بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Behnam Moetakef Imani


موارد یافت شده: 144

1 - کاهش ارتعاشات ابزار داخل تراش به کمک جاذب دینامیکی فعال (چکیده)
2 - پیاده سازی الگوریتم کنترل PID با نقطه تنظیم متغیر بر روی برد آردوینو برای کنترل نیروی پولیش کاری (چکیده)
3 - شناسایی پارامترهای موتور خطی الکترومغناطیسی به منظور تولید نیروی اینرسی با استفاده از میکروکنترلر ARM (چکیده)
4 - پیاده سازی الگوریتم کنترل PID بر روی برد آردوینو برای کنترل نیروی پولیش کاری (چکیده)
5 - شناسایی برخط آستانه شروع ارتعاشات لرزه درحین فرزکاری قطعات قابل انعطاف (چکیده)
6 - تولید سیگنال بسامد متغیر با استفاده از میکروکنترلر ARM به منظور شناسایی تابع تبدیل ابزار داخل تراش بلند (چکیده)
7 - کنترل ارتعاشات لرزه ابزار داخل‌تراش با بهره‌گیری از یک الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با پس‌خور مستقیم سرعت (چکیده)
8 - Investigation on nonlinear dynamics and active control of boring bar chatter (چکیده)
9 - Surface Texture Simulation in Boring Process (چکیده)
10 - بررسی تجربی اثر تغییر نسبت طول به قطر بر رفتار دینامیکی ابزار داخل تراش (چکیده)
11 - شبیه سازی نیروی برش دینامیکی در فرآیند بورینگ در شرایط برشی پایدار و ناپایدار با استفاده از مدل سازی جسم صلب (چکیده)
12 - شبیه سازی نیروی دینامیکی در شرایط برشی پایدار و ناپایدار توسط مدل سازی جسم صلب (چکیده)
13 - شبیه سازی دینامیکی فرآیند بورینگ در محیط هندسی مبتنی بر B‐REP (چکیده)
14 - کاربرد فیلتر تطبیقی حداقل میانگین مربعات نرمالشده برای کنترل ارتعاش لرزه (چکیده)
15 - ارتقای روش خطیسازی مستقیم در تحلیل تلرانسی مجموعههای مکانیکی با استفاده از منحنی نربز (چکیده)
16 - شبیهسازی دینامیکی فرآیند داخلتراشی در حوزه زمان و فرکانس (چکیده)
17 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش در محیط مدل سازی هندسی مبتنی بر B-rep (چکیده)
18 - مدل سازی هندسی در ماشین کاری مجازی (چکیده)
19 - مدل دینامیکی ابزار بورینگ (چکیده)
20 - شناسایی مدل دینامیکی یک ابزار داخل تراش میراشده فعال (چکیده)
21 - Design, analysis, and implementation of a new adaptive chatter control system in internal turning (چکیده)
22 - Adaptive inverse control of chatter vibrations in internal turning operations (چکیده)
23 - High-performance controller design and evaluation for active vibration control in boring (چکیده)
24 - مدل سازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از تحلیل مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
25 - اندازه گیری و مدل سازی خطاهای هندسی میز دورانی در فرز CNC چهارمحور (چکیده)
26 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
27 - بهبود عملکرد کنترل فعال ارتعاش در ماشین کاری با استفاده از کنترلر PID غیرخطی کسری (چکیده)
28 - مدلسازی دینامیکی ابزار داخل تراش با استفاده از آزمون مودال تجربی و شبیه سازی کنترل فعال ارتعاشات (چکیده)
29 - Pre-bent shape design of full free-form curved beams using isogeometric method and semi-analytical sensitivity analysis (چکیده)
30 - Improved B-Spline Skinning Approach for Design of Hawt Blade Mold Surfaces (چکیده)
31 - رویکرد کنترل فعال ضد اغتشاش برای کنترل ارتعاشات ابزار داخل تراش (چکیده)
32 - Isogeometric analysis of free-form Timoshenko curved beams including the nonlinear effects of large deformations (چکیده)
33 - Surface fairness: a quality metric for aesthetic assessment of compliant automotive bodies (چکیده)
34 - تعیین هندسه روتورهای پمپ سهپیچی و محاسبه معادله درگیری بین ابزار و روتور و خطوط تماس در روتورها (چکیده)
