بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Omid Safari


موارد یافت شده: 227

1 - مروری بر کاربردهای استیک واتر(Stick water) در صنعت آبزی پروری (چکیده)
2 - تاثیر کاربرد مجزا و ترکیبی عصاره های گیاهی سیر (Allium sativum)، زنجبیل (Zingiber officinale) و رازیانه (Foeniculum vulgare) بهمراه سطوح مختلف آرد کنجاله سویا بر عملکرد رشد و شاخص های خونی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
3 - استفاده از آرد کرم میلورم (Tenebrio molitor) در جیره غذایی آبزیان (چکیده)
4 - Significant enhancement of survival, intestinal digestive enzymes, vitellogenin content, immune response, and antioxidant defense system of Artemia urmiana fed with garlic (Allium sativum) powder (چکیده)
5 - Effects of humic acid on nutrient removal efficiency of aquatic duckweed ( Lemna minor ) and both growth performance, and hemato-biochemical parameters of Nile tilapia ( Oreochromis niloticus ) cultured in water recirculating system (چکیده)
6 - Dietary supplementation of Allium hirtifolium essence supports gut bacteria, and health status in fuelleborn\\\'s cichlid (Labeotropheus fuelleborni) juveniles (چکیده)
7 - Study on the efficiency of fermentation of Nile tilapia fish by-product (Oreochromis niloticus) with Bacillus licheniformis on the molecular weight profile of the produced proteins (چکیده)
8 - Rotifer enrichment with DHA did not improve growth and survival rate of yellowtail clownfish (Amphiprion clarkii) larvae (چکیده)
9 - مقایسه کیفیت عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در دو سامانه باز و بازگردشی نسبی (چکیده)
10 - مروری بر تاثیر فیتاز بر زیست فراهمی پروتئین و فسفر در جیره غذایی آبزیان (چکیده)
11 - مروری بر کارائی استفاده از پودر حشرات در صنعت آبزی پروری: اثرات تعدیل کننده ایمنی و فیزیولوژیکی (چکیده)
12 - ارزیابی مقایسه ای اسیدهای آمینه کنجاله بادام زمینی و پودر ماهی جهت استفاده در تغذیه آبزیان (چکیده)
13 - مروری بر کاربرد کنجاله بادام زمینی در تغذیه آبزیان (چکیده)
14 - مروری بر وضعیت تکثیر و پرورش ماهی سوف (Sander lucioperca) در صنعت آبزی پروری (چکیده)
15 - مروری بر فناوری تکثیر اردک ماهی (Esox lucius) در صنعت آبزی پروری (چکیده)
16 - مروری بر کارائی استفاده از پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
17 - مروری بر استفاده از منابع کربوهیدراتی در جیره غذایی آبزیان با تاکید بر بهبود عملکرد رشد گونه‌های آبزی (چکیده)
18 - مروری بر روش های فرمولاسیون جیره غذایی گونه های آبزی با تاکید بر نسبت کربوهیدرات به انرژی در راستای بهبود شاخص های زیستی (چکیده)
19 - مروری بر روش های تولید ریز جلبک ها در صنعت آبزی پروری با تاکید بر تولید ترکیبات غذایی فراسودمند (چکیده)
20 - معرفی سیستم پرورش آکوامیمیکری با رویکرد ارتقاء بهره وری پرورش میگو در استخرهای خاکی (چکیده)
21 - Dietary powder and molecular imprinted polymer nanoencapsulated sodium propionate to enhance growth performance, digestive enzymes activity, antioxidant defense, and mucosal immune response in African cichlid (Labidochromis lividus) fingerlings (چکیده)
22 - Significant enhancement of survival, intestinal digestive enzymes, vitellogenin content, immune and antioxidants defense system of Artemia urmiana fed garlic (Allium sativum) powder (چکیده)
23 - Morphological plasticity of Nemoura Cinerea (Arthropoda, Nemouridae) as a biological indicator for aquatic systems (چکیده)
24 - Gut bacteria modulation in Labeotropheus felleborni juveniles by Allium hirtiolium essence administration to the diet (چکیده)
25 - Effect of dietary phytase supplementation on growth performance and digestive enzyme activities of juvenile crayfish (Pontastacus leptodactylus) (چکیده)
26 - A review on the horizons using enzyme supplements in the aquafeed production industry (چکیده)
27 - Effect of different levels of cellulase in the diet of juvenile crayfish (Pontastacus leptodactylus) on growth performance and immune responses (چکیده)
28 - Studying morphological differences of sagittal otolith using geometric morphometric in two species of gobiidae Bathygobius meggitti (Hora and Mukeriji, 1936) and Istigobius ornatus (Ruppell, 183) in Makran coast, Oman Sea (چکیده)
29 - Dietary supplementation of Chlorella vulgaris improved growth performance, immunity, intestinal microbiota and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
30 - تاثیر افزودن نمکهای معدنی به سازگان مداربسته پرورش ماهی: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی ماهی سیکلید آفریقایی (Labidochromis lividus) (چکیده)
31 - Application of alginate-immobilized microalgae beads as biosorbent for removal of total ammonia and phosphorus from water of African cichlid (Labidochromis lividus) recirculating aquaculture system (چکیده)
32 - معرفی ماهی بتا (Betta splendens) و مروری بر روش تکثیر آن (چکیده)
33 - مروری بر تاثیر استفاده از آرد میلورم (Tenebrio molitor) در جیره غذایی آبزیان (چکیده)
34 - معرفی ماهیان کور غار لرستان (Garra lorestanensis و Garra thyphlops) (چکیده)
35 - معرفی دانه کتان (Linum usitatissimum L.) و مروری بر نقش آن در تغذیه آبزیان (چکیده)
