129 - Simulation of the performance of a solar concentrating photovoltaic-thermal collector, applied in a combined cooling heating and power generation system (چکیده)
130 - A review on pulsating heat pipes: From solar to cryogenic applications (چکیده)
131 - Exactness of measured/predicted temperature distributions for heat generation in arbitrary non-variable cross-section bar using entropy generation method (چکیده)
132 - Energy and drying time optimization of a coupled heat and mass transfer during convective drying: Taguchi and LBM methods (چکیده)
133 - Effects of excess air and preheating on the flow pattern and efficiency of the radiative section of a fired heater (چکیده)
134 - The Specific Heat Capacity, Effective Thermal Conductivity, Density, and Viscosity of Coolants Containing Carboxylic Acid Functionalized Multi-Walled Carbon Nanotubes (چکیده)
135 - Backward-facing step heat transfer of the turbulent regime for functionalized graphene nanoplatelets based water–ethylene glycol nanofluids (چکیده)
136 - Experimental investigation of thermo-physical properties, convective heat transfer and pressure drop of functionalized graphene nanoplatelets aqueous nanofluid in a square heated pipe (چکیده)
137 - Experimental investigation of thermophysical properties and heat transfer rate of covalently functionalized MWCNT in an annular heat exchanger (چکیده)
138 - Experimental investigation of heat transfer performance and frictional loss of functionalized trimethylolpropane tris [poly(propylene glycol), amine terminated] ether-treated graphene nanoplatelets (TMP-treated GNP) in a closed conduit flow (چکیده)
139 - Steady and dynamic shear rheological behavior of semi dilute Alyssum homolocarpum seed gum solutions: influence of concentration, temperature and heating–cooling rate (چکیده)
140 - Transformer oils-based graphene quantum dots nanofluid as a new generation of highly conductive and stable coolant (چکیده)
141 - Functionalization and exfoliation of graphite into mono layer graphene for improved heat dissipation (چکیده)
142 - Calcium carbonate fouling on double-pipe heat exchanger with different heat exchanging surfaces (چکیده)
143 - Experimental study of direct contact condensation of steam jet in water flow in a vertical pipe with square cross section (چکیده)
144 - Adsorption cooling systems for heavy trucks A/C applications driven by exhaust and coolant waste heats (چکیده)
145 - Second law of thermodynamics analysis for nanofluid turbulent flow inside a solar heater with the ribbed absorber plate (چکیده)
146 - Study of flow boiling heat transfer characteristics of critical heat flux using carbon nanotubes and water nanofluid (چکیده)
147 - The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
148 - Design of a heat exchanger working with organic nanofluids using multi-objective particle swarm optimization algorithm and response surface method. (چکیده)
149 - Hydrothermal optimization of SiO2/water nanofluids based on attitudes in decision making (چکیده)
150 - experimental investigation of single-phase turbulent flow of R-134a in a multiportbmicrochannel heat sink (چکیده)
151 - Entropy generation analysis of nanofluid flow over a spherical heat source inside a channel with sudden expansion and contraction (چکیده)
152 - Effect of surface roughness on the condensation of R-134a in vertical chevron gasketed plate heat exchangers (چکیده)
153 - Multi-objective optimization of thermophysical properties of eco-friendly organic nanofluids (چکیده)
154 - Multi-objective optimization of nanofluid flow in double tube heat exchangers for applications in energy systems (چکیده)
155 - An experimental study to determine the maximum efficiency index in turbulent flow of SiO2/water nanofluids (چکیده)
156 - Air-side performance of a micro-channel heat exchanger in wet surface conditions (چکیده)
157 - Two-phase mixture model for nanofluid turbulent flow and heat transfer: Effect of heterogeneous distribution of nanoparticles (چکیده)
158 - Investigating the entropy generation in condensing steam flow in turbine blades with volumetric heating (چکیده)
159 - Effect of microwave and conventional heating on structural, functional and antioxidant properties of bovine serum albumin-maltodextrin conjugates through Maillard reaction (چکیده)
160 - Lattice Boltzmann Simulation of Turbulent Natural Convection: Enclosure Heated from Below (چکیده)
161 - Investigation of Temperature Dynamics in Small and Shallow Reservoirs, Case Study: Lake Binaba, Upper East Region of Ghana (چکیده)
162 - A framework to simulate small shallow inland water bodies in semi-arid regions (چکیده)
163 - Effects of nooks configuration on hydrothermal performance of zigzag channels for nanofluid-cooled microelectronic heat sink (چکیده)
164 - Experimental investigation of the effect of different nanofluids on the thermal performance of a wet cooling tower using a new method for equalization of ambient conditions (چکیده)
165 - Evaluation of immune responses induced by polymeric OMP25-BLS Brucella antigen (چکیده)
166 - Bed configuration effects on the finned flat-tube adsorption heat exchanger performance: Numerical modeling and experimental validation (چکیده)
167 - On the vortical characteristics and cold-to-hot transfer of rarefied flow in a lid-driven isosceles orthogonal triangular cavity with isothermal walls (چکیده)
168 - electronic and phononic modulation of mos2 under biaxial strain (چکیده)
169 - Solar thermal simulation and applications in greenhouse (چکیده)
170 - On the consequences of successively repeated collisions in no-time-counter collision scheme in DSMC (چکیده)
171 - Temperature Control of Heating Procedure in Blade Production Process (چکیده)
172 - Effect of magnetic field on thermo-physical and hydrodynamic properties of different metals-decorated multi-walled carbon nanotubes-based water coolants in a closed conduit (چکیده)
173 - Casimir energy for acoustic phonons in graphene (چکیده)
174 - Numerical study of surface radiation and combined natural convection heat transfer in a solar cavity receiver (چکیده)
175 - Effects of Nanofluids Thermo-Physical Properties on the Heat Transfer and 1st law of Thermodynamic in a Serpentine PVT System (چکیده)
176 - TimeDependent Heat Conduction Analysis of Dry Friction Brake System Using FVM (چکیده)
177 - Characterization of PVT systems equipped with nanofluids-based collector from entropy generation (چکیده)
178 - Enhancement of laminar forced convection cooling in wavy heat sink with rectangular ribs and Al2O3/water nanofluids (چکیده)