35 - کنترلگر مقاوم-تطبیقی دستگاه آزمون خستگی سروهیدرولیک برای مواد کامپوزیتی (چکیده)
36 - شبیه سازی و بررسی تاثیر ویسکوزیته سیال، طول و قطر سوراخ های پیستون در عملکرد کمک فنر (چکیده)
37 - شناسایی و کنترل ابزار داخلتراش میرا شده با استفاده از عملگر VCA (چکیده)
38 - Analytical Prediction of Stability Lobes for Passively Damped Boring Bars (چکیده)
39 - A new quality appearance evaluation technique for automotive bodies including effect of flexible parts tolerances (چکیده)
40 - به‌روزرسانی مدل دینامیکی ابزار بورینگ با بهره‌گیری از الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات (چکیده)
41 - ساختار نوین کنترل توربین بادی با ژنراتور سنکرون با هدف کاهش بارگذاری برج (چکیده)
42 - اثر خطاهای فرآیند مونتاژ قطعات انعطاف پذیر در کیفیت ظاهری سطوح بدنه خودرو (چکیده)
43 - A Micromachining Approach to Improve the Uniformity of the Topography of Micro Channel (چکیده)
44 - Innovative approach to computer-aided design of horizontal axis wind turbine blades (چکیده)
45 - استفاده از فناوری CNC دوبعدی-قطبی در هنر نقاشی و رنگ آمیزی (چکیده)
46 - تئوری و الگوریتم محاسبه سطوح تندیسی تعمیمیافته از نوع T-Spline (چکیده)
47 - کنترل ارتعاشات ابزار بورینگ داخل تراش با استفاده از عملگر الکترومغناطیسی (چکیده)
48 - به کارگیری منحنیهای PH درجه 1 در میانیابی بلادرنگ و ماشینکاری سریع گوشه ها (چکیده)
49 - Innovative adaptive pitch control for small wind turbine fatigue load reduction (چکیده)
50 - The effect of parameterization on isogeometric analysis of free-form curved beams (چکیده)
51 - Specific cutting force and cutting condition interaction modeling for round insert face milling operation (چکیده)
52 - ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد در بینالود (چکیده)
53 - اثر سرعت برشی بر روی نیروی برشی و کیفیت سطح در فرآیند خان‌کشی آلومینیوم 7075 (چکیده)
54 - تولیدنقاط درمسیرمنحنی نربز بوسیله میانیاب میلنه-سیمپسون و پیاده سازی برروی میز کنترل عددی دومحوره (چکیده)
55 - پیاده سازی الگورتیم‌های تطبیقی و تناسبی-انتگرالی در دستگاه آزمایش خستگی سروهیدرولیک (چکیده)
56 - کنترلگر مقاوم و تطبیقی دستگاه آزمون پره توربین بادی (چکیده)
57 - Development of robust and adaptive controller for blade testing machine (چکیده)
58 - An improved sensitivity-free probability analysis in variation assessment of sheet metal assemblies (چکیده)
59 - ناپایداری دینامیکی در تیرهای با مقطع متغیر در اثر تحریک باد (چکیده)
60 - طراحی و پیاده سازی کنترلگر مقاوم دو درجه آزادی بر روی میز سروهیدرولیک (چکیده)
61 - Topography and Surface Roughness of Floor in Groove Micro Milling (چکیده)
62 - تحلیل تلرانسی سازه های ورقی انعطاف پذیر با درنظرگرفتن اثرات تماس متقابل و پیوستگی سطح ورقها (چکیده)
63 - ایجاد سطوح نرم بی اسپلاین از طریق بهبود آرایش نقاط داده (چکیده)
64 - Nonlinear Variation Analysis of Compliant Sheet Metal Assemblies Including Effect of Surface Continuity in Components (چکیده)
65 - Developing A Surface Roughness Model for End-Milling of Micro-Channel (چکیده)
66 - بررسی تجربی و المان محدود نیروهای شکل دهی و وضعیت فلنچ در فرآیند شکل دهی چرخشی قطعات مخروطی (چکیده)
67 - پیش بینی استهلاک فرآیند ماشینکاری Al7075 با استفاده از سری زمانی (چکیده)
68 - Application of Wavelet Thresholding Filter to Improve Multi-Step Ahead Prediction Model For Hydraulic System (چکیده)
