بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohsen Haddad Sabzevar


موارد یافت شده: 138

1 - ررسی تاثیر روش اختلاط بر رسانایی الکتریکی و جذب امواج الکترومغناطیس در کامپوزیت پلیمری با توزیع سگرگیت کربن سیاه (چکیده)
2 - سنتز نانو پودر نیکل در حضور نانولوله کربنی به روش سنتز احتراقی درمحلول (چکیده)
3 - Interfacial structure-property relationship in a carbon nanotube-reinforced aluminum alloy matrix composite fabricated by an advanced method (چکیده)
4 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی‌اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای (چکیده)
5 - Effect of bismuth on microstructure, mechanical properties and fracture behavior of AZ magnesium alloys (چکیده)
6 - آیا نانولوله کربنی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطهای پل یاتیلن/آلومینیوم تأثیرگذار است ؟ (چکیده)
7 - بررسی استحکام اتصال آلومینیوم به نانوکامپوزیت پلی اتیلن/ نانولوله کربنی به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطها (چکیده)
8 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (چکیده)
9 - امکان سنجی ایجاد آلیاژ آنتروپی متوسط با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی (چکیده)
10 - Low percolation behavior of HDPE/CNT nanocomposites for EMI shielding application: Random distribution to segregated structure (چکیده)
11 - Morphological and Thermal Flux Analysis in as-Cast Al Alloy after Swarf Addition (چکیده)
12 - Architectural design of MWCNT reinforced AlSi10Mg matrix composites with comprehensive mechanical properties (چکیده)
13 - Processing map and microstructure evaluation of AA6061/Al 2 O 3 nanocomposite at different temperatures (چکیده)
14 - Heat transfer enhancement of conventional aluminum heat sinks with an innovative, cost-effective, and simple chemical roughening method (چکیده)
15 - Non-isothermal crystallization kinetics investigation of different zones at the joining area of a bulk metallic glass welded by friction stir spot welding (FSSW) (چکیده)
16 - ساخت کامپوزیت با آرایس تجمعی CNT در زمینه HDPE و مقایسه رسانایی الکتریکی آن با کامپوزیت دارای آرایش تصادفی (چکیده)
17 - بررسی تأثیر میزان نانولوله کربنی بر خواص دی الکتریک و رفتار رسانایی نانوکامپوزیت های HDPE (چکیده)
18 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
19 - اثر فرآیند آلومینایزینگ بر مقاومت به کربوریزاسیون فولاد زنگ نزن UNS S30815 (چکیده)
20 - بررسی میزان محافظت در برابر امواج الکترومغناطیس در نانو کامپوزیت اپوکسی/نانولوله‌ی کربنی تقویت‌شده‌ با ریبان‌های آلیاژ آمورف فاینمت (چکیده)
21 - A novel approach to the uniformly distributed carbon nanotubes with intact structure in aluminum matrix composite (چکیده)
22 - Pinless tool for FSSW of AA 6061-T6 aluminum alloy (چکیده)
23 - Addition of Swarf to Produce a Semi-Solid Slurry during High Pressure Die-Casting of AS9U3 Aluminum Alloy (چکیده)
24 - تهیه کامپوزیت پایه آلومینیوم تقویت شده با نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
25 - FABRICATION OF SUPERHYDROPHOBIC SURFACE ON THE fsw ZONE IN FRACTION STIR WELDING OF SIMILAR ALUMINUM ALLOYS (چکیده)
26 - Exploring the reinforcing effect of TiC and CNT in dual-reinforced Al-matrix composites (چکیده)
27 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
28 - TiC-modified carbon nanotubes, TiC nanotubes and TiC nanorods: Synthesis and characterization (چکیده)
29 - بررسی خواص مکانیکی ناجیه اتصال دو آلیاژ آلومینیوم و منیزیم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (چکیده)
30 - Formation mechanism of TiC–Al2O3–Fe3Al composites during self-propagating hightemperature synthesis of TiO2–Al–C–Fe system (چکیده)
31 - Solidification and Re-melting Phenomena During Slurry Preparation Using the RheoMetal™ Process (چکیده)