179 - Comparison of hydrothermal performance between plate fins and plate-pin fins subject to nanofluid-cooled corrugated miniature heat sinks (چکیده)
180 - Evaluation of New Collision-Pair Selection Models in DSMC (چکیده)
181 - Optimization of a solar air heater with phase change materials: Experimental and numerical study (چکیده)
182 - Forced Convection Heat Transfer of Nanofluids in aChannel Filled with Porous Media Under LocalThermal Non-Equilibrium Condition with Three NewModels for Absorbed Heat Flux (چکیده)
183 - Effect of extrusion cooking of sorghum flour on rheology, morphology and heating rate of sorghum–wheat composite dough (چکیده)
184 - Heat transfer and sensitivity analysis in a double pipe heat exchanger filled with porous medium (چکیده)
185 - EVALUATION OF WALL HEAT FLUX BOUNDARY CONDITION IN DSMC IMPLEMENTED IN OPENFOAM (چکیده)
186 - Appropriate position of porous insert in a heat exchanger by thermo-hydraulic analysis (چکیده)
187 - Pore-scale Simulation of Coupled Two-phase Flow and Heat Transfer through Dual-Permeability Porous Medium (چکیده)
188 - The Influence of Salt Concentration in Injected Water on Low-Frequency Electrical-Heating-Assisted Bitumen Recovery (چکیده)
189 - The Enhancement of a Low-Frequency Electrical Heating Method by Saltwater Circulation (چکیده)
190 - Pore-scale modeling of non-isothermal two phase flow in 2D porous media: Influences of viscosity, capillarity, wettability and heterogeneity (چکیده)
191 - Guanidinoacetic acid supplementation improves feed conversion in broilers subjected to heat stress (چکیده)
192 - Effect of sulfur amino acid sources on performance of chronic cyclic heat stressed finisher broilers (چکیده)
193 - Nanofluids effects on the evaporation rate in a solar still equipped with a heat exchanger (چکیده)
194 - Estimation of surface heat flux in a one‑ dimensional hyperbolic bio‑ heat conduction problem with temperature‑ dependent properties during thermal therapy (چکیده)
195 - Regulation of anti-Fourier heat transfer for non-equilibrium gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
196 - Sensitivity and effect of ignition timing on the performance of a spark ignition engine: an experimental and modeling study (چکیده)
197 - Similarity Solution of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Nanofluid on a Stationary Cylinder with Constant Wall Temperature (چکیده)
198 - Numerical investigation of heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with nanofluid: A sensitivity analysis by response surface methodology (چکیده)
199 - Efficiency of Peppermint (Mentha piperita) Powder on Performance, Body Temperature and Carcass Characteristics of Broiler Chickens in Heat Stress Condition (چکیده)
200 - Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach (چکیده)
201 - A review on the applications of porous materials in solar energy systems (چکیده)
202 - Experimental investigation of wet flue gas condensation using twisted tape insert (چکیده)
203 - Flow and Heat Management Around Obstacle by Nanofluid and Incidence Angle (چکیده)
204 - Association between heat stress and oxidative stress in poultry; mitochondrial dysfunction and dietary interventions with (چکیده)
205 - Enhance heat transfer for phase-change materials in triplex tube heat exchanger with selected arrangements of fins (چکیده)
206 - Non-axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a stationary cylinder (چکیده)
207 - Growth, immune, antioxidant, and bone responses of heat stress-exposed broilers fed diets supplemented with tomato pomace (چکیده)
208 - Numerical investigation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer performance in a porous solar cavity receiver by response surface methodology (چکیده)
209 - Increment of mixed convection heat transfer and decrement of drag coefficient in a lid-driven nanofluid-filled cavity with a conductive rotating circular cylinder at different horizontal locations: A sensitivity analysis (چکیده)
210 - Modeling for thermal augmentation of turbulent flow in a circular tube fitted with twisted conical strip inserts (چکیده)
211 - Microemulsion synthesis and magnetic properties of FexNi(1-x) alloy nanoparticles (چکیده)
212 - An analytical study on energy and exergy of a minichannel-based solar collector using Fe3O4 and MgO/water nanofluids (چکیده)
213 - Unaxisymmetric Stagnation-point Flow And Heat Transfer of A Viscous Fluid With Variable Viscosity On A Cylinder In Constsnt Heat Flux (چکیده)
214 - Molecular dynamics simulation study: The decryption of bi and tri aromatics behavior with NaX zeolite (چکیده)
215 - Enhancement of heat transfer and heat exchanger effectiveness in a double pipe heat exchanger filled with porous media: Numerical simulation and sensitivity analysis of turbulent fluid flow (چکیده)
216 - Evaluation of CO2 adsorption with eucalyptus wood based activated carbon modified by ammonia solution through heat treatment (چکیده)
217 - Evaluation of the SBT collision model for near-continuum nano fourier flows (چکیده)
218 - Numerical simulation and sensitivity analysis of effective parameters on heat transfer and homogeneity of Al2O3 nanofluid in a channel using DPM and RSM (چکیده)
219 - Vortex generators position effect on heat transfer and nanofluid homogeneity: A numerical investigation and sensitivity analysis (چکیده)
220 - Study of stream wise transverse magnetic fluid flow with heat transfer around an obstacle embedded in a porous medium (چکیده)
221 - Sensitivity Analysis for Entropy Generation in Porous Solar Heat Exchangers by RSM (چکیده)
222 - Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids (چکیده)
223 - Laminar convective heat transfer of hexylamine-treated MWCNTs-based turbine oil nanofluid (چکیده)
224 - The specific Heat Capacity، Effective Thermal Conductivity، Density، and Viscosity of Coolants Containing Carboxylic Acid Functionalized Multi -Walled Carbon Nanotubes (چکیده)
225 - Toward improved engine performance with crumpled nitrogen-doped graphene based water–ethylene glycol coolant (چکیده)
226 - THE COMPLETE MODELLING OF THE FILLING PROCESS OF HYDROGEN ONBOARD VEHICLE CYLINDERS (چکیده)
227 - Sole ulcer occurrence cure rate in a dairy herd (چکیده)
228 - Exergy destruction analysis of a vortices generator in a gas liquid finned tube heat exchanger: an experimental study (چکیده)
229 - Effect of nanoparticles on condensation of humid air in vertical channels (چکیده)
230 - Effect of Peppermint ( Mentha piperita ) Powder on Immune Response of Broiler Chickens in Heat Stress (چکیده)
231 - Energy, exergy, and cost analyses of a double-glazed solar air heater using phase change material (چکیده)
