بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران


موارد یافت شده: 59

1 - بررسی خصوصیات مورفولوژیک جدایه های قارچ خاکزاد Beauveria از باغا ت مرکبا ت استا نه ای گلستا ن و مازندران (چکیده)
2 - شناسایی گونه های فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه محصولات جالیزی منطقه شاهرود (چکیده)
3 - پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود (چکیده)
4 - بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) (چکیده)
5 - خصوصیات تکاملی و ساختار ژنتیک جمعیت جدایه های ایرانی ویروس beet necrotic yellow vein virus بر اساس پروتئین p25 (چکیده)
6 - شناسایی و آنالیز مولکولی ویروس زردی چغندرقند در مزار ع چغندرقند استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان (چکیده)
7 - ردیابی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل CaMV در شلغم در استان خراسان رضوی (چکیده)
8 - شناسایی مولکولی ویروس موزائیک کلم گل( Cauliflower mosaic virus (CaMV در استان های خراسان رضوی، شمالی و آذربایجان غربی (چکیده)
9 - تاثیر اندازه ریز نمونه مریستم و نوع تنظیم کننده های رشد بر حذف ویروس خراشک حلقوی میخک در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
10 - شناسائی و ردیابی مولکولی ویروس زردی غربی چغندر در مزارع استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
11 - شناسائی فیتوپلاسمای همراه با فیلودی لوبیا در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
12 - شناسائی ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند در مزارع لوبیای استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - شناسائی فیتوپلاسمای همراه با فیلودی گل اشرفی (چکیده)
14 - تولید سازه شیمری از ویروئیدهای استرالیائی و لکه زرد مو 1 (چکیده)
15 - تعیین ساختارهای موثر در حرکت سیستمیک ویروئید استرالیائی مو در گیاه (چکیده)
16 - بررسی تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی ویروس M سیب زمینی در ایران (چکیده)
17 - شناسائی و بررسی تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در شمال شرق ایران (چکیده)
18 - تاثیر شکل برگ پنبه روی تراکم جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (چکیده)
19 - مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر (چکیده)
20 - تراکم جمعیت Bemisia tabaci Genadius روی 7 رقم پنبه در منطقه کاشمر (چکیده)
21 - تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae) (چکیده)
22 - تاثیرات ابقایی فرمولاسیون های لامبدا- سی هالوترین روی سطوح مختلف علیه سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
23 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
24 - ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی جدایه های گونه های تریکودرما علیه Bipolaris australiensis و Botrytis cinerae عوامل پوسیدگی بنه ی زعفران در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
25 - معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران (چکیده)
26 - بررسی نقش سیستمGacدر الگوی پراکنشPseudomonas fluorescens در ریشه گندم (چکیده)
27 - تفاوت جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مناطق عمده کشت بادام زمینی در ایران (چکیده)
28 - پراکنش جمعیت هایAspergillus section Flavi در باغات پسته استان خراسان رضوی (چکیده)
29 - جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
30 - ردیابی ژنphlDدر سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
31 - مقایسه واکنش تابعی وابسته به سن در دو نژاد Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae (چکیده)
32 - معرفی گونه هایی از دو جنسPratylenchus و Ditylenchus از مزارع سبزیکاری حومه مشهد (چکیده)
33 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
34 - بررسی تاثیر نماتود بیمارگر حشرات Heterorahabditis bacteriophora Poinar, 1975 روی گوشخیزک معمولی Forficula auricularia L. (چکیده)
35 - غربالگری تعدادی از جدایه های باسیلوس دارای قابلیت بالا در تولید بیوفیلم از فراریشه گوجه فرنگی (چکیده)
36 - بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی (چکیده)
37 - کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی توسط باسیلوس های ناحیه ریزوسفر در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
38 - بررسی جدایه هایAspergillus section Flavi از نظر تولید افلاتوکسین و اسکلرت در مزارع ذرت دانه ای استان های فارس و اردبیل (چکیده)
39 - بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای (چکیده)
40 - تأثیر نیترات آمونیم بر بازدارندگی بی کربنات سدیم آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه (چکیده)
41 - کارایی نماتودهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک بید سیب زمینی Phthorimaea operculella Zeller (Lep.: Gelechiidae) (چکیده)
42 - اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis (چکیده)
43 - بررسی کارایی و رفتار جستجوگری(Reuter) Orius albidipennis روی شته جو (Passerini) Sipha maydis در ارقام گندم (چکیده)
44 - بررسی تحمل ارقام و لاین های گندم و جو به بقایای علف کش ایمزتاپیر (پرسوییت) در خاک (چکیده)
45 - بررسی امکان مدیریت علف های هرز گندم باکمک مدیریت کوددهی (چکیده)
46 - ارزیابی حساسیت برخی گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک (چکیده)
47 - شیوع Wolbachia در برخی گونه های مگس های میوه خراسان:مطالعه ای با رویکرد MLST (چکیده)
48 - بررسی تاثیر ازن گازی در کنترل شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
49 - ارزیابی تاثیر ازن محلول در آب بر مرگ و میر مراحل نابالغ شب پره هندیPlodia interpunctella (چکیده)
50 - شاخص های تنوع زیستی کنه های شکارگر بالا خانواده های Raphignathoidea, Bdelloidea , Erythraeoidea( Acari: Prostigmata)در باغ های میوه دانه دار در شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
51 - فون کنه های خانواده های Ixodidae و Argasidae مرتبط با حیوانات اهلی در استان خراسان رضوی،ایران (چکیده)
52 - کنه های شکارگر بالا خانواده هایRaphignathoidea, Erythraeoidea, Bdelloidea (Acari: Prostigmata) در باغ های میوه شهرستان مشهد، ایران (چکیده)
53 - بخشی از فون کنه های مواد غذایی انباری در شهرستان مشهد ایران (چکیده)
54 - زنبور های گرده افشان بالا خانواده Apoidea مزارع یونجه و پیاز شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
55 - برآورد دز موثر کنترلی علفهای هرز مهم ذرت با علفکشهای پس رویشی (چکیده)
56 - استفاده از گیاه پوششی شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum)در کنترل علفهای هرز لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
57 - ارزیابی استفاده از آزمون زیست سنجی در تعیین بقایای تریفلورالین در خاک با استفاده از سه گیاه شاخص (Panicum italicum) و ارزن (Avena ludoviciana) یولاف وحشی ،( Sorghum bicolar) سورگو (چکیده)
58 - سلول شناسی لارو کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (Col., Melolonthidae) و برهم کنش سلول‌های خونی آن با دو گونه نماتود بیمارگر حشرات (چکیده)
59 - معرفیStictospora sp (APICOMPLEXA: EUGREGARINIDA: ACTINOCEPHALIDAE) بیمارگر جدید لارو کرم سفید ریشه ، Polyphylla adspersa (چکیده)