بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: JAVAD ARSHAMI


موارد یافت شده: 91

1 - Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation (چکیده)
2 - اثر عصاره الکلی مریم گلی (Saliva Officinalis N.)بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی نر (چکیده)
3 - تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار (چکیده)
4 - Effects of Hypericum perforatum extract on IgG titer, leukocytes subset and spleen index in rats (چکیده)
5 - Effects of saffron (Crocus sativus) petal ethanolic extract on hematology, antibody response, and spleen histology in rats (چکیده)
6 - اثرات عصاره ی الکلی گلبرگ زعفران ( Crocus sativus L) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون در موش های صحرایی نر (چکیده)
7 - Quality of bovine chilled or frozen-thawed semen after addition of omega-3 fatty acids supplementation to extender (چکیده)
8 - Effects of chicory root powder on growth performance and histomorphometry of jejunum in broiler chicks (چکیده)
9 - The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm (چکیده)
10 - اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار (چکیده)
11 - Hypolipidemic and antioxidative effects of Curcumin on blood parameters, humoral immunity, and jejunum histology in Hy-line hens (چکیده)
12 - The effect of omega-3 fatty acids addition in sperm extenders on the quality of frozen bovine semen (چکیده)
13 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی زعفران (Crosus sativus L.) بر فراسنجه های خونی در موش صحرایی (چکیده)
14 - بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی (چکیده)
15 - اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر (چکیده)
16 - بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum perforatum) بر برخی صفات خونی در موش های صحرایی (چکیده)
17 - اثرات سطوح مختلف عصاره گل راعی (Hypericum prforatum) بر برخی فراسنجه های خونی در موش های صحرایی (چکیده)
18 - بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر برخی فاکتورهای خون موش صحرایی نرویستار (چکیده)
19 - بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی (چکیده)
20 - تاثیر عصاره مریم گلی(Salvia officinalis L.) بر اندیکس طحال و تغییرات بافت شناسی آن در موش های نر نژاد ویستار (چکیده)
21 - بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار (چکیده)
22 - تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر (چکیده)
23 - اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی (چکیده)
24 - اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال (چکیده)
25 - اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار (چکیده)
26 - Evaluation of the nutritional value of sunflower meal and its effect on performance, digestive enzyme activity, organ weight, and histological alterations of the intestinal villi of broiler chickens (چکیده)
27 - تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر (چکیده)
28 - The Effects of Omega- 3,6,9 Fatty Acids on the Quality of Bovine Chilled Semen (چکیده)
29 - Addition of omega-3 unsaturated fatty acids in sperm extender does not improve the quality of chilled bovine sperm (چکیده)
30 - Effects of addition of Omega-3,6,9 fatty acids to the semen extender on the characteristics of frozen-thawed bull Sperm (چکیده)
31 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
32 - The effect of subcutaneous administration of thyme and black pepper essential oils on sheep hematological responses (چکیده)
33 - Effects of Trogonella foenum-graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
34 - Hematological and plasma biochemical parameter responses of white Wistar rats received intraperitoneal injection of Achilla Eriophora essential oil (چکیده)
35 - Effects of dietary n-6:n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks (چکیده)
36 - Effects of Trogonella foenum graecum essential oil applied as intraperitoneal injection on blood cells and blood biochemical parameters of white Wistar rats (چکیده)
37 - The determine of chemical characteristies of Iranilln flaxseed (چکیده)
38 - Fertility characteristics of New Mexico Range Rams (چکیده)
39 - تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
40 - Effects of diets containing cottonseed meal on semen quality, testicular tissue and testosterone profiles in fine-wool rams and brahman bulls (چکیده)
41 - Effects of diets containing gossypol on spermatogenic tissues of young buls (چکیده)
42 - Effects of cottonmeal on ram fertility (چکیده)
43 - Histological characteristics of testes from brahman bulls fed diets containing gossypol (چکیده)
44 - Laparoscopic embryo transfer in sheep (چکیده)
