بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدعلی باقرپور ولاشانی


موارد یافت شده: 50

1 - The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models (چکیده)
2 - The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models (چکیده)
3 - باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کرد (چکیده)
4 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
5 - بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی (چکیده)
6 - رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) (چکیده)
7 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
8 - بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید (چکیده)
9 - شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی (چکیده)
10 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
11 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
12 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
13 - ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
14 - ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران (چکیده)
15 - تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری (چکیده)
16 - بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری (چکیده)
17 - موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران (چکیده)
18 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
19 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
20 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
21 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
22 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
23 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
24 - تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی (چکیده)
25 - تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان (چکیده)
26 - بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها (چکیده)
27 - بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی (چکیده)
28 - پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی (چکیده)
29 - تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل (چکیده)
30 - Risk Based Internal Audit-An Emperical Model For Implementation (چکیده)
31 - Government and managerial influence on auditor switching under partial privatization (چکیده)
32 - تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها (چکیده)
33 - بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات (چکیده)
34 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
35 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
36 - بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی (چکیده)
37 - بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی (چکیده)
38 - مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا (چکیده)
39 - نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد (چکیده)
40 - بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران (چکیده)
41 - نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) (چکیده)
42 - حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک (چکیده)
43 - What Factors are Associated With Auditor Switches in Iran (چکیده)
44 - What Factors are Associated With Auditor Switches in Iran? (چکیده)
45 - Auditor Switching in an Emerging Market for Auditor Services (چکیده)
46 - Investigating the Factors Associated with Auditor Switches in Iran (چکیده)
47 - Auditor Switching in an Emerging Market for Auditor Services (چکیده)
48 - Auditor Switching in an Increasingly Competitive Audit Market (چکیده)
49 - Financial Reporting Gap in Developing Countries: The Case Study of Iran (چکیده)
50 - The economic benefits of voluntary disclosure with particular reference to environmental disclosure (چکیده)