بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzad Dehghanian


موارد یافت شده: 75

1 - Investigation of the effective factors in the adoption of photovoltaic systems in Iranian households using causal loop diagrams (چکیده)
2 - ارائه یک مدل دوسطحی جهت تعیین مالیات بر کربن در یک زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و انتشار کربن (چکیده)
3 - Inventory management of manufacturers with yield uncertainty and lateral transshipment (چکیده)
4 - Auction design for the allocation of carbon emission allowances to supply chains via multi-agent-based model and Q-learning (چکیده)
5 - Joint Optimization of Multiple Supply Chains Under Cap-And-Trade Regulation: A Bi-Level Programming Model and Solution Algorithm (چکیده)
6 - A Stackelberg game for ordering and pricing policies in a decentralized dual-channel supply chain (چکیده)
7 - A robust fuzzy optimization approach for reverse logistics network design with buyback offers (چکیده)
8 - Design and development of a fuzzy credibility-based reverse logistics network with buyback offers: A case study (چکیده)
9 - The comparison of pricing methods in the carbon auction market via multi-agent Q-learning (چکیده)
10 - The effect of purchasing strategy on the economic production quantity model subject to random machine breakdown (چکیده)
11 - An Integrated Production-Inventory Model for a Dual-Channel Supply Chain (چکیده)
12 - بررسی اثر آموزش پزشکان در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی بیمارستان‌ها با رویکرد پویایی سیستم‌ها (چکیده)
13 - طراحی یک شبکه زنجیره‏ تامین با در نظر گرفتن تقاضای حساس به قیمت و میزان انتشار کربن (چکیده)
14 - A bi-level model and solution methods for partial interdiction problem on capacitated hierarchical facilities (چکیده)
15 - Designing an optimal inventory management model for the blood supply chain (چکیده)
16 - ارزیابی زنجیره تأمین مبتنی بر مدل ُSCOR مطالعه موردی شرکت کیا الکترود شرق (چکیده)
17 - تعیین قیمت بهینه ی محصولات بازیافتی در یک زنجیره تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن آگاهی زیست-محیطی مشتریان (چکیده)
18 - اثر مالیات کربن در برنامه ریزی زنجیره‌ تامین با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (چکیده)
19 - The simultaneous effect of holding safety stock and purchasing policies on the economic production quantity model subject to random machine breakdown (چکیده)
20 - ارائه یک مدل یکپارچه و روش حل برای زمان‌بندی تولید و مسیریابی وسائل نقلیه در یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با هدف کاهش مصرف سوخت (چکیده)
21 - Emergency service vehicle location problem with batch arrival of demands (چکیده)
22 - نت فرصت‌طلبانه و ماشین مستعد خرابی در مدل تولید اقتصادی با در نظرگیری هزینه انتشار کربن (چکیده)
23 - Selective capacitated location-routing problem with incentive-dependent returns in designing used products collection network (چکیده)
24 - جایگزینی تجهیزات تولید در یک مدل EPQ تحت پیشرفت تکنولوژی با در نظر گرفتن مالیات بر کربن (چکیده)
25 - The effects of contractual agreements on the economic production quantity model with machine breakdown (چکیده)
26 - انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP (چکیده)
27 - طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی (چکیده)
28 - تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی (چکیده)
29 - ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
30 - ارایه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دو مرحله‌ای برای زنجیره‌تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد‌ تخفیف (چکیده)
31 - کنترل موجودی شبکه خرده‌فروشان با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت تامین (چکیده)
32 - Green supply chain network design with stochastic demand and carbon price (چکیده)
33 - بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان (چکیده)
34 - توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (چکیده)
35 - Interdiction problem as a tool to identify an effective budget allocation to quality improvement plans (چکیده)
36 - Effect of manufacturing machines upgrading on green supply chain planning (چکیده)
37 - برنامه‌ریزی تولید و توزیع یک زنجیره‌تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله‌نقلیه (چکیده)
38 - بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن کربن تولیدی با استفاده از دو سیاست تجارت کربن و مالیات کربن (چکیده)
39 - تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی (چکیده)
40 - مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمانها (چکیده)
41 - مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیستمحیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا (چکیده)
42 - طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی (چکیده)
43 - مساله مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار با برگشتهای وابسته به قیمت (چکیده)
44 - بررسی مدل یک فروشنده یک خریدار با در نظر گرفتن هزینه های انتشار کربن (چکیده)
45 - طراحی یک شبکه مینی هاب برای مناطق متراکم شهری-مطالعه موردی: مناطق اطراف حرم مطهر رضوی (چکیده)
46 - A bi-level programming model for protection of hierarchical facilities under imminent attacks (چکیده)
47 - ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر (چکیده)
48 - زنجیره تامین سبز با امکان به روز شدن تکنولوژی (چکیده)
49 - زمانبندی تولید و توزیع در یک زنجیره تامین هماهنگ با در نظر گرفتن هزینه های انتشار آلاینده ها (چکیده)
50 - طراحی شبک لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت و مالیات بر کربن (چکیده)
51 - مساله مسیریابی چندانباره در طراحی شبکه لجستیک معکوس (چکیده)
52 - Carbon pricing versus emissions trading: A supply chain planning perspective (چکیده)
53 - An Interdiction Median Model for Hierarchical Capacitated Facilities (چکیده)
54 - ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (چکیده)
55 - A Bi-level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
56 - بررسی اثر مالیات بر کربن در طراحی شبکه لجستیک معکوس (چکیده)
57 - ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کالاهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت (چکیده)
58 - A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilities (چکیده)
59 - ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (چکیده)
60 - مکانیابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار (چکیده)
61 - The impact of carbon pricing on a closed-loop supply chain: an Australian case study (چکیده)
62 - طراحی شبکه لجستیک معکوس در محیط توسعه پایدار با استفاده از تکنیک برنامه ریزی آرمانی چند گزینه ای و تابع مطلوبیت (چکیده)
63 - ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر (چکیده)
64 - طراحی شبکه ای از لجستیک معکوس با برگشت های وابسته به فاصله (چکیده)
65 - ارائه یک مدل دوسطحی برای برنامه ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی (چکیده)
66 - A COLLECTOR-RECYCLER GAME IN DESIGN OF REVERSE LOGISTICS NETWORK (چکیده)
67 - The Dynamic Design of Reverse Logistics Network with Fuzzy Incentive-Dependent Return (چکیده)
68 - A Bi-Level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
69 - ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش؛ بررسی یک نمونه موردی (چکیده)
70 - ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در محیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) (چکیده)
71 - A framework for integrated assessment of sustainable supply chain management (چکیده)
72 - A FRAMEWORK FOR MOVING TOWARD SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (چکیده)
73 - استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی (چکیده)
74 - Applying interactive multi objective decission making method in design of a sustainable recovery network to include differnet stakeholders preferences (چکیده)
75 - Designing sustainable recovery network of end-of-life products using genetic algorithm (چکیده)