36 - بهره وری از ضایعات سخت پوستان با تاکید بر استفاده از ضایعات میگو (چکیده)
37 - مروری بر استفاده از گاماروس در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
38 - مروری بر ویژگی ها و کاربرد پسماند میوه پسته ( Pistacia Vera) با هدف استفاده در جیره غذایی آبزیان (چکیده)
39 - مروری بر استفاده از اقلام غذایی تک یاخته در جیره غذایی آبزیان (چکیده)
40 - بررسی اثر آب برگشتی بر عملکرد رشد و شاخص باله ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو سیستم بازگردشی نسبی (چکیده)
41 - Effects of Single or Combined Administration of Dietary Synbiotic and Sodium Propionate on Humoral Immunity and Oxidative Defense, Digestive Enzymes and Growth Performances of African Cichlid (Labidochromis lividus) Challenged with Aeromonas hydrophila (چکیده)
42 - Compensatory growth, antioxidant capacity and digestive enzyme activities of Sobaity ( Sparidentex hasta ) and yellowfin seabreams ( Acanthopagrus latus ) subjected to ration restriction (چکیده)
43 - Effect of garlic extract supplementation on growth performance, nonspecific immunity, and antibacterial activity of skin mucus in goldfish, Carassius auratus (چکیده)
44 - Dietary supplementation with powder and gelatine micro and nanoencapsulated sodium propionate: Influence on growth performance, digestive and antioxidant enzymes and mucosal immunity of koi carp ( Cyprinus carpio koi) (چکیده)
45 - Effects of a single-phase fasting period and subsequent re-feeding on compensatory growth, digestive enzyme activities, and antioxidant capacity of sobaity (Sparidentex hasta) and yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) (چکیده)
46 - ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصاره‌های گیاهی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک در طی مدت نگهداری در آب میوه (چکیده)
47 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus) بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص های خونی- ایمنی غیراختصاصی (چکیده)
48 - بررسی تاثیر پروبیوتیکPediococcus acidilactici (باکتوسل) بر رشد، فلور میکروبی و توان باکتری‌کشی مخاط پوست ماهی گورخری (Danio rerio) (چکیده)
49 - ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوز (چکیده)
50 - The effect of apple cider vinegar on FAAH gene expression in rainbow trout with non-alcoholic fatty liver (چکیده)
51 - Dietary supplementation with melatonin: influence on growth performance, oxidative stress status, and amelioration of silver nanoparticles-induced toxicity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (چکیده)
52 - مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران (چکیده)
53 - تعیین محدوده کشندگی (LC50) نانوذرات اکسید روی (ZnO) در فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) (چکیده)
54 - The effect of salinity on growth performance, digestive and antioxidant enzymes, humoral immunity and stress indices in two euryhaline fish species: Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) and Asian seabass (Lates calcarifer) (چکیده)
55 - Compensatory growth of Sobaity ( Sparidentex hasta ) and yellowfin seabreams ( Acanthopagrus latus ) relative to feeding rate during nursery phase (چکیده)
56 - The effects of water salinity on growth and osmotic stress indices in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) (چکیده)
57 - The effects of fasting and re-feeding periods on growth performance and feed efficiency of Sobaity seabream (Sparidentex hasta) and yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) (چکیده)
58 - INVESTIGATION ON QUALITY PROPERTIES OF TRADITIONAL BULK BREAD COVERED WITH PROBIOTICS AND SOYBEAN OIL EDIBLE COATING (چکیده)
59 - The effect of Pediococcus acidilactici on mucosal immune responses, growth, and reproductive performance in zebrafish (Danio rerio) (چکیده)
60 - مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی (چکیده)
61 - معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری (چکیده)
62 - مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
63 - مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر عوامل تغذیه ای بخصوص رنگدانه ها (چکیده)
64 - Effect of dietary encapsulated organic salts (Na‐acetate, Na‐butyrate, Na‐lactate and Na‐propionate) on growth performance, haemolymph, antioxidant and digestive enzyme activities and gut microbiota of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
65 - Growth, Immune and osmotic responses of Asian sea bass (Lates calcarifer) to different salinity (چکیده)
66 - ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتی (چکیده)
67 - اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمان (چکیده)
68 - Growth performance and intestinal microbial changes of Carassius auratus in response to pomegranate (Punica granatum) peel extract‐supplemented diets (چکیده)
69 - Sexual parameters, digestive enzyme activities, and growth performance of guppy (Poecilia reticulata) fed garlic (Allium sativum) extract supplemented diets (چکیده)
