مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سعید زاهدی , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , مهرداد سرخیل , بهزاد محمدی , مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سامانه باز و بازگردشی نسبی, محیط زیست جانوری, دوره (15), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (213-222)
 2. عطیه امامیان , فاطمه طباطبائی یزدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea, پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (9), شماره (4), سال (2021-12), صفحات (51-60)
 3. مجتبی محمدی ارانی , امید صفری , سید کمال الدین علامه , سعید اسداله نصرآبادی , محمدجواد محمدی , قاسم عشوری , سالار درافشان , حمیدرضا احمدنیای مطلق , محمدرضا عباسی , محمد سعید گنجور , بررسی تاثیر پروبیوتیکPediococcus acidilactici (باکتوسل) بر رشد، فلور میکروبی و توان باکتری‌کشی مخاط پوست ماهی گورخری (Danio rerio), آبزیان زینتی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (15-25)
 4. سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوز, زیست شناسی کاربردی, دوره (34), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (94-109)
 5. حمیدرضا احمدنیای مطلق , عرفان پارسا , علی بقالیان , معرفی ماهی کوبیا به عنوان گونه بومی به عنوان گونه مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشور, بهره برداری و پرورش آبزیان, دوره (9), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (73-82)
 6. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتی, زیست شناسی کاربردی, دوره (33), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (37-51)
 7. احسان ابراهیمی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو -Schizothorax pelzami- در کلاسه های طولی مختلف, محیط زیست جانوری, دوره (12), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (173-180)
 8. عبدالرضا جهانبخشی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , الناز عرفانی فر , امید صفری , اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii), فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (61-70)
 9. حمید رئیسی , ولی اله جعفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , تاثیر استفاده از باکتری‌های Bacillus subtilis و Bacillus Licheniformisو ویتامین C در شرایط فوق متراکم بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی لاشه میگوی وانامی (Litopeneaus vannamei), بهره برداری و پرورش آبزیان, دوره (4), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (79-92)
 10. عبدالرضا جهانبخشی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , مهسا جوادی موسوی , ادریس رحیمی کیا , تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر(Allium sativum) بر شاخص های رشد، بقاء و برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus), پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (218-224)
 11. حمیدرضا احمدنیای مطلق , مهرداد فرهنگی , غلامرضا رفیعی , فرزانه نوری , تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana), شیلات, دوره (65), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (353-364)
 12. حمیدرضا احمدنیای مطلق , مهرداد فرهنگی , غلامرضا رفیعی , پریا فضلی , تاثیر استفاده از سطوح مختلف مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر شاخص‌های رشد و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana), شیلات, دوره (65), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (99-108)
 13. حمیدرضا احمدنیای مطلق , یاسر توحیدیان فر , محمدحسین محمدی آشنانی , محمود نفیسی بهابادی , مهدی زارع خفری , بررسی هماوری و کیفیت تخم در ارتباط با برخی پارامترهای زیستی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) (مطالعه موردی: مرکز تکثیر و پرورش شهید مطهری یاسوج), علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (127-133)
 14. حمیدرضا احمدنیای مطلق , عبدالمجید حاجی مرادلو , رسول قربانی , ناصر آق , تاثیر استفاده از لاکتوفرین و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در جیره غذایی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک و بافت روده و تخمدان ماهی مولد ماده کاراس طلایی, محیط زیست جانوری, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (175-182)
 15. سجاد پور مظفر , عبدالمجید حاجی مرادلو , حمیدرضا احمدنیای مطلق , رضا گودرزی , اثرات رژیم غذایی حاوی اسید آلی و سرکه سیب بر یکپارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی Litopenaeus vannamei., محیط زیست جانوری, سال (2017-12)
 16. امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده, پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (99-114)

انگلیسی

 1. Mehrdad Sarkheil , Saeed Zahedi , Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Effects of humic acid on nutrient removal efficiency of aquatic duckweed (Lemna minor) and both growth performance, and hemato-biochemical parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in water recirculating system, International Journal of Phytoremediation, Year (2023-8)
 2. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Hediye Rashid , Mahdi Banaee , Cristiana Roberta Multisant , Catrina Faggio , Unveiling the Effects of Fennel (Foeniculum vulgare) Seed Essential Oil as a Diet Supplement on the Biochemical Parameters and Reproductive Function in Female Common Carps (Cyprinus carpio), Water, Volume (15), No (16), Year (2023-8), Pages (2978-2978)
 3. ali baghalian , Davar Shahsavani , Sahar Roshanak , Soodeh Alidadi , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Effects of dietary supplementation of peppermint extract on growth performance, intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio, Annals of Animal Science, Year (2023-5)
 4. Omid Safari , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Dietary supplementation of Chlorella vulgaris improved growth performance, immunity, intestinal microbiota and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (554), Year (2022-5), Pages (738138-738138)
