بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sahar Mollazadeh Beidokhti


موارد یافت شده: 103

1 - Aluminosilicate bioglass-ceramics: investigation of the crystallization trend through kinetic calculation and experimental study (چکیده)
2 - The role of ZnO as an additive on the mechanical properties of zirconia-mullite composites (چکیده)
3 - Single-step solution combustion synthesis of porous 1393-B3 glass powders and structural characterization via solid-state NMR spectroscopy (چکیده)
4 - Microstructural Properties and in vitro Dissolution of Microporous Bioactive 13-93B3 Glass Powders Synthesized via Solution Combustion Synthesis (چکیده)
5 - Synthesis and post-heat treatment of complex compositions in Cu-Ti-O system: Phase investigation and optical properties (چکیده)
6 - Zinc- and Copper-Doped Mesoporous Borate Bioactive Glasses: Promising Additives for Potential Use in Skin Wound Healing Applications (چکیده)
7 - Cu-Mn mixed-component oxide nanoparticles synthesized via the one-step solution combustion method with enhanced water evaporation efficiency (چکیده)
8 - Fabrication and characterization of cobalt- and copper-doped mesoporous borate bioactive glasses for potential applications in tissue engineering (چکیده)
9 - شیشه های زیست فعال: از فرآوری ذرات به روش سل ژل تا ساخت قطعات بالک به روش S (چکیده)
10 - Synthesis and Characterization of Bioactive Glass Nano-powders for Bone Tissue Regeneration (چکیده)
11 - Synthesis and crystallization of (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)3O4 high entropy oxide: The role of fuel and fuel-to-oxidizer ratio (چکیده)
12 - Effect of the metallization method on properties of hybrid zirconia/Ti–6Al–4V joints (چکیده)
13 - سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول (چکیده)
14 - Configurational entropy as a simple input data for glass science and engineering (چکیده)
15 - Modified Sol–Gel Synthesis of Mesoporous Borate Bioactive Glasses for Potential Use in Wound Healing (چکیده)
16 - مطالعه تاثیر نوع و مقدار کاتالیست بر روند تبلور، خلوص و مورفولوژی ذرات مولایت تهیه شده به روش سل ndash; ژل (چکیده)
17 - The Effect of ZnO on the Physicochemical and Mechanical Properties of Aluminosilicate Dental Cements (چکیده)
18 - Calcium phosphate bioceramics for improved angiogenesis (چکیده)
19 - Crystallization behavior and density functional theory study of solution combustion synthesized silicon doped calcium phosphates (چکیده)
20 - Elaboration of entropy with glass composition: A molecular dynamics study (چکیده)
21 - Hydroxyapatite Nanoparticles for Improved Cancer Theranostics (چکیده)
22 - A new approach in the one-step synthesis of α-MnO2via a modified solution combustion procedure (چکیده)
23 - Interference of oxygen during the solution combustion synthesis process of ZnO particles: Experimental and data modeling approaches (چکیده)
24 - Iron (Fe)-doped mesoporous 45S5 bioactive glasses: Implications for cancer therapy (چکیده)
25 - Preparation and Characterization of Platelet Lysate (Pl)-Loaded Electrospun Nanofibers for Epidermal Wound Healing (چکیده)
26 - Preparation of Porous Alumina/Nano-Nickel Composite by Gel Casting and Carbothermic Reduction (چکیده)
27 - In silico study and experimental evaluation of the solution combustion synthesized manganese oxide (MnO2) nanoparticles (چکیده)
28 - تاثیر مقادیر متفاوت ZnO بر برخی از ویژگی های ساختاری شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
29 - بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3 (چکیده)
30 - Improved osteogenesis and angiogenesis of theranostic ions doped calcium phosphates (CaPs) by a simple surface treatment process: A state-of-the-art study (چکیده)
31 - Mesoporous Silica Nanoparticles and Mesoporous Bioactive Glasses for Wound Management: From Skin Regeneration to Cancer Therapy (چکیده)
32 - Improving the physicochemical properties of NaCl-assisted solution combustion synthesized iron oxide nanoparticles by controlling the thermodynamics of the process (چکیده)
33 - Highly improved biological and mechanical features of bioglass-ceramic/ gelatin composite scaffolds using a novel silica coverage (چکیده)
34 - Solution combustion synthesis (SCS) of theranostic ions doped biphasic calcium phosphates; kinetic of ions release in simulated body fluid (SBF) and reactive oxygen species (ROS) generation (چکیده)