232 - Transport, thermodynamic, and structural properties of rare earth zirconia-based electrolytes by molecular dynamics simulation (چکیده)
233 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by RSM (چکیده)
234 - Two phase simulation and sensitivity analysis of effective parameters on turbulent combined heat transfer and pressure drop in a solar heat exchanger filled with nanofluid by Response Surface Methodology (چکیده)
235 - Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration (چکیده)
236 - Investigation of Three-Dimensional Axisymmetric Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
237 - Green's function method (GFM) and mathematical solution for coupled equations of transport problem during convective drying (چکیده)
238 - Effects of the dietary supplementation of chromium and vitamin C on egg quality traits in heat-stressed Japanese quails (Coturnix cot. japonica) (چکیده)
239 - Spheroidizing kinetics and optimization of heat treatment parameters in CK60 steel using taguchi robust design (چکیده)
240 - Numerical Investigation of Al2O3/water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Helical Pipe (چکیده)
241 - Electronic and thermal properties of germanene and stanene by first-principles calculations (چکیده)
242 - The effect of annealing on themechanical properties and microstructural evolution of Ti-rich NiTi shape memory alloy (چکیده)
243 - Experimental investigation of nanofluid free convection over the vertical and horizontal flat plates with uniform heat flux by PIV (چکیده)
244 - Similarity Solutions of Unsteady Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
245 - Nanofluid flow and heat transfer in a microchannel with longitudinal vortex generators: Two-phase numerical simulation (چکیده)
246 - Axisymmetric Stagnation Flow and Heat Transfer of a Compressible Fluid Impinging on a Cylinder Moving Axially (چکیده)
247 - Comment on “Effects of thermophoresis and Brownian motion on nanofluid heat transfer and entropy generation” by M. Mahmoodi, Sh. Kandelousi, Journal of Molecular Liquids, 211 (2015) 15–24. (چکیده)
248 - Heat transfer and entropy generation in a microchannel with longitudinal vortex generators using nanofluids (چکیده)
249 - Performance study of a supersonic inlet in the presence of a heat source (چکیده)
250 - Effect of Chicory Plant (Cichorium intybus L.) Extract on Performance and Blood Parameters in Broilers Exposed to Heat Stress with Emphasis on Antibacterial Properties (چکیده)
251 - Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves (چکیده)
252 - Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress (چکیده)
253 - Connexin-43: A possible mediator of heat stress effects on ram Sertoli cells (چکیده)
254 - Lattice Boltzmann simulation of a Cu-water nanofluid filled cavity in order to investigate the influence of volume fraction and magnetic field specifications on flow and heat transfer (چکیده)
255 - The Study on Application of TiO2/water Nanofluid in Plate Heat Exchanger of Milk Pasteurization Industries (چکیده)
256 - A Novel Algorithm for Implementing Specified Wall Hat Flux in DSMC: Application to Micro/Nano Flows and Hypersonic Flows (چکیده)
257 - Effects of turmeric rhizome powder and source of oil in diet on blood metabolites, immune system and antioxidant status in heat stressed broiler chickens (چکیده)
258 - Heat transfer and MLP neural network models to predict inside environment variables and energy lost in a semi-solar greenhouse (چکیده)
259 - Experimental investigation on the effect of workpiece hardness and cutting speed on surface roughness in hard turning with CBN tools (چکیده)
260 - Heat Transfer Coefficient Prediction of Metal Oxides Based Water Nanofluids Under Laminar Flow Regime Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (چکیده)
261 - Experimental investigation of pressure drop and heat transfer performance of amino acid-functionalized MWCNT in the circular tube (چکیده)
262 - Heat transfer enhancement and pressure drop penalty in porous solar heaters: Numerical simulations (چکیده)
263 - Experimental and numerical investigation of nanofluids heat transfer characteristics for application in solar heat exchangers (چکیده)
264 - Thermal conductivity and heat transport properties of nitrogen-doped graphene (چکیده)
265 - Improvement of heat dissipation in agarose gel electrophoresis by metal oxide nanoparticles (چکیده)
266 - The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
267 - Synthesis of aspartic acid-treated multi-walled carbon nanotubes based water coolant and experimental investigation of thermal and hydrodynamic properties in circular tube (چکیده)
268 - Graphitic carbon nitride embedded hydrogels for enhanced gel electrophoresis (چکیده)
269 - Effects of Nield number on nanofluid forced convection heat transfer in porous channel: Under local thermal nonequilibrium condition (چکیده)
270 - Source term prediction in a multilayer tissue during hyperthermia (چکیده)
271 - Heat Transfer Enhancement and Pressure Drop Penalty in Porous Solar Exchangers: A Sensitivity Analysis (چکیده)
272 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
273 - Ultrasound effect on the heat stability of bovine alpha-lactalbumin (چکیده)
274 - Performance enhancement of an experimental air conditioning system by using TiO2/methanol nanofluid in heat pipe heat exchangers (چکیده)
275 - Investigation of cold-to-hot transfer and thermal separation zone through nano step geometries (چکیده)
276 - Effect of blade installation on heat transfer and fluid flow within a single slope solar still (چکیده)
277 - Simulation of Convective Heat Transfer and Pressure Drop in Laminar Flow of Al2O3/water and CuO/water Nanofluids Through Square and Triangular Cross-Sectional Ducts (چکیده)
278 - Embedded ceria nanoparticles in gel improve electrophoretic separation: a preliminary demonstration (چکیده)
279 - Estimation of convective heat transfer coefficient and water-productivity in a tubular solar still – CFD simulation and theoretical analysis (چکیده)
280 - A general optimized geometry of angled ribs for enhancing the thermo-hydraulic behavior of a solar air heater channel e A Taguchi approach (چکیده)
281 - Numerical study of flow patterns and heat transfer in mini twisted oval tubes (چکیده)
282 - Experimental Study of Heat Transfer Enhancement in a Heated Tube Caused by Wire-Coil and Rings (چکیده)
283 - Transient heat conduction in multiwall carbon nanotubes (چکیده)
284 - Three-dimensional analytical solution for transport problem during convection drying using Green's function method (GFM) (چکیده)
