بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sayyed Keivan Hosseini


موارد یافت شده: 56

1 - Rapidly Determining the Earthquake Magnitude for Broadband Seismic Network of Ferdowsi University of Mashhad (چکیده)
2 - ارزیابی تأثیر فرونشست بر روند لرزه خیزی دشت ورامین و دشت شهریار با استفاده از تصاویر ماهوارهای (چکیده)
3 - Spatiotemporal relation of RADAR-derived land subsidence with groundwater and seismicity in Semnan—Iran (چکیده)
4 - بررسی نحوه کاهش پس لرزه ها با زمان در توالی زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶، ازگله (چکیده)
5 - Parallelization of 3D pseudo-bending algorithm for seismic ray tracing (چکیده)
6 - Patterns of Seismic Moment Release from Moment Tensor Inversion of M6+ Mainshock-Aftershock Sequences in Iran 2010-2019 (چکیده)
7 - GROUND DEFORMATION OF THE 2017 MW6.1 FARIMAN EARTHQUAKE-NE IRAN USING SENTINEL-1A INTERFEROMETRY (چکیده)
8 - بررسی امکان پذیری برداشت و ذخیره انرژی زمین لرزه (چکیده)
9 - بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله (چکیده)
10 - Geodetic interpretation of InSAR time series for the M w 6.1 Iran Earthquake, April 5, 2017 (چکیده)
11 - Integrating seismic source inversion, hypocenter relocation, and geodetic data to resolve the source of the M w 6.1 earthquake near Fariman, Iran on 5 April 2017 (چکیده)
12 - پهنه بندی گستره خطر فرونشست زمین با استفاده از تداخل سنجی راداری مطالعه موردی: کاشمر و خلیل آباد (چکیده)
13 - برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای (چکیده)
14 - A brief review on NIOC exploration directorate geophysical Mega project: research and development on subsurface imaging improvement (چکیده)
15 - تضعیف نوفه زمین غلت در حوزه زمان- فرکانس (چکیده)
16 - بررسی لرزه خیزی و دوره بازگشت زمینلرزه‌های شمال شرق ایران (چکیده)
17 - تعیین سریع بزرگی زمین لرزه در شبکه لرزه نگاری دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
18 - Multicore parallelization of 3D ray tracing algorithm using OpenMP (چکیده)
19 - فرایندهای زمین ساخت-رسوب گذاری در البرز خاوری-ارتفاعات بینالود (چکیده)
20 - مطالعه نسبت پواسون در ناحیه زمین‌لرزه های 1391 اهر-ورزقان (چکیده)
21 - تعیین سازوکار زمین لرزه های ایران بر مبنای مدل سازی شکل موج (چکیده)
22 - اختلاف بین بردار سرعت GPS و میزان کوتاه شدگی به سمت خاور در شمال خاور ایران – ارتفاعات بینالود (چکیده)
23 - بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده‌های نقطه میانی مشترک ژئورادار (چکیده)
24 - مقایسه نتایج حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش های مختلف (چکیده)
25 - تعیین اثرات ساختگاهی محلی به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از نگاشت های زمینلرزه 1391 اهر- ورزقان (چکیده)
26 - Simulation of 2003 Bam (Iran) earthquake using empirical Green’s function method via very small and near-fault events (چکیده)
27 - بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
28 - تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران (چکیده)
29 - برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی (چکیده)
30 - تعیین سطح آب زیرزمینی با روش لرزه ای انکساری و مقایسه آن با نتایج ژئوالکتریک در منطقه شهرک صنعتی عطار، نیشابور (چکیده)
31 - تھیه مدل سه بعدی از مخزن آسماری با در نظر گرفتن امتداد و شیب شکستگی ھا در یکی از میدان ھا نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
32 - Real-Time Mapping of PGA Distribution in Tehran Using TRRNet and peeqMap (چکیده)
33 - ارزیابی کیفیت مخزنی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس با استفاده از وارون سازی لرزه ای به روش sparse spike (چکیده)
34 - ارزیابی تغییرات امپدانس صوتی با استفاده از خواص پتروفیزیکی و وارونسازی داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی خلیج فارس (چکیده)
35 - S-wave anisotropy in the aftershock region of the 2003 Bam, Iran, earthquake-Mw 6.5 (چکیده)
36 - آنالیز امواج لرزه ای Passive بعنوان نشانگرهای ذخایر هیدروکربنی در جنوب غرب ایران (چکیده)
37 - برآورد اختلاف زمان رسید بین دو موج P و S برای زلزله سال 1382 بم (چکیده)
38 - DISRAY: A distributed ray tracing by map-reduce (چکیده)
39 - بررسی الگوی شکستگی های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ (چکیده)
40 - A SOFTWARE FOR GENERATION OF SHAKING MAP: FUNDAMENTAL TOOL FOR ESTIMATING DAMAGE AND RAPID RESPONSE FOLLOWING AN EARTHQUAKE (چکیده)
41 - تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران (چکیده)
42 - Successful application of S-transform time-frequency method in hydrocarbon reservoirs and low frequency shadows detection (چکیده)
43 - An investigation on low-frequency passive seismic waves as a hydrocarbon indicator in SW-Iran (چکیده)
44 - زمین ساخت متاثر از فرایند های سطحی در شمال خاور ایران (چکیده)
45 - تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود (چکیده)
46 - Prediction of large peak ground acceleration with artificial neural network and support vector machine (چکیده)
47 - peeqMap: A software for producing emergency earthquake maps (چکیده)
48 - مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک (چکیده)
49 - LITHOSPHERIC DEFORMATION OF NE IRAN INFERRED FROM SHEAR WAVE SPLITTING (چکیده)
50 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
51 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
52 - تعیین میزان قفل شدگی در گسل های لرزه زا با استفاده از داده های مشاهداتی GPS (چکیده)
53 - امکان سنجی مطالعات تغییر شکل پوسته زمین در شمال شرق ایران با استفاده از داده های شبکه GPS دائم ایران (چکیده)
54 - Extensional Branching of the Arg-e-Bam Fault Generated by the 2003 Bam, Iran, Earthquake: Adapting Theory for Fault Branching (انشعابات کششی گسل ارگ بم در اثر زمین لرزه 1382 بم تطبیق تئوری انشعابی شدن گسل) (چکیده)
55 - Source fault structure of the 2003 Bam earthquake, southeastern Iran, interred from the aftershock d (چکیده)
56 - An extension of lower crust in central Kyushu, Japan, inferred from GPS derived velocity field- An Implication of Beppu-Shimaba ra graben structure (بازشدگی در پوسته تحتانی کیوشو-زاپن) (چکیده)