بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Reza Pourreza


موارد یافت شده: 183

1 - Distributed Coding of Evidence Accumulation across the Mouse Brain Using Microcircuits with a Diversity of Timescales (چکیده)
2 - Deep Learning Approaches on Image Captioning: A Review (چکیده)
3 - A Triplet-loss Dilated Residual Network for High-Resolution Representation Learning in Image Retrieval (چکیده)
4 - Depth Estimation and Deblurring from a Single Image using an Optimized-throughput Coded Aperture (چکیده)
5 - Computer Aided Detection for Pulmonary Embolism Challenge (CAD-PE) (چکیده)
6 - Deep semantic segmentation for visual scene understanding of soil types (چکیده)
7 - آنالیز آماری بافت تصاویر خرابی روسازی آسفالتی بر پایه ماتریس هم رخداد سطوح خاکستری (چکیده)
8 - Multiple Sclerosis Lesions Segmentation Using Attention-Based CNNs in FLAIR Images (چکیده)
9 - تشخیص آلودگی فلز سنگین مس در آب شرب به کمک زیست پایش مبتنی بر یادگیری عمیق (چکیده)
10 - Texture based blur estimation in a single defocused image (چکیده)
11 - Brain-behavior relationships in the perceptual decision-making process through cognitive processing stages (چکیده)
12 - An Analysis of the Areas Occupied by Vessels in the Ocular Surface of Diabetic Patients: An Application of a Nonparametric Tilted Additive Model (چکیده)
13 - آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
14 - طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر (چکیده)
15 - Retinal image assessment using bi-level adaptive morphological component analysis (چکیده)
16 - TMTCPT: The Tree Method based on the Taxonomic Categorization and the Phylogenetic Tree for fine-grained categorization (چکیده)
17 - Retinopathy of Prematurity-assist: Novel Software for Detecting Plus Disease (چکیده)
18 - Nondestructive classification of saffron using color and textural analysis (چکیده)
19 - Microaneurysm detection in fundus images using a two-step convolutional neural network (چکیده)
20 - Scalable and view-independent calibration of multi-projector display for arbitrary uneven surfaces (چکیده)
21 - Drying Kinetics and Quality Characteristics of Saffron Driedwith a Combined Hot Air-Infrared Dryer (چکیده)
22 - اثرات دما، سرعت جابه جایی هوا و تابش مادون قرمز بر سینیتیک خشک کردن و برخی ویژگیهای کیفی زعفران در خشک کن ترکیبی هوای داغ-مادون قرمز (چکیده)
23 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
24 - طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
25 - Fuzzy Relevance Feedback in the Semantic Image Retrieval (چکیده)
26 - A new dataset of computed-tomography angiography images for computeraided detection of pulmonary embolism (چکیده)
27 - Second-Order Statistical Texture Representation of Asphalt Pavement Distress Images Based on Local Binary Pattern in Spatial and Wavelet Domain (چکیده)
28 - Estimation of the camera spectral sensitivity function using neural learning and architecture (چکیده)
29 - Distribution of different sized ocular surface vessels in diabetics and normal individuals (چکیده)
30 - Analysis and design of coded apertures for defocus deblurring based on imaging system properties and optical features (چکیده)
31 - Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system (چکیده)
32 - بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر (چکیده)
33 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
34 - بهبود تشخیص میکروانوریسم در تصاویر شبکیه با استفاده از شبکه عصبی پیچشی (چکیده)
35 - مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی (چکیده)
36 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی (چکیده)
37 - مروری بر تکنولوژی های ارزیابی خودکار خرابی های روسازی بر پایه سیگنال های دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
38 - Kinect Depth Recovery Based on Local Filters and Plane Primitives (چکیده)
39 - Utility of 1% Tropicamide in Improving the Quality of Images for Tele-Screening of Diabetic Retinopathy in Patients with Dark Irides (چکیده)
40 - مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
41 - مروری بر سیستمهای تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو (چکیده)
42 - Multi-class routing protocol using virtualization and SDN-enabled architecture for smart grid (چکیده)
