بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ابوالقاسم قوام


موارد یافت شده: 64

1 - طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی (چکیده)
2 - بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
3 - جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی (چکیده)
4 - تصویر قوم بربر در شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
5 - رفتار مولانا با زبان و پدیده‌های غیرزبانی در مناقب‌العارفین افلاکی (چکیده)
6 - آسیب‌شناسی در مقاله‌های ناصرخسرو پژوهی از 1393 تا 1300 (چکیده)
7 - ضرورت تصحیح انتقادی مکتوبات صدی از شرف الدین منیری (چکیده)
8 - بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن (چکیده)
9 - A Critical Survey of Comparative Studies conducted about Rūmī and Mathnawi (چکیده)
10 - مفهوم شناسی آز در حماسه‌های پس از شاهنامه با تأکید بر کوش نامه و فرامرزنامه (چکیده)
11 - تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با‌تکیه‌بر عناصر گفتمان‌مدار شاهنامه و خسرو و شیرین (چکیده)
12 - نقالی؛ گفتمان فرهنگ دینی در عصر صفوی واکاوی نقل دینی در منظومه زرین‌قبانامه (چکیده)
13 - ظرفیت‏های نمایشی منظومه زرین‏ قبانامه براساس شخصیت‏ پردازی سلیمان نبی(ع) (چکیده)
14 - فرجام‌گرایی و جلوه‌هایی از ارتباط آن با نقد کهن‌الگویی در ادب فارسی (چکیده)
15 - بازتاب «عواطف انسانی» در اشعار فریدون مشیری (چکیده)
16 - کاربرد هنری فعل در غزل های خلیفه (10 ه.ش.) (چکیده)
17 - بررسی استعاره‌های «عشق» و «معشوق» در دوبیتی‌های عامیانه‌ی منطقه‌ی خراسان بر بنیاد نظریه‌ی استعاره‌ی شناختی (چکیده)
18 - نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در روایت ضحاک و فریدونِ شاهنامه (چکیده)
19 - گفتار بیصدا: تأملی بر زبان بدن در غزلیات شمس (چکیده)
20 - بررسی چگونگی پردازش زمان در غزلیات شمس با استفاده از شگرد جریان سیال ذهن (چکیده)
21 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
22 - غزل نوکلاسیک و لایه های ایدئولوژیک سبک در آن (چکیده)
23 - نگرش احمد غزالی به عشق بر بنیاد نظریه استعاره شناختی (چکیده)
24 - بررسی شخصیت و اندیشه‌های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی (چکیده)
25 - کارکردهای عناصر حماسی و اساطیری شاهنامه در دیوان و حدیقه سنایی (چکیده)
26 - بررسی تطبیقی شخصیتهای قلعه حیوانات جورج اورول و باب شیر و گاو کلیله و دمنه (چکیده)
27 - از خمسه سرایی تا خمسه پژوهی (بررسی انتقادی تحقیقات حوزە خمسه پژوهی) (چکیده)
28 - امید و ناامیدی در بوف کور- تحلیل مفاهیم انتزاعی بوف کور بر اساس نظریه استعاره مفهومی (چکیده)
29 - آسیب شناسی ترجمه ی ادبی خواننده محور (چکیده)
30 - بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی (چکیده)
31 - اسلوب نوشتار نامه‌های فارسی، توصیف و طبقه‌بندی گونه نامه (چکیده)
32 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
33 - شخصیت کنیزک در مثنوی مولوی (چکیده)
34 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
35 - سبک‌شناسی لایه‌ای: توصیف و تبیین بافتمند سبک نامة شماره یک غزالی در دو لایة کاربردشناسی و نحو (چکیده)
36 - شکست روایی و شیوه‌های بازگشت به داستان در مثنوی (چکیده)
37 - واژه طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد (چکیده)
38 - مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد (چکیده)
39 - نقش‌های روایت‌شنو در مثنوی (چکیده)
40 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
41 - تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری (چکیده)
42 - نقش برخی از سنت های ادبی در ایجاد رابطة بینامتنی (چکیده)
43 - انتقادهای سنایی به تصوف و انتقادهای وارده به تصوف سنایی (چکیده)
44 - بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی (چکیده)
45 - ریخت شناسی داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
46 - بررسی صورت‌های اشاری از زبان پهلوان ایرانی و تورانی (چکیده)
47 - تبیین عیار واقع‌نمایی پرداخت شخصیت‌ها در شاهنامه (چکیده)
48 - اهمیت کنش های گفتاری و تحلیل آن در مرگ سیاوش (چکیده)
49 - بررسی واژه پری و جنبه‌های گوناگون آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
50 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
51 - کانون سازی در داستان لیلی و مجنون نظامی و جامی (چکیده)
52 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
53 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
54 - کاربرد واژه آب در اسم‌های مرکب و اعلام فارسی (چکیده)
55 - کارکرد عاطفه در داستان سیاوش (چکیده)
56 - نقش ارزش‌های فراملی در توفیق شاهنامه (چکیده)
57 - گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ (چکیده)
58 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
59 - در باب انتقاد های سنایی به تصوف و انتقاد های وارده به تصوف سنایی (چکیده)
60 - بهره گیری شاعران عرفانی فارسی از برخی عناصر حماسی (چکیده)
61 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
62 - حرکت شعر فارسی از قالب تا محتوا (چکیده)
63 - نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش هایی از شاهنامه (چکیده)
64 - جلوه هاي حضور قرآن در نهج البلاغه (چکیده)