مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حسین منصوری مطلق , وحید سینائی , روح اله اسلامی شعبجره , گذار از سیاستِ رهایی به سیاستِ زندگی در ایران؛ تفسیری بر دو فیلم شهر موش‌های یک و دو, مطالعات فرهنگی و ارتباطات, سال (2023-6)
 2. وحید سینائی , احمد ارشاد خطیبی , اقتصاد سیاسی طالبان1996-2001), مطالعات اوراسیای مرکزی - Central Eurasia Studies, دوره (16), شماره (1), سال (2023-8), صفحات (223-248)
 3. یونس ایرندگانی , وحید سینائی , بررسی تحول رابطه دولت و اقوام در ایران؛ از منازعه تا همکاری (1397-1357), مطالعات ملی, دوره (24), شماره (2), سال (2023-8), صفحات (7-32)
 4. یونس ایرندگانی , وحید سینائی , سید محمد علی تقوی , مرتضی منشادی , همکاری دولت و اقوام در ایران پیشامدرن؛ مطالعه موردی قراردادهای گُلداسمید, جستارهای تاریخی, دوره (14), شماره (1), سال (2023-7), صفحات (25-55)
 5. ناصر یوسف زهی , وحید سینائی , تثیر ساختار معرفتی جوامع بر جامعه‌‌پذیری بین‌المللیِ توسعه (نمونه‌کاوی: انقلاب مشروطه ایران), جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2022-10), صفحات (479-502)
 6. سارا اکبری , وحید سینائی , دولت صفویه و بازپیکربندی امعه ایران؛ تحول و میراثِ نهادی, پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (17), شماره (3), سال (2022-8), صفحات (13-46)
 7. سارا اکبری , وحید سینائی , مهدی نجف زاده , روح اله اسلامی شعبجره , تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل, پژوهش سیاست نظری, دوره (17), شماره (31), سال (2022-9), صفحات (265-294)
 8. محمد باقری , مهدی نجف زاده , وحید سینائی , مرتضی منشادی , واکاوی ارتباط مدرنیزاسیون و سیاست‌های توسعه شهر مطالعه موردی شهر مشهد), جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (6), سال (2022-8), صفحات (104-121)
 9. ناصر یوسف زهی , وحید سینائی , بایسته‌های پرسمانِ سازه‌انگارانه در تحلیل سیاست خاری, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (10), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (345-368)
 10. وحید سینائی , افسانه دانش , اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعۀ اقتصادی در چین و هند, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (9), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (97-126)
 11. وحید سینائی , سارا اکبری , بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1376-1368), رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (13), شماره (67), سال (2021-12), صفحات (237-264)
 12. محمد باقری , مهدی نجف زاده , وحید سینائی , مرتضی منشادی , مدرنیزاسیون شهر مشهد پس از انقلاب اسلامی ایران ، ترکیبی از تهدیدها و فرصت ها (با تاکید بر توسعه سیاسی), پژوهش های انقلاب اسلامی, دوره (9), شماره (34), سال (2021-3), صفحات (227-249)
 13. رضا سرحدی قهری , وحید سینائی , نقش نهادهای بهره‌کش و چرخه رذیلت در کاستی های فرآیند توسعه در ایران (1304- 1320), پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی, دوره (9), شماره (2), سال (2021-2), صفحات (75-106)
 14. علی قدیری نوفرست , وحید سینائی , بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایران, پژوهشنامه علوم سیاسی, سال (2021-4)
 15. ناصر یوسف زهی , وحید سینائی , کشورداری اقتصادی توسعه ایران درقبال افغانستان (روایتی صدساله 1398-1298ش.), مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (11), شماره (38), سال (2021-5), صفحات (154-179)
 16. سیدمرتضی حافظی بفراجرد , وحید سینائی , تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت, پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (15), شماره (3), سال (2020-11), صفحات (49-75)
 17. ناصر یوسف زهی , وحید سینائی , سید احمد فاطمی نژاد , مرتضی منشادی , جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران, مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل, دوره (3), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (53-77)
 18. وحید سینائی , سارا اکبری , بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368), پژوهش سیاست نظری, دوره (1), شماره (27), سال (2020-9), صفحات (83-111)
 19. وحید سینائی , ناصر یوسف زهی , سنجش وضعیت توسعۀ اقتصادی افغانستان در عصر دموکراسی سال‌های 2001 تا 2017, مطالعات اوراسیای مرکزی - Central Eurasia Studies, دوره (12), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (345-363)
