مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. seyyedeh fatemeh labbafi , Ahmad Shooshtari , احسان محتشمی , Optimal design of friction tuned mass damper for seismic control of an integral bridge, Structures, Volume (58), Year (2023-12), Pages (105200-105200)
 2. امیر ابراهیمی , صالح یعقوبی بجمعه , Ahmad Shooshtari , Joint Slip Formulation for Members with Double Angle Section Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume (47), No (10), Year (2022-10), Pages (13699-13709)
 3. Ahmad Shooshtari , seyyedeh fatemeh labbafi , احسان محتشمی , محاسبه پارامترهای میراگر رمی تنظیم شونده و بررسی عملکرد آن بر روی پل یکپارچه چهار دهانه, مهندسی عمران امیرکبیر, Year (2022-8)
 4. Sina Heyrani Moghaddam , Ahmad Shooshtari , بررسی عددی رفتار لرزه ای سیستم دیوار بتنی پس کشیده مرکزگرا دارای میراگر اصطکاکی, مهندسی عمران فردوسی, Year (2022-7)
 5. Sina Heyrani Moghaddam , Ahmad Shooshtari , Numerical and experimental investigation on seismic performance of proposed steel slit dampers, Journal of Constructional Steel Research, Volume (200), Year (2023-1), Pages (107646-107658)
 6. Sina Heyrani Moghaddam , Ahmad Shooshtari , Nonlinear static and dynamic behaviors assessment of self-centering post-tensioned concrete wall with multiple-slit device, Journal of Building Engineering, Volume (43), Year (2021-11), Pages (102999-103050)
 7. Davoud Nezamolmolki1 , Ahmad Shooshtari , The Effect of Nonlinear Behavior of Bolted Connections on Dynamic Analysis of Steel Transmission Towers, International Journal of Steel Structures, Volume (21), No (2), Year (2021-4), Pages (634-649)
 8. Sina Heyrani Moghaddam , Ahmad Shooshtari , An energy balance method for seismic analysis of cable-stayed bridges, Proceedings of the ICE - Structures and Buildings, Volume (172), No (12), Year (2019-12), Pages (871-881)
 9. Morteza Ghalishooyan , Ahmad Shooshtari , Maher Abdelghani , Output-only modal identification by in-operation modal appropriation for use with enhanced frequency domain decomposition method, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (33), No (7), Year (2019-7), Pages (3055-3067)
 10. Saleh Yaghoobi , Ahmad Shooshtari , Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers, Journal of Structural Engineering, Volume (144), No (6), Year (2018-6), Pages (4018058-12)
 11. A. Kamali Yazdi , Ahmad Shooshtari , The stiffness matrix of cracked finite elements: Introducing shortcomings in applying stiffness approach and proposing a solution, Engineering Fracture Mechanics, Volume (191), No (1), Year (2018-3), Pages (412-425)
 12. Saleh Yaghoobi , Ahmad Shooshtari , Joint slip investigation based on finite element modelling verified by experimental results on wind turbine lattice towers, Frontiers of Structural and Civil Engineering, Volume (12), No (3), Year (2018-9), Pages (341-351)
 13. Mohammad Vatanchiyan Yazdi , Ahmad Shooshtari , Investigation of Soil–Structure Interaction Effects on Seismic Response of a 5 MW Wind Turbine, International Journal of Civil Engineering, Volume (16), No (1), Year (2018-1), Pages (1-17)
 14. Amin Kamali , Ahmad Shooshtari , Analysis of cracked skeletal structures by utilizing a cracked beam-column element, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (85), Year (2016-10), Pages (276-282)
 15. Amin Kamali , Ahmad Shooshtari , Mahya Fazelipour , Introducing new cracked finite elements and a method for SIF calculation of cracks, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Volume (44), No (3), Year (2016-7), Pages (176-188)
 16. Davoud Nezamolmolki , Ahmad Shooshtari , Investigation of nonlinear dynamic behavior of lattice structure wind turbines, Renewable Energy, Volume (97), No (11), Year (2016-11), Pages (33-46)
 17. Ahmad Shooshtari , Sina Heyrani Moghaddam , Amirreza Masoodi , Pushover analysis of gabled frames with semi-rigid connections, Steel and Composite Structures, Volume (18), No (6), Year (2015-6), Pages (1557-1568)
