بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farshid Memariani


موارد یافت شده: 139

1 - Relative contributions of taxonomic and functional diversity to the assembly of plant communities hosting endemic Dianthus species in a mountain steppe (چکیده)
2 - اثر جوامع انار وحشی بر بافت، ماده آلی و نیتروژن خاک در رویشگاه‌های کوهستانی، از شمال غرب تا شمال شرق ایران (چکیده)
3 - کاربرد انار وحشی (.Punica granatum L) در غذاهای کارکردی (چکیده)
4 - Survival of experimentally buried large, winged seeds from open sandy habitats defies the established theory of relatedness between seed size, shape, and longevity (چکیده)
5 - Habitat characteristics, ecology and biodiversity drivers of plant communities associated with Cousinia edmondsonii, an endemic and critically endangered species in NE Iran (چکیده)
6 - بررسی تنوع گیاهی زیراشکوب اجتماعات گیاهی در امتداد گرادیان ارتفاعی در غرب کوه های آلاداغ، شمال شرقی ایران (چکیده)
7 - بررسی مقایسه ای دو گونه Acantholimon heweri و A. collare با استفاده از ویژگیهای دانه گرده (چکیده)
8 - Vascular flora of Zarrin-Kuh Protected Area in Central Kopet Dagh Mountains, NE Iran: An annotated checklist (چکیده)
9 - بررسی ریزریخت شناسی سطح میوه در بخش Platystegia از جنس Acantholimon (چکیده)
10 - Floristic diversity and vegetation of communities associated with two endemic Dianthus species in the montane steppes of northeastern Iran (چکیده)
11 - Good news for a rare plant: Fine‐resolution distributional predictions and field testing for the critically endangered plant Dianthus pseudocrinitus (چکیده)
12 - Astragalus durandianus (sect. Trachycercis) as an Iranian endemic species: emended description, distribution, and conservation (چکیده)
13 - مطالعه ساختار تشریحی ساقه گونه های Cyperus((Cyperaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
14 - مطالعه آناتومی ساقه برخی از گونه های سس (Cuscuta L.) در استان خراسان (چکیده)
15 - مطالعه ریخت شناسی از جنس L. Cyperus از خانواده Cyperaceae در خراسان، شمال شرق ایران (چکیده)
16 - مطالعه سطح بذر گونه هایL. Cyperus((Cyperaceae در شمال شرق ایران (چکیده)
17 - گرده شناسی تعدادی از گونه های سس (Cuscuta L) (چکیده)
18 - A review of ethnobotanical and medicinal plant research in Khorassan and the role of herbarium FUMH (چکیده)
19 - Global assessment of the conservation status of gypsum plants (چکیده)
20 - Piptatherum ferganense (Poaceae), another Middle Asian species as a new record for the flora of Iran (چکیده)
21 - Halimocnemis commixta (Amaranthaceae), a new record for the flora of Iran (چکیده)
22 - Floristic composition and phytogeographical spectrum of Pistacia vera L. woodland remnants in northeastern Iran (چکیده)
23 - Allium parhamii (Amaryllidaceae, Allioideae), a new species from Central Kopet Dagh Mountains, NE Iran (چکیده)
24 - Astragalus nigriceps (Fabaceae, Papilionoideae): an emended description with new data on distribution and conservation status (چکیده)
25 - بررسی رابطه تنوع زیستی با تهاجم پذیری گیاهان در امتداد گرادیان چرا در منطقه چهچهه، استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - Campanula oreodoxa (Campanulaceae), a new critically endangered species from the Aladagh Mountains, NE Iran (چکیده)
27 - Modelling potential distribution of an endemic plant (Ferula Microcolea) based on bioclimatic variables in Iran (چکیده)
28 - Does the intensive grazing and aridity change the relations between the dominant shrub Artemisia kopetdaghensis and plants under its canopies? (چکیده)
29 - Unpalatable plants induce a species-specific associational effect on neighboring communities (چکیده)
30 - Benchmarking plant diversity of Palaearctic grasslands and other open habitats (چکیده)
31 - Predicting range shifts of three endangered endemic plants of the Khorassan-Kopet Dagh floristic province under global change (چکیده)
32 - Phelipanche pouyanii (Orobanchaceae), a new species from Iran (چکیده)