285 - Gegenbauer spectral method for time-fractional convection–diffusion equations with variable coefficients (چکیده)
286 - An investigation into the applicability of Barkhausen noise technique in evaluation of machining properties of high carbon steel parts with different degrees of spheroidization (چکیده)
287 - Estimation of Convective Heat Transfer Coefficient and Hourly Yield of a Single Slope Solar Still: A Numerical Approach (چکیده)
288 - Heat transfer performance of two-phase closed thermosyphon with oxidized CNT/water nanofluids (چکیده)
289 - The effect of homogenization on microstructure and hot ductility behaviour of AZ91 magnesium alloy (چکیده)
290 - Experimental Measurement of Heat Trans of Cuo/Turbine Oil Nanofluid in Circular Constant Heat Flux Boundary Condition (چکیده)
291 - Experimental Comparison between Thermal Characteristics of 3 Metal Oxide (چکیده)
292 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
293 - Feasibility of solar thermal collectors usage in dwelling apartments in Mashhad, the second megacity of Iran (چکیده)
294 - Investigations on flow and heat transfer of CNT/transformer oil nanofluids (چکیده)
295 - Effects of Turmeric Rhizome Powder and Oil Sources on Performance, Immune System and Bone Characteristics in Pre and Post Heat Stressed Broiler Chickens (چکیده)
296 - Numerical study of liquid flow and heat transfer in rectangular microchannel with longitudinal vortex generators (چکیده)
297 - Effects of shear work on non-equilibrium heat transfer characteristics of rarefied gas flows through micro/nanochannels (چکیده)
298 - Rarefied gas flow behavior in micro/nanochannels under specified wall heat flux (چکیده)
299 - Heat transfer improvement of water as hot stream in plate Heat Exchangers used in dairy industries (چکیده)
300 - Heat transfer enhancement of pasteurization processes by using nanofluids. (چکیده)
301 - Gene expression of heat shock protein 70 and antioxidant enzymes, oxidative status, and meat quality of cyclically heat challenged finishing broilers fed Oreganum compactum and Curcuma xanthorrhiza essential oils (چکیده)
302 - Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete (چکیده)
303 - THE EFFECT OF VORTICES BEHAVIOR ON HEAT TRANSFER IN RAREFIED GAS OF THERMAL CAVITY (چکیده)
304 - Experimental Investigation of the Vortex Generator Effects on a Gas Liquid Finned Tube Heat Exchanger Using Irrevesibility Analysis (چکیده)
305 - Effects of High-Order Slip/Jump, Thermal Creep, and Variable Thermophysical Properties on Natural Convection in Microchannels With Constant Wall Heat Fluxes (چکیده)
306 - Modeling the rate of heat loss from the stack of a natural gas pressure reducing station heater (چکیده)
307 - A two-phase theoretical study of Al2O3–water nanofluid flow inside a concentric pipe with heat generation/absorption (چکیده)
308 - Pt catalysts on PANI coated WC/C nanocomposites for methanol electro-oxidation and oxygen electro-reduction in DMFC (چکیده)
309 - Three dimensional investigation of the shock train structure in a convergent–divergent nozzle (چکیده)
310 - EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND TEMPERATURE ON THERMAL BEHAVIOUR OF SESAME SEED (چکیده)
311 - Similarity Solutions Of Axisymmetric Stagnation-Point Flow And Heat Transfer Of A Viscous, (Compressible) Boussinesq-Related Density Fluid On An Accelerated Flat Plate (چکیده)
312 - Statistical Analysis of Laminar Convective Heat Transfer of MWCNT- Deionized Water Nanofluid by Using Response Surface Methodology (چکیده)
313 - Simultaneous estimation of controllable parameters in a living tissue during thermal therapy (چکیده)
314 - First and second laws analysis of a minichannel-based solar collector using boehmite alumina nanofluids: Effects of nanoparticle shape and tube materials (چکیده)
315 - Comparative study of eddy current and Barkhausen noise methods in microstructural assessment of heat treated steel parts (چکیده)
316 - Physical properties and electronic structure of LaNi5 compound before and after hydrogenation: An experimental and theoretical approach (چکیده)
317 - Pool boiling heat transfer of CNT/water nanofluids (چکیده)
318 - Experimental Investigation of the Effect Exerted by NANOPARTICLES ON THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF HERSCHEL−BULKLEY FLUIDS (چکیده)
319 - Effects of Turmeric Rhizome Powder and Oil ources on Performance, Immune System and Bone Characteristics in Pre and Post Heat Stressed Broiler Chickens (چکیده)
320 - Heat transfer and fluid characteristics of rarefied flow in thermal cavities (چکیده)
321 - Experimental Investigation of TiO2/Water Nanofluid Laminar Forced Convective Heat Transfer Through Helical Coiled Tube (چکیده)
322 - Antioxidant enzymes activities, plasma hormone levels, and serum metabolites of finishing broiler chickens reared under high ambient temperature and fed lemon and orange peel extracts and Curcuma xanthorrhiza essential oil (چکیده)
323 - Experimental investigation of the effects of silica/water nanofluid on PV/T (photovoltaic thermal units) (چکیده)
324 - Experimental investigation of pool boiling heat transfer of Al2O3/ethylene glycol-water (60/40) nanofluids (چکیده)
325 - The effects of natural convection and radiation heat transfer in metal-foam- fin (Aluminum) (چکیده)
326 - Introducing green infrastructure into the built environment of Adelaide (چکیده)
327 - Experimental Study of Two Phase Closed Thermosyphon Using Cuo/Water Nanofluid in the Presence Of Electric Field (چکیده)
328 - Experimental Study of CuO/Water Nanofluid Turbulent Convective Heat Transfer in Square Cross-section Duct (چکیده)
329 - Optimization of Thermal Efficiency of a Two-Phase Closed Thermosyphon using Active Learning on the Human Algorithm Interaction (چکیده)
330 - Heat Transfer Performance of Milk Pasteurization Plate Heat Exchangers Using MWCNT/Water Nanofluid (چکیده)
331 - Fabrication of multi-walled carbon nanotube–carbon fiber hybrid material via electrophoretic deposition followed by pyrolysis process (چکیده)
332 - A thorough study on thermal mass flux of rarefied flow through micro/nanochannels (چکیده)
333 - Lattice Boltzmann simulation of viscous-fluid flow and conjugate heat transfer in a rectangular cavity with a heated moving wall (چکیده)
334 - heat transfer enhancement in helical coiled tubes using Al2O3/water nanofluid (چکیده)
335 - An analytical investigation on thermomechanical stress analysis of adhesively bonded joints undergoing heat conduction (چکیده)
336 - Analytical investigation of simultaneous effects of friction and heating to a supersonic nucleating Laval nozzle (چکیده)