32 - بررسی جدایش میکروسکوپی آلیاژهای آلومینیوم- مس بوسیله آنالیز حرارتی و مدل سازی عددی (چکیده)
33 - Processing Map and Microstructure Evaluations of AA6061-Al2O3 Nanocomposite at Different Temperatures (چکیده)
34 - TiC/CNT dual-nanoreinforced aluminum-matrix composite fabricated by a pressureless spark plasma sintering (SPS) method (چکیده)
35 - Effect of filler metal on microstructure and mechanical properties of manganese− aluminum bronze repair welds (چکیده)
36 - Formation mechanism of nano titanium carbide on multi-walled carbon nanotube and influence of the nanocarbides on the load-bearing contribution of the nanotubes inner-walls in aluminum-matrix composites (چکیده)
37 - Analysis of phase diagram and diffusion coefficient for modeling of microsegregation (چکیده)
38 - An investigation of using sodium nitrate as a foaming agent of production close cell aluminum foam via Powder-Compact Foaming Technique (چکیده)
39 - تأثیر ریزساختار با اندازه دانه دوگانه بر پیدایش مارتنزیت ثانویه در یک فولاد زنگ نزن آستنیتی (چکیده)
40 - Thermal behavior and non-isothermal crystallization kinetics of (Ti41Zr25Be28Fe6)93Cu7 bulk metallic glass (چکیده)
41 - Applying FeAl coating on the low carbon steel substrate through selfpropagation high temperature synthesis (SHS) process (چکیده)
42 - Microstructure characterization and mechanical properties of Ti-based bulk metallic glass joints prepared with friction stir spot welding process (چکیده)
43 - Facile synthesis of copper oxide nanoparticles using copper hydroxide by m echanochemical process (چکیده)
44 - Fabrication of in situ Al2O3 reinforced nanostructure 304 stainless steel matrix composite by self-propagating high temperature synthesis process (چکیده)
45 - Fabrication of Fe–TiC–Al2O3 composites on the surface of steel using a TiO2–Al–C–Fe combustion reaction induced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
46 - Formation of TiC Ceramic Coating on AISI D2 Tool Steel through Mechanical Milling Technique (چکیده)
47 - Pulsed current field assisted surface modification of carbon nanotubes with nanocrystalline titanium carbide (چکیده)
48 - Microstructure and wear resistance of in-situ TiC – Al2O3 particles reinforced Fe-based coatings produced by gas tungsten arc cladding (چکیده)
49 - Fabrication of nanocrystalline TiC coating on AISI D2 steel substrate via high-energy mechanical alloying of Ti and C (چکیده)
50 - Physically Based Model of the Yield Strength for an Al-Mg-Si-Cu-Zn Alloy (چکیده)
51 - Thermal stability and non-isothermal crystallization kinetics of Ti41.5Cu42.5Ni7.5Zr2.5Hf5Si1 bulk metallic glass (چکیده)
52 - Microstructural characteristics and mechanical properties of Al-2024 alloy processed via a rheocasting route (چکیده)
53 - Fast Prepared Ni-Al2O3 Nanocomposi te Thro ugh Solution Combustion Synthesis (چکیده)
54 - سنتز مکانوشیمیایی نانو پودر کاربید تیتانیوم از ذرات تیتانیوم و گرافیت (چکیده)
55 - Synthesis of mullite–MoSi2 nano-composite through a mechanochemical processing (چکیده)
56 - استفاده از روش سنتز احتراقی برای تولید پوشش Fe3Al بر روی زیرلایه فولادی (چکیده)
57 - ایجاد پوشش FeAl3 بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
58 - تولید پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن به روش سنتز احتراقی (چکیده)
59 - ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن (چکیده)
60 - Effect of partition coefficient on microsegregation during solidification of aluminium alloys (چکیده)
61 - Effects of Fe additions on self propagating high temperature synthesis characteristics of TiO2–Al–C system (چکیده)
62 - On the microsegregation of Al–Mg alloys by thermal analysis and numerical modeling (چکیده)