33 - مقایسه برخی ویژگی‌های بوم شناختی درختچه ارغوان (.Cercis griffithii Boiss) در رخساره‌های ژئومورفیک منطقه ارغوان دره (چکیده)
34 - Evaluating changes in the plant communities after overgrazing in the Golbahar plain, northeast of Iran (چکیده)
35 - فلور و ساختارجوامع علف های هرز نظام های زراعی و باغی بردسکن (چکیده)
36 - تاثیر جهت شیب بر تنوعزیستی گیاهی در قله هزار مسجد، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
37 - Effects of livestock grazing on plant species diversity vary along a climatic gradient in northeastern Iran (چکیده)
38 - Climate change influences on the potential distribution of Dianthus polylepis Bien. ex Boiss. (Caryophyllaceae), an endemic species in the Irano-Turanian region (چکیده)
39 - Are endemic species necessarily ecological specialists? Functional variability and niche differentiation of two threatened Dianthus species in the montane steppes of northeastern Iran (چکیده)
40 - <p><strong>Typification and an emended description of <em>Astragalus moussavii </em>(Fabaceae, Papilionoideae)</strong></p> (چکیده)
41 - لزوم تجدید نظر در کاربرد واژه \\\\\\\"مهاجم \\\\\\\" توسط محققان اکولوژی گیاهی در ایران (چکیده)
42 - تأثیر میزان حفاظت و نوع بهره‌برداری بر تنوع گونه‌ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان (چکیده)
43 - Stipa richteriana (Poaceae) and Galium songaricum (Rubiaceae): two new additions of the Central Asian species to the flora of Iran (چکیده)
44 - Nutlet micromorphology of Iranian Nepeta (Lamiaceae) species (چکیده)
45 - Effects of livestock grazing on soil, plant functional diversity, and ecological traits vary between regions with different climates in northeastern Iran (چکیده)
46 - Plant community responses to environmentally friendly piste management in northeast Iran (چکیده)
47 - Plantago lagocephala (Plantaginaceae), a new record for the flora of Iran (چکیده)
48 - Ferula hindukushensis (Apiaceae), a new record for the flora of Iran from Khorassan (چکیده)
49 - A taxonomic revision of the genus Aethionema s.l. (Brassicaceae) in Iran (چکیده)
50 - Khorassan- Kopet Dagh Floristic Province (NE Iran, S Turkmenistan): An Edaphic Endemism Hotspot in Irano-Turanian Region (چکیده)
51 - The genus Spryginia (Brassicaceae) in Iran and Afghanistan (چکیده)
52 - مقایسه ویژگیهای دانه گرده بین دو گونه دارویی Pleudia tebesana Bunge & Pleudia eremophilla (چکیده)
53 - مقایسهی ویژگیهای مورفولوژیکی بذر در گیاه دارویی Bunge Pleudia tebesana و دو گونه خویشاوند آن (چکیده)
54 - بررسی اثر چرای دام بر تنوع گیاهی دشت گلبهار در غرب مشهد (چکیده)
55 - Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland (چکیده)
56 - تعیین هویت هیبرید جدیدی از جنس نسترن (Rosa L) برای ایران با استفاده از نشانگر های مولکولی (چکیده)
57 - The relevance of local/regional herbaria to the botanical research in Iran: A case study on “FUMH” herbarium (چکیده)
58 - مقایسه ی ویژگی های دانه ی گرده گونه ی گیاهی “Colutea gifana Parsa” با گونه های خویشاوند (چکیده)
59 - بررسی اکولوژی فردی “Colutea gifana Parsa” گونه ی گیاهی اندمیک در استان خراسان شمالی (چکیده)
60 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک داده های دانه گرده (چکیده)
61 - بررسی جایگاه تاکسونومیک گونه ی Phlomidoschema parviflorum (Benth.) Vved. با کمک مورفولوژی فندقه (چکیده)
62 - Plant community diversity-invasibility in the mountainous rangelands of northeast Iran (چکیده)
63 - A New Record of Silene L. (Caryophyllaceae) from Iran (چکیده)
64 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان (چکیده)
65 - بررسی تنوع، جغرافیای گیاهی و ارزیابی حفاظتی گیاهان اندمیک استان فلوری خراسان-کپه داغ در ناحیه رویشی ایران و تورانی (چکیده)
66 - Phlomis iranica (Lamiaceae: Lamioideae), a new species from Khorassan- Kopet Dagh floristic province, NE Iran (چکیده)
67 - A new species of Linum (Linaceae) from Iran with a focus on description of Linum turcomanicum in view of morphological and molecular analyses (چکیده)