337 - EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PARAMETERS AFFECTING NANOFLUID EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY (چکیده)
338 - ORC-based power generation from low-grade heat sources (چکیده)
339 - Exergy recovery from the exhaust cooling in a DI diesel engine for BSFC reduction purposes (چکیده)
340 - Experimental Investigation on Thermal Characteristics of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Organic Nanofluids (چکیده)
341 - Estimating the heat source and the heat transfer coefficient simultaneously in a living tissue by conjugate gradient method (چکیده)
342 - INTEGRAL METHOD SOLUTION FOR FLOW AND HEAT TRANSFER OVER A PERMEABLE SURFACE WITH CONVECTIVE BOUNDARY CONDITION (چکیده)
343 - Introducing green infrastructure into the built environment of Adelaide (چکیده)
344 - The effect of greenhouse vegetation coverage and area on the performance of an earth-to-air heatexchanger for heating and cooling modes (چکیده)
345 - Investigation of convective heat transfer through constant wall heat flux micro/nano channels using DSMC (چکیده)
346 - Exact Solution of Unsteady Conductive Heat Transfer in Cylindrical Composite Laminates (چکیده)
347 - Investigating the Optimized Algorithm for Plate and Frame Heat Exchanger Design (چکیده)
348 - Unsteady Two-Dimensional Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
349 - Dynamic rheological properties of Lepidium perfoliatum seed gum: Effect of concentration, temperature and heating/cooling rate (چکیده)
350 - Similarity Solutions of Axisymmetric Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Boussinesq-Related Density Fluid On a Moving Flat Plate (چکیده)
351 - Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Domestic Gas Burner Based on Pareto Genetic Algorithm: Experimental and Numerical Approach (چکیده)
352 - Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer of a Viscous, Comprresible Fluid on a Flat Plate (چکیده)
353 - Multiwalled Carbon Nanotube/Water nanofluid or helical coilingtechnique, which of them is more effective? (چکیده)
354 - Improvement in Heat Transfer of a Two-Phased Closed Thermosyphon Using Silver-Decorated MWCNT/Water (چکیده)
355 - Laminar convective heat transfer of Al2O3/water nanofluid through square cross-sectional duct (چکیده)
356 - Numerical study of developed laminar mixed convection of Al2O3/water nanofluid in an annulus (چکیده)
357 - Estimation of convective heat transfer coefficient in a single-slope solar still: a numerical study (چکیده)
358 - Exact solution of conductive heat transfer in cylindrical composite laminate (چکیده)
359 - Exergy analysis; the practical method for investigating the effect of parallel heating on welding residual stresses (چکیده)
360 - Experimental Study of Heat Transfer of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolan (چکیده)
361 - Comparison of Pregnancy Rates Between Cosynch 64 with Conventional Ovsynch and Heatsynch in Lactating Dairy Cows (چکیده)
362 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous, compressible fluid on a cylinder with constant heat flux (چکیده)
363 - Axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving plate with time-dependent axial velocity and uniform transpiration (چکیده)
364 - The effect of nanofluid containing functionilized carbon nanostructures on Heat Recovery of a Two-Phase Closed Thermosyphon (چکیده)
365 - Mixed Convection Between Two Vertically Eccentric Rotating Spheres with Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
366 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point (چکیده)
367 - Dual-Frequency Approach to Assess Surface Hardened Layer Using NDE Technology (چکیده)
368 - Growth performance and gut health parameters of finishing broilers supplemented with plant extracts and exposed to daily increased temperature (چکیده)
369 - Nonelectrolyte NRTL-NRF model to study thermodynamics of strong and weak electrolyte solutions (چکیده)
370 - Natural convection on a vertical plate with variable heat flux in supercritical fluids (چکیده)
371 - Stochastic Placement and Sizing of Combined Heat and Power Systems (چکیده)
372 - SEPARATION STEEL PARTS WITH DIFFERENTE MICROSTRUCTURE USING BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS (چکیده)
373 - QUALITY CONTROL OF INTERCRITICALLY ANNEALED DUAL PHASE STEEL PARTS BY BARKHAUSEN SIGNALS NON-DESTRUCTIVE METHOD (چکیده)
374 - Effects of curvature ratio and coil pitch spacing on heat transfer performance of Al2O3/Water Nanofluid laminar Flow through helical coils (چکیده)
375 - Evaluation of Electrochemical Generation of Volatile Zinc Hydride by Heated Quartz Tube Atomizer Atomic Absorption Spectrometry (چکیده)
376 - Simulation of Semi-Molten Particle Impacts Including Heat Transfer and Phase Change (چکیده)
377 - Estimation of the strenght of the time-dependent heat source using temperature distribution at a point in a three layer system (چکیده)
378 - Laminar Convective Heat Transfer and Pressure Drop ofTiO2/Turbine Oil Nanofluid (چکیده)
379 - Experimental Study of Heat Transfer and Pressure Drop of a Car Radiator with CuO/Ethylene Glycol-Water as a Coolant (چکیده)
380 - Effects of plate finned heat exchanger parameters on the adsorption chiller performance (چکیده)
381 - Rheological and structural properties of β-lactoglobulin and basil seed gum mixture: Effect of heating rate (چکیده)
382 - Numerical Simulation of the Impinging Jets and Study the Effect of the Existence of the Pedestal on Flow Field and Heat Transfer Characteristics (چکیده)
383 - STUDY OF CONFINED AND UNCONFINED IMPINGING JETS WITH DIFFERENT JET-TO-TARGET DISTANCES USING V2-F MODEL (چکیده)
384 - A novel approach for determining thermal properties of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
385 - Simulation of Fluid Flow and Heat Transfer Including Phase Change during the Impact of Semi-Molten Particles (چکیده)
386 - Numerical Modeling of the Freezing of a Porous Humid Food inside a Cavity due to Natural Convection (چکیده)
387 - Stagnation-Point Flow and Heat Transfer of a Viscous, Compressible Fluid on a Cylinder (چکیده)
388 - Numerical Study of Heat Flux and Temperature of Spherical Stagnation Point Using Trajector Data and Applying Hot Gas Effectsy (چکیده)
389 - Influence of heat treatment on microstructure and passivity of Cu–30Zn–1Sn alloy in buffer solution containing chloride ions (چکیده)
390 - Double-diffusive natural convection in a rectangular cavity with partially thermally active side walls (چکیده)