43 - Designing Optimized Scheduling QoS-Aware RPL for Sensor- Based Smart Grid Communication Network (چکیده)
44 - Extreme compression of fingerprint image databases using the model-based transform (چکیده)
45 - A Novel Method for Retinal Exudate Segmentation (چکیده)
46 - Evaluating the First Automated Diabetic Retinopathy Screening System (DRSRobo) in Iran (چکیده)
47 - Automatic Seperation of Distinct Retinal Vessels (چکیده)
48 - Feature Extraction for Designing an Automatic Screening System for Detecting Glaucoma Disease Using OCT and Fundus Images (چکیده)
49 - Automatic Graph-Based Method for Classification of Retinal Vascular Bifurcations and Crossovers (چکیده)
50 - Vessel segmentation and microaneurysm detection using discriminative dictionary learning and sparse representation (چکیده)
51 - Coded aperture solution for improving the performance of traffic enforcement cameras (چکیده)
52 - Quality Assessment Based Coded Apertures for Defocus Deblurring (چکیده)
53 - A novel method for retinal exudate segmentation using signal separation algorithm (چکیده)
54 - Design of an automated system for detection and classification of power quality disturbances (چکیده)
55 - Fast Highlight Detection and Scoring for Broadcast Soccer Video Summarization using On-Demand Feature Extraction and Fuzzy Inference (چکیده)
56 - A framework for dynamic restructuring of semantic video analysis systems based on learning attention control (چکیده)
57 - مروری بر سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو از دیدگاه ساختار سلسله مراتب معنایی در تولید فیلم (چکیده)
58 - Counterattack Detection in Broadcast Soccer Videos using Camera Motion Estimation (چکیده)
59 - Retinal Image Quality Assessment Using Shearlet Transform (چکیده)
60 - استخراج سطح مقاطع عروق لایه کروئید در تصاویر EDI-OCT با استفاده از کانتورهای فعال (چکیده)
61 - Fully automated diabetic retinopathy screening using morphologicalcomponent analysis (چکیده)
62 - A Novel Curvature Based Algorithm for Automatic Grading of Retinal Blood Vessel Tortuosity (چکیده)
63 - Improvement of retinal blood vessel detectionusing morphological component analysis (چکیده)
64 - Assessment of Blood Vessel Tortuosity and Width in Retinopathy of Prematurity Using ROPAssist (چکیده)
65 - Plus Disease Detection with a Novel Automated Algorithm (چکیده)
66 - Comparision of the Distribution of Different Sized Vesseles in Ocular Surface Images of Diabetic and Normal Individuals (چکیده)
67 - غربالگری خودکار رتینوپاتی دیابتی مبتنی بر موجکهای هندسی (چکیده)
68 - آشکارسازی گل در ویدیو مسابقات فوتبال با استفاده ازسیستم استنتاج فازی (چکیده)
69 - Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images (چکیده)
70 - A Fast, Robust, Automatic Blink Detector (چکیده)
71 - A New Evolutionary-Incremental Framework for Feature Selection (چکیده)
72 - Retinal Image Quality Assessment Using Shearlet Transform (چکیده)
73 - استفاده از روش‌های کانتور فعال برای تشخیص خودکار لایه‌های شبکیه در تصاویر OCT (چکیده)
74 - Flexible Soccer Video Summarization in Compressed Domain (چکیده)
75 - Simple and Efficient Method to Measure Vessel Tortuosity (چکیده)
76 - Robust GME in Encoded MPEG Video (چکیده)
77 - Automated characterization of blood vessels as arteries and veins in retinal images (چکیده)
78 - Rate-distortion analysis of multiview coding in a DIBR framework (چکیده)
79 - An effective hair removal algorithm for dermoscopy images (چکیده)
80 - Localization of Hard Exudates in Retinal Fundus Image by Mathematical Morphology Operations (چکیده)
81 - on the performance of multiwavelets for handwritten numeral recognition (چکیده)
82 - A complementary method for automated detection of microaneurysms in fluorescein angiography fundus images to assess diabetic retinopathy (چکیده)
83 - LSP: LOCAL SIMILARITY PATTERN, A NEW APPROACH FOR ROTATION INVARIANT NOISY TEXTURE ANALYSIS (چکیده)
84 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
85 - A NOVEL AUTOMATIC METHOD FOR VESSEL TORTUOSITY EVALUATION (چکیده)
86 - A Novel Method for Vessel Detection Using Contourlet Transform (چکیده)
87 - Retinal Vessel Tortuosity Evaluation via Circular Hough Transform (چکیده)
88 - Radon Transform Technique for Linear Structures Detection: Application to Vessel Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images (چکیده)