35 - تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربست های کامپوزیتی کلسیم فسفات/ ژلاتین- نشاسته (چکیده)
36 - One-step synthesis of single-phase (Co, Mg, Ni, Cu, Zn) O High entropy oxide nanoparticles through SCS procedure: Thermodynamics and experimental evaluation (چکیده)
37 - طراحی سیستم خبره فازی برای تخمین و بهینه سازی هدایت الکتریکی کامپوزیت سیلیکون/نانولوله های کربنی چند دیواره با هدف توسعه و ساخت الکترودهای خشک فعال الکتروانسفالوگرافی (چکیده)
38 - Accelerated crystallization of CuAlO2 delafossite phase by controlling thermal regime during solution combustion synthesis (چکیده)
39 - Strontium- and Cobalt-Doped Multicomponent Mesoporous Bioactive Glasses (MBGs) for Potential Use in Bone Tissue Engineering Applications (چکیده)
40 - Silicon-doped calcium phosphates; the critical effect of synthesis routes on the biological performance (چکیده)
41 - The significant role of the glycine‐nitrate ratio on the physicochemical properties of CoxZn1−xO nanoparticles (چکیده)
42 - Modified auto-combustion synthesis of mixed-oxides TiO2/NiO nanoparticles: Physical properties and photocatalytic performance (چکیده)
43 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
44 - Functionalization and Surface Modifications of Bioactive Glasses (BGs): Tailoring of the Biological Response Working on the Outermost Surface Layer (چکیده)
45 - Coating Ti6Al4V substrate with the triple-layer glass-ceramic compositions using sol–gel method; the critical effect of the composition of the layers on the mechanical and in vitro biological performance (چکیده)
46 - Improving the microstructural and mechanical properties of in-situ zirconia-mullite composites by optimizing the simultaneous effect of mechanical activation and additives (چکیده)
47 - سنتز ترکیبات اکسید منگنز به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
48 - Crystallization Behavior and Mechanical Properties of In-situ Alumina-Zirconia Composite Bodies (چکیده)
49 - بررسی تاثیر اصلاح سطحی بر خواص زیستی دی فازیک کلسیم فسفات (چکیده)
50 - ساخت پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-سیلیکات قلیایی بر زیر لایه آلیاژ تیتانیوم (چکیده)
51 - معرفی و مشخصه یابی کامپوزیت مگنتیت-هیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
52 - بررسی تاثیر سوخت و کمک سوخت بر تبلور فازی اکسیدهای منگنز سنتز شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
53 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
54 - Quantitative evaluation of ambient O2 interference during solution combustion synthesis process:considering iron nitrate – fuel system (چکیده)
55 - A simple thermodynamics model for estimation and comparison the concentration of oxygen vacancies generated in oxide powders synthesized via the solution combustion method (چکیده)
56 - synthesis of Zeolite from coal waste ash by hydrothermal method using alkaline source (چکیده)
57 - Effect of amount of tetra ethyl orthosilicate and thermal treatment temperatureon mechanical and biological properties of gelatin calcium phosphate scaffolds (چکیده)
58 - تأثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی داربستهای کامپوزیتی کلسیم فسفات، ژلاتین، نشاسته (چکیده)
59 - بررسی خواص ریز ساختاری فریت نیکل روی تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول به کمک سوختهای اوره و گلایسین (چکیده)
60 - Microstructural and Diametral Tensile Strength of Zirconia-Mullite Composites (چکیده)
61 - Synthesis of nano HA/btcp mesoporous particles using a simple modification in granulation method (چکیده)
62 - Investigation of the Pitting Corrosion Behavior of 403 Martensitic Stainless Steel in Bromide and Iodide Solutions (چکیده)
63 - Single-phase magnetite with high saturation magnetization synthesized via modified solution combustion synthesis procedure (چکیده)
64 - Rapid consolidation of Al2O3-TiO2-Co nanocermets via spark plasma sintering of Co-coated ceramic particles (چکیده)
65 - تاثیر نوع سوخت و اتمسفر محیط بر خلوص و خواص مغناطیسی نانو ذرات Fe3 O4 در روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
66 - Solution Combustion synthesis of cobalt-doped zinc oxide Nano pigments (چکیده)
67 - Preparation electrochromic material as a NiO:TiO2 solid solution by solution combustion synthesis method (چکیده)
68 - بررسی تاثیر مقدار گلایسین بر خواص مغناطیسی و نوری نانوذرات اکسید روی داپ شده با کبالت (چکیده)
