بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahtab Moazzami


موارد یافت شده: 81

1 - اثر نوروپروتکتیو ترکیب تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن گیرنده A2a و عوارض ناشی از سکته مغزی در هیپوکامپ موش صحرایی نر بالغ (چکیده)
2 - The impact of high-intensity interval training versus moderate-intensity continuous training on carotid intima-media thickness and ankle-brachial index in middle-aged women (چکیده)
3 - Interactive effect of exercise training and growth hormone administration on histopathological and functional assessment of the liver in male Wistar rats (چکیده)
4 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین‌های PPAR-α SREBP1c, و CHREBP کبدی در رت‌های دارای دیابت نوع دو (چکیده)
5 - A Comparison of eight weeks of resistance and endurance exercise programs on apelin plasma and LDL and HDL levels in obese postmenopausal women (چکیده)
6 - مقایسه دو شیوه تمرین ترکیبی بر عوامل جسمانی و عملکرد تیراندازی در ورزشکاران تیرانداز (چکیده)
7 - تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار (چکیده)
8 - Effect of Eight –Weeks of Resistance Training on Serum Levels of Neurofilament Light Chain and Tau Protein in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
9 - THE COMPARISON OF EFFECT OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING COMPARED TO AEROBIC TRAINING ON SERUM LEVELS OF SOME OF STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASES AND GLUCOSE IN TYPE II DIABETIC MEN WITH PERIPHERAL NEUROPATHY (چکیده)
10 - اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر برخی از شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (چکیده)
11 - Effect of Exercise Training on Spexin Level, Appetite, Lipid Accumulation Product, Visceral Adiposity Index, and Body Composition in Adults With Type 2 Diabetes (چکیده)
12 - The Effect of Eight Weeks of Aquatic Aerobic Training on ABCA1 and ABCG1 Genes Expression in the Blood Mononuclear Cells in Women After Coronary Artery Bypass Grafting (چکیده)
13 - مقایسه‌ی تاثیردو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید و سوپراکسید دیسموتاز زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن (چکیده)
14 - Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women (چکیده)
15 - اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تعادل، خستگی و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (چکیده)
16 - اثر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی برخی فاکتورهای نوروتروفیک و میزان خستگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
17 - Effect of Eight Weeks of Aerobic Exercise before Cerebral Ischemia on Expression of NT-3 and TrkC in Male Rats (چکیده)
18 - Effects of Eight Weeks of Core Stability Training on Serum level of Progranulin and Tumor Necrosis Factor Alpha in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
19 - A comparison of CrossFit and concurrent training on myonectin, insulin resistance and physical performance in healthy young women (چکیده)
20 - The effects of short term growth hormone administration and resistance training on the histopathology and mutation of the BRAF gene (T1799A) in thyroid tissue of the brown rat (Rattus norvegicus) (چکیده)
21 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
22 - Effects of Exercise Preconditioning on Neurotrophin-4 and Tropomyosin Receptor Kinase B Expression in the Hippocampal CA1 Region Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats (چکیده)
23 - CHANGES IN SFRP5, WNT5A, HBA1C, BMI, PBF AND INSULIN RESISTANCE IN MEN WITH TYPE 2 DIABETES AFTER 12 WEEKS OF COMBINED EXERCISE (HIIT AND RESISTANCE) (چکیده)
24 - Positive Effects of Post-ischemic Forced Treadmill Training on Sensorimotor and Learning Outcomes Following Transient Global Cerebral Ischemia (چکیده)
25 - تأثیر تمرینات زودهنگام استقامتی بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ و بیان پروتئین A2A به دنبال سکته‌ی ایسکمیک مغزی در موش صحرایی (چکیده)
26 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر عامل رگزایی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
27 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
28 - مقایسه دو برنامه‌ی تمرین ورزشی تداومی با شدت متوسط و تناوبی شدید بر سطح سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال زنان دارای اضافه وزن (چکیده)
29 - تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چا ی سبز بر برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی و ترکیب بدن زنان یائسه غیرفعال (چکیده)
30 - مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه (چکیده)
31 - The Eff ect of resistance training and growth hormone injection on circulating IGF-1 and IGFBP-3 levels in a rat model (چکیده)
32 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی قلبی تنفسی و افسردگی در زنان جوان معلم (چکیده)
33 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
34 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار (چکیده)
35 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت بالا بر سطوح آیریزین، IL-15، IL-6 و TNF-α پلاسمایی زنان جوان کم تحرک (چکیده)
36 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Lipid Profile, Inflammatory Markers and Risk Factors of Cardiovascular Disease in Obese Women (چکیده)