391 - Thermal optimization of combined heat and power (CHP) systems using nanofluids (چکیده)
392 - An accelerated spheroidization method in high chromium tool steel (چکیده)
393 - The Effects of Aging Treatment Parameters on Microstructure and Hardness of Aluminium Bronze Alloy (چکیده)
394 - Investigation of Two-Dimensional Unsteady Stagnation-Point Flow and Heat Transfer Impinging on an Accelerated Flat Plate (چکیده)
395 - DSMC Simulation of rarefied gas flows under Cooling Conditions Using a New Iterative Wall Heat Flux Specifying Technique (چکیده)
396 - A new iterative wall heat flux specifying technique in DSMC for heating/cooling simulations of MEMS/NEMS (چکیده)
397 - Effects of sodium selenite and turmeric powder on thyroid hormones and plasma lipids of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
398 - Numerical Simulation of the 3 Dimensional Heated Necrosis Element under HIFU Transducer (چکیده)
399 - Effect of rheological properties change on heat transfer coefficient of Non Newtonian fluid (چکیده)
400 - Evaluation of simultaneous effects of inlet stagnation pressure and heat transfer on condensing water-vapor flow in a supersonic Laval nozzle (چکیده)
401 - DSMC Simulation of Shear Driven Flow in Nano Gap Structures (چکیده)
402 - Designing the floor heating system in a 3 dimensional room by using of neural network (چکیده)
403 - Inverse estimation of boundary conditions on radiant enclosures by temperature measurement on a solid object (چکیده)
404 - Exergetic Optimization of Solar Air Heaters and Comparison with Energy Analysis (چکیده)
405 - The study of laminar convective heat transfer of CuO/water nanofluid through equilateral triangular duct at constant wall heat flux (چکیده)
406 - The Effect of Cooling Rate on Bainite Phase Formation in Austempered Nickel-Molybdenum Gray Cast Iron (چکیده)
407 - Investigation of the optimum number of heat pipe rows in HPHX used for energy saving in an air conditioning system (چکیده)
408 - Effects of selenium and vitamin E and night or day feeding on performance of Holstein dairy cows during hot weather (چکیده)
409 - The effect of magnetic field and nanofluid on thermal performance of two-phase closed thermosyphon (TPCT) (چکیده)
410 - Application of heat pipe heat exchangers in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems (چکیده)
411 - CuO/water nanofluid laminar convective heat transfer through square duct under uniform heat flux (چکیده)
412 - Experimental study of TiO2/Turbine oil nanofluid convective heat transfer (چکیده)
413 - Numerical Study of the Heat Transfer Characteristics of a Turbulent Jet Impinging on a Cylindrical Pedestal (چکیده)
414 - The effect of variant heat treatment cycles on controlled surface graphitization in CK45 steel (چکیده)
415 - Effect of thermal wall storage rotation on winter space heating (چکیده)
416 - A novel process on production of thin wall austempered ductile iron heat-treted in the mold (چکیده)
417 - ESTIMATION OF THE STRENGTH OF THE TIME-DEPENDENT HEAT SOURCE USING TEMPERATURE DISTRIBUTION AT A POINT (چکیده)
418 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
419 - Effect of aluminum on stability of retained austenite in bainitic ductile cast iron (چکیده)
420 - Enhancement of Heat transfer and Pressure drop in a Channel by grooving the Walls (چکیده)
421 - Improvement the winter space heating by the effect of rotating thermal wall storage (چکیده)
422 - RAREFACTION EFFECTS ON HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS IN TRAPEZOIDAL MICROCHANNELS (چکیده)
423 - Numerical study of natural convection heat transfer to a cold horizontal cylinder above an adiabatic floor (چکیده)
424 - Numerical Simulation of High-Efficient Gas Heaters (Application of Gas to Gas Heat Exchanger) (چکیده)
425 - تعیین ضریب هدایت حرارتی قطعه مدور در حین عملیات حرارتی به روش حل معکوس (چکیده)
426 - Effect of Sensor Location on the Solution of Parabolic Inverse Problems (چکیده)
427 - source term identification in inversse heat conduction problem using variable metric method (چکیده)
428 - Optimal operation of alloy material in solidification processes with inverse heat transfer (چکیده)
429 - Control of Interface Acceleration during Solidification Processes Using Inverse Heat Transfer Methods (چکیده)
430 - Experimental investigation into forced convective heat transfer of turbine oil by addition of nanoalumina (چکیده)
431 - Effect of electrical field on the Al2O3/water nanofluid heat transfer in thermosyphon (چکیده)
432 - Effect of aluminum on stability of retaine austenite in bainitic malleable cast iron (چکیده)
433 - Slip-Flow Heat Transfer in Trapezoidal Microchannels (چکیده)
434 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point in a two layer system (چکیده)
435 - Estimation of the time- dependent heat flux using the temperature distribution at a point by conjugate gradian method (چکیده)
436 - The effect of multi-walled carbon nanotube (MWCNT)/water nanofluid on thermal performance of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
437 - A numerical study on convective heat transfer of Al2O3/water, CuO/water and Cu/water nanofluids through square cross-section duct in laminar flow (چکیده)
438 - Measurement and Studied on Some Plasma Parameters in the Edge of IR-T1 Tokamak (چکیده)
439 - Application of Homotopy and Homotopy Perturbation Methods to Differential Equations of Heat Transfer and Shear Deformation of Beams (چکیده)
440 - A Numerical Solution to Modify the Inverse Heat Conduction Problem with Noisy Data during the Heating a Solid Bar (چکیده)
441 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphon heat exchangers (چکیده)
442 - Waste heat recovery using heat pipe heat exchanger (HPHE) for surgery rooms in hospitals (چکیده)
443 - EXPERIMENTAL CONSIDERATION AND CORRELATION OF HEAT TRANSFER OF A TWO-PHASE CLOSED THERMO SYPHON DUE TO THE INCLINATION ANGLE, FILLING RATIO, AND ASPECT RATIO (چکیده)
444 - Energy saving in HVAC systems using nanofluid (چکیده)
445 - LB simulation of heat transfer in flow past a square unit of four isothermal cylinders (چکیده)
446 - Evaluation of an Earth-to-Air Heat Exchanger for the North-East of Iran with Semi-Arid Climate (چکیده)
447 - The effect of the Zagros Mountains on the formation and maintenance of the Iran Anticyclone using RegCM4 (چکیده)
448 - Effect of time-dependent transpiration on axisymmetric stagnation-point flow and heat transfer of a viscous fluid on a moving circular cylinder (چکیده)
449 - Numerical Simulation of Fouling in Heat exchangers (چکیده)
450 - The Effects of Geometrical Parameters on Heat Transfer and Pressure Drop in Plate Fin and Tube Heat Exchangers (چکیده)