69 - بررسی تاثیر مواد اولیه و عملیات حرارتی در سنتز شیشه – سرامیک¬های آپاتیت-آنورتیت به روش سل – ژل (چکیده)
70 - بررسی سطح‌ویژه و تاثیر نوع و مقدار اصلاح‌کننده سطحی بر پایداری ذرات هیدروکسی‌آپاتیت‌نانو متخلخل سنتز‌شده در حضور بسترپلیمری (چکیده)
71 - تهیه و ساخت ماده الکتروکرومیک به صورت محلول جامدNiO.TiO2 با روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
72 - بررسی تاثیر تغییر ترمیب شیمیایی بر رفتار مکانیکی گلاس یونومرهای تقویت شده با شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
73 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ZnO بر ساختار و خواص شیشه های آلومینوسیلیکاتی (چکیده)
74 - تاثیر میزان سوخت بر فریت 〖Ni〗_(0.5) 〖Zn〗_(0.5) 〖Fe〗_2 O_4 در روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
75 - تاثیر نوع سوخت و عامل رقیق کننده بر پایداری حرارتی ذرات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش سنتز احتراقی در محلول (چکیده)
76 - مطالعه تاثیر متغییرهای موجود در فرایند سنتز بر مورفولوژی و پتانسیل زتا نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت (چکیده)
77 - مطالعه روند تبلور فازهای آلومینوسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3 (چکیده)
78 - بررسی تاثیر مقدار، نوع و نسبت بهینه مواد اولیه بر خواص نانو ذرات مولایت تهیه شده به روش سل – ژل در سیستم ژل دو فازی Al2O3-SiO2 (چکیده)
79 - تأثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعالSiO₂-CaO-P₂O₅ (چکیده)
80 - سنتز شیشه – سرامیک های آپاتیت – مولایت به روش سل – ژل جهت کاربردهای پزشکی (چکیده)
81 - Pitting corrosion of martensitic stainless steel in halide bearing solutions (چکیده)
82 - Production of Al2O3-Co-TiO2 cermet by spark plasma sintering (چکیده)
83 - بررسی تاثیر pH و دمای عملیات حرارتی بر پایداری حرارتی فازهای آپاتیت سنتز شده به روش شیمی تر (چکیده)
84 - بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای (چکیده)
85 - بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی شیشه پایه بر رفتار تبلور و زیست سازگاری شیشه- سرامیک های آپاتیت - مولایت (چکیده)
86 - Comparative Evaluation of Crystallization Behavior, Micro Structure Properties and Biocompatibility of Fluorapatite-Mullite Glass-Ceramics (چکیده)
87 - Three- dimensional atom probe analysis and magnetic properties of Fe85Cu1Si2B8P4 melt spun ribbons (چکیده)
88 - The effect of aqueous media on the mechanicalproperties of fluorapatite–mullite glass–ceramics (چکیده)
89 - ٍAn Investigation on the fabrication of Al2O3-Co-TiO2 Nanocermets via metal coated ceramic particles (چکیده)
90 - EFFECT of BaO and LiO2 ADDITION on the SINTERING BEHAVIOUR of APATITE.MULLITE GLASS. CERAMICS SYSTEM (چکیده)
91 - THE EFFECT of THE AMOUNT of 3-METIRACRYLOXYPROPYLTRIMETHOXYSILANE ON CREATING LINKS BETWEEN RESIN MATRIX ANِD SYNTHESYZED APATITE GLASS CERAMIC POWDER WITHIN DENTAL RESIN COMPOSITES (چکیده)
92 - اثر مقادیر مختلف عامل اتصال دهنده سطحی(3-MPS)بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی حاوی ذرات تقویت کننده سرامیکی (چکیده)
93 - تأثیر افزودن اکسید بور و لیتیم بر رفتار زینتر شدن شیشه سرامیک های سیستم آپاتیت- مولایت نانو سایز (چکیده)
94 - بررسی تاثیر افزودن مقادیر اندکی ZrO2 ، BaO ، TiO2و مقادیر اضافی سیلیس بر رفتار تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های آپاتیت- مولایت (چکیده)
95 - بررسی تغییرات مقادیر استحکام خمشی و چقرمگی شکست شیشه-سرامیک آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیشه پایه (چکیده)
96 - بررسی تاثیر نوع عملیات حرارتی بر ریزساختار شیشه-سرامیکهای آپاتیت مولایت (چکیده)
97 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی حاوی ذرات تقویت کننده شیشه سرامیک آپاتیت- مولایت (چکیده)
98 - بررسی تاثیر اعمال ترموسایکلینگ بر تغییرات مقدار ریز سختی نمونه های شیشه-سرامیک آپاتیتی (چکیده)
99 - Biomimetic synthesis and mechanical properties of hydroxyapatite/poly (vinyl alcohol) nanocomposites (چکیده)
100 - The Effect of Conformation Method and Sintering Technique on the Densification and Grain Growth of Nanocrystalline 8 mol% Yttria‐Stabilized Zirconia (چکیده)
101 - Synthesis and characterisation of dental composite materials reinforced with fluoroapatite–mullite glass–ceramic particles (چکیده)
102 - In situ synthesis and characterization of nano-size hydroxyapatite in poly(vinyl alcohol) matrix (چکیده)
103 - The role of TiO2, ZrO2, BaO and SiO2on the mechanical properties and crystallization behavior offluorapatite–mullite glass–ceramics (چکیده)