89 - Automated Optic Nerve Head Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images (چکیده)
90 - Lung Segmentation and Rib Suppression for Enhancing Nodule Detection in Chest Radiographs using Spatial Gabor Filter (چکیده)
91 - An Ensemble Classifier Approach for Static Signature Verification Based on Multi-Resolution Extracted Features (چکیده)
92 - An Effective Slow-Motion Detection Approach for Compressed Soccer Videos (چکیده)
93 - Camera parameters estimation in soccer scenes on the basis of points at infinity (چکیده)
94 - Vessel Extraction of Conjunctival Images Using LBPs and ANFIS (چکیده)
95 - Rate-Distrotion Analysis of Directional Wavelets (چکیده)
96 - Identification of nine Iranian wheat seed varieties by textural analysis with image processing (چکیده)
97 - Daugman’s Algorithm Enhancement for Iris Localization (چکیده)
98 - Adaptive Edge Detection Based on Interval-Valued Fuzzy Sets (چکیده)
99 - Diabetic Retinopathy Dark Lesion Detection: Preprocessing Phase (چکیده)
100 - Developing an automatic method for separation of arteries from veins in retinal images (چکیده)
101 - Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Multi-Resolution Gabor Wavelet (چکیده)
102 - Path Normalization for Traffic Surveillance Video Retrieval (چکیده)
103 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه بندی آن با ویژگی های شکلی و بافتی بکمک پردازش تصویر (چکیده)
104 - بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی (چکیده)
105 - Rate-distortion improvement of directional wavelets by megablocking (چکیده)
106 - تحلیل ویدئو اخبار به منظور آشکار سازی وتشخیص چهره گوینده خبرو آشکار سازی مرز بخش های خبری (چکیده)
107 - Offline Signature Recognition using Modular Neural Networks with Fuzzy Response Integration (چکیده)
108 - Vessel detection in retinal images using Radon transform and genetic algorithm (چکیده)
109 - Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points and its Application in Virtual Advertisement Insertion (چکیده)
110 - A Novel Algorithm for Linear Feature Detection in Images (چکیده)
111 - Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contourlet Transform and Support Vector Machine (چکیده)
112 - Camera Pan and Tilt Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points (چکیده)
113 - طبقه بندی عناب بر پایه استاندارد ملی ایران و آنالیز خصوصیات شکلی به کمک تکنیک ماشین بینایی (چکیده)
114 - تشخیص عیوب سطحی عناب و طبقه‌بندی آن با ویژگیهای شکلی و بافتی به کمک پردازش تصویر (چکیده)
115 - شناسایی زودهنگام دیابت رتبنوپاتی به کمک پردازش تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی ته چشم (چکیده)
116 - Wheat Class Identification Using LBP, LSP and LSN Textural Features and Monochrome Images (چکیده)
117 - Camera Pose Estimation in Soccer Scenes Based on Vanishing Points (چکیده)
118 - آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی (چکیده)
119 - استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس (چکیده)
120 - کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing (چکیده)
121 - Static Object Depth Estimation Using Defocus Blur Levels Features (چکیده)
122 - Improvement of Camera calibration in Soccer field Using Simulated Annealinger (چکیده)
123 - Segmentation of Blood Vessels in Fundus Color Images by Radon (چکیده)
124 - An Automatic Foreign Materials Detection of Barberries Using Red (چکیده)
125 - A Semantic Feedback Framework for Image Retrival (چکیده)
126 - Study of Gabor and Local Binary Patterns for Retinal Image Analysis (چکیده)
127 - SVM-based Relevance Feedback for semantic video retrieval (چکیده)
128 - Learning of Relevance Feedback Using a Novel Kernel Based Neural Network (چکیده)
129 - A Novel Method for Iris Feature Extraction Based on Conturlet Transform and Co-occurrence Matrix (چکیده)
130 - An automated camera calibration framework for desktop vision systems (چکیده)
131 - A New Method for Iris Feature Extraction Based on Conturlet Transform and Non-linear Approximation Coefficients (چکیده)
132 - Offline Handwritten Signature Identification and Verification Using Contoulet Transform (چکیده)
133 - CPCO: Contourlet Based PCO Quantification System (چکیده)