70 - Immunohistochemical Analysis of Intestinal and Central Nervous System Morphology in an Obese Animal Model (Danio rerio) Treated with 3,5-T2: A Possible Farm Management Practice? (چکیده)
71 - بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی (چکیده)
72 - Fast non-destructive assessment of heavy metal presence by ATR–FTIR analysis of crayfish exoskeleton (چکیده)
73 - Phytoremediation of nutrients from water by aquatic floating duckweed (Lemna minor) in rearing of African cichlid (Labidochromis lividus) fingerlings (چکیده)
74 - بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
75 - Improvement of non-specific immunity, growth, and activity of digestive enzymes in Carassius auratus as a result of apple cider vinegar administration to diet (چکیده)
76 - Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system (چکیده)
77 - بررسی چالش‌های جهانی تولید پودر ماهی در توسعه اقتصادی صنعت آبزی پروری (چکیده)
78 - معرفی فرآیند تولید سیلاژ ماهی به عنوان محصولی نوظهور در صنعت آبزی پروری (چکیده)
79 - Evaluating the Rearing condition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Fuzzy Inference System (چکیده)
80 - Non-specific immunity promotion in response to garlic extract supplemented diets in female Guppy (Poecilia reticulata) (چکیده)
81 - ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (چکیده)
82 - مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان (چکیده)
83 - معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان (چکیده)
84 - بررسی روند تولید مثلی ماهی سبزوگ (Cyprinion watsoni) موجود در قنات قصبه گناباد (چکیده)
85 - تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) (چکیده)
86 - اثر سرکه سیب بر عملکرد رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی (چکیده)
87 - Lysine and methionine supplementation in high soy protein content diets for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
88 - Genetic diversity for three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on sequencing of mtDNA genes (چکیده)
89 - اثرات 17 آلفا اتینیل استرادیول (EE2) بر شاخص های رشد و پارامترهای خونی فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) (چکیده)
90 - Supplementation of dietary apple cider vinegar as an organic acidifier on the growth performance, digestive enzymes and mucosal immunity of green terror (Andinoacara rivulatus) (چکیده)
91 - Effects of soy protein base diet supplemented with lysine and methionine on digestive enzymes activity and hematological parameters in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
92 - Phytochemicals in aquaculture: the potential of polyphenols (چکیده)
93 - وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI (چکیده)
94 - بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده ) (چکیده)
95 - The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females (چکیده)
96 - مروری بر ﺗﻨﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ پراکنش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ شاه کولی زاگرس (Alburnus zagrosensis) (چکیده)
97 - مروری بر اهمیت زیستی- اقتصادی ماهی شیربت Barbus grypus (Heckel,1843) در اکوسیستم های آبی (چکیده)
98 - Dietary administration of ferula (Ferula asafoetida) powder as a feed additive in diet of koi carp, Cyprinus carpio koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance (چکیده)
99 - مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان (چکیده)
100 - مروری بر استفاده از رنگدانه‌های گیاهی در صنعت تولید غذای آبزیان با تأکید بر ترکیب شیمیایی (چکیده)
101 - Variations of kidney, liver and spleen total sialic acid levels in immunized rainbow trout -Oncorhynchus mykiss- against Ichthyophthirius multifiliis (چکیده)
102 - Dietary supplementation effects ofPediococcus acidilacticias probiotic on growth performance, digestive enzyme activities and immunity response in zebrafish (Danio rerio) (چکیده)
103 - Trichostatin A (TSA) levels in response to treatment of rainbow trout with gamma-irradiated trophonts against Ichthyophthirius multifiliis (چکیده)
104 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو -Schizothorax pelzami- در کلاسه های طولی مختلف (چکیده)
105 - Effect of different levels of Calotropis persica seed powder on the growth parameters, immunity and gut microbiota of Oncorhynchus mykiss (چکیده)
106 - تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر گلبرگ زعفران به عنوان افزودنی غذایی بر شاخص¬های زیستی ماهی کوی (Cyprinus carpio koi) (چکیده)
107 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
108 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss (چکیده)
109 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
110 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
111 - ارزیابی ریسک کمّی غیر سرطان زایی جیوه و سرب در هشت گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO (چکیده)
112 - اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii) (چکیده)
