بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Feizi


موارد یافت شده: 56

1 - Adults’ estimated prevalence of healthy behavior in society and self-reported oral health status and behaviors (چکیده)
2 - Social and environmental nudges and water usage: Evidence from a field experiment in Iran (چکیده)
3 - برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب (چکیده)
4 - A Market-based Framework for Resource Management in Cloud Federation (چکیده)
5 - Child Labor and Unemployment: a Tale of Two Associations in Urban and Rural Areas in Iran (چکیده)
6 - خداناباوری و جامعه‌گرایی: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی (چکیده)
7 - اندازه گیری شاخص نااطمینانی سیاسی اقتصاد ایران با رویکرد متن کاوی محتواهای خبری و تاثیر آن بر نوسانات بازار سرمایه (چکیده)
8 - بررسی ویژگیهای محیط بین المللی و سیاست خارجی در توسعه اقتصادی کره جنوبی 1980-2010 (چکیده)
9 - ویژگی‌های فرآیند توسعه‌ی اقتصادی مالزی (1980-2010) (چکیده)
10 - Kidneys for Sale: Empirical Evidence From Iran (چکیده)
11 - Robust ex-post Pareto efficiency and fairness in random assignments: Two impossibility results (چکیده)
12 - The object allocation problem with favoring upper ranks (چکیده)
13 - Farmers’ Trust in Extension Staff and Productivity: An Economic Experiment in Rural (چکیده)
14 - Estimating the Short-term Price Elasticity of Residential Electricity Demand in Iran (چکیده)
15 - بررسی وود دام فقر تغذیه‌محور در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر مشهد: مطالعه‌ موردی محله شهید قربانی (چکیده)
16 - دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد (چکیده)
17 - تحلیل رفاهی تعامل بین دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی‌های سیاستی (چکیده)
18 - Ex-post favoring ranks: a fairness notion for the random assignment problem (چکیده)
19 - Globalization and the Outbreak of COVID-19: An Empirical Analysis (چکیده)
20 - بررسی تاثیر بیکاری، تورم و حداقل دستمزد بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی استان‌های ایران (چکیده)
21 - پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی) (چکیده)
22 - Drought and Property Prices: Empirical Evidence from Provinces of Iran (چکیده)
23 - Stepwise ordinal efficiency for the random assignment problem (چکیده)
24 - توسعه یک مدل پویای شبیه سازی برای تخصیص دارایی-بدهی در بانک (چکیده)
25 - Resource management in the federated cloud environment using Cournot and Bertrand competitions (چکیده)
26 - International Tourism and Outbreak of Coronavirus (COVID-19): A Cross-Country Analysis (چکیده)
27 - Heterogeneity of Market Structures in the Iranian Model of Kidney Transplantation (چکیده)
28 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
29 - بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی) (چکیده)
30 - دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی (چکیده)
31 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
32 - ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد) (چکیده)
33 - الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با در نظر گرفتن پیشینه جرم (چکیده)
34 - Characteristics of kidney donors and recipients in Iranian kidney market: Evidence from Mashhad (چکیده)
35 - Rainfall and social disputes in Iran (چکیده)
36 - Borda paradox in the 2017 Iranian presidential election: empirical evidence from opinion polls (چکیده)
37 - راهبردهای دیپلماسی تأمین حقابه رودخانه هیرمند (چکیده)
38 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
39 - Donor Willingness to Accept Selling a Kidney for Transplantation: Evidence from Iran (چکیده)
40 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
41 - برآورد قاعده بهینه سیاست پولی ایران در چارچوب مدلهای هیبریدی (چکیده)
42 - رجحان های بانک مرکزی و قاعده پولی بهینه در اقتصاد ایران بر اساس مدل های گذشته نگر (چکیده)
43 - سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
44 - تحلیل کیفی واسطه‌گری در بازار مسکن شهر مشهد: رویکردی جامعه‌شناختی به پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
45 - بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد (چکیده)
46 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
47 - بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد (چکیده)
48 - مقایسه تطبیقی رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید (PSC) (چکیده)
49 - بررسی نرخ وصول در قرار دادهای مشارکتی و بازده ثابت با استفاده از نظریه بازیها (چکیده)
50 - بررسی تغییرات مصرف برق بخش خانگی ایران با استفاده از روش تحلیل تجزیه شاخص (چکیده)
51 - بررسی عوامل موثر بر تغییرات مصرف فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی ایران 1375-1390 (چکیده)
52 - A New Keynesian Small Open Economy DSGE Model in Islamic Economic Framework: The Case of Iran (چکیده)
53 - Antitrust Auditing, Commitment and Leniency Program: A Laboratory Evidence (چکیده)
54 - Solving Infinitely Repeated Agency Model with Learning and Persistence via a Linear Quadratic Game (چکیده)
55 - Optimal Cartel Penalty Regime with History Dependency (چکیده)
56 - Antitrust Auditing without Commitment (چکیده)