بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Farzaneh Nassirzadeh


موارد یافت شده: 117

1 - Inconsistency in Managers’ Disclosure Tone: The Signalling Perspective (چکیده)
2 - The Relationship Between Non-additivity Valuations, Cash Flows and Sales Growth (چکیده)
3 - مدیریت سود و تناقض لحن افشای مدیران: نقش تعدیلکنندگی نزدیکبینی مدیرعامل DOI: 10.22103/jak.2023.21069.3854 (چکیده)
4 - Audit committee features and earnings management (چکیده)
5 - The Relationship between Changes in Corporate Governance Characteristics and Intellectual Capital (چکیده)
6 - The Impact of Ownership Type on Labour Cost Stickiness (چکیده)
7 - Organizational Risk Management and Performance from the Perspective of Fraud: A Comparative Study in Iraq, Iran, and Saudi Arabia (چکیده)
8 - The Relationship between Managers’ Disclosure Tone and the Trading Volume of Investors (چکیده)
9 - The Effect of Social Responsibility Disclosure on Corporate Performance in Five Arab Countries: Evidence on the Moderating Role of Stakeholder Influence Capacity and Family Ownership (چکیده)
10 - The Interactive Effect of Ownership Structure on the Relationship between Annual Board Report Readability and Stock Price Crash Risk (چکیده)
11 - Accounting Conservatism and Earnings Quality (چکیده)
12 - تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محافظه کاری شرطی (چکیده)
13 - ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، تخصص مالی، تجربه، اندازه) و افشای مالی (چکیده)
14 - بررسی تحقق هدف مسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی در چارچوب پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی (چکیده)
15 - The Relationship Financial Statements Components and Audit Fees in Developing Countries (چکیده)
16 - رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و بحرانهای مالی با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی (چکیده)
17 - Ethical Leadership Style and the Dark Personality Dimensions of Effective person in Earnings Management (چکیده)
18 - اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
19 - شخصیت ماکیاولیستی و مدیریت سود: با تاکید بر سبک رهبری اخلاقی (چکیده)
20 - تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها (چکیده)
21 - کاربرد تئوری استنباط متناظر (تئوری اسنادی )در رفتار سرمایهگذاران با رویکرد شبه تجربی (چکیده)
22 - A New Methodology for Identifying the Sources of Cost Stickiness and Investigating their Effects on Earnings Forecast Accuracy (چکیده)
23 - تحلیل بنیادی رفتار هزینه ها از بعد کارکرد و ماهیت و اثر آن بر دقت برآورد سود هر سهم (چکیده)
24 - The Effect of Cost Categories and the Origin of their Stickiness on Earnings Forecast: A Comparative Study (چکیده)
25 - عوامل تعیین‌کننده رفتار چسبندگی هزینه‌ها (چکیده)
26 - بررسی رابطه بین نوسان پذیری سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
27 - توسعه مدل رگرسیونی پویا برای پیش بینی وجه نقد عملیاتی آتی (چکیده)
28 - ساز و کار اثرگذاری مسئولیت‏پذیری اجتماعی، ریسک و حاکمیت شرکتی بر نگهداشت وجه نقد: رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
29 - بررسی رابطه بین تنوع اعضای هیئت مدیره و ویژگی های مدیرعامل با سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
30 - بررسی رابطه بین پارامترهای اقتصاد دانش بنیان و اجتناب از مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
31 - بررسی رابطه بین کمیته حسابرسی و هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
32 - بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها در صنعت کشاورزی و غذایی (چکیده)
33 - بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ضعف کنترل های داخلی (چکیده)
34 - بررسی رابطه بین تنوع سهام، ساختار سرمایه و سود آوری با بکارگیری مدل Panel var (چکیده)
35 - Recognition of the Skills and Knowledge of Iranian Auditors at workplace (چکیده)
36 - فراتحلیل اثرات پذیرش IFRSبر بازار سرمایه (چکیده)
37 - چرخش اجباری موسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدماتحسابرسی: هزینه ها و منافع (چکیده)
38 - مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی (چکیده)
39 - بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری (چکیده)
40 - بررسی ساز و کارهای پیشگیری از سقوط قیمت سهام (چکیده)
41 - تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حقالزحمۀحسابرسی: نقش اندازۀ بازار حسابرسی (چکیده)
42 - The Distance between Auditor and Client (چکیده)
43 - بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
44 - The relationship between corporate governance mechanisms and internet financial reporting in Iran (چکیده)
45 - بررسی تاثیر ویژگی های کمته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی (چکیده)
46 - Evaluating the Dividend Changes According To Sustainability Criteria for Financial Performance of Companies Listed In Tehran Stock Exchange (چکیده)
47 - بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت (چکیده)
48 - مقایسه ی دقت الگوریتم های تخمینگر بردار پشتیبان،تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در کشف مدیریت سود (چکیده)
49 - بررسی تاثیر خوش بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام (چکیده)
50 - بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برکیفیت سود در شرکت های کشاورزی و صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
51 - عوامل اثرگذار بر اثربخشی حسابرسی داخلی )مطالعه موردی:آستان قدس رضوی( (چکیده)
52 - تاثیر رقابت در بازار حسابرسی بر کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی (چکیده)
53 - تاثیر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر حق الزحمه حسابرس (چکیده)
54 - بررسی اثر نقدینگی سهام و حاکمیت شرکتی بر اجتناب از مالیات (چکیده)
55 - بررسی اثر اجتناب از مالیات و حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی (چکیده)
