بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Gheshlaghi


موارد یافت شده: 99

1 - Effect of Different Cathodic Treatments on Durability and Electricity Production of Photosynthetic Sediment Microbial Fuel Cells (چکیده)
2 - تصفیه پساب و تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک بدست آمده از پساب شهری در مقیاس نیمه صنعتی: مطالعه موردی پساب مشهد (چکیده)
3 - Impact of light/dark cycle on electrical and electrochemical characteristics of algal cathode sediment microbial fuel cells (چکیده)
4 - Extraction of algal chlorophyll(a+b) pigment using adsorption (چکیده)
5 - The effect of drying methods on simultaneous extraction of lipids, carbohydrates and proteins from Chlorella vulgaris microalgae (چکیده)
6 - A comparison study of different decellularization treatments on bovine articular cartilage (چکیده)
7 - Effect of catholyte flow rate on the performance of two sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
8 - Improved transesterification conditions for production of clean fuel from municipal wastewater microalgae feedstock (چکیده)
9 - Economic optimization of stacked microbial fuel cells to maximize power generation and treatment of wastewater with minimal operating costs (چکیده)
10 - Energy Harvesting from Microbial Fuel Cell Using a Power Management System: A Review (چکیده)
11 - Optimization of lipid production in Chlorella vulgaris for biodiesel production using flux balance analysis (چکیده)
12 - Investigation of operating conditions affecting electricity generation of a sediment microbial fuel cell with algae in cathode (چکیده)
13 - تولید جریان الکتریسیته توسط دو پیل سوختی میکروبی رسوبی در یک کانال جریان رو باز (چکیده)
14 - Investigation the effect of the light perturbation on Chlorella Vulgaris IG-R-96 microalgae growth using artificially illuminated PBRs (چکیده)
15 - Construction and Characterization of a New Recombinant Vector to Remove Sulfate Repression of dsz Promoter Transcription in Biodesulfurization of Dibenzothiophene (چکیده)
16 - Differential gene expression of mtr operon in Shewanella oneidensis MR-1 extracellular electron transport pathway under electron acceptor limitation condition (چکیده)
17 - Electricity generation of stacked sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
18 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
19 - Potential of Algae-based Wastewater for Biodiesel Production (چکیده)
20 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
21 - CNT-decellularized cartilage hybrids for tissue engineering applications (چکیده)
22 - Effect of light spectrum on isolation of microalgae from urban wastewater and growth characteristics of subsequent cultivation of the isolated species (چکیده)
23 - Dynamic modeling of a continuous two-chamber microbial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
24 - استخراج رنگدانه کلورفیل a از ریزجلبک کلرلا کشت شده در فاضلاب شهری مشهد (چکیده)
25 - The effect of pH and time on gravitational sedimentation of microalgae Chlorella sp (چکیده)
26 - The Effect of aeration rate on growth and lipid content of Chlorella vulgaris microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
27 - The effect of pH buffering on biomass and lipid production by Chlorella sp microalgae in a flat plate photobioreactor (چکیده)
28 - Influence of Reaction Time of Direct Transesterification on Biodiesel Production Yield (چکیده)
29 - Electricity generation from river sediments using a partitioned open channel sediment microbial fuel cell (چکیده)
30 - comparative study of prokaryotic pipelines for differential expression analysis (چکیده)
31 - Nitrogen and phosphorus removal from wastewater by chlorella sp. microalgae (چکیده)
32 - Mathematical modeling of two-chamber batchmicrobial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
33 - The effect of number and configuration of sediment microbial fuel cells on their performance in an open channel architecture (چکیده)
34 - Improved lipid and biomass productivities in Chlorella vulgaris by differing the inoculation medium from the production medium (چکیده)
35 - Suitability of Sequence-Based Feature Vector for Classification Algorithm Improves Accuracy of Human Protein-Protein Interaction Prediction: A Red Blood Cell Case Study (چکیده)
36 - تأثیر محیط کشت بر رشد ریزجلبک های بومی حوضچه تصفیه فاضلاب کارخانه شیر پگاه خراسان جهت تولید بیودیزل (چکیده)
37 - Analysis of biodesulfurization of model oil system by resting cells of Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
38 - Energy Harvesting From Microbial Fuel Cell Using Power Management System (چکیده)
39 - Pilot-scale cultivation of microalgae Chlorella sp. in municipal wastewater using an open pond raceway (چکیده)
40 - Study of the performance of three sediment microbial fuel cells in an open channel (چکیده)
41 - Effect of carbon and nitrogen sources on biodesulfurization (BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
42 - A Statistical analysis on the flocculation of microalgae strain Chlorella Sp (چکیده)
43 - Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell (چکیده)
44 - The best trans-esterification condition for the lipid extracted from microalgae cultivated in urban wastewter (چکیده)
45 - The Response Surface Method as an Experimental Design Technique to Explore and Model the Performance of Corrosion Inhibitors (چکیده)
46 - اثر غلظت اسید لاکتیک روی عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته با گونه خالص شوانلا (چکیده)