 20. سمیه زمانی , احمد گل محمدی , ابوالفضل دلاوری , وحید سینائی , نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس(1359 -1363), پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (14), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (99-130)
 21. وحید سینائی , جواد جمالی , دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا-, مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی, دوره (8), شماره (28), سال (2018-12), صفحات (69-93)
 22. لیلا براتی , وحید سینائی , سید احمد فاطمی نژاد , پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیه, پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (5), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (20-37)
 23. وحید سینائی , بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (11), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (95-118)
 24. وحید سینائی , فرآیند ناتمام دولت ـ ملت‌سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس, دولت پژوهی, دوره (2), شماره (5), سال (2016-6), صفحات (29-62)
 25. وحید سینائی , محّمد خطیبی قوژدی , مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی, پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (9), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (75-100)
 26. وحید سینائی , علی صادق اکبری , تأثیر جمعیت علمای اسلام در پاکستان بر طالبان در افغانستان, مطالعات اوراسیای مرکزی - Central Eurasia Studies, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (101-120)
 27. وحید سینائی , زهرا مظفری پور , درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336), پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (89-116)
 28. Samane Jabar , ToorajSadeghi , وحید سینائی , The effect of political marketing tools on the behavior of voters in Iran s 11th presidential election-Case study: the attitudes of Citizens of Mashhad city, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, دوره (1), شماره (9), سال (2013-12), صفحات (1220-1225)
 29. وحید سینائی , سمیه زمانی , بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368), دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (72-100)
 30. وحید سینائی , حمید مسعودی , جامعه پذیری و بازجامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه؛ بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, مسایل اجتماعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (79-104)
 31. وحید سینائی , سمیه زمانی , مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری در ایران(1387-1359), پژوهش سیاست نظری, دوره (2), شماره (13), سال (2012-10), صفحات (1-35)
 32. وحید سینائی , بررسی علل ناکامی ‌جنبش مشروطه از برپایی ارتش ملی در ایران, سیاست, دوره (43), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (61-81)
 33. وحید سینائی , احمد محقر , سمیه زمانی , بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367), پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (6), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (75-106)
 34. وحید سینائی , هیدروپلیتیک ، امنیت و توسعه همکاری های آبی در روابط ایران،افغانستان و ترکمنستان, روابط خارجی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (185-211)
 35. وحید سینائی , روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز, رهیافت های سیاسی و بین المللی, دوره (6), شماره (21), سال (2010-5), صفحات (231-261)
 36. وحید سینائی , دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه, پژوهش سیاست نظری, دوره (4), شماره (7), سال (2010-6), صفحات (95-111)
 37. وحید سینائی , سمیه زمانی , نقش مجالس قانونگذاری در فرآیند سیاستگذاری ؛ به سوی یک الگوی نظری, راهبرد, دوره (20), شماره (58), سال (2011-6), صفحات (65-93)
 38. وحید سینائی , بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای, سیاست, دوره (41), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (197-211)
 39. وحید سینائی , توسعه پایدار و گردشگری, اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (9), شماره (95), سال (1995-8), صفحات (134-137)