451 - Study of Heat Transfer on Elliptic Parts in One and Two Row Arrays of Plate Fin and Tube Heat Exchangers, a CFD Approach (چکیده)
452 - Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics in a Plate Heat Exchanger (چکیده)
453 - Effects of Suction and Blowing on Flow and Heat Transfer Between Two Rotating Spheres With Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
454 - تحریک لایه مرزی جریان مغشوش روی صفحه تخت با استفاده از مانع مربعی در حالت ناپایدار (چکیده)
455 - بهینه سازی طراحی مبدل های حرارتی پوسته لوله با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
456 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر نیروگاه توس (چکیده)
457 - اثر نسبت ابعادی یک مقطع مستطیلی در شکل گیری عدد اشتروهال و تاثیر آن در تحریک لایه مرزی روی یک صفحه تخت (چکیده)
458 - Optimization of Heat Transfer Enhancement of a Flat Plate Based on Pareto Genetic Algorithm (چکیده)
459 - On a three-dimensional model of free surface flows with heat transfer and solidification (چکیده)
460 - A new solution approach for simultaneous heat and mass transfer during convective drying of mango (چکیده)
461 - DSMC Solution of Subsonic Flow through Micro-Nano Scale Channels (چکیده)
462 - A REVIEW ON THE APPLICATION OF HEAT PIPE HEAT EXCHANGERS FOR ENERGY SAVING IN HVAC SYSTEMS (چکیده)
463 - Numerical investigation of Al2O3/water nanofluid laminar convective heat transfer through triangular ducts (چکیده)
464 - The Effect of Heat or Heat-Xylose Processing on Nitrogen Fractions and <I>in Situ</I>/<i>In Vitro</i> Ruminal and Post-Ruminal Protein Disappearance of Guar Meal (چکیده)
465 - Effect of aspect ratio on the Double-diffusive convection of a fluid contained in a rectangular cavity with partially thermally active side walls (چکیده)
466 - Effects of the Exterior Surface Paint Color on Sludge Formation in a Crude Oil StorageTank (چکیده)
467 - Reducing entropy generation by volumetric heat transfer in a supersonic two-phase steam flow in a Laval nozzle (چکیده)
468 - Thermal behavior of a Two Phase Closed Thermosyphon using CuO/water nanofluid (چکیده)
469 - Experimental study of two-Phase closed thermosyphon with nanofluid and magnetic field effect (چکیده)
470 - Optimum Choice of NGP, CIC and QS Algorithms in One Dimensional Electrostatic Particle Simulations (چکیده)
471 - Effects of NH4Cl, KCl and NH4Cl+KCl on serum blood electrolytes and performance of broiler under chronic heat stress (چکیده)
472 - A comparison of experimental heat transfer characteristics for Al2O3 /water and CuO/water nanofluids in square cross-section duct (چکیده)
473 - Blood lipid concentration and performance parameters of broiler was fed by tomato pomace and turmeric powder under heat stress condition (چکیده)
474 - Effect of Non-uniform Heating on Entropy Generation for Laminar Developing Pipe Flow of a high Prandtl number fluid (چکیده)
475 - THE SUPPRESSION OF CONDENSATION SHOCK IN WET STEAM FLOW (چکیده)
476 - Axisymmetric stagnation flow obliquely impinging on a moving circular cylinder with uniform transpiration (چکیده)
477 - FLOW AND HEAT TRANSFER OF NANOFLUIDS WITH TEMPERATURE DEPENDENT PROPERTIES (چکیده)
478 - Reduction of patulin in apple juice after treatment with SO2 and heat (چکیده)
479 - Slip-Flow and Heat Transfer in Isoflux Rectangular Microchannels with Thermal Creep Effects (چکیده)
480 - Application of Multi Objective Genetic Algorithm to Optimize Heat Transfer Enhancement from a Flat Plate (چکیده)
481 - Effects of Suction and Blowing on Flow and Heat Transfer Between Two Rotating Eccentric Spheres with Time-Dependent Angular Velocities (چکیده)
482 - The effect of heat or heat-xylose processing on chemical composition and in vitro first order dry matter and crude protein disappearance kinetics of guar meal (چکیده)
483 - An Experimental and Theoretical Investigation on Thermal Performance of Gas-Liquid Thermosyphon Heat Exchanger in a Semi-Idustrial Plant (چکیده)
484 - Evaluating the effects of air pollution on precipitation in the north east of Iran (چکیده)
485 - Evaluating the effects of UHI on climate parameters (A case study for Mashhad, khorrasan (چکیده)
486 - Investigation of thermal behavior a two-phase closed thermosyphon at medium input heat (چکیده)
487 - Experimental and Numerical analysis of flow and heat transfer in a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
488 - Applications of wickless heat pipe heat exchangers in HVAC systems (چکیده)
489 - Effect of HPHE at Efficiency of Air Condition Systems (چکیده)
490 - Effects of slip and Marangoni convection on single fuel droplet heat-up in the presence of thermal radiation (چکیده)
491 - Prediction of thickness and fouling rate in pulsating flow heat exchangers, using FLUENT simulator (چکیده)
492 - Effects of Suction and Blowing on Heat Transfer between Two Eccentric Rotating Spheres with Sinusoidal Angular Velocities (چکیده)
493 - Heat transfer enhancement by application of nano-powder (چکیده)
494 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with two series HPHE (چکیده)
495 - The analysis and feasibility of uding heat pipe cooling in drilling applications (چکیده)
496 - The heat capacities from analytical distribution functions (چکیده)
497 - EFECT OF WORKING FLUID ON THE PERFORMANCE OF THERMOSYPHON HEAT EXCHANGERS IN SERIES USED IN AN AIR CONDITIONING SYSTEM (چکیده)
498 - NUMERICAL STUDY OF HEAT FLUX AND TEMPERATURE OF SPHERICAL (چکیده)
499 - New correlation Formulas to Relate Heat Transfer in Wick Heat Pipe Based on Experimental Study (چکیده)
500 - Thermo-physical properties of nanoparticles/fluid suspension (چکیده)
501 - Experimental investigation of two-phase closed thermosyphon under magnetic field using nano-Silver/water nanofluid (چکیده)
502 - Effect of Martensite Structure in Graphitization Process in Hypereutectoid Steel (چکیده)
503 - Genetic algorithm technique for optimization of heat transfer enhancement from a flat plate (چکیده)
504 - Convective Heat Transfer of a Cu/Water Nanofluid Flowing Through a Circular Tube (چکیده)
505 - Similarity solution in the study of flow and heat transfer between two rotating spheres with constant angular velocities (چکیده)
506 - General Three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer on a flat plate (چکیده)
507 - HEAT TRANSFER ENHANCEMENT OF NANOFLUID LAMINAR FLOW (چکیده)
508 - Experimental investigation of metal oxide nanofluid convection heat transfer (چکیده)
509 - Nanofluid laminar convection heat transfer (چکیده)
510 - Hydrodynamic and thermal characteristics of nano diamond engine oil through circular pipes under constant heat flux (چکیده)