69 - Robust Design of a Bimetallic Micro Thermal Sensor Using Taguchi Method (چکیده)
70 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری و محاسبه دینامیکی سطح مقطع براده به کمک روش مدلسازی جسم صلب با استفاده از نرم افزار ACIS (چکیده)
71 - An energy based analysis of broaching operation: Cutting forces and resultant surface integrity (چکیده)
72 - Nurbs-­Based Profile Reconstruction using Constrained Fitting Techniques (چکیده)
73 - میان یاب های پیش نگر NURBS-PH برای فرزکاری سریع در کنترل عددی (چکیده)
74 - Improved dynamic simulation of end-milling process using time series analysis (چکیده)
75 - شبیه ساز میز CNC دو محوره XY توسط بستر نرم افزاری MATLAB و Simulink (چکیده)
76 - مدلسازی دینامیکی عملیات تراشکاری بکمک مدلسازی جسم صلب (چکیده)
77 - Mechanistic modelling for cutting with serrated end mills – a parametric representation approachg (چکیده)
78 - Real-time PH-based interpolation algorithm for high speed CNC machining (چکیده)
79 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
80 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
81 - Simulation of Serrated End Milling Using Solid Modeling Techniques (چکیده)
82 - هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی (چکیده)
83 - بررسی تجربی توزیع نیرو و برگشت فنری در فرآیند اسپینینگ برشی مخروطها (چکیده)
84 - مدلسازی نیروهای دینامیکی وارد به ابزار در فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
85 - Implementing an Open-Architecture Controller for a Tension-Compression Fatigue Test Machine (چکیده)
86 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری در عملیات خشن تراشی پره های کمپرسور موتورهای هوایی با استفاده از روش المان محدود (چکیده)
87 - شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری با بار جانبی کم و بررسی اثر عمق برش و نرخ پیشروی (چکیده)
88 - Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm (چکیده)
89 - مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری (چکیده)
90 - مدلسازی نیرویی فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
91 - LOOK-AHEAD NURBS-PH INTERPOLATION FOR HIGH SPEED CNC MACHINING (چکیده)
92 - An Experimental Investigation of Hybrid Position/Force Control for Metal Spinning Process (چکیده)
93 - Look-ahead Pythagorean-hodograph Interpolation for High Speed CNC Machining (چکیده)
94 - Prediction of Thread Milling Instantaneous Cutting Forces (چکیده)
95 - Sharp Corner PH Interpolation Algorithm for High Speed CNC Machining (چکیده)
96 - طراحی و پیاده سازی واحد کنترل دیجیتال دستگاه تست خستگی کششی- فشاری (چکیده)
97 - مدلسازی نیرویی فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
98 - Development of a Pythagorean-hodograph interpolator for high speed CNC machining (چکیده)
99 - Geometric simulation of surface texture in low immersion side milling (چکیده)
100 - کنترل همزمان نیروی فرآیندو موقعیت ابزار در فرآیند اسپینینگ (چکیده)
101 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
102 - EFFECTS OF HELIX ANGLE VARIATIONS ON STABILITY OF LOW IMMERSION MILLING (چکیده)
103 - مدلسازی و شبیه سازی سطح ماشینکاری شده و تعیین خطای اعادی در فرآیند فرز انگشتی (چکیده)
104 - شبیه سازی و بهینه سازی سطح ماشینکاری شده در فرزکاری با فرز انگشتی (چکیده)
105 - محاسبه ثابتهای برشی آلومینیوم 7075 جهت محاسبه نیرو های برشی در عملیات (چکیده)
106 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD (چکیده)
