بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: کمال الدین ناصری


موارد یافت شده: 52

1 - تاثیر سه نوع شدت چرای دام بر ویژگ یهای شی میایی خاک (مطالعه مور دی: پارک ملی تندوره) (چکیده)
2 - تأثیر سه نوع شدت چرای دام بر خصوصیات رشدی گیاه Festuca ovina (مطالعه موردی: پارک ملی تندوره) (چکیده)
3 - بررسی جلوه های آب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظور معاصر فارسی) (چکیده)
4 - Adequate Sample Size and Appropriate Sampling Method for Estimating Grassland Production through Simulation (چکیده)
5 - ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﭘﻼت در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ Astragalus verus olivier (چکیده)
6 - Investigation of Relationship between Precipitation and Temperature with Range Production of Grasslands in North and North-east of Iran (چکیده)
7 - Effects of Time and Frequency of Clipping on Production and Regrowth of Agropyron trichophorum -Link- Richt in Emam Gholi Summer Rangelands, Ghochan, Iran (چکیده)
8 - بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی (چکیده)
9 - ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رﺷﺪ ﺳﯿﺎهﺗﺎغ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﺗﺎﻏﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺟﻨﻮب ﻣﻪوﻻت) (چکیده)
10 - بررسی اثر تقسیم ریشه و تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد گونه مریم گلی دارویی (Salvia officinalis) (چکیده)
11 - بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر (چکیده)
12 - Human impacts and aridity differentially alter soil N availability in drylands worldwide (چکیده)
13 - بررسی تأثیر خصوصیات خاک بر رشد آتزیپلکس کانسنس (Atriplex canescens) (مطالعه موردی: طرح های بیابان زدایی عمرانی گناباد و چاه گوجی مه ولات) (چکیده)
14 - اثرات تعداد، سطح و شکل پلات روی صحت و دقت برآورد تولید چند علفزار با استفاده از شبیه سازی نمونه‏ گیری (چکیده)
15 - ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص¬های پوشش گیاهی در اکوتون خشک (چکیده)
16 - مقایسه صفات مورفومتریک و رشدی در اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی - صنعتی آنقوزه (Ferula assa foetida ) حاصل از بذر (چکیده)
17 - بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
18 - بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (چکیده)
19 - اثر شیوه نمونه گیری بر دقت و صحت برآورد تولید علفزارها با استفاده از شبیه سازی نمونه گیری در نرم افزار R (چکیده)
20 - مدل سازی برخی از عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی (چکیده)
21 - تحلیل مدل های حال - انتقال و آستانه بوم شناختی با استفاده از چارچوب مفهومی DPSIR (چکیده)
22 - Increasing aridity reduces soil microbial diversity and abundance in global drylands (چکیده)
23 - دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی (چکیده)
24 - Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness (چکیده)
25 - ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان (چکیده)
26 - بهینه سازی شکل و اندازة واحدهای نمونه برای افزایش دقت و صحت برآورد تراکم گون خاردار (Astragalus heratensis) در مراتع مایان مشهد (چکیده)
27 - Climate and soil attributes determine plant species turnover in global drylands (چکیده)
28 - تغییر در شیوه های اندازه گیری و ارزیابی مراتع: تحولی علمی-اجتماعی (چکیده)
29 - ویژگیهای آتریپلکس جهت احیاء مراتع بیابانی (چکیده)
30 - سیاه تاغ و احیاء مراتع بیابانی (چکیده)
31 - اثر برخی از شیوه های آماده سازی بسترکاشت بر زنده مانی تاغ و آتریپلکس (چکیده)
32 - مقایسه زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از اجرای عملیات اصلاحی پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن (چکیده)
33 - اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد) (چکیده)
34 - بررسی نقش پوسته های بیولوژیک (خزه ها) در حفاظت ازخاک سطحی در مقابل فرسایش آبی (مراتع اطراف سد طرق در استان خراسان رضوی) (چکیده)
35 - Decoupling of soil nutrient cycles as a function of aridity in global drylands (چکیده)
36 - EVALUATION OF SOWING DATES AND PLANTING DEPTH ON EMERGENCE CHARACTERISTICS AND PRODUCING TUBER OF MEDICO- INDUSTRIAL PLANT OF FERULA GUMMOSA (چکیده)
37 - EFFECT OF SOWING DATES AND DEPTHS ON EMERGENCE CHARACTERISTICS AND TUBER PRODUCTION OF MEDICO-INDUSTRIAL FERULA ASSA-FOETIDA (چکیده)
38 - ارزیابی توان اکولوژیک دشت ساریان برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
39 - تعیین سن گیاهان بوته ای، روشی جهت تعیین وضعیت توالی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: گیاه گون خاردار در منطقه مایان مشهد) (چکیده)
40 - شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر فرسایش شیاری در واحدهای تپه ماهوری جنوب غرب شهرستان مشهد (چکیده)
41 - مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمدآباد مشهد (چکیده)
42 - سیمای منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت منابع آب و خاک (چکیده)
43 - بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند فرسایش شیاری در منطقه احمدآباد مشهد (چکیده)
44 - Plant Species Richness and Ecosystem Multifunctionality in Global Drylands (چکیده)
45 - Change in nomads income and its effect on rangelands vegetation of Iran through past 40 years (چکیده)
46 - بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد) (چکیده)
47 - تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). (چکیده)
48 - تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) (چکیده)
49 - بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) (چکیده)
50 - Landscape Function Analysis (LFA): a new method for rangeland ecosystem function assessment (چکیده)
51 - نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی (چکیده)
52 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)