بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدرضا بیاتی


موارد یافت شده: 32

1 - Farm biogas plants, a sustainable waste to energy and bio-fertilizer opportunity for Iran (چکیده)
2 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
3 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss (چکیده)
4 - ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
5 - شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
6 - پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
7 - تشخیص عارضه ی دانه سفیدی انار، با استفاده از روش غیرمخرب صوتی در دوره ی انبارمانی (چکیده)
8 - بررسی مصرف انرژی در واحدهای پرورش ماهی در استان آذربایجان شرقی (چکیده)
9 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
10 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
11 - Some Physical and Mechanical Properties of Bergamot (Citrusaurantium) (چکیده)
12 - بررسی تاثیرنوع گاو آهن و سرعت شخم زنی و عمق کار بر مدل توزیع خاک بر روی زمین (چکیده)
13 - مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
14 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با روش های صوتی و نفوذسنجی (چکیده)
15 - Evaluation and comparison firmness of “Golab Apple” with two methods of acoustic and penetration during cold storage (چکیده)
16 - ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی (چکیده)
17 - بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (چکیده)
18 - ارزیابی اثر پوشش خوراکی بر پایه ی متیل سلولز بر ماندگاری و رسیدگی سیب گلاب (چکیده)
19 - طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمایش سایش خراشان (چکیده)
20 - بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش تیغه‌های خاک‌ورز (چکیده)
21 - Performance Evaluation of a Centrifugal Peeling System for Pistachio Nuts2 (چکیده)
22 - Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine (چکیده)
23 - Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine (چکیده)
24 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
25 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
26 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
27 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
28 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)
29 - شرکتهای ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی بازوی توانمند مکانیزاسیون کشاورزی قابلیتها وکاستیها مطالعه در استان خراسان (چکیده)
30 - طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه خودتراز روی تراکتور (چکیده)
31 - تحقیق، رفع تکلیف یا رفع نیاز (چکیده)
32 - الکترونیک هیدرولیک ظرافتها وتواناییها ونقش آنها در اتوماسیون کشاورزی (چکیده)