68 - Iris ferdowsii (Iridaceae), a new species of section Regelia from northeast of Iran (چکیده)
69 - بررسی مقایسه ای دو گونه Phlomoides binaludensis و Ph. labiosiformis با استفاده از داده های گرده شناسی (چکیده)
70 - بررسی مقدماتی فلور منطقه چشمه سبز گلمکان، استان خراسان رضوی (چکیده)
71 - گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی (چکیده)
72 - رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن (چکیده)
73 - گرده شناسی و ریزساختار سطح بذر گونه های سس (.Cuscuta L) در استان های خراسان (چکیده)
74 - مطالعه تشریحی تعدادی از گونه های Silene L. Sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در سطح جمعیت در ایران (چکیده)
75 - Rosa kokanica (Rosaceae) in Binalood mountains: a new record for the flora of Iran (چکیده)
76 - Genetic diversity and interspecific relationships of some Allium L. species using inter simple sequence repeat markers (چکیده)
77 - بررسی مراحل فنولوژیکی دو گونه آلیوم بومی در شهر مشهد با استفاده از شاخص درجه روز-رشد (چکیده)
78 - بررسی تنوع گونه ای گیاهی و برخی عوامل موثر بر آن در منطقه حفاظت شده هلالی، استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - A review of plant diversity, vegetation, and phytogeography of the Khorassan-Kopet Dagh floristic province in the Irano-Turanian region (northeastern Iran-southern Turkmenistan) (چکیده)
80 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
81 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
82 - New report on anatomy of lenticel development in Fraxinus (Oleaceae) species from Iran (چکیده)
83 - مطالعه فلوریستیک منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی (چکیده)
84 - معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی دره ارغوان- طرقبه، استان خراسان رضوی (چکیده)
85 - بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان (چکیده)
86 - گوناگونی خصوصیات تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های Silene L. sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در ایران (چکیده)
87 - بررسی اثر جهت جغرافیایی بر تنوع گونه‌ای گیاهان؛ مطالعه موردی منطقه دررود، نیشابور (چکیده)
88 - استفاده از شاخص های پارامتری برای محاسبه تنوع زیستی گیاهی در منطقه دررود، شهرستان نیشابور، استان خراسان رضوی (چکیده)
89 - Morphology and micromorphology of the genus Fraxinus L. in Iran (چکیده)
90 - Rosa freitagii Ziel. (Rosaceae), a new record for the flora of Iran (چکیده)
91 - A Species-Level of Morphological and Nut Micromorphology Study of the Cyperus Complex (Cyperaceae) in Northeast of Iran (چکیده)
92 - بررسی ساختار تشریحی ساقه و برگ گونه های جنس .Cyperaceae) Carex L) در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی (چکیده)
93 - تاثیر دماهای مختلف بر صفات جوانه زنی برخی گونه های آلیوم بومی خراسان (چکیده)
94 - Genetic diversity of Allium species, the plants with high ornamental potential in Iran (چکیده)
95 - مطالعه تشریحی ساقه گونه های سس (Cuscuta L., Convolvulaceae) در استان های خراسان (چکیده)
96 - تاکسونومی عددی سرده شب‌بوی معطر وحشی (Matthiola, Brassicaceae) در شمال‌شرق ایران با استفاده از صفات ریخت‌شناسی (چکیده)
97 - Dianthus pseudocrinitus (Caryophyllaceae), a new species from Northeast of Iran identified by morphological and molecular data (چکیده)
98 - فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت شده هلالی در استان خراسان رضوی (چکیده)
99 - The evolution of Dianthus polylepis complex (Caryophyllaceae) inferred from morphological and nuclear DNA sequence data: one or two species (چکیده)
100 - بررسی مقدماتی فلور منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی در منطقه‌ی گناباد- بجستان، استان خراسان رضوی (چکیده)
101 - شناسایی ترکیبات شیمیایی و بررسی خواص ضد باکتری اسانس گیاه Marrubium duabense Murata در استان خراسان شمالی (چکیده)
102 - تشریح مقایسه ای ساقه برخی از گونه هایMalvaceae) Alcea )در خراسان شمالی، جنوبی، رضوی (چکیده)