 18. Amin Kamali , Ahmad Shooshtari , A new two-dimensional cracked finite element for fracture mechanics, Engineering Fracture Mechanics, Volume (135), No (1), Year (2015-2), Pages (17-33)
 19. alireza naghavi riabi , Ahmad Shooshtari , A Numerical Method to Material and Geometric Nonlinear Analysis of Cable Structures, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Volume (43), No (4), Year (2015-6), Pages (407-423)
 20. Amin Kamali , Ahmad Shooshtari , Analysis of Cracked Truss Type Structures, Asian Journal of Civil Engineering-Building And Housing, Volume (15), No (4), Year (2014-8), Pages (517-533)
 21. Amirhossein Keivani , Ahmad Shooshtari , Ahmad Aftabi Sani , Forced Vibration Analysis of a Dam-Reservoir Interaction Problem in Frequency Domain, Interaction and Multiscale Mechanics, Volume (6), No (3), Year (2013-12), Pages (271-286)
 22. Ehsan Mohtashami , Ahmad Shooshtari , A Multimode Adaptive Pushover Procedure for Seismic Assessment of Integral Bridges, Advances in Civil Engineering, Volume (2013), Year (2013-11), Pages (1-13)
 23. Amirhossein Keivani , Ahmad Shooshtari , Ahmad Aftabi Sani , A closed-form solution for a fluid-structure system: shear beam-compressible fluid, Coupled Systems Mechanics, Volume (2), No (2), Year (2013-6), Pages (127-146)
 24. Mohamad Mahdi Fallah , Ahmad Shooshtari , Hamid Reza Ronagh , Investigating the effect of bond slip on the seismic response of RC structures, Structural Engineering and Mechanics, Volume (46), No (5), Year (2013-6), Pages (695-711)
 25. mostafa salehi , Ahmad Shooshtari , Vahab Esmaeili , alireza naghavi riabi , Nonlinear analysis of cable structures under general loadings, Finite Elements in Analysis and Design, Volume (73), No (10), Year (2013-10), Pages (11-19)
 26. Ahmad Shooshtari , Reza Khajavi , An efficient procedure to find shape functions and stiffness matrices of nonprismatic Euler–Bernoulli and Timoshenko beam elements, European Journal of Mechanics A-Solids, Volume (29), No (5), Year (2010-9), Pages (826-836)
 27. Mohammad Moayyedian , -Kazem -Moslem , Ahmad Shooshtari , Proposed Dynamic Soil Pressure Diagram on Rigid Walls, International Journal of Engineering, Volume (21), No (3), Year (2008-9), Pages (213-224)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیر سالارمهراباد , احمد شوشتری , آنالیز مودال عملیاتی خودکار به کمک دو مرحله خوشه بندی , سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2023-10-17
 2. سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری , مقا یسه رفتار چرخهای میراگرهای فولادی تسلیمی با اشکال مختلف شکاف , سیزدهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 3. احمد شوشتری , امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , تحلیل ارتعاش آزاد قاب های فولادی فضاکار با نرمی پیوند , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 4. امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری , مطالعه عددی پیشبینی ظرفیت بحرانی برشی دال های بتنی مرکب و مقایسه نتایج با نمونه آزمایشگاهی (مطالعه موردی) , یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2019-05-01
 5. سینا حیرانی مقدم , امیررضا مسعودی , احمد شوشتری , مقایسه عددی رفتار چرخه ای مدل های مختلف میراگر فلزی شکاف دار , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 6. سیده فاطمه لبافی , احمد شوشتری , احسان محتشمی , بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده در کنترل لرزه ای پل های یکپارچه , دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 7. سینا حیرانی مقدم , امیر رضا مسعودی , احمد شوشتری , مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار , دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 8. امیررضا احمدی پری , احمد شوشتری , بررسی تاثیر میراگرهای جرمی بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح , دوازدهمین کنگره ی بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 9. سیده فاطمه لبافی , احمد شوشتری , احسان محتشمی , بررسی تاثیر شدت زلزله بر پاسخ لرزه ای پل های یکپارچه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شونده , دواردهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27