134 - Offline Signature Verification Using Local Radon Transform and Support Vector Machines (چکیده)
135 - Automatic Center of Radial Distortion Estimation, Using Active Targets (چکیده)
136 - A Hybrid Method for Soccer Video Events Retrieval Using Fuzzy Systems (چکیده)
137 - آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی (چکیده)
138 - Efficient IRIS Recognition Through Improvement of Feature Extraction and subset Selection (چکیده)
139 - A Novel Method using Contourlet to Extract Features For Iris Recognition System (چکیده)
140 - Intelligent Video Surveillance for Monitoring Fall Detection of Elderly in Home Environments (چکیده)
141 - A New Approach for Automatic Quality Control of Fried Potatoes Using Machine Learning (چکیده)
142 - An application of image analysis to dehydration of osmosed pumpkin by hot air drying (چکیده)
143 - کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستم های بینایی کامپیوتری (چکیده)
144 - The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (چکیده)
145 - An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (چکیده)
146 - ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا (چکیده)
147 - Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transform – A Comparative Study (چکیده)
148 - Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM (چکیده)
149 - دسته بندی گوجه فرنگی با استفاده از SVM، MLP و LVQ (چکیده)
150 - تقطیع تصاویر با استفاده از تخمین مولتی فراکتال، آنتروپی و خوشه بندی فازی (چکیده)
151 - دسته بندی داده های مربوط به گوجه فرنگی و بررسی و ارزیابی این روشها (چکیده)
152 - ارزیابی الگوریتمهای Fuzzy C-means با محدودیت فاصله ای برای آشکارسازی عروق در تصاویر شبکیه چشم (چکیده)
153 - لبه یابی تصاویر رنگی به روش بردای در فضای YUV (چکیده)
154 - Visual Attention in Foveated Images (چکیده)
155 - An Enhanced Retinaa Vessel Detection Algorithm (چکیده)
156 - طراحی و ساخت یک سیستم تجاری برای آشکارسازی و شمارش خودرو با استفاده از فناوری پردازش تصاویر ویدیویی (چکیده)
157 - سیستم کمک به داوری مسابقات پینگ پنگ مبتنی بر بینایی ماشین (چکیده)
158 - A Novel Technique for Finding the 3Degree of Freedom Orientation by an Ultrasound Tracker (چکیده)
159 - شناسایی امضای دستنویس ایستا با استفاده از موجک Gabor (چکیده)
160 - شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش (چکیده)
161 - A Short Term and Long Term Learning Based on Fuzzy Transaction Repository and Feature Re-Weighting (چکیده)
162 - An Eignspace-Based Approach for Human Fall Detection Using Integrated Time Motion Image and Multi-class Support Vector Machine (چکیده)
163 - Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm (چکیده)
164 - A Radon Transform Based Approach for Extraction of Blood Vessels in Conjunctival Images (چکیده)
165 - تشخیص پوست بر اساس یادگیری تقویتی (چکیده)
166 - سیستم شناسایی دیداری - شنیداری گفتار بر پایه مدل (چکیده)
167 - جداسازی تصاویر ترکیبی غیر خطی مبتنی بر روش ICA غیر خطی (چکیده)
168 - Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transforms - a Comparative Study (چکیده)
169 - Fuzzy Running Average and Fuzzy Background Subtraction: Concepts and Application (چکیده)
170 - Automatic Detection of Eggshell Defects Based on Machine Vision (چکیده)
171 - Inside looking out camera pose estimation for virtual studio (چکیده)
172 - A Novel Algorithm on Facial Color Images for Detection Eyes (چکیده)
173 - Eye Detection Algorithm on Facial Color Images (چکیده)
174 - Offline Handwritten Signature Identification Using Grid Gabor Feature and Support Vector Machine (چکیده)
175 - کنترل کیفیت فرایند و فراورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (چکیده)
176 - Event Detection and Automatic Summarization in Soccer Video (چکیده)
177 - An Application of Image Analysys to Dehydration of Osmosed Pumpkin by Hot Air Drying (چکیده)
178 - طبقه بندی بافت مستقل از دوران و مقیاس با استفاده از تبدیل Curvelet (چکیده)
179 - Eye Detection in Color Images (چکیده)
180 - An Iterative Geometrical Noise Cancellation Approach to Closed-form Camera Pose Estimation (چکیده)
181 - The Study and Analysis of Effective Parameters on Camera Pose Estimation Process for Virtual Studio (چکیده)
182 - چند معیار جدید انطباق مناسب پیاده سازی سخت افزاری برای کاربرد فشرده سازی ویدیو (چکیده)
183 - Summarizing Soccer Videos without Detecting the Events (چکیده)