 5. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Omid Safari , سجاد پور مظفر , Effect of garlic extract supplementation on growth performance, nonspecific immunity, and antibacterial activity of skin mucus in goldfish, Carassius auratus, International Journal of Aquatic Biology, Volume (9), No (6), Year (2021-12), Pages (360-368)
 6. Omid Safari , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Effect of dietary encapsulated organic salts (Na‐acetate, Na‐butyrate, Na‐lactate and Na‐propionate) on growth performance, haemolymph, antioxidant and digestive enzyme activities and gut microbiota of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture Nutrition, Volume (27), No (1), Year (2020-9), Pages (91-104)
 7. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Zahra Rokhnareh , Omid Safari , Yahya selahvarzi , Growth performance and intestinal microbial changes of Carassius auratus in response to pomegranate (Punica granatum) peel extract‐supplemented diets, Journal of the World Aquaculture Society, Volume (52), No (4), Year (2020-12), Pages (820-828)
 8. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , مارینا ، پائولوسی , مهکامه، لشکری زاده بمی , Omid Safari , Sexual parameters, digestive enzyme activities, and growth performance of guppy (Poecilia reticulata) fed garlic (Allium sativum) extract supplemented diets, Journal of the World Aquaculture Society, Volume (51), No (5), Year (2020-9), Pages (1087-1097)
 9. R. Imperatore , L. Tunisi , I. Mavaro , L. D. Angelo , C. Attanasio , Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , P. D. Girolamo , L. Cristino , E. Varricchio , M. Paolucci , Immunohistochemical Analysis of Intestinal and Central Nervous System Morphology in an Obese Animal Model (Danio rerio) Treated with 3,5-T2: A Possible Farm Management Practice?, Animals, Volume (10), No (7), Year (2020-7), Pages (1131-1150)
 10. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Ali Javadmanesh , Omid Safari , Improvement of non-specific immunity, growth, and activity of digestive enzymes in Carassius auratus as a result of apple cider vinegar administration to diet, Fish Physiology and Biochemistry , Volume (46), No (4), Year (2020-4), Pages (1387-1395)
 11. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Omid Safari , Yahya selahvarzi , ali baghalian , Elham Kia , Non-specific immunity promotion in response to garlic extract supplemented diets in female Guppy (Poecilia reticulata), Fish and Shellfish Immunology, Volume (97), Year (2020-2), Pages (96-99)
 12. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Mehrdad Sarkheil , Omid Safari , Marina Paolucci , Supplementation of dietary apple cider vinegar as an organic acidifier on the growth performance, digestive enzymes and mucosal immunity of green terror (Andinoacara rivulatus), Aquaculture Research, Volume (51), No (1), Year (2020-1), Pages (197-205)
 13. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Mehrdad Farhangi , Gholamreza Rafiee , Farzaneh Noori , Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis, Aquaculture International, Volume (20), No (4), Year (2012-8), Pages (693-705)
 14. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Omid Safari , مارینا پائولسی , Effect of different levels of Calotropis persica seed powder on the growth parameters, immunity and gut microbiota of Oncorhynchus mykiss, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (11), No (1), Year (2019-6), Pages (43-50)
 15. R. Imperatore , L. D'Angelo , Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , F. Piscitelli , P. De Girolamo , , E. Varricchio , V. di Marzo , M. Paolucci , Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish, Frontiers in Neuroanatomy, Volume (12), No (3), Year (2018-7), Pages (1-16)
 16. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Omid Safari , M. Farhangi , M. Lashkarizadeh Bami , Evolution of the digestive enzymes and bacterial changes of the gastrointestinal tract of the Artemia urmiana during growth period, Invertebrate Survival Journal, Volume (14), No (1), Year (2017-8), Pages (312-323)
 17. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Abdolmajid Hajimoradlo , Rasul Gorbani , Naser Agh , Omid Safari , Mahkameh Lashkarizadeh Bami , Reproductive performance and intestinal bacteria changes of Carassius auratus (Linnaeus, 1758) brood stocks fed dietary supplemented by lactoferrin and Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637, Iranian Journal of Ichthyology, Volume (4), No (2), Year (2017-12), Pages (150-161)
 18. Omid Safari , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Effects of synbiotics on immunity and disease resistance of narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823), Fish and Shellfish Immunology, Volume (64), No (5), Year (2017-3), Pages (392-400)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی شرفخانی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , رضا مجیدزاده هروی , علی جوادمنش , The effect of apple cider vinegar on the intestinal morphology of rainbow trout , اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی , 2021-06-09
 2. سلیمه اسدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , یاسمن زراعت پیشه , علی جوادمنش , The effect of apple cider vinegar on FAAH gene expression in rainbow trout with non-alcoholic fatty liver , اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی , 2021-06-09
