بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Elahi


موارد یافت شده: 50

1 - Influence of β-glucan extracted from hull-less barley on droplet characterization, stability and rheological properties of soy protein isolate stabilized oil-in-water emulsions (چکیده)
2 - Purification of Raw Cane Sugar by Micellar-Enhanced Ultrafiltration Process Using Linear Alkylbenzene Sulphonate (چکیده)
3 - Ultrasound- assisted extraction of β-d- glucan from hull- less barley: Assessment of physicochemical and functional properties (چکیده)
4 - مروری بر کاربرد صمغ های مختلف در پایدار سازی خامه قنادی (چکیده)
5 - بررسی تاثیر صمغ دانه قدومه شهری بر روی پایداری خامه قنادی (چکیده)
6 - بررسی اثر غنی سازی آرد گندم با ایزوله پروتئین سویا بر ویژگیهای کیفی دونات تولید شده از آن طی زمان نگهداری (چکیده)
7 - Extraction of β-glucan from hulless barley cultivar Lut Using high intensity ultrasound (چکیده)
8 - بهینه یابی شرایط استخراج آبی بتاگلوکان از جو بدون پوشینه رقم لوت به روش سطح پاسخ (چکیده)
9 - حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی (چکیده)
10 - تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند (چکیده)
11 - اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس (چکیده)
12 - بررسی خواص رئولوژیکی و حسی بستنی حاوی پوره کدو حلوایی (چکیده)
13 - بررسی اثر بنتونیت و ژلاتین بر شاخص های تصفیه شربت خام چغندر قند به منظور تولید قند مایع (چکیده)
14 - تصفیه فاضلاب حاصل از احیاء رزین تبادل یونی ستون های رنگبری صنعت قند با استفاده از فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون (چکیده)
15 - بررسی ویژگیهای بافتی و پذیرش پاستیل میوهای بر پایه پوره طالبی و روابط بین آن ها با استفاده از روشهای سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
16 - اثر اینولین استخراجی از کاسنی و سیب زمینی ترشی بر مقاومت به صفرا و بازدارندگی دو گونه لاکتوباسیلوس در برابر اشرشیاکلیO157:H7 (چکیده)
17 - بررسی ویژگی های حسی و پارامترهای رنگی پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
18 - مدلسازی دفع یونهای آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPM (چکیده)
19 - بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
20 - بهینه سازی شرایط تولید آرد ماسا (چکیده)
21 - Influence of temperature and residence time of main liming process on the reduction of α-amino acids during beet juice purification (چکیده)
22 - بررسی فرمولاسیون فرآورده میوه ای نوین از پوره طالبی (ژل مک) با استفاده از روش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی (PCA) (چکیده)
23 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و دستگاهی و بهینه سازی فرمولاسیون آن (چکیده)
24 - بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
25 - ارزیابی اقتصادی صنعت قند و شکر از دیدگاه مدیریت کلان (چکیده)
26 - The effect of sugar beet fiber addition on the chemical properties of tortilla chips (چکیده)
27 - EFFECT OF INULIN EXTRACTED FROM CHICORY AND ERUSALEM ARTICHOKE ON THE SURVIVAL OF LACTOBACILLUS CASEI AND LB.RHAMNOSUS UNDER ACIDIC CONDITIONS (چکیده)
28 - Experimental Study on Optimization of the Agglomeration Process for Producing Instant Sugar by Conical Fluidized Bed Agglomerator (چکیده)
29 - آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت (چکیده)
30 - بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
31 - اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی (چکیده)
32 - اثر فشار و دما بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قند (چکیده)
33 - بررسی کیفیت اسلوری و کریستال پایه به کمک آنالیز تصویری (چکیده)
34 - استفاده از فیبر چغندر قند در غنی سازی چیپس تورتیلا (چکیده)
35 - Purifying anion exchange resin regeneration effluent using polyamide nanofiltration membrane (چکیده)
36 - بررسی فرمولاسیون فراورده میوه ای نوین از پوره طالبی(ژل مک) با استفاده ازروش های سطح پاسخ (RSM) و تحلیل مولفه اصلی(PCA) (چکیده)
37 - بالا بردن راندمان کارخانجات تولید شکر از طریق تصفیه آب پرس تفاله چغندر برگشتی به دیفوزیون با استفاده از نانوفیلتراسیون (چکیده)
38 - اثر پارامترهای عملیاتی و غلظت خوراک بر رفتار شار و گرفتگی نانوفیلتراسیون فاضلاب حاصل از احیاء ستون های رنگبری صنعت قند (چکیده)
39 - تغییرات خصوصیات فیزیکی و کیفی شربت ساکارز انورته شده (چکیده)
40 - بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر (چکیده)
41 - Effect of thermo-ultrasonication on the survival of baker’s yeast (چکیده)
42 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
43 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2) (چکیده)
44 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1) (چکیده)
45 - بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات (چکیده)
46 - بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن (چکیده)
47 - Selected investigations concerning sucrose crystallization the Berlin sugar Institut 1995 - 2005 (چکیده)
48 - Flash cooling crystallization with after-product magma (چکیده)
49 - Investigations of optimization of the cooling rate during after-product cooling crystallization (چکیده)
50 - صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون) (چکیده)