37 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
38 - The Effect of Six Weeks of High-Intensity Interval Training With Zinc Supplementation on Some Humoral Immunity Markers in Female Futsal Players (چکیده)
39 - Comparing the Effects of Plyometric Training with and without Vessel Occlusion on Electromyographic Parameters (چکیده)
40 - اثرتمرین ورزشی بیشینه بر عملکرد ریوی افراد مبتلا به مواد مخدر (چکیده)
41 - تأثیر برنامه تمرین هوازی بر سطح هورمون رشد و 17 ـ بتا استرادیول زنان میانسال مبتلا به سرطان سینه (چکیده)
42 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف اسطوخودوس بر سطوح لاکتات و کورتیزول دانشجویان پسر غیر ورزشکار (چکیده)
43 - تاثیر تمرینات مقاومتی با باند الاستیک برتعادل ایستا و درد زنان سالمند دارای آرتروز و واروس زانو (چکیده)
44 - تأثیر تمرینات منتخب فیزیوبال بر میزان کمردرد، لوردوز، قدرت و انعطاف پذیری زنان باردار (چکیده)
45 - The comparison of effects of two selected functional and Therabandtrainings on the dynamic balance and strength of lower limb among elderly men (چکیده)
46 - مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند (چکیده)
47 - بررسی تأثیر سطح سرمی بتا ـ اندورفین بر تعدیل شاخص های درد دیسمنوره متعاقب هشت هفته تمرین هوازی (چکیده)
48 - The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal playersigh-intensity interval training with and withourobic power and anaerobic power in female futsal players (چکیده)
49 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
50 - تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص‌های پیکر سنجی و آمادگی قلبی ـ تنفسی زنان میان‌ سال مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
51 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر دامنه فعال و قدرت پلانتار فلکشن مچ پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
52 - تاثیر یک دوره تمرین در آب بر درد و قدرت فلکشن شست پا در افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی (چکیده)
53 - تأثیر یک دوره حرکت درمانی و بی تمرینی پس از آن بر تعادل زنان مبتلا به آرتروز زانو (چکیده)
54 - بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با وزن بدن (قبل از زایمان) و سطح سرمی کورتیزول (حین زایمان) در زنان نخست زا (چکیده)
55 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
56 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
57 - The effect of aquatic exercise on pain & balance in patients with plantar fasciitis (چکیده)
58 - Use imagination, body functioning, perceived pain, in prevention athletic injury of Ferdosi University of Mashhad (چکیده)
59 - Comparison of Eight Weeks Sub Maximal Aerobic Exercises During Dialysis on Calcium Level and Life Quality of Hemodialysis Patients in Bojnurd (چکیده)
60 - Surveying relation between body fitness factors, some bloody factors and quality of life level of active and non-active staff of sewage and water office (چکیده)
61 - Effect of a six-week concurrent exercise (stretching and aerobic) and the consumption of tetra hydro cannabinol additive on fatigue severity level among female MS patients (چکیده)
62 - THE EFFECT OF AEROBİC EXERCİSE ON HS-CRP AND BODY COMPOSİTİON İNDEXES İN NON-ACTİVE OBESE MEN WİTH EMPHASİS ON RAMADAN FASTİNG (چکیده)
63 - تأثیر یک هفته مکمل‌دهی ال- آرژنین بر تغییرات گازهای تنفسی و سطوح لاکتات خون در دختران هندبالیست (چکیده)
64 - تأثیر شش ماه تمرینات هوازی بر هورمون پاراتیروئید و آلکالین‌فسفاتاز ویژه استخوان در زنان چاق غیرفعال (چکیده)
65 - تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطح سرمی بتا اندورفین و ادراک درد ناشی از دیسمنوره در دختران نوجوان غیرفعال (چکیده)
66 - تأثیر برنامه‌ی تمرین در آب بر سطوح کورتیزول و TGF-β بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
67 - تأثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدهای سرمی، توان هوازی وترکیب بدن دختران کم توان ذهنی غیر ورزشکار (چکیده)
68 - The relationship between physical activity levels in the third trimester with the birth anxiety (چکیده)
69 - نیمرخ آنتروپومتری و آمادگی جسمانی داوران فعال فوتبال استان خراسان رضوی (چکیده)
70 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
71 - فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
72 - تاثیر هایپوکسی تناوبی کوتاه مدت (IHE) بر عملکرد هوازی و بی هوازی مردان ورزشکار (چکیده)
73 - اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی (چکیده)
74 - مقایسه ی اثر روزه داری ماه رمضان و فعالیت ورزشی هوازی منظم، بر سطح سرمی پروتئین شوک حرارتی ۷۰ کیلودالتونی (HSP70) بر پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال (چکیده)
75 - The Effects of Aerobic Training on Pulmonary Function in Postmenopausal Women (چکیده)
76 - The Response of Plasma Leptin and Some Selected Hormones to 24-weeks Aerobic Exercise in Inactive Obese Women (چکیده)
77 - The comparison of anthropometric & physical fitness factors on elite & non elite female karateka in northern khorasan (چکیده)
78 - The effect of a short time training program on physical fitness in female students (چکیده)
79 - تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر نشانگرهای متابولیزم استخوان در زنان میانسال (چکیده)
80 - تاثیر شش ماه تمرین ورزشی هوازی بر سطوح لپتین ، کورتیزول، انسولین و گلوکز سرم زنان میانسال لاغر (چکیده)
81 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)