مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مصطفی کریم زاده , علیرضا حدادیان , تدوین راهکارهای توسعۀ درآمدهای پایدار در سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد, مطالعات اقتصاد بخش عمومی, دوره (2), شماره (2), سال (2023-10), صفحات (215-232)
 2. مهلا قاینی سردشت , مصطفی کریم زاده , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی عوامل تولید خارجی بر شاخص توسعه انسانی در ایران, کاوش های نوین در علوم محاسباتی و مدیریت رفتاری, دوره (1), شماره (1), سال (2023-9), صفحات (94-106)
 3. صالح طاهری , مصطفی کریم زاده , احمد سیفی , سید سعید ملک الساداتی , بررسی اثرات عضویت در سازمان همکاری های شانگهای بر امکان پذیری ایجاد پیوند تجاری در شبکه تجاری کشورهای پساشوروی ؛ رهیافت مدل گراف تصادفی (ERGM), اقتصاد و تجارت نوین, دوره (18), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (27-47)
 4. نگار دهقان نیری , مصطفی کریم زاده , نرگس صالح نیا , ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری گردشگری در خانه های تاریخی مشهد (مطالعه موردی : خانه تاریخی پیشه وران), مطالعات اقتصاد بخش عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (39-58)
 5. لادن قدرتی , مصطفی کریم زاده , سیدمهدی مصطفوی ترقی , احمد سیفی , مهدی نجاتی , اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران, اقتصاد و الگو سازی, دوره (12), شماره (3), سال (2022-2), صفحات (1-32)
 6. محمد صادق محمدی , مصطفی کریم زاده , مهدی بهنامه , بررسی احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه های کوچک در استان هرات، افغانستان, مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (52), سال (2021-3), صفحات (75-96)
 7. محمود الهیاری فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , علی اکبر ناجی میدانی , ارتباط عدم تعادل های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه سه گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران ), مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (4), شماره (2), سال (2019-6), صفحات (77-108)
 8. محمدرضا لطفعلی پور , مصطفی کریم زاده , علی انعامی , بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران )رویکرد DSGE, مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (3), شماره (3), سال (2018-9), صفحات (113-146)
 9. اکرم غیبی هاشم آبادی , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده , تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید, مدل سازی اقتصاد سنجی, دوره (2), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (33-64)
 10. سیدحامد فهیمی فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , محمدطاهر احمدی شادمهری , مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی), اقتصاد مقداری, دوره (13), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (93-119)
 11. زهرا یزدان پرست , مصطفی کریم زاده , احمد سیفی , محمدعلی فلاحی , آزمون تجربی نظریه لیندر در الگوی تجارت خارجی ایران, پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (76), سال (2016-2), صفحات (167-186)
 12. مجتبی پوستین چی , حسن تحصیلی , مصطفی کریم زاده , تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانکها, اقتصاد پولی، مالی, سال (2016-9)
 13. مصطفی کریم زاده , ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین, اقتصاد پولی، مالی, شماره (12), سال (2017-1), صفحات (217-234)
 14. صالح طاهری بازخانه , مصطفی کریم زاده , حسن تحصیلی , بررسی عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر امید به زندگی در ایران, اقتصادی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (77-94)
 15. سعید محسنی , مصطفی کریم زاده , خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده, دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (19), شماره (4), سال (2014-4), صفحات (134-159)
 16. حمید لعل خضری , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده , اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352), پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (19), شماره (59), سال (2014-9), صفحات (211-236)
 17. مصطفی کریم زاده , بررسی تأثیر نرخ ارز بر واردات دو جانبه ایران و ترکیه با استفاده از روش ARDL, اقتصاد پولی، مالی, شماره (8), سال (2014-10), صفحات (232-258)
 18. شادی امیری , مسعود همایونی فر , مصطفی کریم زاده , محمدعلی فلاحی , بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (13), شماره (7), سال (2015-9), صفحات (183-201)
 19. مصطفی کریم زاده , محمد نوروزی , مسعود نادم , بررسی تأثیر منابع تأمین مالی و میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار بورس تهران به سود های گزارش شده شرکت ها, اقتصاد پولی، مالی, دوره (19), شماره (5), سال (2013-9), صفحات (115-134)
 20. مصطفی کریم زاده , تحلیل و ارزیابی الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (1), شماره (15), سال (2013-9), صفحات (179-207)
 21. مصطفی کریم زاده , تصریح تابع سرمایه گذاری براساس الگوی افق نامحدود و براورد آن برای اقتصاد ایران با استفاده از روش همجمعی در دوره ی زمانی, تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-6), صفحات (123-145)
 22. مصطفی کریم زاده , خدیجه نصرالهی , سعید صمدی , رحیم دلالی اصفهانی , مسیر بهینه سرمایه گذاری، مصرف و تولید ناخالص ملی: کاربرد الگوی رمزی تعمیم یافته در اقتصاد ایران, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (12), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (1-29)
 23. مصطفی کریم زاده , خدیجه نصرالهی , سعید صمدی , رحیم دلالی اصفهانی , بررسی تاثیر گذاری نرخ مبادله بر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران, پژوهشنامه اقتصادی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-6), صفحات (31-50)
 24. مصطفی کریم زاده , اصغر سلطانی , برآورد رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام صنعت واسطه گری های مالی با متغیر های کلان پولی با استفاده از روشARDL, حسابداری مالی, دوره (2), شماره (6), سال (2010-9), صفحات (1-18)