103 - معرفی گونه های ختمی(Alcea spp.(malvaceae خراسان و بررسی پراکنش آنها (چکیده)
104 - مطالعه ساختار تشریحی ساقه برخی از گونه های Juncaceae) Juncus) در شمال شرق ایران (چکیده)
105 - مطالعه ساختار تشریحی برگ گونه های Cyperaceae) Cyperus) در شمال شرق ایران (چکیده)
106 - Anatomical and pollen characters in Acanthophyllum C.A.Mey. (Caryophyllaceae) from northeast of Iran (چکیده)
107 - Festuca karatavica (Poaceae), a new grass record for the flora of Iran (چکیده)
108 - In vitro propagation and conservation of Diaphanoptera khorasanica (Caryophyllaceae), a threatened endemic and potential ornamental species in northeast of Iran (چکیده)
109 - A revision of Bromus sect. Triniusa (Poaceae) in Khorassan, Iran (چکیده)
110 - A new species of <i>Acanthophyllum</i> (Caryophyllaceae) from Iran (چکیده)
111 - نقش مورفولوژی دانه گرده در تاکسونومی گونه های قدومه (تیره کلمیان: بخش گاموسپالوم) (چکیده)
112 - Molecular analysis of species of Tulipa L. from Iran based on ISSR markers (چکیده)
113 - A new species and a new record of Acanthophyllum C. A. Mey. (Caryophyllaceae) from northeast of Iran (چکیده)
114 - Allium aladaghense (Amaryllidaceae, Allieae), a new species of section Asteroprason from northeast of Iran (چکیده)
115 - معرفی گیاهان دارویی منطقه‌ی حفاظت شده‌ی هلالی، گناباد-بجستان، خراسان رضوی (چکیده)
116 - Biosystematic study of the genus Berberis L. (Berberidaceae) in Khorassan, NE Iran (چکیده)
117 - Conservation of Colutea gifana, a rare and potential ornamental species, using in vitro method (چکیده)
118 - بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های وحشی لاله (Tulipa L.) با استفاده از نشانگر ISSR (چکیده)
119 - بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای Diaphanoptera khorasanica در جهت حفاظت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های زینتی این گونه ارزشمند (چکیده)
120 - بررسی فلوریستیک و مقایسه تنوع زیستی گیاهی در شدت های مختلف چرا؛ مطالعه موردی: مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان (چکیده)
121 - Two new records of Cousinia Cass. (Asteraceae) from NE Iran, Khorasan provinces (چکیده)
122 - بررسی بیوسیستماتیکی جنس Berberis (تیره Berberidaceae) در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
123 - مطالعه کاریولوژیکی و بررسی پلی پلوئیدی در 8 گونه شیر پنیر (Galium) (چکیده)
124 - بررسی مورفومتریکی گونه های جنس ( Matthiola ( Brassicaceae در استانهای خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی (چکیده)
125 - رده بندی جنس Paracaryum در خراسان، شمال شرق ایران (چکیده)
126 - تغییرات صفات مرفولوژیک و عملکردی گیاهان مرتعی در امتداد گرادیان چرایی، در یک مرتع نیمه استپی (چکیده)
127 - ارزشگذاری نقش اکولوژیکی گیاهان در اکوسیستمهای آسیب دیده جنگلی با استفاده از روش تصمیم گیری با شاخصهای چندگانه (چکیده)
128 - تنوع گیاهی و جغرافیای زیستی منطقه رئین در کوههای آلاداغ خراسان شمالی، شمال شرقی ایران (چکیده)
129 - بررسی روند احیاء طبیعی پوشش گیاهی در مناطق آسیب دیده پارک ملی گلستان بعد از آتش سوزیهای سال 1374 (چکیده)
130 - مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان (چکیده)
131 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
132 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, a Rare and Endangered Species in Iran (چکیده)
133 - In Vitro Propagation of Colutea gifana, an Endangered Species in Iran (چکیده)
134 - مطالعه تاکسونومی و جغرافیای گیاهی جنس Bromus در فلور خراسان (چکیده)
135 - بررسی تاکسونومی، تنوع گونه ای و جغرافیای گیاهی جنس Allium L در شمال شرق ایران (چکیده)
136 - Plant diversity of Fereizi region in Binalood mountains, NE Iran (چکیده)
137 - Contributions to the flora and vegetation of Binalood mountain range, NE Iran: Floristic and chorological studies in Fereizi region (چکیده)
138 - Allium joharchii, a new species from Khorassan province (چکیده)
139 - Allium L. subgen. Rhizirideum sensu lato in Iran: Two new records and a synopsis of taxonomy and phytogeography (چکیده)