بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: رفاه


موارد یافت شده: 31

1 - مطالعه تأثیر ابعاد توسعه انسانی (آموزش، سلامت و رفاه) بر شاخص عملکرد محیط زیستی (چکیده)
2 - بررسی سیاست های حمایت از بیکاران در ایران با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (چکیده)
3 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
4 - تاثیرکیفیت محیط زیست برشاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب OECD (چکیده)
5 - تاثیرشهرنشینی بر رفاه اقتصادی کشورهای منتخب MENA (چکیده)
6 - بررسی اثر یارانه نقدی بر رفاه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - بررسی اثر مخارج دولت بر رفاه در ایران با رهیافت مدل پویای تعادل عمومی تصادفی (چکیده)
8 - محاسبة ارزش پولی سرمایة اجتماعی در شهر تهران (چکیده)
9 - بررسی اولویت‌های رفاهی در خانواده‌های منطقة 9 شهر مشهد (چکیده)
10 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
11 - بررسی آثار تغییر قیمت گوشت قرمز بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایران (چکیده)
12 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
13 - بررسی عوامل تاثیرگذار بر نشاط کارکنان در محل کار (چکیده)
14 - بررسی اثرات ترکیبات بودجه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایران (چکیده)
15 - بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران (چکیده)
16 - توانمندسازی مهارت‌محور کارگران خدماتی زن (مطالعه‏ ای کیفی در مراکز اقامتی شهر مشهد) (چکیده)
17 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
18 - مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390 (چکیده)
19 - توانمندسازی خانه داران زن مراکز اقامتی: رویکردی راهبردی به ارتقاء رفاه منابع انسانی در صنعت گردشگری؛ مطالعه ای کیفی در شهر مشهد (چکیده)
20 - اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده (چکیده)
21 - بررسی نقش تعدیل گر سلامت و رفاه روانی کارکنان در بروز رفتار خلاقانه و نوآورانه از طریق نظام پیشنهادات (چکیده)
22 - بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 (چکیده)
23 - سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم (چکیده)
24 - بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
25 - ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری (چکیده)
26 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری طرح‌های هادی روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
27 - بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (چکیده)
28 - بایستگی های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران (چکیده)
29 - ارزیابی میزان تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای خراسان رضوی) (چکیده)
30 - بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (چکیده)
31 - تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (چکیده)