بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: زبانشناسی و گویش های خراسان


موارد یافت شده: 29

1 - بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان (چکیده)
2 - چالش قدرت در گفتمان نمایشی مرگ فروشنده: تحلیل انتقادی یک متن کلیدی (چکیده)
3 - درس‌نامه‌آموزش حروف‌اضافه با رویکرد معنی شناسی‌شناختی برای آموزش به غیر فارسی زبانان (مطالعه‌ موردی: حرف‌اضافه‌ «از» (چکیده)
4 - انگیزش‌های معناساز معانی مختلف نان (چکیده)
5 - بازنمایی مفاهیم قدرت، مشروعیت و نابرابری‌های اجتماعی در گفتمان پهلوی اول در خطاب به مردم (چکیده)
6 - بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی (چکیده)
7 - مقایسه واجی‌ ـ صرفی افعال گویش تاتی ادکان با فارسی معیار (چکیده)
8 - ساختار سطح آوایی واژگان ذهنی فارسی زبانان بر اساس شواهد انگیزشی (چکیده)
9 - بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی (چکیده)
10 - معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان (چکیده)
11 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
12 - بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها (چکیده)
13 - نمایه مقالات زبانشناسی چاپ شده در دوره چهل ساله انتشار مجله علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
14 - انگاره هندسه مشخصه های واجی در زبان فارسی (چکیده)
15 - بررسی تفاوت های گویش کرمانجی بیگلر با گویش های کرمانجی مجاور (چکیده)
16 - بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسی (چکیده)
17 - تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی (چکیده)
18 - بررسی پاره ای از مشکلات زبانی دانش آموزان دوزبانه کردی زبان-فارسی زبان شهر ایلام و ارائه برخی رویکردهای اصلاحی (چکیده)
19 - بررسی ساخت آوایی گویش علیمیرزایی سرخس (چکیده)
20 - توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر (چکیده)
21 - بازنمایی نقش زنان در ادبیات جنگ برای کودک از منظر گفتمان شناسی انتقادی (چکیده)
22 - بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی (چکیده)
23 - بررسی حوزه های معنایی واژگان زبان فارسی و ارایه معیارهای جدید درتعیین حوزه های معنایی (چکیده)
24 - چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا (چکیده)
25 - بررسی تاریخی کارکردهای چندگانه که در فارسی امروز (چکیده)
26 - بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا (چکیده)
27 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
28 - بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسی (چکیده)
29 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)