107 - شبیه سازی عملیات فرزکاری پره توربین از طریق FEM (چکیده)
108 - Dynamic Force Model for 3- Axis Ball-End Milling of Sculptured Surfaces (چکیده)
109 - Dimensional and Geometrical Tolerance Analysis of Kinematic Assemblies (چکیده)
110 - Comprehensive Simulation of Surface Texture for End-milling Process (چکیده)
111 - بهینه سازی نرخ پیشروی و ناحیه شتاب گیری هنگام فرز کاری cnc در امتداد مسیر منحنی الشکل (چکیده)
112 - Investigating Stability Limits in High Speed Milling of Titanium Thin-Walled Parts (چکیده)
113 - Surface Integrity of Thin-Walled Titanium Parts Machined by Peripheral Milling (چکیده)
114 - Predicting the effects of cam manufacturing errors on the follower motion (چکیده)
115 - Feed and acceleration region optimization during milling along free-form tool path (چکیده)
116 - محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (چکیده)
117 - محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (چکیده)
118 - REDUCTION OF POSITION ERROR OF KINEMATIC MECHANISMS BY TOLERANCE ANALYSIS METHOD PART II: IMPLEMENTATION (چکیده)
119 - REDUCTION OF POSITION ERROR OF KINEMATIC MECHANISMS BY TOLERANCE ANALYSIS METHOD, PART I: THEORY (چکیده)
120 - Geometric Simulation of Ball-End Milling Operations (چکیده)
121 - An improved process simulation system for ball-end milling of sculptured surfaces (چکیده)
122 - Dynamic simulation of boring process (چکیده)
123 - Robust and adaptive control with application to mechanical systems (چکیده)
124 - Three Dimensional Reconstruction of Medical Spiral CT-Scanner Images, For Industrial Parts (چکیده)
125 - Time domain simulation of torsional-axial and lateral vibration in drilling operation (چکیده)
126 - Investigation of Residual vibrations in cam-follower systems with different cam profiles (چکیده)
127 - شبیه سازی ارتعاشات محوری عرضی و پیچشی مته (چکیده)
128 - Identification of Tool Life and Wear Characteristics of HSS Tools Used in Turning of Ck45 (چکیده)
129 - Analytical Chip Load Prediction for Rough End Mills (چکیده)
130 - Position Error Reduction of Kinematic Mechanisms Using Tolerance Analysis and Cost Function (چکیده)
131 - Implementing P-H high speed cornering method on P-PI servo controller with backlash (چکیده)
132 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری (چکیده)
133 - ANTICIPATION OF STABILITY LIMITS FOR TWO DEGREE-OF -FREEDOM INTERRUPTED MILLING (چکیده)
134 - The prediction of cutting force for boring process (چکیده)
135 - Tolerance analysis of flexible kinematic mechanism using DLM method (چکیده)
136 - Geometric Simulatiin of Five - Axis Ball -End Milling (چکیده)
137 - تحلیل و شبیه سازی واحد درونیاب Interpolator در ماشین های CNC با قابلیت فرزکاری سریعHSM (چکیده)
138 - کنترل ارتعاشات chatter هنگام فرزکاری قطعات قابل انعطاف (چکیده)
139 - شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف. (چکیده)
140 - Comprehensive Simulation of Surface Texture for End-milling Process (چکیده)
141 - Real-time P-H curve CNC interpolators for high speed cornering (چکیده)
142 - High-speed contouring enhanced with P-H curves (چکیده)
143 - Cutting Force Simulation of Machining with Nose Radius Tools (چکیده)
144 - Feed rate optimization for 3-axis ball-end milling of sculptured surfaces (چکیده)