113 - A comparative study on histamine levels of refrigerated trout fillets using competitive ELISA and HPLC methods (چکیده)
114 - Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish (چکیده)
115 - نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی (چکیده)
116 - بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی (چکیده)
117 - Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) (چکیده)
118 - Screening of selected feedstuffs by juvenile pacu, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) (چکیده)
119 - Dietary administration of eryngii mushroom ( Pleurotus eryngii ) powder on haemato-immunological responses, bactericidal activity of skin mucus and growth performance of koi carp fingerlings ( Cyprinus carpio koi) (چکیده)
120 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
121 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
122 - Gastrointestinal and hepatic enzyme activities in juvenile silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed essential amino acid-deficient diets (چکیده)
123 - ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک (چکیده)
124 - مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا (چکیده)
125 - Effects of dietary protein and essential amino acids deficiencies on growth, body composition and digestive enzyme activities of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) (چکیده)
126 - تاثیر استفاده از سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم¬های گوارشی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) (چکیده)
127 - Anti-breast cancer activity of marine algae products (چکیده)
128 - Comparison of superheated solvent extraction with instant controlled pressure drop‎ assisted solvent extraction of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum) peels (چکیده)
129 - Daily rhythms of locomotor and demand-feeding activities in Schizothorax pelzami (Kessler, 1870) (چکیده)
130 - تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (چکیده)
131 - Evolution of the digestive enzymes and bacterial changes of the gastrointestinal tract of the Artemia urmiana during growth period (چکیده)
132 - Hemato-immunological and plasma biochemical responses of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed protein and essential amino acid deficient diets (چکیده)
133 - IS FOURIER TRANSFORMED INFRARED SPECTROSCOPY A USEFUL TOOL FOR ENVIRONMENTAL STUDIES? (چکیده)
134 - اثرات منفی کمبود اسیدآمینه‌های ترئونین و هیستیدین در جیره ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) (چکیده)
135 - Modulation of growth performance, immunity and stress resistance upon feeding juvenile Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897) with fructo-oligosaccharide (چکیده)
136 - Effects of social isolation on growth, stress response, and immunity of zebrafish (چکیده)
137 - Modulation of growth performance, immunity, and disease resistance in narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) upon synbiotic feeding (چکیده)
138 - حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی (چکیده)
139 - ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی (چکیده)
140 - بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند (چکیده)
141 - بررسی انعطاف پذیری ریختی موجودات آبزی در پاسخ به شرایط محیطی (چکیده)
142 - بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت از قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالی یابی mt-DNA (چکیده)
143 - Using an image processing based technique and predictive models for assessing lipid oxidation in rainbow trout fillet (چکیده)
144 - Reproductive performance and intestinal bacteria changes of Carassius auratus (Linnaeus, 1758) brood stocks fed dietary supplemented by lactoferrin and Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 (چکیده)
145 - Effects of dietary essential amino acid deficiencies on the growth performance and humoral immune response in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles (چکیده)
146 - تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده (چکیده)
147 - Effect of in vitro selected synbiotics (galactooligosaccharide and mannanoligosaccharide with or without Enterococcus faecalis) on growth performance, immune responses and intestinal microbiota of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
148 - Effects of synbiotics on immunity and disease resistance of narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (چکیده)
149 - Establishing the optimum dietary essential amino acids pattern for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles by deletion method (چکیده)
150 - تأثیر کمبود اسید‌های آمینه‌ آرژنین، فنیل آلانین و تریپتوفان جیره بر فاکتورهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) (چکیده)
151 - Olivemill wastewater-enriched diet positively affects growth, oxidative and immune status and intestinal microbiota in the crayfish, Astacus leptodactylus (چکیده)