 10. امیر سالارمهراباد , جواد سبزی , احمد شوشتری , معصومه توکل , ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP , دواردهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2020-05-27
 11. سیدسینا گل افشانی , احمد شوشتری , بررسی رفتار پوسته های گنبدی کامپوزیتی تحت بار انفجار , یازدهمین کنگره ی ملی عمران , 2019-05-01
 12. امیر سالارمهراباد , احسان محتشمی , احمد شوشتری , بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر فرکانس های طبیعی برج توربین های بادی , یازدهمین کنگره ی بین اللملی عمران , 2018-05-08
 13. مرتضی قالیشویان , احمد شوشتری , ماهر عبدالغنی , تخمین پارامترهای مودال در حال بهره برداری به روش تخصیص مودال عملکردی در حضور با هارمونیک , یازدهمین کنگره ی بین اللملی عمران , 2018-05-08
 14. حسین بانژاد , فرشته صفری , مصطفی قلی زاده , احمد شوشتری , بررسی استفاده از آب شور مغناطیس شده در ساخت بتن , دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب) , 2018-12-10
 15. امیر سالارمهراباد , احمد شوشتری , آنالیز مودال عملیاتی در حضور تحریک هارمونیک به روش زیر فضاهای اتفاقی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 16. احسان نعیمی حامی صفار , احمد شوشتری , بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 17. احمد شوشتری , امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 18. احسان محتشمی , وهاب اسماعیلی , مصطفی صالحی احمد آباد , احمد شوشتری , مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی , نهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 19. احمد شوشتری , محمدحسین برادران خلخالی , بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 20. داود نظام الملکی , احمد شوشتری , محمد جهان آرای , بررسی اثر لغزش گرهها در دکلهای انتقال نیرو , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 21. احسان محتشمی , احمد شوشتری , بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای پل های یکپارچه , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 22. امیررضا مسعودی , سینا حیرانی مقدم , احمد شوشتری , بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 23. احمد شوشتری , سیدمرتضی علم الهدائی , بکارگیری آلیاش اَی حافظ دار شکلی در مقایم سازی ساختماو اُی بتىی مسلح , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 24. احمد شوشتری , مصطفی صالحی احمداباد , وهاب اسماعیلی , علیرضا نقوی ریابی , آنالیز شکست برج های انتقال نیرو , نهمین کنگره بین اللملی عمران , 2012-05-08
 25. حسین صادقی , احمد شوشتری , محجوبه مسکرانیان , طراحی و ساخت میز لرزان تحت تحریک دومولفه ی افقی , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 26. احمد شوشتری , رضا خواجوی , تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 27. احمد شوشتری , رضا خواجوی , تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 28. احمد شوشتری , مصطفی صالحی احمداباد , تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار , ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 29. احمد شوشتری , محمود بزرگوار , اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله , ششمین کنگره ملی عمران , 2011-04-26
 30. احسان محتشمی , سینا سینائی , احمد شوشتری , ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 31. احمد شوشتری , مهدی صفوی , بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 32. احمد شوشتری , رضا خواجوی , تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 33. احمد شوشتری , محمد بیات , بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP , پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04
 34. حسین صادقی , سیده مطهره موسوی , احمد شوشتری , محمد جلادت , تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران , چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11
 35. احمد شوشتری , رضا خواجوی , تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 36. احمد شوشتری , محمد بیات , بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 37. احمد شوشتری , حامد غزنوی زاده , بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای , چهارمین کنگره ملی عمران , 2008-05-13
