بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مهدی فیضی


موارد یافت شده: 14

1 - سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
2 - تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
3 - بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد (چکیده)
4 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
5 - بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد (چکیده)
6 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
7 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
8 - بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص (چکیده)
9 - بررسی عوامل موثر بر تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی ایران 1375-1390 (چکیده)
10 - A New Keynesian Small Open Economy DSGE Model in Islamic Economic Framework: The Case of Iran (چکیده)
11 - Antitrust Auditing, Commitment and Leniency Program: A Laboratory Evidence (چکیده)
12 - Solving Infinitely Repeated Agency Model with Learning and Persistence via a Linear Quadratic Game (چکیده)
13 - Optimal Cartel Penalty Regime with History Dependency (چکیده)
14 - Antitrust Auditing without Commitment (چکیده)