152 - Effects of dietary onion (Allium cepa) powder on growth performance, hemolymph indices and fillet organoleptic properties of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
153 - تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن (چکیده)
154 - Dietary replacement of fish meal by soy products (soybean meal and isolated soy protein) in silvery-black porgy juveniles (Sparidentex hasta) (چکیده)
155 - بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی (چکیده)
156 - اثرات کمبود اسید آمینه ی لیزین در جیره بر فاکتورهای رشد و پروفیل اسید آمینه ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) (چکیده)
157 - بررسی عملکرد تغذیه ای ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) در استفاده از اسیدهای آمینه ی خالص در جیره (چکیده)
158 - بررسی روند تغییرات مجموع بازهای نیتروژن¬دار فرار در طی نگهداری فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus leptodactylus) در دمای Cº4توسط تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
159 - بررسی میزان اکسایش چربی فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین در طی نگهداری در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
160 - The importance and methods of dietary essential amino acids requirements assay in mariculture nutrition (چکیده)
161 - Metabolic and physiological performance of essential amino acids in fish nutrition (چکیده)
162 - Effect of replacing fish meal by soy protein on growth and digestive enzymes activity of Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta) (چکیده)
163 - Ecological quality assessment based on macrobenthic assemblages indices along West Port, Malaysia coast (چکیده)
164 - Effects of dietary l-carnitine level on growth performance, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
165 - DETERMINATION OF HISTAMINE IN CANNED TUNA USING ELISA METHOD (چکیده)
166 - The effects of dietary supplement of annatto (Bixa orellana) seed meal on blood carotenoid content and fillet color stability in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
167 - Relationship between microbial load and histamine content in the rainbow trout fillet during refrigeration (چکیده)
168 - بررسی میزان اکسایش چربی فیله‌ی ماهی قزل آلای رنگین کمان (‌Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
169 - تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana) (چکیده)
170 - بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال (چکیده)
171 - Digestibility of selected feedstuffs in sub-adult Caspian great sturgeon, Huso huso using settlement fecal collection and stripping methods (چکیده)
172 - ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی (چکیده)
173 - Predicting the contents of volatile and non-volatile amines in rainbow trout fillet during storage time via image processing technique (چکیده)
174 - Diversity and Distribution of Benthic Invertebrates in the West Port, Malaysia (چکیده)
175 - مطالعه عادت‌های تغذیه‌ای‌ ماهی لوچ تاجدارMetaschistura cristata موجود در شمال شرق ایران (چکیده)
176 - Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
177 - Human health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons from consumption of blood cockle and exposure to contaminated sediments and water along the Klang Strait, Malaysia (چکیده)
178 - STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF GIANT MILKWEED (CALOTROPIS PERSICA) SEED MEAL ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
179 - THE REGULATORY EFFECT OF VITEX PSEUDO-NEGUNDO ON THE MATURATION STAGES OF FEMALE GIANT GOURAMI (OSPHRONEMUS GORAMY LACEPEDE, 1801) (چکیده)
180 - EFFECTS OF REPLACING FISH MEAL WITH GRADED LEVELS OF COOKED MANGO-SEED KERNELS (MANGIFERA INDICA) ON THE PERFORMANCE, CARCASS YIELD AND MEAT QUALITY OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
181 - STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF TURMERIC MEAL (CURCUMA LONGA) IN THE DIET ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF NARROW-CLAWED CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS LEPTODACTYLUS) (چکیده)
182 - DOES CURCUMIN IMPROVE THE FLESH QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)? (چکیده)
183 - THE IMMUNOSTIMULANT EFFECT OF GIANT MILKWEED (CALOTROPIS PERSICA) SEED MEAL IN THE DIET OF JUVENILE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
184 - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Coastal Sediment of Klang Strait, Malaysia: Distribution Pattern, Risk Assessment and Sources (چکیده)
185 - The effect of Green tea on bacterial changes in white shrimp (LithopenaeusVannamei) refrigerated at a temperature of 4 ± 1 °C (چکیده)
186 - مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سال (چکیده)
187 - The effects of dietary nucleotide content on the growth performance, digestibility and immune responses of juvenile narrow clawed crayfish,Astacus leptodactylus leptodactylusEschscholtz, 1823 (چکیده)