 40. وحید سینائی , بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردی, مجلس و پژوهش, دوره (2), شماره (29), سال (2001-5), صفحات (221-257)
 41. وحید سینائی , ناکارآمدی،رکود و بحران در جهانگردی ایران, پژوهش های جغرافیایی, دوره (34), شماره (43), سال (2003-1), صفحات (15-25)
 42. وحید سینائی , غلامرضا ابراهیم آبادی , جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگی, نامه فرهنگ, دوره (15), شماره (1), سال (2005-8), صفحات (82-95)
 43. وحید سینائی , غلامرضا ابراهیم آبادی , کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران, بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (25), سال (2005-6), صفحات (107-139)
 44. وحید سینائی , لیلا چمن خواه , سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332, سیاست, دوره (39), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (193-210)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. وحید سینائی , اتحاد راهبرد ی ا یران و چین: امکان یا امتناع , دومین همایش ملی سیاست خارجی ایران , 2023-12-27
 2. وحید سینائی , ناصر یوسف زهی , جامعه پذیری بین المللی طالبان؛ پیش درآمد توسعه افغانستان \\\"هنجار به مثابه ابزار توسعه\\\" , اولین همایش ملی افغانستان و چشم اندازهای آینده , 2023-05-17
 3. وحید سینائی , پیامدهای نیمه اقتارگرایی برای همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی , افق همکاری در آسیای مرکزی , 2018-05-06
 4. وحید سینائی , محدثه جزائی , بررسیِ ضرورت‌هایِ بازنگری و روزآمدسازیِ دروس علوم‌سیاسی با تاکید بر دوره کارشناسی ارشد , وضعیت رشته علوم سیاسی؛اکنون و آینده , 2018-03-01
 5. وحید سینائی , راضیه دانش دوست , بررسی تطبیقی جایگاه و حقوق زنان در اندیشه سنت گرایان و نواندیشان دینی , اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران , 2016-06-26
 6. وحید سینائی , راضیه دانش دوست , مقایسه تحولات جنبش های فمینیستی در غرب و ایران , نخستین همایش ملی علوم اسلامی، حقوق و مدیریت , 2016-05-11
 7. سمانه جبار , تورج صادقی , وحید سینائی , بررسی تاثیر استفاده از ابزار مچ گیری در بازاریابی سیاسی بر رفتار رای دهندگان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران , اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 8. وحید سینائی , بررسی تاثیر ظرفیت های ژئوپلیتکی بر رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی سال های 1384- 1388 1384 , پنجمین همایش مجازی بین اللملی تحولات جدید ایران و جهان , 2013-10-09
 9. وحید سینائی , حکمرانی خوب؛ بازگشت دوستی در عرصه نهادی به سیاست در دنیای معاصر , حکمرانی، سیاست و دوستی , 2013-04-24
 10. وحید سینائی , افسانه رحمانیان کوشککی , حکمرانی خوب؛ مقایسه تجربه ایران و ترکیه در سال های 2000 و 2008 , حکمرانی، سیاست و دوستی , 2013-04-24
 11. وحید سینائی , فاطمه دانشورمحمدزادگان , سمانه شفیع زاده برمی , نفت و امنیت ملی پایدار در جمهوری اسلامی ایران , همایش سراسری امنیت پایدار , 2012-05-29
 12. وحید سینائی , هیدروپلیتیک حوضه هریرود و اثرات آن بر روابط ایران ،ترکمنستان و افغانستان , دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26
 13. وحید سینائی , عدالت و انتخابات , عدالت و سیاست , 2010-10-13
 14. وحید سینائی , تاثیر رژیم های نیمه اقتدارگرا بر ساختار و اصول سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی , همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی , 2006-11-28
 15. وحید سینائی , پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند , وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران (سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران) , 2009-05-13
 16. وحید سینائی , دانش آمختگان علم سیاست و قوه مقننه در ایران؛پیش نیازهای ایجاد تعامل , بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران , 2009-06-16
 17. وحید سینائی , همکاریهای آبی و توسعه امنیت انسانی در ایران،افغانستان و ترکمنستان , همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا:دیدگاه ها ونقدها , 2008-11-26
 18. وحید سینائی , مفروضه های پارادایم گذار به دموکراسی و نقدهای وارد بر آن , سخنرانی های هفته پژوهش , 2008-05-13
 19. وحید سینائی , ایران و مسئله فلسطین:به سوی سیاستی واقع گرا و یکپارچه , فلسطین:نگاه ایرانی , 2007-12-28
 20. وحید سینائی , چهار پارادایم در روابط دولت و نفت در ایران , همایش بین المللی صد سال نفت در ایران , 2008-11-09