بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ali Bagherpour Velashani


موارد یافت شده: 79

1 - Comprehensive Review on Audit Expectation Gap: A Meta-Synthesis Approach (چکیده)
2 - A comparative study of the relationship between audit quality and earnings management in the markets of Iraq and Oman (چکیده)
3 - A comparative analysis of the impact of ISIS and COVID-19 on fraudulent reporting motives and audit quality in Iraq (چکیده)
4 - Auditors#039; sensory processing capability and objectivity: are auditors really objective? (چکیده)
5 - شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش در مؤسسات حسابرسی (چکیده)
6 - تدوین و ارائه مدل مفهومی مدیریت رفتار اشتراک‌گذاری دانش در حرفه حسابرسی ایران (چکیده)
7 - Leadership style, knowledge sharing and audit quality (چکیده)
8 - بررسی تکنیک‌های انتخاباتی و تحلیل محتوا فعالیت‌های انتخاباتی داوطلبان عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (چکیده)
9 - The Effect of COVID-19 on the Performance of SMEs in Emerging Markets in Iran, Iraq and Jordan (چکیده)
10 - بررسی اثر نا‏رسایی در مولفه‏های کنش‏های ارایی حسابرسان بر قضاوت اخلاقی آنان (چکیده)
11 - Designing an internal audit effectiveness model for public sector: qualitative and quantitative evidence from a developing country (چکیده)
12 - Extending and Ranking the Audit Judgment Factors in an Emerging Market with Emphasized Cognitive Neuroscience (چکیده)
13 - تأثیر منبع کنترل درونی بر رابطه بین توانمندسازی روانشناختی حسابرسان و کیفیت حسابرسی (چکیده)
14 - Increased Audit Competition Interlocking and Financial Reporting Quality in an Emerging Market (چکیده)
15 - نقش آفرینی سیستم کنترل داخلی در نهادینه سازی و تحقق اهداف برنامه ی جامع اصلاح نظام اداری (چکیده)
16 - تیپ شخصیتی و تردید حرفه‌ای: آیا واقعاً حسابرسان مستقل رفتار می‌کنند؟ (چکیده)
17 - رابطه بین بیش‌ارزشیابی سهام و بحران مالی شرکت‌ها (چکیده)
18 - بررسی دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در مورد چارچوب و محتوای گزارشگری اجتماعی (چکیده)
19 - شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (چکیده)
20 - The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Reporting Quality: Evidence from Iraq (چکیده)
21 - Providing a Practical Model for Designing an Accrual Accounting System at State Universities (چکیده)
22 - Fraudulent financial reporting motivations in emerging markets (چکیده)
23 - ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی (چکیده)
24 - Factors Affecting the Risk of Fraudulent Financial Reporting 1 in Iraq and Iran (چکیده)
25 - بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد (چکیده)
26 - طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی (چکیده)
27 - تدوین الگوی شایستگی مدیران حسابرسی داخلی (چکیده)
28 - Establishment of Integrated Accounting Information Systems in an Emerging Market-Problems and Barriers (چکیده)
29 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
30 - The effect of managerial ability on tax avoidance by classical and Bayesian econometrics in multilevel models (چکیده)
31 - The relationship between tax avoidance and firm value with income smoothing: A comparison between classical and Bayesian econometric in multilevel models (چکیده)
32 - باید در شکل فعلی گزارشگری حسابرسی داخلی بازنگری کرد (چکیده)
33 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
34 - بررسی رابطه تغییر مالکیت با کیفیت حسابرسی (چکیده)
35 - رضایت حسابرسان از حقوق و مزایای دریافتی از مؤسسات حسابرسی و تأثیرپذیری آن از ویژگی‌های روان‌شناختی (شکاکیت و بی‌طرفی حسابرس) (چکیده)
36 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
37 - بررسی فاصله انتظاری در آموزش حسابداری با توجه به الزامات قانونی جدید (چکیده)
38 - شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری: رویکرد داده کاوی (چکیده)
39 - Corporate governance, product market competition and firm performance: evidence from Iran (چکیده)
40 - کشف مدیریت سود از طریق بررسی توزیع تجربی سود (چکیده)
41 - اندازه گیری شانس و مهارت در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری (چکیده)
42 - ارزش آفرینی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (چکیده)
43 - ارائه مدلی تجربی برای پیاده سازی و بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در ایران (چکیده)
44 - تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری (چکیده)
45 - بررسی تأثیر خصوصی سازی بر تجدید ارائه های حسابداری (چکیده)
46 - موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در ایران (چکیده)
47 - بررسی رابطه بین دو بعد شکاکیت و بی‌طرفی تردید حرفه‌ای با قضاوت حرفه‌ای حسابرس (چکیده)
48 - ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
49 - تحلیل پدیده نزدیک بینی در بازار سرمایه ایران با بکارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز (چکیده)
50 - بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی (چکیده)
51 - بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
52 - تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی (چکیده)
53 - تغییر الزامی حسابرس و کیفیت حسابرسی (چکیده)
54 - تأثیر ویژگی های مدیریت صاحبکار بر اعتماد حسابرسان (چکیده)
55 - بررسی اهمیت استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در پیش‌بینی سود و رتبه‌بندی شرکتها (چکیده)
56 - بررسی میزان موافقت استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با تفاوت‌های بین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی (چکیده)
57 - پیش بینی تغییر حسابرس مستقل در ایران : رویکرد داده کاوی (چکیده)
58 - تاثیر خصوصیات هیئت مدیره و سایر عوامل تاثیر گذار بر نوع گزارش حسابرسان مستقل (چکیده)
59 - Risk Based Internal Audit-An Emperical Model For Implementation (چکیده)
60 - Government and managerial influence on auditor switching under partial privatization (چکیده)
61 - تحلیل دیدگاه حسابرسان در رابطه با عوامل موثر بر رضایت شغلی آنها (چکیده)
62 - بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی : صنعت خودرو و ساخت قطعات (چکیده)
63 - پیش بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده کاوی (چکیده)
64 - تجزیه و تحلیل تفاوت های جنسیتی مرتبط با کیفیت حسابرسی (چکیده)
65 - بررسی فراوانی و اهمیت تجدید ارائه صورتهای مالی (چکیده)
66 - بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی (چکیده)
67 - مبانی و چارچوب گزارشگری اجتماعی ماهیت، محتوا، علل و مزایا (چکیده)
68 - نگرشی جدید به اهداف، دامنه و فرایند اجرای حسابرسی عملکرد (چکیده)
69 - بررسی مشکلات و چالش های حرفه حسابرسی در ایران (چکیده)
70 - نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) (چکیده)
71 - حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک (چکیده)
72 - What Factors are Associated With Auditor Switches in Iran (چکیده)
73 - What Factors are Associated With Auditor Switches in Iran? (چکیده)
74 - Auditor Switching in an Emerging Market for Auditor Services (چکیده)
75 - Investigating the Factors Associated with Auditor Switches in Iran (چکیده)
76 - Auditor Switching in an Emerging Market for Auditor Services (چکیده)
77 - Auditor Switching in an Increasingly Competitive Audit Market (چکیده)
78 - Financial Reporting Gap in Developing Countries: The Case Study of Iran (چکیده)
79 - The economic benefits of voluntary disclosure with particular reference to environmental disclosure (چکیده)