188 - Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823 (چکیده)
189 - Risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the West Port semi-enclosed basin (Malaysia) (چکیده)
190 - A review of strategies to monitor water and sediment quality for a sustainability assessment of marine environment (چکیده)
191 - بررسی نقش و اهمیت جیره‌ی غذایی در نیروهای نظامی (چکیده)
192 - The effect of Pediococcus acidilactici bacteria used as probiotic supplement on the growth and non-specific immune responses of green terror, Aequidens rivulatus (چکیده)
193 - بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران (چکیده)
194 - A Study on the Anesthetization of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Fingerlings in three weight groups; using Clove (Eugenia caryophyllata) oil (چکیده)
195 - Study on the quality control of commercially cold-pellet and extrude diets of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (a case study in the Khorasan Razavi Province farms) (چکیده)
196 - Study on the effects of probiotic, Pediococcus acidilactici in the diet on some biological indices of Oscar Astronotus ocellatus (چکیده)
197 - First report on the abnormality among body component ratios in the caught Caspian Sea Mahisefid (Rutilus frissi kutum, Kamensky, 1901) (چکیده)
198 - STUDY ON THE POTENTIAL OF Vitex PSEUDO-NEGUNDO TO REGULATE THE ESTEROID HORMONE LEVELS OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) BROODSTOCKS FED WITH FISHMEAL-FREE DIETS (چکیده)
199 - STUDY ON THE BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS IN VITEX PSEUDO-NEGUNDO AND CALOTROPIS PERSICA (چکیده)
200 - STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF ANNATTO SEED MEAL (BIXA ORELLANA) IN THE DIET ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
201 - Reproductive biology of Metaschistura cristata in northeastern Iran (چکیده)
202 - نقش و اهمیت پروبیوتیک‌ها در صنایع غذایی (چکیده)
203 - Developing a novel canola protein concentrate with unique specifications at an international level through biotechnological approaches (چکیده)
204 - بررسی امکان استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی فرآورده های گیاهی با هدف بهبود کیفیت محصولات شیلاتی (چکیده)
205 - کاربرد پرتودهی در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
206 - بررسی امکان استفاده بهینه از گاز ازن در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی (چکیده)
207 - استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود (چکیده)
208 - بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) (چکیده)
209 - بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا (چکیده)
210 - STUDY ON THE EFFECT OF SOLID STATE FERMENTATION WITH ASPERGILLUS NIGER ON ANTINUTRITIONAL FACTORS OF CANOLA PROTEIN CONCENTRATE WITH AIM OF USING IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
211 - کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری (چکیده)
212 - مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف (چکیده)
213 - STUDY ON THE EFFECT OF USING DIFFERENT LEVELS OF HARMEL SEEDS (PEGANUM HARMALA) ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) (چکیده)
214 - STUDY ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF USING DIFFERENT LEVELS OF BLACKSEED (NIGELLA SATIVA) IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) ON IMMUNOLOGICAL AND GROWTH INDICES (چکیده)
215 - تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا بجای آرد ماهی بر رشد، جذب عناصر مغذی و هورمون های تیروئیدی در جیره قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
216 - تاثیر گلوکوسینولات موجود در جیره های کنجاله کانولا بر سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
217 - بررسی تاثیر محرک های ایمنی (کیتین، کیتوزان، لوامیزول و عصاره اتانولی پروپولیس) و منابع پروتئینی موجود در جیره (حیوانی و گیاهی) بر برخی شاخص های زیستی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
218 - Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
219 - Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana (چکیده)
220 - Study on different levels of fishmeal replacement by canola meal on serum and lipoproteins of 100-g-rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
221 - بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا (چکیده)
222 - تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد (چکیده)
223 - استفاده از پرتوتابی جهت حذف ترکیبات ضد تغذیه ای جیره غذایی آبزیان (چکیده)
224 - STUDY ON THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SIEVED IRANIAN CANOLA MEAL (BRASSCIA NAPUS) WITH AIM OF USING IN THE FEED AND FOOD. I: FIBER COMPOSITION (چکیده)
225 - Effect of sieve size on chemical composition and functional properties of canola meal (Brasscia napus) protein fractions as fishmeal replacement (چکیده)
226 - بررسی تاثیر جایگزینی نسبی کنجاله کانولا و کنجاله سویا با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
227 - بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)