 38. احمد شوشتری , حمید افضلی , بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح , چهارمین کنگره ملی عمران , 2008-05-13
 39. احمد شوشتری , بررسی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل های فنرهای سه گانه , پنجمین کنفرانس بین المللی عمران , 2000-05-08

انگلیسی

 1. Ahmad Shooshtari , Sina Heyrani Moghaddam , Amirreza Masoodi , Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections , 10th International Congress on Civil Engineering , 2015-05-05
 2. امیرحسین کیوانی , Ahmad Shooshtari , Ahmad Aftabi Sani , Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution , 15th World Conference on Earthquake Engineering , 2012-09-17
 3. parastoo ghanei , Hossein Sadeghi , Ahmad Shooshtari , EVALUATING THE SENSITIVITY OF ANALYZING THE SEISMIC HAZARD TO THE TYPE OF EMPIRICAL ATTENUATION RELATIONSHIPS , 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) , 2019-11-11
 4. Morteza Ghalishooyan , Ahmad Shooshtari , Output-only modal parameter estimation of structures by Enhanced Frequency Domain Decomposition method , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 5. Ahmad Shooshtari , Ahmad Aftabi Sani , Seyed Mojtaba Hozhabrossadati , A boundary element method for the Laplace equation in a circular domain , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 6. Ahmad Shooshtari , Sina Heyrani Moghaddam , Amirreza Masoodi , Nonlinear static analysis of cable-stayed bridge considering semirigid connections , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 7. Morteza Ghalishooyan , Ahmad Shooshtari , OPERATIONAL MODAL ANALYSIS TECHNIQUES AND THEIR THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS :A COMPREHENSIVE REVIEW AND INTRODUCTION , 6th International Operatiional Modal Analysis Conference IOMAC 2015 , 2015-05-12
 8. Ahmad Shooshtari , Amirreza Masoodi , Sina Heyrani Moghaddam , Free Vibration Analysis of Gabled Frame Considering Elastic Supports and Semi-Rigid Connections , International Conference on Civil, Structural and Earthquake Engineering , 2014-06-19
 9. Amirhossein Keivani , Ahmad Shooshtari , Analytical Solution for a Fluid-Structure Interaction Problem in Comparison with Finite Element Solution , پانزدهمین کنگره جهانی مهندسی زلزله , 2012-09-24
 10. Ahmad Shooshtari , mahmood bozorgvar , Assessment of behavior of moment-resistant reinforced concrete Buildings subjected to surface blast loads , نهمین کنگره بین اللملی عمران , 2012-05-08
 11. Ahmad Shooshtari , Reza Khajavi , New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for Dynamic Analysis , The 14 th World Conference on Earthquake Engineering , 2008-10-12
 12. Ahmad Shooshtari , Hamid Afzali , Effects of TMD System on 15-Story R/C Frame Response under Ground Excitation , 14th European Conference on Earthquake Engineering , 2010-08-30
 13. Hossein Sadeghi , Ahmad Shooshtari , mohammad jaladat , PREDICTION OF HORIZONTAL RESPONSE SPECTRA OF STRONG GROUND MOTIONS IN IRAN AND ITS REGIONS , 9th U.S. National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering , 2010-07-25
 14. Hamid Reza Vejdani Noghreiyan , Ahmad Shooshtari , Seismic Assessment of electric power transmission concrete beams , Lifeline Earthquake Engineering in a Multihazard Environment , 2009-06-28
 15. Ahmad Shooshtari , New Approach for the Construction of Inelastic Stiffness Matrix for , 14th World Congress on Earthquake Engineering , 2008-10-13
 16. Hamid Reza Vejdani Noghreiyan , Ahmad Shooshtari , Comparison of exact IDA and approximate MPA-based IDA for reinforced concrete frames , 14th World Congress on Earthquake Engineering , 2008-10-13
 17. Ahmad Shooshtari , حمید افضلی , A NUMERICAL APPROACH TO CONSIDER EFFECTIVENESS OF TMDS ON NONLINEAR BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES , 14th World Congress on Earthquake Engineering , 2008-10-13
 18. Ahmad Shooshtari , اثر میانقابهای آجری بر رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح , کنگره جهانی مهندسین سازه , 2002-10-03