 25. دکتر خدیجه نصراللهی , دکتر سعید صمدی , دکتر رحیم دلالی اصفهانی , دکتر مجید فخار , مصطفی کریم زاده , بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با تاکید بر سرمایه گذاری قابل و غیر قابل مبادله و تاثیر پذیری آن از نرخ مبادله, اقتصاد مقداری, دوره (6), شماره (25), سال (2011-1), صفحات (1-21)

انگلیسی

 1. Afsaneh Zareei , Mostafa Karimzadeh , Zeinab Shabani Koshalshahi , Zahra Ranjbarian , External Debt and Exchange Rate Fluctuations in Iran: Markov Switching Approach, Iranian Economic Review, Volume (26), No (3), Year (2022-9), Pages (577-594)
 2. Mahmoud Allahyarifard , Mostafa Karimzadeh , Mohammad Ali Falahi , Ali Akbar Naji Meidani , The Dynamics of the Exchange Rate and Extension of Monetary Trilemma (Iran Economy Case Study), American Finance and Banking Review, Volume (5), No (1), Year (2020-4), Pages (27-49)
 3. Seyed Hamed Fahimifard , Mostafa Karimzadeh , Mohammad Ali Falahi , Ahmad Seifi , Examination of Iran s Factor Content of Trade Using International Input– output Tables, International Economics Studies, Volume (50), No (1), Year (2020-10), Pages (13-28)
 4. Mahdi Salehi , Mostafa Karimzadeh , navid paidarmanesh , The impact of Iran Central Bank’s sanction on Tehran Stock Exchange, International Journal of Law and Management, Volume (59), No (3), Year (2017-3), Pages (365-375)
 5. morteza cheshti , Mohammad Reza Lotfalipour , Mostafa Karimzadeh , Optimization of Various Bank Loans Based on Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Case Study of Bank Melli), International Journal of Economic Research, Volume (14), No (3), Year (2017-3), Pages (113-124)
 6. Mostafa Karimzadeh , Saleh Taheri Bazkhane , Hasan Kamali Dalfardi , Mohammad Reza Barakchian , Studying the Relationship between Financial Development and Emissions of Carbon Dioxide in Iran: Using Autoregressive-Distributed Lag, Resistive Economic, Volume (2), No (8), Year (2014-7), Pages (96-107)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مینا مقدس , مصطفی کریم زاده , رابطه بین جهانی¬شدن با تجارت الکترونیک , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-17
 2. غزاله نجار , مصطفی کریم زاده , بررسی عوامل موثر بر تجارت ایران (با استفاده از مدل جاذبه) , کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-07-23
 3. ریحانه عباسی سرمزده , مجید مظلومی , مصطفی کریم زاده , بررسی تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران- صفحه 180 چکیده مقاله موجود است. , ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت , 2014-12-08
 4. مصطفی کریم زاده , حمید اردکانی , ناصر آسیابانی , وحید بهرامی , بررسی عوامل موثر بر عرضه¬ی صادرات میوه¬ی ایران و ارزآوری در راستای اقتصاد مقاومتی , پیشرفت ایران؛ گذشته، حال و آینده , 2015-05-20
 5. علی چشمی , مصطفی کریم زاده , نیره توسلی عبدل آبادی , الهه شاه پرست , برسی طرح خرید خدمات آموزشی در آموزش و پروش , نخستین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14
 6. اعظم عبدالهی , مصطفی کریم زاده , تبیین جایگاه نظریه های تجارت بین الملل در اقتصاد مقاومتی , کنفرانس ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت , 2015-03-02
 7. مصطفی کریم زاده , نیکسا برزگر , مسعود همایونی فر , ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان , دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری , 2014-05-21
 8. محمدرضا لطفعلی پور , مصطفی کریم زاده , پروین غفرانی , مهرانگیز لکزیان , الهه کریمی , تاثیر اینترنت بر صادرات ایران به ده کشور منتخب در حوزه تجارت خارجی , اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ , 2014-08-20
 9. امین خوران , مصطفی کریم زاده , علیرضا حدادیان , شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در انتخاب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری توسط مشتریان , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21
 10. امین خوران , مصطفی کریم زاده , یکپارچه سازی اراضی و مکانیزاسیون مهم ترین راهکار افزایش بازدهی ارزش افزوده صنعت کشاورزی , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21
 11. مصطفی کریم زاده , منصوره وکیل بقمچ , فریبا افروزی گروی , بررسی تاثیر نرخ ارز و نوسانات آن بر انگیزه های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران , اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2013-12-18
 12. مصطفی کریم زاده , بررسی آموزه های اقتصادی صحیفه سجادیه , هشتمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران , 2014-05-07
 13. دکتر هادی کریمی , نسرین روشن روان , مصطفی کریم زاده , بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بازار بورس مشهد , دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی , 2014-03-04
 14. نفیسه صالح نیا , نیره صالح نیا , مصطفی کریم زاده , نقش شهرداری ها در خلق حماسه اقتصادی (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهرداری ها) , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری) , 2014-02-13
 15. امین خوران , مصطفی کریم زاده , بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش , اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی , 2014-02-13
 16. شهاب متین , پوریا قصابی کهنه قوچان , مصطفی کریم زاده , کاربرد ها و مزیت های انرژی زمین گرمایی , دومین همایش ملی انرژی¬های نو و پاک , 2013-12-05
 17. مسعود مهاجری , محمدصادق ادیبیان , محمدجواد گرجی پور , مصطفی کریم زاده , ارزیابی جنبه های اقتصادی انرژی های نو , دومین همایش ملی انرژی¬های نو و پاک , 2013-12-05
 18. مصطفی کریم زاده , نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری , راهکارهای توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو , 2013-06-23
 19. مصطفی کریم زاده , شادی امیری , مسعود همایونی فر , محمدعلی فلاحی , بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13