47 - مقایسه میزان تبدیل واکنش ترانس استریفیکاسیون لیپید حاصل از ریزجلبک خالص کلرلا ولگاریس و جامعه ریز جلبک موجود در پساب بیولوژیک (چکیده)
48 - Optimization of the Performance of ADouble-Chamber Microbial Fuel Cell Through Factorial Design of Experiments and Response Surface Methodology (چکیده)
49 - تاثیر بی کربنات بر میزان زیست توده و لیپید ریزجلبک بومی جدا شده از پساب شهری مشهد (چکیده)
50 - Optimization of dissolved air flotation technique in harvesting microalgae from treated wastewater without flocculants addition (چکیده)
51 - تاثیر نرخ جریان کاتولیت عبوری برعملکرد و شکل گیری بایوکاتد دریک پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
52 - تاثیر میکروجلبک‌های بومی واحد تصفیه فاضلاب در حذف ترکیبات آلی و تولید محتوای لیپید به منظور سنتز بیودیزل (چکیده)
53 - ارزیابی پروفایل اسید چرب حاصل از ترانس استریفیکاسیون لیپید ریزجلبک تولید شده از پساب بیولوژیک (چکیده)
54 - حداقل اقدامات لازم برای راه اندازی پیل های سوختی میکربی پیوسته با محیط کشت خالص (چکیده)
55 - بررسی لیپید و زیست توده ریزجلبک جدا شده از فاضلاب بومی در دو محیط کشت BG11 و فاضلاب (چکیده)
56 - تاثیرپذیرنده های الکترون کاتدی برعملکردپیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
57 - ٍEvaluation of the capacity of urban wastewater for microalgae production (چکیده)
58 - Effect of aeration on biodesulfurization(BDS) activity by Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
59 - Effect of CO2 concentration on growth and lipid productivity of a newly isolated microalgae Chlorella sp (چکیده)
60 - مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی پیوسته و ناپیوسته در زمان راه اندازی و تاثیر میزان بافر مصرفی در پیل سوختی میکروبی پیوسته (چکیده)
61 - Wastewater Algae: A Potential Candidate for Biodiesel Production (چکیده)
62 - بررسی اثر غلظت سابستریت در عملکردپیلهای سوختی میکروبی پیوسته (چکیده)
63 - The effect of ratio of anode to cathode surface area on generated power in double-chamber microbial fuel cells (چکیده)
64 - مدل سازی حذف زیستیH2S از جریانهای گازی درصافی های چکنده زیستی (چکیده)
65 - بررسی اثر شدت جریان خوراک ورودی بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی در یک فرایند پیوسته (چکیده)
66 - جمع آوری جلبک به روش شناورسازی در آب اشباع از هوا برای تولید بیودیزل (چکیده)
67 - Microbial Fuel Cells Analysis Using Electrochemical Impedance Spectroscopy (چکیده)
68 - Classification of protein-protein interactions in human red blood cells based on protein physicochemical properties (چکیده)
69 - مدل سازی شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا (چکیده)
70 - The effects of viscosity, surface tension, and flow rate on gasoil-water flow pattern in microchannels (چکیده)
71 - بررسی اثر منبع نور فلورسنت و LED بر رشد و محتوی لیپید میکروجلبک chlorella vulgaris (چکیده)
72 - بررسی اثر سرفکتنت روی گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلولهای در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
73 - استفاده از کاتولایتهای مختلف و تاثیر آن در عملکرد پیل سوختی میکروبی بایوکاتدی (چکیده)
74 - بررسی رشد میکروجلبک‌های بومی موجود در واحد تصفیه فاضلاب در محیط‌کشت سنتزی BG11 (چکیده)
75 - گوگردزدایی زیستی از دی بنزوتیوفن توسط سلول های در حال رشد Rhodococcus erythropolis IGTS8 (چکیده)
76 - اثر محیط کشت تلقیح بر بهره وری لیپید و زیست توده جلبک Chlorella vulgaris (چکیده)
77 - تاثیر دی اکسید کربن بر میزان رشد و محتوای لیپید سلول های ریز جلبک کلرلا ولگاریس (چکیده)
78 - lipid content and biomass production of chlorella vulgaris is affected by growth conditions (چکیده)
79 - Role of ohmic resistance on the performance of pure culture microbial fuel cell (چکیده)
80 - Qualitative and Quantitative Analysis of Limiting Factors in Microbial Fuel Cells Using Electrochemical Techniques (چکیده)
81 - شیرابه های محل دفن زباله: منبعی در دسترس برای تولید جریان الکتریسیته (چکیده)
82 - ارئه ی مدل شبکه ی متابولیکی میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا برای کاربرد در پیل های سوختی میکروبی (چکیده)
83 - تولید الکتریسیته با استفاده از رسوب رودخانه آب شیرین در پیل سوختی میکروبی رسوبی (چکیده)
84 - Electrochemical Analysis of Shewanella sp. Behavior In Microbial Fuel Cells (چکیده)
85 - Electricity Generation Using Dairy Waste Water in a Microbial Fuel Cell (چکیده)
86 - فاضلاب شهری منبعی غنی برای تولید جریان الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی (چکیده)
87 - بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه (چکیده)
88 - شبیه سازی جریان دو فازی آب و گازوئیل در راکتور میکروکانال؛ کاربرد در گوگردزدایی زیستی (چکیده)
89 - Application of Metabolic Flux Analysis for Optimizing Specific Growth Rate of Aspergillus niger (چکیده)
90 - Factorial design based medium optimization for hen egg-white lysozyme (HEWL) production by Aspergillus niger (چکیده)
91 - Metabolic pathways of clostridia for producing butanol (چکیده)
92 - Metabolic flux analysis for optimizing cell growth and recombinant protein production (چکیده)
93 - Metabolic Flux and Sensitivity Analysis in Aspergillus niger (چکیده)
94 - Dynamic investigation of solid fuels combustion in a cylindrical chamber (چکیده)
95 - Application of metabolic flux and sensitivity analysis for optimization of Aspergillus niger medium (چکیده)
96 - Medium optimization for hen egg white lysozyme production by recombinantAspergillus niger using statistical methods (چکیده)
97 - Metabolic flux analysis for optimizing the specific growth rate of recombinant Aspergillus niger (چکیده)
98 - Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach (چکیده)
99 - Application of statistical design for the optimization of amino acid separation by reverse-phase HPLC (چکیده)