45 - Estrous synchronization of ewws with norgestoment and estradiol valerate (چکیده)
46 - Hostological characteristics of testes from Brahman bulls fed diets containing Gossypol (چکیده)
47 - Effects of NH4Cl, KCl and NH4Cl+KCl on serum blood electrolytes and performance of broiler under chronic heat stress (چکیده)
48 - Effects of diets containig gossypol on spermatogenic tissues of young bulls (چکیده)
49 - Efects of diets containing cottonseed meal on semen quality and testicular tissue in fine-wool rams (چکیده)
50 - مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی (چکیده)
51 - Effects of Long-Term Feeding Flaxseed on Growth and Carcass Parameters,Ovarian Morphology and Egg Production of Pullets (چکیده)
52 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
53 - اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر (چکیده)
54 - تاثیر سطوح مختلف مس و روی بر تیتر آنتی بادی و جمعیت سلولهای سفید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
55 - تاثیر سطوح مختلف عصاره های آویشن و زیره سبز بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ های تخم گذار (چکیده)
56 - تاثیر سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (چکیده)
57 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
58 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
59 - تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار (چکیده)
60 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
61 - Effects of different dietary sources of n-3 PUFA on reproductive performance of laying hens (چکیده)
62 - Viral Antibody Titer and Leukocyte Subset Responses to Graded Copper and Zinc in Broiler Chicks (چکیده)
63 - Immunomodulatory Effects of Graded Copper and Zinc on SRBC Titer and Lymphoid Organs in Broiler Chicks (چکیده)
64 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
65 - Influence of full-fat sunflower seed on performance and blood parameters of broiler chickens (چکیده)
66 - Determination of apparent metabolizable energy of sunflower seed meal in broiler chickens (چکیده)
67 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)
68 - In vitro effect of non-fiber carbohydrate content of high forage dairy cow diets on ruminal acid load values (چکیده)
69 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
70 - Influence of sunflower seed meal (SFSM) on body organ weights and blood parameters of broiler chickens (چکیده)
71 - Influence of sunflower seed meal on histological alterations of broiler chickens (چکیده)
72 - Nutritional Evaluation of Full-fat Sunflower Seed for Broiler Chickens (چکیده)
73 - تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی (چکیده)
74 - Influence of NH4CL, KCL, and NH4Cl+KCl blood electrolytes and mortality of chicks under acut heat stress (چکیده)
75 - Effects of gossypol on semen characteristics and testosterone profile in fine-wool rams (چکیده)
76 - بررسی اثرات هیستوپاتولوژیک گوسیپول بر بافت بیضه قوچ. (چکیده)
77 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه حاوی گوسیپول بر خصوصیات منی و هورمون تستوسترون در گوسفند. (چکیده)
78 - Effects of diets countaining gossypol on spermatogenic tissues of young bulls. (چکیده)
79 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)
80 - اثر شرایط محل نگهداری بر عملکرد بره های پرواری نژاد کرمانی (چکیده)
81 - اثرات فیزیو لوژیکی کلرید امونیوم , کلرید پتاسیم و کلرید امونیوم+کلرید پتاسیم بر الکترولیتها,PH خون و میزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد (چکیده)
82 - بررسی اثرات ویتامین های E و C بر خصوصیات اسپرم در محیط In Vitro (چکیده)
83 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on blood metabolites in early lactation Iranian Holstein cows (چکیده)
84 - Canola meal as a substitute for soybean meal in diet of early lactation Holstein cows (چکیده)
85 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on follicular dynamic in early lactation Holstein cows (چکیده)
86 - اثرات جهش ژن rc بر خصوصیات سیمن ،بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا (چکیده)
87 - Effect of rc mutation on semen characteristics, spermatogenic tissues and testosteroun profile in blind Rhode Island Red cockerels (چکیده)
88 - مطالعه اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در جیره پاسخ ایمنی هومورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
89 - مقایسه اثر رژیم های مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش های التهابی در جو (چکیده)
90 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
91 - تاثیر سرعت رشد و مصرف خوراک بر پاسخ التهابی در جوجه ها ی گوشتی (چکیده)