بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: FRP


موارد یافت شده: 58

1 - بررسی آزمایشگاهی رفتار ستون‌های بتن‌آرمه مربعی تقویت شده با مصالح CFRP تحت بارگذاری محوری با خروج از مرکزیت (چکیده)
2 - Retrofitting of Core Reinforced Concrete Shear Wall System with Opening Using Steel Plates and FRP Sheets, A Case Study (چکیده)
3 - بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM (چکیده)
4 - Determination of the Effective Moment of Inertia for RC Beams strengthened with FRP Sheets Using Multi-Expression Programming (چکیده)
5 - بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) (چکیده)
6 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
7 - Reliability Analysis of Available Stress Models for FRP Confined Rectangular Concrete Columns (چکیده)
8 - Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns (چکیده)
9 - Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation (چکیده)
10 - طرح تقویت بهینه‌ی دال‌های دوطرفه‌ی بتن‌آرمه به کمک ورق‌هایFRP (چکیده)
11 - تقویت پیچشی تیرهای بتن مسلح مستطیلی با FRP به روشهای شیارزنی و مهار متقابل (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی اثر دما بر مقاومت پیوستگی ورق‏ های FRP و بتن (چکیده)
13 - بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
14 - Establishment and experimental validation of an updated predictive equation for the development and lap-spliced length of GFRP bars in concrete (چکیده)
15 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
16 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
17 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
18 - بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP (چکیده)
19 - Pre-Cracked Concrete Shear Strengthened with External CFRP Strips (چکیده)
20 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
21 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
22 - Predicting the Deflection of RC Beams Strengthened with FRP Laminates (چکیده)
23 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
24 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
25 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
26 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
27 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
28 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
29 - بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP (چکیده)
30 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
31 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
32 - تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
33 - بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B (چکیده)
34 - تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B (چکیده)
35 - Effective Moment of Inertia Prediction of FRP-Reinforced Concrete Beams Based on Experimental Results (چکیده)
36 - Calibration of a FE Model of Masonry wall Retrofit by CFRP-Carbon fiber reinforced polymer (چکیده)
37 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
38 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
39 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
40 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
41 - بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی (چکیده)
42 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
43 - بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP (چکیده)
44 - بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود (چکیده)
45 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
46 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
47 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
48 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
49 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
50 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
51 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
52 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
53 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
54 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
55 - A comparison between bond strength of steel and GFRP bars in self-consolidating concrete (SCC) (چکیده)
56 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
57 - Bond strength of glass fiber reinforced polymer reinforcing bars in normal and self-consolidation concrete (چکیده)
58 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)