 3. حمیدرضا احمدنیای مطلق , محمدحسین هجرتی , امید صفری , علی بقالیان , عرفان پارسا , فائزه یزدانی مقدم , بررسی روند تولید مثلی ماهی سبزوگ (Cyprinion watsoni) موجود در قنات قصبه گناباد , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 4. زهرا رخناره , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , یحیی سلاح ورزی , تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 5. سلیمه اسدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , علی جوادمنش , اثر سرکه سیب بر عملکرد رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 6. علی بقالیان , حمیدرضا احمدنیای مطلق , معرفی دافنی و بررسی نقش آن در آبزی پروری , همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده , 2018-10-02
 7. زهرا رخناره , حمیدرضا احمدنیای مطلق , بررسی پتانسیل استفاده از بخش های مختلف گیاه انار(Punica granatum) به عنوان محرک رشد و ایمنی در آبزی پروری , ششمین کنفرانس ملی ماهی‌شناسی ایران , 2018-08-27
 8. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی , چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11
 9. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی , چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11
 10. حامد وردست زاده سردرود , حمیدرضا احمدنیای مطلق , معرفی بیماری کبدچرب در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان و بررسی راه¬های درمان آن با تأکید بر داروهای گیاهی , پنجمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 23-22آذر 139 , 2017-12-13
 11. حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , مصطفی زارع پورفرگی , علی بقالیان , الهام کیاء , عرفان پارسا , الهه روحانی , تاثیر استفاده از سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم¬های گوارشی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) , پنجمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 23-22آذر 1396، , 2017-12-13
 12. عرفان پارسا , حمیدرضا احمدنیای مطلق , شناسایی و رده بندی و موارد مصرف خیارهای دریایی , دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی , 2017-08-31
 13. حمیدرضا احمدنیای مطلق , عبدالمجید حاجی مرادلو , رسول قربانی , ناصر آق , مرتضی قاسمی , تاثیر استفاده از لاکتوفرین و باکتری¬های Lactobacillus rhamnosus و Pediococcus acidilactici در جیره غذایی بر شاخص¬های تولید مثلی ماهی مولد کاراس طلایی (Carassius auratus). , چهارمین همایش ماهی شناسی ایران , 2016-07-20

انگلیسی

 1. ابرو ایلماز , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Role of Feed Additives on Hematological Parameters in Fish , 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY AND TECHNOLOGY , 2022-12-22
 2. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Mehrdad Gheibdoust , ali baghalian , ابرو ایلماز , Omid Safari , Significant enhancement of survival, intestinal digestive enzymes, vitellogenin content, immune and antioxidants defense system of Artemia urmiana fed garlic (Allium sativum) powder , 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY AND TECHNOLOGY , 2022-12-22
 3. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Davar Shahsavani , Hossein Nourani , , مهدی بنایی , Ali Javadmanesh , Improvement of male Carp (Cyprinus carpio) reproductive characteristics by dietary administration of Tribulus terrestris extract , 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON ZOOLOGY AND TECHNOLOGY , 2022-12-22
 4. ali baghalian , Davar Shahsavani , Sahar Roshanak , Soodeh Alidadi , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Changes in intestinal microbiota, liver and intestine histopathology of Cyprinus carpio in response to Mentha piperita extract‐supplemented diets , 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2022-11-16
 5. SAHAR ASIAIE , Sahar Roshanak , ویلیام , Elham Nejati Fard , maryam noorollahi , Ali Javadmanesh , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , The effects of supplemented diets containing Tribulus terrestris saponin and Ecklonia bicyclis extract on the survival, growth performance, and intestinal microbiota of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) larvae , 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2022-11-16
 6. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , SAHAR ASIAIE , Omid Safari , فهیمه مطلبی , Elham Kia , Gut bacteria modulation in Labeotropheus felleborni juveniles by Allium hirtiolium essence administration to the diet , 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2022-11-16
 7. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , MODULATING GUT MICROBIOTA OF Artemia urmiana BY ADMINISTRATION OF DIFFERENT LEVELS OF Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis , ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2011 , 2011-01-17
 8. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , ٍeffects of inactivated yeast Saccharomyces cerevisiae ON MUDELUATING GUT MICROBIOTA AND SURVIVAL RATE OF Heros severus , ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2011 , 2011-01-17
 9. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , effects of different levels of Bacillus subtilis and B. licheniformis on digestive enzymes activities in Artemia urmiana , ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2011 , 2011-01-17
 10. Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , EFFECTS OF USING DIFFERENT LEVELS OF Saccharomyces cerevisiae ON GROWTH FACTORS, CARACASS COMPOSITION AND FOOD EFFICIENCY RATIO OF Heros severus , ASIAN-PACIFIC AQUACULTURE 2011 , 2011-01-17
 11. Omid Safari , Reza Valizadeh , M. Barkhordar , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) , 1st International Halal conference , 2017-12-13
 12. Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye Motlagh , Anti-breast cancer activity of marine algae products , 3rd Internationa l Nastaran Cancer Symposium , 2017-11-29