63 - Fractography of Al6061/Al2O3 nanocomposites fabricated by stir-casting process (چکیده)
64 - An investigation on microstructure properties of Al6061/Al2O3 nanocomposite in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
65 - An investigation of the tensile and compressive properties of Al6061 and its nanocomposites in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
66 - Investigation of work softening mechanisms and texture in a hot deformed 6061 aluminum alloy at high temperature (چکیده)
67 - بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
68 - تأثیر دمای پیرسختی بر روی خواص بهینه آلیاژ آلومینیم 7075 مورد استفاده در دستگاه جوش پلاستیک (چکیده)
69 - Investigation on the Effect of Atmosphere on the Pores of Sintered Astaloy CrM Steel (چکیده)
70 - Nanocrystallization in Co67Cr7Fe4Si8B14 Amorphous Alloy Ribbons (چکیده)
71 - Establishing a correlation between interfacial microstructures and corrosion initiation sites in Al/Cu joints by SEM–EDS and AFM–SKPFM (چکیده)
72 - Investigation of microstructure and mechanical properties of Al6061-nanocomposite fabricated by stir casting (چکیده)
73 - بررسی تولید فوم تخلخل بسته آلومینیومی با استفاده از نیترات سدیم و روش ذوب پودر متراکم شده (چکیده)
74 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
75 - Synthesis of nano-structure molybdenum disilicide from primary mixture of MoO3 + Si + Al through mechanochemical reactions (چکیده)
76 - On the role of aluminum powder on production copper foam by turning chips (چکیده)
77 - An investigation of production Al-Al2O3 composite foam via SHS (چکیده)
78 - QUANTITIVE XRD AND EDDY CURRENT INVESTIGATION OF ROLLED AISI 304L AUSTENITIC STAINLESS STEEL (چکیده)
79 - Magnetic investigation of strain induced martensite evolution (چکیده)
80 - تاثیر ترکیبات حاوی منیزیم و کلسیم بر هسته بندی غیرهمگن فاز گرافیت در چدن نشکن (چکیده)
81 - بررسی جوانه زایی در چدن نشکن با افزودن ترکیبات حاوی منیزیم، کلسیم و باریم و مقایسه با جوانه زای مرسوم فروسیلیس 75 درصد (چکیده)
82 - پوشش دهی درجای فولاد ساده کربنی توسط مخلوط کامپوزیتی TiC-Al2O3 حین فرایند جوشکاری دستی (چکیده)
83 - Carburising behaviour of low carbon steel with nanocrystalline surface layer induced by ball milling (چکیده)
84 - An Investigation of aluminum foam produced by sintering evaporation process (چکیده)
85 - Numerical investigation of the effects of constraint design on 5XXX Al Alloy GTA Welding (چکیده)
86 - Hot deformation and processing maps of K310 cold work tool steel (چکیده)
87 - بررسی خواص مکانیکی و مورفولوژی سطح شکست آلیاژ آمورف توده ای پایه زیرکونیم (چکیده)
88 - بررسی تاثیر ریز ساختار فلز پایه بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5083 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
89 - Welding of aluminum alloys through thermite like reactions in Al–CuO–Ni system (چکیده)
90 - In situ synthesis of Nanoparticle reinforced metal matrix composite coating by combustion synthesis (چکیده)
91 - جوشکاری و تقویت همزمان آلیاژهای آلومینیوم با نانو ذرات اکسیدی و ترکیبات بین فلزی به روش سنتز احتراقی (چکیده)
92 - Non-isothermal Crystallization Kinetics of Co67Fe4Cr7Si8B14 Amorphous Alloy (چکیده)
93 - The Effects of Heat Treatment and Cold Working on the Microstructure of Aluminum Alloys Welded by Friction Stir Welding (FSW) Technique (چکیده)
94 - Formation of metal matrix composite reinforced withNano sized Al2O3 + Ni-Al intermetallics during coating of Al substrate via Combustion synthesis (چکیده)
95 - Study of mechanical deformation of Zr55Cu30Al10Ni5 bulk metallic glass through instrumented indentation (چکیده)
96 - Microstructural and mechanical properties of friction stir welded Cu–30Zn brass alloy at various feed speeds: Influence of stir bands (چکیده)