511 - Experimental investigation of convective heat transfeof Al2O3/water nanofluid in circular tuber (چکیده)
512 - Experimental investigation of oxide nanofluids laminar flowconvective heat transfer (چکیده)
513 - Investigation of CuO/Water Nanofluid Laminar Convective Heat Transfer through a Circular Tube (چکیده)
514 - Three-Dimensional Stagnation Flow and Heat Transfer on a Flat Plate with Transpiration (چکیده)
515 - Heat transfer properties of nanodiamond-engine oil nanofluid in laminar flow (چکیده)
516 - heat transfer enhancement using al2o3/water nanofluid in a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
517 - Nonaxisymmetric Three-Dimensional Stagnation-Point Flow and Heat Transfer on a Flat Plate (چکیده)
518 - Evaluation of the acidified hot-break process effect and heating methods on tomato paste quality (چکیده)
519 - Effect of selenium and/or turmeric rhizome powder on growth performance of broiler chickens reared under heat stress condition (چکیده)
520 - The effect of two antioxidants (selenium and turmeric powder) on blood parameters of broiler chickens reared under heat stress ) (چکیده)
521 - Synthesis and Study of Thermal Properties of New Heat StablePoly(ether-ketone)s and Poly(ether-ketone-sulphone)s (چکیده)
522 - Transient Laminar Convection Induced by a Line Heat Source A Numerical Study with Primitive Variables (چکیده)
523 - A novel approach in integral solution of laminar natural convection induced by a line heat (چکیده)
524 - Comparison of Mist Effect on the Heat Transfer Coefficient and Skin Friction Factor in an Impinging Jet (چکیده)
525 - Transient heat conduction in functionally graded thick hollow cylinders by analytical method (چکیده)
526 - Experimental Investigation on Hydrodynamic and Thermal Performance of a Gas-Liquid Thermosyphon Heat Exchanger in a Pilot Plant (چکیده)
527 - An experimental & theoretical investigation on thermal performance of a gas-liquid thermosyphon heat pipe heat exchanger in a semi-industrial plant (چکیده)
528 - Multidimensional Combustion Simulation and Analytical Solution of Wall Heat Conduction in DI Diesel Engine (چکیده)
529 - Study on the effect of drought stress on morphological and physiological characteristic of millets (چکیده)
530 - A Low Alloy Sintered-Heat Treated Steel with Good Fatigue Properties as a suitable Material for Resisting Cyclic Stresses (چکیده)
531 - Fatigue Life of Forged, Hardened and Tempered Carbon Steel with and (چکیده)
532 - Experimental investigation on hydrodynamic and thermal performance of a gas- liquid thermosyphon heat exchanger in a pilot plant (چکیده)
533 - Experimental investigation effect of input air property at efficiency of air condition systems with HPHE (چکیده)
534 - FILM CONDENSATION ON A FLAT PLATE WITH ASSISTED VAPOR FLOW (چکیده)
535 - THE BAINITIC PHASE TRANSFORMATION IN ALUMINIUM CONTAINING DUCTILE IRONS AFTER SHORT TIME OF AUSTEMPERING (چکیده)
536 - Graphitization in CK 45 Steel (چکیده)
537 - Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean (چکیده)
538 - The application of heat pipe for desiginig uniform temperature batch reactor (چکیده)
539 - Influence of NH4CL, KCL, and NH4Cl+KCl blood electrolytes and mortality of chicks under acut heat stress (چکیده)
540 - Similarity Solution of Unaxisymmetric Heat Transfer in Stagnation-Point Flow on a Cylinder With Simultaneous Axial and Rotational Movements (چکیده)
541 - A NUMERICAL STUDY OF FLOW AND HEAT TRANSFER BETWEEN TWO ROTATING VERTICALLY ECCENTRIC SPHERES WITH TIME- DEPENDENT ANGULAR VELOCITIES (چکیده)
542 - Effect of heat treatment, lubricant and sintering temperature on dry sliding wear behavior of medium alloyed chromium PM steels (چکیده)
543 - An Analytical Solution for Heat and Mass Transfer during the Precooling of Freezing Stage of Porous Food (چکیده)
544 - The Effect of Square Splittered and Unsplittered Rods in Flat Plate Heat Transfer Enhancement (چکیده)
545 - Studying the Effects of Heat and Cold shock on Cell wall Microstructure an Survival of Some LAB in Milk (چکیده)
546 - Investigation of thermal performance of an air-to-air thermosyphon heat exchanger using ε-NTU method (چکیده)
547 - Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete (چکیده)
548 - Heat extraction from a salinity-gradient solar pond using in pond heat exchanger (چکیده)
549 - The effect of radiation on the laminar natural convection induced by a line heat source (چکیده)
550 - OPTIMIZATION OF SOLAR WATER HEATING SYSTEMS FOR DOMESTIC USE (چکیده)
551 - thermal performance of loop termosiphone heat exchanger using effectiveness_ntu method (چکیده)
552 - waste heat recovery using a loop thermosiphon heat exchanger in a bakery (چکیده)
553 - design of air thermosyphone heat exchangers for energy conservation in industries (چکیده)
554 - energy conservation by waste heat recovery in industry using thermosyphone heat exchangers (چکیده)
555 - isosteric heat of adsorption in a series of chemically activated carbons (چکیده)
556 - Numerical Simulation of Fluid Flow and Heat transfer in a Rotary Regenerator (چکیده)
557 - Prediction the Thermodynamic Properties of Liquid Air (چکیده)
558 - Effects of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of the Ni-base superalloy UDIMET 500 (چکیده)
559 - Optimization of non-symmetric convective–radiative annular fins by differential quadrature method (چکیده)
560 - Axisymmetric Stagnation—Point Flow and Heat Transfer of a Viscous Fluid on a Rotating Cylinder With Time-Dependent Angular Velocity and Uniform Transpiration (چکیده)
561 - Axisymmetric stagnation - Point flow and heat transfer OBLIQUELY IMPINGING ON A ROTATING CIRCULAR CYLINDER (چکیده)
562 - The Bainitic Phase Transformation in Aluminium Containing Ductile Irons After Short Time of Austempering (چکیده)
563 - Thermal study of an air-air thermosyphon Heat Pipe Heat Exchenger ( THPHE) in a Pilot Plant (مطالعه حرارتی بر مبدل گرمایی لوله گرمایی یک ترموسیفون هوا به هوا در تاسیسات هوایی) (چکیده)
564 - Heat transfer characteristics of a two-phase closed thermosyphon (چکیده)
565 - نگهداری انرژی به وسیله بازیابی گرمای هدر رفته در صنعت با استفاده از مبدل حرارتی ترموسیفون (Energy Conservation by Waste Heat Recovery in Industry using Thermosyphon Heat Exchangers) (چکیده)
566 - Thermal Performance of Loop Thermosyphon Heat Exchanger Using Effectiveness-NTU Method ( عملکرد گرمایی از حلقه مبدل گرمایی ترموسیفون با استفاده از روش NTU ) (چکیده)
567 - “Waste Heat Recovery Using Loop Thermosyphons Heat Exchanger (LTHE) In Buttercup Bakery ( بازیافت حرارت با استفاده از حلقه ترموسیفون مبدل حرارتی در نانوایی ) (چکیده)