56 - بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی (چکیده)
57 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری (چکیده)
58 - بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار با سطح معاملات با اشخاص وابسته (چکیده)
59 - بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) و ارزش افزوده بازار (MVA) با سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
60 - توانایی مدلهای تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش بینی سود هر سهم (چکیده)
61 - Investigation of Market efficiency between S&P 500 and London Stock Exchange : monthly and yearly Forecasting of Time Series Stock Returns Using ARMA model (چکیده)
62 - بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری در گزارشهای مالی (چکیده)
63 - بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام (چکیده)
64 - بکارگیری الگوریتم تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و تخمینگر حداقل درجه (LARS) در پیش بینی مدیریت سود (چکیده)
65 - بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
66 - اثر متقابل کیفیت حسابرسی مستقل و ساختار مالکیت بر مدیریت سود (چکیده)
67 - بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها (چکیده)
68 - بررسی هزینه ها و منافع محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی (چکیده)
69 - بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم های هزینه یابی مورد استفاده و قدرت روانشناسی (چکیده)
70 - بررسی عملکرد مدیران به واسطه میزان استفاده از سیستم های هزینه یابی و قدرت روانشناختی (چکیده)
71 - بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم‌های هزینه یابی (چکیده)
72 - Destructive leader behavior:A comparison of Australian,American, and Iranian leaders using the DestructiveLeadership Questionnaire (چکیده)
73 - بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری (چکیده)
74 - ویژگی های ساختاری و فرایندی هیأت مدیره و ریسک مالی: تغییر در نقدینگی تغییر در بحران مالی (چکیده)
75 - The Effect of Financial Indicators on Trading Volume of the Listed Companies on the Tehran Stock Exchange (چکیده)
76 - Studying the effect of structural characteristics of (چکیده)
77 - Empirical review of costs stickiness by emphasis on motivations and management expectations (چکیده)
78 - Structural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
79 - ویژگیهای ساختاری و فرایندی هیئت مدیره و ریسک مالی )تغییر در نقدینگی-تغییر در بحران مالی( (چکیده)
80 - Destructive leader behaviour: A study of Iranian leaders using the Destructive Leadership Questionnaire (چکیده)
81 - چالش های آموزش حسابداری در ایران از دید شاغلین حرفه و مراجع دانشگاهی (چکیده)
82 - Stractural and Process Features of Boards on Financial Risk (چکیده)
83 - Reforming Accounting Education Content to Fulfill Business Environment Needs (چکیده)
84 - ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام (چکیده)
85 - بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری حسابداری (چکیده)
86 - تأثیر نوسانات پیش بینی شده و پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن دربازار بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
87 - The Effect of CEO’s Reputation: Corporate Performance (چکیده)
88 - A Study of the Stickiness of Cost of Goods Sold and Operating Costs to Changes in Sales Level in Iran (چکیده)
89 - بررسی رابطه بین شاخص‌های نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرکت‌ها-معیارهای مالی و مبتنی بر بازار (چکیده)
90 - A Study of Governmental Revenue Source: Evidence of Zanjan Province in Iran (چکیده)
91 - Perceptions on Qualitative Characteristics in Financial Reporting: Iranian Evidence (چکیده)
92 - بررسی مؤلف ههای مؤثر بر ساختار سرمایه با توجه به تئور یهای توازی ایستا و سلسله مراتبی (چکیده)
93 - بررسی کارایی الگوی ارزش گذاری فلتهام- اولسن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
94 - Relationship between Short-termn Stock Returns and Market Ratios in Iran (چکیده)
95 - A Study of the Factors Affecting Earnings Management: Iranian Overview (چکیده)
96 - Studying the Relationship between Liquidity Indices (traditional and modern) and the Profitability of Companies Listed in Tehran Stock Exchange (چکیده)
97 - بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
98 - Introducing Ijarah sukuk and its issuance in Iran (چکیده)
99 - External users’ perception about the importance of information resources (چکیده)
100 - آزمون نظریه های ساختار سرمایه توازی ایستا (مصالحه ایستا) و سلسله مراتبی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
101 - چهره ی در حال تحول آموزش حسابداری (چکیده)
102 - بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
103 - پیاده سازی حسابداری زیست محیطی (چکیده)
104 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
105 - بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
106 - توسعه ابزارهای جدید مالی- صکوک (چکیده)
107 - افشا گری در گزارشهای مالی (چکیده)
108 - Academic and Business Dishonesty : A comparison of Iranian and Australian Accounting Students. (چکیده)
109 - گزارشگری مالی و دیدگاه استفاده کنندگان برون سازمانی (چکیده)
110 - تغییر نگرش در نحوه آموزش حسابداری (چکیده)
111 - بررسی روشهای سنتی و نوین در ارزیابی طرحهای سرمایه ای (چکیده)
112 - حسابداری محیط زیست (چکیده)
113 - کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت (چکیده)
114 - کنفرانس بین المللی - آموزش اخلاق حسابداری بر اساس ویژگی های شخصیتی - مطالعه موردی ماکیاولیزم (چکیده)
115 - حسابداری زیست محیطی (چکیده)
116 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)
117 - بازنگری طرح های اقتصادی و بررسی میزان کاربرد ان در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)