97 - سینتیک بلورینگی غیرهمدمای آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 (چکیده)
98 - بررسی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 (چکیده)
99 - نانو بلورینگی نوارهای آمورف آلیاژ Co Cr FE SI B (چکیده)
100 - بررسی بلورینگی آلیاژ آمورف Co Cr Fe Si B (چکیده)
101 - بررسی تغییرات سطحی آلیاژ آمورف Co Cr Fe Si B در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
102 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی توسط دو فرورونده با دو زاویه متفاوت (چکیده)
103 - بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 جوشکاری شده به روش اصطکاکی اختلاطی (چکیده)
104 - تاثیر کروم بر ریز ساختار و آخال های جوش های جند راهه فولادهای کم آلیاژی در جوش کاری به روش الکترود دستی (چکیده)
105 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
106 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
107 - تولید درجای نانو کامپوزیت Cu-Cr)-Al2O3) به روش مکانوشیمیایی (چکیده)
108 - روشی نوین برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم براساس فرآیند سنتز احتراقی (چکیده)
109 - Thermal Properties and Crystallization Behavior of Co67Fe4Cr7Si8B14 (چکیده)
110 - Study on possibility of Fraction Stir Welding of dissimilar and Non uni-Thickness Materials (چکیده)
111 - بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر (چکیده)
112 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی (چکیده)
113 - Influence of hot deformation strain rate on the mechanical properties and microstructure of K310 cold work tool steel (چکیده)
114 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
115 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
116 - An approach to predict galvanic corrosion using identical couple electrodes; investigation of weld zone and parent alloy AA6XXX welded through FSW technique (چکیده)
117 - Effect of chromium content on the microstructure and mechanical (چکیده)
118 - A stochastic model for austenite phase formation (چکیده)
119 - Thermal properties of Co67Fe4Cr7Si8B14 amorphous alloy (چکیده)
120 - Effect of copper content on the microstructure and mechanical properties of multipass MMA, low alloy steel weld metal deposits (چکیده)
121 - مروری بر فلزات آمورف توده ای (چکیده)
122 - تأثیر کروم بر روی ریزساختار و تشکیل آخال‌ها در جوش‌های چند راهه‌ی فولادهای کم آلیاژی در روش جوشکاری الکترود دستی (چکیده)
123 - تاثیر مس بر روی ریز ساختار و آخال های جوش های چند راهه فولادهای کم آلیاژی (چکیده)
124 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
125 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
126 - Effect of welding parameters on the microstructure and mechanical properties of fraction stir welds of 70%Cu-30%Zn alloy (اثر یارامترهای جوشکاری روی ساختار میکروسکیی و خواص مکانیکی الیاژ Cu-Zn جوشکاری اصطکاکی شده) (چکیده)
127 - Melting temperature, transformation and metastable phase diagram of rapidly solidified Ag-Cu alloys (چکیده)
128 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
129 - تکامل روش اشبی در انتخاب مواد مهندسی به کمک تحلیل های المان محدود (چکیده)
130 - تاثیر دمای ییر سختی بر روی خواص الیاژ Al-7075 مورد استفاده در دستگاه جوش یلاستیک (چکیده)
131 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
132 - اثر کار گرم و عملیات حرارتی بر روی ساختار و خواص میکروالیاژ 30MSV6 (چکیده)
133 - اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختار الیاژی از Cu-Zn در فرایند FWS (چکیده)
134 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
135 - روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
136 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
137 - Theory of hot crack formation (چکیده)
138 - HOT CRACK FORMATION IN PURE Cu AND Cu-30%Zn ALLOY DURING IN SITU SOLIDIFICATION (چکیده)